Thư Viện Kinh Sách Pháp Giới Sưu Tầm

Đọc Niệm
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Trước Khi Tải
A Di Đà Phật - Âm ba vi diệu nhất

Danh Sách Kinh Văn Sưu Tầm

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Nguồn ( Đạo Tràng Liên Hoa )

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Công Đức – Người Dịch: HT Thích Trí Tịnh

Kinh A Di Đà

Nguồn ( Đạo Tràng Liên Hoa )

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bổn Nguyện Công Đức

Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm ( Cư sĩ Hạnh Cơ dịch)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Giải ( HT Tuyên Hoá )

Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải ( HT Tuyên Hoá )

Chú Lăng Nghiêm Tụng Niệm ( Đạo Tràng Liên Hoa )

Kinh Nhật Tụng

Kinh Vu Lan Báo Ân Cha Mẹ

Kinh Kim Cang

Kinh Ngũ Bách Danh

Kinh Phổ Môn

Kinh Vô Lượng Thọ

Sổ Tay Dưỡng Sinh OHSAWA – Thầy Thích Tuệ Hải