Pháp Giới 4 tháng trước

Ý nghĩa từng câu trong bài kệ hồi hướng rất hay

Giải thích theo từng câu văn thì ý nghĩa của bài kệ hồi hướng là như vậy. Nói chung, tám câu kệ này lại có hai tầng ý nghĩa lớn.

1. Bài kệ Hồi hướng

Bản Hồi Hướng dưới đây, Tịnh Tông Học Hội thường hay áp dụng hồi hướng, sau khi tụng kinh, khóa tu…

Âm Hán:

Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến văn giả
Tức phát Bồ Đề tâm
Tận thử nhất báo thân
Đồng sanh Cực Lạc quốc.

Âm Việt:

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát tâm Bồ Đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh nước Cực Lạc.

2. Ý nghĩa từng câu trong bài kệ hồi hướng

“Nguyện dĩ thử công đức (Nguyện đem công đức này)
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ”

Nghĩa là ta đem công đức niệm Phật hỗ trợ cõi Tịnh Ðộ (Cực Lạc) của Ðức Phật A Di Ðà khiến cho nó càng thêm tốt đẹp phi thường.

“Thượng báo tứ trọng ân (Trên đền bốn ân nặng)”

Nghĩa là lại đem công đức ấy trên là báo đáp bốn tầng ân đức: cha, mẹ, sư trưởng và đức Phật.

Xem Thêm:   Nghi thức lạy sám hối 35 vị Phật - Chữ Lớn Dễ Đọc (Trích từ Kinh Đại Bảo Tích)

“Hạ tế tam đồ khổ (Dưới cứu khổ ba đường)”

Nghĩa là dưới thì dùng công đức cứu vớt những chúng sanh khổ não trong ba đường ác: súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ.

“Nhược hữu kiến văn giả (Nếu có ai thấy nghe)
Tức phát Bồ Đề tâm (Đều phát tâm Bồ Đề)”

Nghĩa là nếu có ai thấy, nghe người đang niệm Phật, niệm kinh sẽ đều phát khởi tấm lòng trên cầu Phật Quả, dưới độ chúng sanh.

“Tận thử nhất báo thân (Hết một báo thân này)
Đồng sanh Cực Lạc quốc (Đồng sanh nước Cực Lạc).”

Nghĩa là sau khi cái thân báo ứng này đã hoàn toàn chấm dứt thì mọi người sẽ cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Giải thích theo từng câu văn thì ý nghĩa của bài kệ Hồi Hướng là như vậy.

Nói chung, tám câu kệ này lại có hai tầng ý nghĩa lớn.

Tầng thứ nhất là: Chúng ta niệm Phật là để cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ chẳng phải vì cầu công danh, phú quý hay hết thảy những điều tốt đẹp của thế gian.

Tầng thứ hai là: Chúng ta niệm Phật là để cứu độ hết thảy chúng sanh thoát ly khổ hải, chứ chẳng phải vì riêng bản thân mình. Ðã hiểu rõ tầng ý nghĩa thứ hai này rồi thì bất luận là niệm Phật, niệm kinh hay làm bất cứ điều lành gì đều luôn giữ tấm lòng như thế, hồi hướng như thế. Có như vậy mới là người học Phật phát Bồ Ðề tâm chân chánh.

Xem Thêm:   Ý nghĩa chân thật của phong thủy – Cảnh tùy tâm chuyển

Trích TUYẾT HƯ LÃO NHÂN TỊNH ÐỘ TUYỂN TẬP
(Tuyển tập những bài viết về Tịnh Ðộ của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam)
Trích dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!

Tâm Hướng Phật!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

6 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog