Kinh Mười Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật
Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Mười Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật

Kinh Mười Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] và 5.000 vị Bồ-tát.

Lúc bấy giờ có vô số trăm ngàn quyến thuộc vây quanh Thế Tôn và Ngài thuyết Pháp cho họ.

Khi ấy trong đại hội có một vị Đại Sĩ tên là Ly Cấu Cái.

Ngài nương uy thần của Phật, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay ở trước Phật và thưa rằng:

“Kính mong Thế Tôn hãy diễn nói về các danh hiệu của chư Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.

Bởi nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang cầu Phật Đạo mà nghe được các danh hiệu của chư Phật và thọ trì đọc tụng, họ sẽ mau được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.”

Phật bảo Đại sĩ Ly Cấu Cái:

“Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Điều ông hỏi sẽ có lợi ích rất lớn cho chúng sanh.

Thiện nam tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Phương Trang Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Quang Diệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Lại nữa, thiện nam tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Đế Thắng Chư Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đăng Minh Như Lai.

Xem Thêm:   Kinh Pháp Cú Thí Dụ ♦ Quyển 2

Lại có thế giới tên là Kim Cang. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Hùng Như Lai.

Lại có thế giới tên là Tịnh Tôn Trụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Cấu Trần Như Lai.

Lại có thế giới tên là Kim Quang Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thượng Tượng Tràng Thập Cái Vương Như Lai.

Lại có thế giới tên là Đại Uy Thần. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Uy Thần Tự Tại Vương Như Lai.

Lại có thế giới tên là Hương Huân. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Cực Thọ Thượng Ảnh Vương Như Lai.

Lại có thế giới tên là Bảo Nghiêm. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nội Bảo Như Lai.

Lại có thế giới tên là Hải Đăng Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Hải Như Lai.

Lại có thế giới tên là Thập Lực Đăng Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thập Lực Hiện Như Lai.

Này Ly Cấu Cái! Nên biết rằng, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào vì cầu Phật Đạo mà lấy bảy báu nhiều như cát sông Hằng để làm bố thí cho Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Giả sử có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được các danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì đọc tụng, tâm luôn tưởng nhớ, và rộng thuyết giảng cho đại chúng, thì công đức ấy sẽ vượt hơn công đức ở trước.”

Xem Thêm:   Kinh Tâm Yếu của Trí Độ

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

“Thế giới của chư Phật
Nhiều như cát sông Hằng
Trong ấy đầy bảy báu
Lấy dùng để bố thí

Nhưng nếu ai nghe được
Danh hiệu chư Phật này
Tín mến nhớ chẳng quên
Công đức hơn ở trước

Nếu nghe chư Phật danh
Trì tụng chớ lãng quên
Tâm họ chẳng còn nghi
Quyết định sẽ thành Phật

Sáu Thông vô cùng tận
Cho đến vô số kiếp
Thân họ có màu vàng
Tướng hảo dùng trang nghiêm

Nếu trì Phật danh hiệu
Siêu vượt mười ức kiếp
Chánh giác mau thành tựu”

Khi Phật thuyết Kinh này xong, Đại sĩ Ly Cấu Cái, chư Bồ-tát, trời rồng quỷ thần và người thế gian thảy đều vui mừng. Họ đảnh thọ lời Phật dạy.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

6 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog