Pháp Giới 7 tháng trước

Những lợi ích khi tụng niệm Thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tụng niệm thần chú Địa Tạng Vương Bồ Tát (Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn) 108 lần mỗi ngày sẽ giúp hóa giải mọi khó khăn, đau khổ của một người.

Chú Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn: OM PRA MANI DANI SOHA

Thần chú Địa Tạng Vương Bồ tát có thể sử dụng khi ai đó gặp phải bất kỳ vấn đề khó khăn nào trong cuộc sống. Tụng niệm thần chú này 108 lần mỗi ngày sẽ giúp hóa giải mọi khó khăn, đau khổ của một người.

Thần chú cũng được dùng cho việc tiêu trừ nghiệp chướng và xóa bỏ những trở ngại trong việc thực hành các phương pháp bí truyền của Mật Tông Tây Tạng. Ở Việt Nam, kinh Địa Tạng thừa được dùng cho việc cầu siêu, ma chay hay tuần thất (giai đoạn Thân trung ấm 49 ngày).

“Việc thực hành tụng niệm thần chú Địa Tạng Vương đặc biệt có lợi cho những người có vấn đề về sức khoẻ nghiêm trọng, những vấn đề nặng nề, khó khăn về tài chính hoặc đang gặp nguy hiểm như thiên tai, động đất…” – Lama Zopa Rinpoche.

Tại Nhật Bản, Bồ Tát Địa Tạng được tôn kính như là người bảo vệ trẻ sơ sinh bị chết non, sẩy thai hoặc bị dị tật. Ngài là vị thần bảo hộ của du khách, người giám hộ của phụ nữ mang thai. Ngài giúp hạn chế các thiên tai tại Nhật Bản, kéo dài cuộc sống và là người giám hộ của trẻ em. Bồ tát xuất hiện dưới nhiều hình thức để giảm bớt đau khổ của người sống và người chết tại đây.

Xem Thêm:   Nhà bác học Albert Einstein ở địa ngục hạch bạo

Đây là trích đoạn được lấy từ chương 13 (chương cuối) của kinh Địa Tạng.

Trong chương 13 của kinh Địa Tạng, Đức Phật đã nói về những lợi ích cho “bất kỳ người nam hay người nữ nào nghe kinh điển này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ tát, cùng với chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ tát.”

Lúc Ngài Địa Tạng Bồ tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng đức Phật rằng:

“Bạch đức Thế Tôn! Từ khi con đến cung trời Đao Lợi này nghe đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ tát.

Trong đời sau, hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng Trời, Rồng v.v… nghe kinh điển này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ tát, cùng với chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi? Cúi mong đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà nói lược việc ấy cho”.

Hai Mươi Tám Điều Lợi

Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạng Bồ tát: “Lóng nghe! lóng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho.

Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi sau đây:

 1. Các hàng Trời, Rồng thường hộ niệm.
 2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn.
 3. Chứa nhóm nhơn vô thượng của Thánh.
 4. Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề.
 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ.
 6. Những bịnh tật không đến nơi thân.
 7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước.
 8. Không có bị hại vì trộm cướp.
 9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính.
 10. Các hàng Quỉ Thần theo hộ trì.
 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai.
 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng Vương Giả, Đại Thần.
 13. Thân tướng xinh đẹp.
 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời.
 15. Hoặc làm bực vua chúa.
 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước.
 17. Có mong cầu chi cũng được toại ý.
 18. Quyến thuộc an vui.
 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch.
 20. Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn.
 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại.
 22. Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ.
 23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ.
 24. Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng.
 25. Các bực Thánh ngợi khen.
 26. Căn tánh lanh lợi thông minh.
 27. Giàu lòng từ mẫn.
 28. Rốt ráo thành Phật.
Xem Thêm:   7 lời dạy hữu ích của Pháp sư Tịnh Không mà bạn nên đọc

Lại vầy nữa, này Hư Không Tạng Bồ tát! Như hàng Trời, Rồng, Quỉ, Thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bảy điều lợi ích:

 1. Mau chứng bực Thánh.
 2. Nghiệp ác tiêu diệt.
 3. Chư Phật đến ủng hộ.
 4. Không thối thất Bồ Đề.
 5. Bổn lực được tăng trưởng.
 6. Việc đời trước đều rõ biết.
 7. Rốt ráo thành Phật”.

Tâm Hướng Phật!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

420 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog