Thiên ma là loại Ma gì
Pháp Giới 6 tháng trước

Thiên ma là loại Ma gì

Thiên Ma còn gọi là Ma vương, đây là loại ma ở cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên, thuộc tầng thứ sáu của trời Lục Dục. Loại ma này có phước báo, hưởng sự vui mầu nhiệm cao tột của ngũ trần. Tự cho đó là cảnh khoái lạc tuyệt đối, nắm quyền hạn về dục nhiễm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy.

Thiên Ma là loại ma có thực, quyền năng cực lớn, bao trùm sáu tầng trời cõi dục, nắm quyền sinh sát thế gian. Đây là hạng siêu quyền năng, thân tướng trang nghiêm, xinh đẹp, chớ không phải hạng ma vương tầm thường nơi Địa Ngục mà bạn xem trong sách vở đâu nhé!

Thiên Ma chỉ phá những người tu cao, có định lực. Ở Việt Nam ta có kha khá trường hợp, do không nhận thức được loại ma này, rốt cuộc bị nhập ma, hỏng cả đời tu. Trong đó Trưởng lão T.T.L và Hòa thượng T.T.Th là một điển hình. Đây là hai bậc tu hành giới hạnh, và khá nổi tiếng trong nước, một đã mất và một vẫn còn. Đều bị Thiên Ma não hại, quay lại bài nhân bác quả… thật vô cùng đau xót!

Người tu chơi chơi không nói làm gì. Nhưng kẻ thực tu, giới hạnh tinh nghiêm, nhất định phải đọc phần Ngũ Ấm Ma trong Kinh Lăng Nghiêm để liệu đường mà tránh. Thời mạt pháp, đường tu nhiều hiểm nạn chướng duyên, phải hết sức để tâm lưu ý!

 • Chuyện Tâm linh có thật ở Việt Nam.
 • Sự thật về hạn Tam Tai.
 • Sự thật về đồng bóng
 • Âm đức là gì.
 • Ác quỷ là gì.
 • Có ma hay không.
 • Cách giúp đỡ những người bị ma nhập.

 

Thiên ma là loại Ma gì
Thiên Ma là loại ma gì
*

Khi hành giả đạt đến mức tu khá cao, tâm quang phát lộ. Ánh sáng của tâm quang chiếu thấu lên cõi trời Tha Hóa, làm cho cung điện ma rung động. Chúng liền phát giác và vì sợ e cho có người giải thoát, quyến thuộc mình sẽ bị giảm bớt đi, nên tìm cách phá hoại.

Chúng hiện ra nhiều cảnh, hoặc hăm dọa. Hoặc khuyến dụ, hoặc giúp cho sức tà định tà trí cùng thần thông cốt để gạt gẫm. Lại thay phiên nhau rình rập không giây phút nào xa rời để chờ cơ hội thuận tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở, liền bị chúng ám nhập, xúi giục làm những điều trái đạo đức. Đời tu đến đây kể như đã hư tàn.

Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo: “Ma vương đến nhiễu loạn tâm người tu đạo thanh tịnh. Vì muốn chiến thắng Thánh nhân và chiếm độc bá một phương, cho nên Ma vương mới gây phiền phức khắp nơi để Thánh nhân phải đầu hàng và quỳ gối xưng thần. Quý vị nên kiên nhẫn, đừng thối chí và tuyệt đối không được dựng cờ trắng đầu hàng. Quý vị phải phấn đấu cho đến cùng và thắng lợi sau cuối sẽ thuộc về quý vị.

*

Cho nên nói: “Muốn thành Phật ắt bị ma phá, muốn làm người tốt thời oan nghiệt tìm.” Kẻ không có đủ đức hạnh sẽ tùy theo gió thổi bập bềnh nổi trôi rồi đọa lạc. Người có đủ đức hạnh sẽ không bị ma vương làm dao động. Tại sao vậy? Bởi đời đời kiếp kiếp họ đã có căn tu hành thâm hậu, thành thử bất cứ ma gì họ cũng không sợ.

Tật xấu mà chúng ta thường hay phạm là thích được người ta tán thán và ưa được tâng bốc. Như khi được người khen một câu thôi là mình đã thấy lâng lâng mê mẩn tinh thần rồi. Vậy làm sao thành được Phật đây? Tự chính mình cũng không biết, không rõ. Nếu có thể giữ giới và tu định, chúng ta sẽ có trí huệ. Khi đã có trí huệ rồi, chúng ta sẽ không động tâm bởi những lời khen chê, phỉ báng.

*

Nếu ai phỉ báng mình, trong lòng mình cũng không chút gì bực bội; nếu có người khen mình, lòng mình cũng không chút gì mừng vui. Thực ra, sự khen chê hoặc phỉ báng chỉ là những thứ gió của thế gian, gọi là “Tám gió thổi không động.” Sao gọi là bát phong, tám gió? Đó là xưng, cơ, khổ, lạc, lợi, suy, hủy, dự; tức là: khen ngợi, chê bai, khổ sở, vui  vẻ, lợi  lộc, suy  yếu, hủy  báng và danh dự.

Nếu  bị  tám  gió  nầy  thổi  đến  mà  tâm bị dao động, thế tức là quý vị không có nền tảng vững vàng. Cái gì gọi là nền tảng? Đó là đức hạnh. Người không đủ đức hạnh thì tánh tình rất nóng nảy, vô minh cũng rất nặng nề. Người có đức hạnh sẽ không nóng giận, và có thể biến hóa vô minh thành trí tuệ. Cho nên, chúng  ta  tu  hành là phải  lo bồi  dưỡng  đức  hạnh.

Người học Phật phải chú trọng đến đức hạnh và không được làm những chuyện thất đức, vì đó là chân đế của sự tu hành. Muốn tiêu trừ nghiệp chướng, chúng ta phải cúng dường. Vì cúng dường có thể bồi phước, bồi huệ, cho nên chúng ta phải tu đạo, tu đức. Bằng không, dù chúng ta có tu Lục Độ cũng chẳng có tác dụng đâu. Lục độ được lập ra là để cho chúng ta chuyên tu đạo, tu đức. Người tu hành nếu không chú trọng đến đạo đức thì sẽ tạo nghiệp!

Thiên Ma là gì

Trong Luận Khởi Tín, Mã Minh Bồ Tát từng khuyên dạy: “Trong khi hành giả tịnh tu, thường bị các Thiên ma, ngoại đạo, hoặc quỉ thần làm não loạn. Chúng hiện các hình tướng ghê rợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp mong quyến rũ.

Có khi chúng hiện thân Phật, Bồ Tát hay chư Thiên đủ các tướng tốt trang nghiêm. Hoặc nói các môn Đà Ra Ni. Hoặc nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Hoặc nói các pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, khen ngợi cảnh không oán không thân. Hoặc dạy người bác nhân quả, cứu cánh rỗng không vắng lặng, bảo đó là chân Niết Bàn. Hoặc chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt việc quá khứ vị lai. Hoặc làm cho thấu rõ tâm niệm mọi người, cho đến được biện tài vô ngại.

Thiên ma khiến người tu tham luyến danh lợi thế gian, tánh tình thất thường, hay giận, hay cười, ưa ngủ. Hoặc làm cho nhiều bịnh, dễ xót thương xúc cảm: Có khi rất tinh tấn, lắm lúc lại trễ nải biếng lười. Hoặc chúng xui hành giả sanh tâm nghi ngờ không tin, nhiều lo nghĩ. Bỏ pháp tu căn bản trở lại tu các tạp hạnh, đắm nhiễm những việc phiền trược ở thế gian.

Thiên Ma phá hoại định lực của người tu

Hoặc Thiên ma làm cho hành giả được một ít phần tương tợ như Tam Muội. Có thể ở trong định từ một ngày cho đến bảy ngày. Thân tâm an vui không biết đói khát. Song đó là do sức tà chứng của ngoại đạo gia bị, không phải thật Tam Muội. Hoặc chúng khiến cho hành giả ăn uống không chừng độ: Khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn.

Khi gặp những cảnh như trên, người tu phải dùng trí huệ quán sát, gắng giữ chánh niệm. Đừng sanh tâm chấp trước mà lạc vào lưới tà. Phải kiên trì như thế mới xa lìa được ma chướng.”

Thiên ma phá hoại người tu ở cấp độ cực tinh vi, nên đa phần người bị rất khó nhận biết. Đặc biệt, loài này chỉ phá những người có định lực. Hạng làng nhàng chúng không thèm ngó tới. Sức tu của người thời nay, phần nhiều bị Phiền não ma hoặc Ngoại ma phá hoại. Chưa đủ để cho Thiên ma phải ra tay. Loại ma này chỉ đến với những vị tu cao. Nếu Thiên ma quyết phá, những vị sức tu tầm thường khó có hy vọng thoát khỏi.

Trong Kinh Lăng Nghiêm, vì thương đường tu nhiều hiểm nạn. Đức Phật khuyên các hành giả tham thiền nên kiêm trì mật chú, để được nhờ thần lực gia hộ, thoát khỏi nạn ma.

Thiên Ma khó phá người tu Tịnh Độ

Ấn Quang đại sư đã bảo: “Mới xem qua, dường như Kinh Lăng Nghiêm khác quan điểm với Tịnh Độ. Nhưng xét nghĩ sâu mới thấy kinh này trong vô hình đã khen ngợi tuyên dương Tịnh Độ. Tại sao thế? Bởi bậc đã chứng đệ tam thánh quả A Na Hàm, còn có thể bị Thiên ma làm cho thối đọa. Thì sự niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ càng nổi bật thêm tánh cách trọng yếu. Trong ánh sáng nhiếp hộ của đức A Di Đà không còn nạn ma, cũng không bị Thiên ma quấy phá.”

Cho nên xét luận trên đường hành đạo: Khi chưa được sanh về Cực Lạc, thì tu Tịnh Độ cũng có thể bị ma chướng. Song phần nhiều đó là do hành giả không hiểu giáo lý, chẳng khéo trị tâm. Để Nội ma phát khởi khiến chiêu cảm Ngoại ma đến phá hoại. Nếu giữ được tâm bình tĩnh, thì với oai lực công đức của câu hồng danh, ngoại ma không làm chi được, và phiền não cũng lần lần tiêu trừ.

Vì thế người tu Tịnh Độ, ma cảnh nếu có cũng là phần ít. Trái lại, người tu thiền ma cảnh hiện nhiều, bởi chỉ nương vào tự lực.

Lời khuyên của Tổ Sư

Bậc Thiền Sĩ phải đủ năm điều kiện sau đây, mới mong đường tu được thành tựu:

 1. Một là giới hạnh tinh nghiêm.
 2. Hai là căn tánh lẹ làng suốt sáng.
 3. Ba là phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng chánh, tà, chân, vọng.
 4. Bốn là ý chí mạnh mẽ vững bền.
 5. Năm, là phải nương bậc thiện tri thức thông kinh điển, đã có kinh nghiệm tu thiền nhiều năm, để nhờ sự hướng dẫn.

Nếu thiếu năm điều kiện đó tất dễ bị Thiên ma quấy phá. Tiên đức đã bảo: “Khô mộc đường tiền thác lộ đa!” Câu này ý nói: trong cơ thiền có rất nhiều duyên lạc lối. Vì thế tu thiền muốn được thành tựu, phải là bậc lợi trí thượng căn. 

Trong Luận Khởi Tín. Sau khi kết hợp tổng quát về tinh yếu của pháp Đại Thừa, và trình bày xong đường lối tu tập. Mã Minh Bồ Tát lại bảo: “Cõi Ta Bà phiền não cang cường, chánh tín khó vững. Không thường được gặp Phật nghe pháp, đường tu nhiều hiểm nạn chướng duyên. Nên biết Như Lai có phương tiện thù thắng, dạy cầu sanh về cõi Tịnh Độ ở tha phương.

Như trong khế kinh nói: Nếu chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Rồi đem công đức ấy hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Sẽ được về thế giới Cực Lạc, thường thấy Phật nghe pháp, không còn thối chuyển. Nếu hành giả y theo đường lối này tu tập, quyết định sẽ được vào chánh định tụ.”

Như trên, ta thấy chuyên tâm niệm Phật là phương tiện mầu nhiệm để thoát khỏi nạn ma, mau thành tựu chánh định. 

Thiên Ma: Thay cho lời kết

Trên đây là tổng hợp về Thiên Ma, loại ma chuyên phá hoại định lực của người. Các loại ma này chỉ phá hoại người tu tập với mong muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Còn các loại ma quỷ tạp nhạp tầm thường trong nhân gian không tính ở đây. Bởi phàm các loại ma quỷ tạp nhạp, gặp người tu có định lực tất bỏ chạy ngay! Người đọc nên lưu tâm để ý phân biệt ở điểm này.

(Thiên ma – Theo Niệm Phật Thập Yếu)

Tuệ Tâm 2020.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Đề Bà Đạt Đa Tôn giả là Bồ Tát thị hiện

162 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog