Nghi Thức Đại Sám Hối ở Trước 88 Vị Phật
Pháp Giới 7 tháng trước

Nghi Thức Đại Sám Hối ở Trước 88 Vị Phật

Nghi Thức Đại Sám Hối ở Trước 88 Vị Phật

Đại từ đại bi thương chúng sanh
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức
Tướng hảo quang minh tự trang nghiêm
Chúng con chí tâm quy mạng lễ

Con xin quy y mười phương tận hư không tất cả chư Phật.

Con xin quy y mười phương tận hư không tất cả tôn Pháp.

Con xin quy y mười phương tận hư không tất cả hiền thánh Tăng.

♪ Quy mạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Tịnh Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Tạng Như Ý Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Đăng Quang Phật

♪ Quy mạng Tuệ Cự Chiếu Phật

♪ Quy mạng Hải Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Đại Bi Quang Phật

♪ Quy mạng Từ Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Từ Tạng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thiện Thủ Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Phật

♪ Quy mạng Quảng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Hư Không Bảo Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Động Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật

♪ Quy mạng Tài Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Thắng Phật

♪ Quy mạng Từ Thị Tiên Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật

♪ Quy mạng Thế Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Châu Quang Phật

♪ Quy mạng Tuệ Tràng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Âm Thắng Phật

Xem Thêm:   Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 7

♪ Quy mạng Thường Quang Tràng Phật

♪ Quy mạng Quán Thế Đăng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Uy Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Hảo Ý Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Linh Thụy Hoa Thù Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Tuệ Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Động Hoan Hỷ Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Tài Quang Phật

♪ Quy mạng Kim Hải Quang Phật

♪ Quy mạng Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Thông Quang Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Bất Hoại Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Long Tôn Vương Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Quân Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Hỷ Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Hiện Vô Ngu Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Phật

♪ Quy mạng Dũng Thí Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thí Phật

♪ Quy mạng Thủy Vương Phật

♪ Quy mạng Thủy Thiên Phật

♪ Quy mạng Kiên Đức Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Cúc Quang Phật

♪ Quy mạng Quang Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Đức Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

♪ Quy mạng Tài Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đức Niệm Phật

♪ Quy mạng Thiện Danh Xưng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Du Bộ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đấu Chiến Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Du Bộ Phật

♪ Quy mạng Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Du Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Kiên Cố Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Tạng Thân Vô Lượng Thọ Phật

Và chư Phật Thế Tôn thường trụ ở đời trong tất cả thế giới như vậy. Xin chư Phật Thế Tôn hãy từ bi thương nhớ đến con.

Hết thảy nghiệp tội con đã tạo ở đời này hay đời trước, từ sanh tử vô thỉ cho đến nay; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo.

Xem Thêm:   Kinh Phật Danh ♦ Quyển 11

Như là lấy đồ vật từ tháp tự, từ chư Tăng, hay từ chư Tăng bốn phương; hoặc do con tự lấy, bảo người lấy, hay thấy kẻ khác lấy mà vui theo.

Như là tạo năm tội vô gián; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo.

Như là tạo mười việc ác; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo.

Tất cả tội chướng như thế–hoặc có che giấu, hay không che giấu–đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, hay các đường ác khác; hoặc sanh biên địa, làm kẻ hạ tiện, hay mọi rợ man di.

Con nay đều xin sám hối tất cả tội chướng như thế. Nay xin chư Phật Thế Tôn hãy chứng giám cho con và nhớ tưởng đến con.

Ở trước chư Phật Thế Tôn, con lại nói thêm những lời này:

Hết thảy mọi căn lành ở đời hiện tại hay những đời khác mà con đã từng thực hành bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, thậm chí lấy cho các loài bàng sanh một vắt cơm, hoặc tu tịnh hạnh; mọi căn lành thành tựu chúng sanh; mọi căn lành tu hành Đạo Bồ-tát; và mọi căn lành đạt đến trí tuệ vô thượng. Con nay xin hợp lại tất cả và thảy đều hồi hướng đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Như sự hồi hướng của chư Phật quá khứ, hiện tại, cùng vị lai như thế nào, thì sự hồi hướng của con cũng lại như vậy.

Con xin sám hối mọi nghiệp tội
Hết thảy phước đức đều tùy hỷ
Cùng với công đức khuyến thỉnh Phật
Nguyện sẽ chứng đắc vô thượng trí

Quá khứ hiện tại vị lai Phật
Là bậc tối thắng trong chúng sanh
Công đức vô lượng như biển cả
Con nay quy mạng và đảnh lễ

Tất cả thế giới trong mười phương
Ba đời hết thảy Phật Như Lai
Con với thanh tịnh thân ngữ ý
Kính lễ biến khắp chẳng sót ai

Phổ Hiền hạnh nguyện sức uy thần
Hiện khắp tất cả trước Như Lai
Một thân lại hiện sát trần thân
Mỗi thân lễ khắp sát trần Phật

Trong một vi trần trần số Phật
Bồ-tát chúng hội trong mỗi Phật
Vô tận Pháp Giới cũng như thế
Thâm tín chư Phật dày kín khắp

Con dùng tất cả biển âm thanh
Phát ra vô tận diệu ngôn từ
Đến hết vị lai tất cả kiếp
Tán Phật thâm sâu công đức hải

Dùng các vòng hoa diệu tối thắng
Âm nhạc hương thơm cùng lọng che
Thù thắng trang nghiêm vật như thế
Con dâng cúng dường chư Như Lai

Y phục tuyệt đẹp hương quý hiếm
Hương bột hương đốt với đèn sáng
Mỗi thứ tích tụ như Diệu Cao
Con thảy cúng dường chư Như Lai

Con dùng quảng đại thắng giải tâm
Tin sâu ba đời tất cả Phật
Nương vào Phổ Hiền sức hạnh nguyện
Cúng dường biến khắp chư Như Lai

Thuở xưa con tạo bao nghiệp ác
Đều do vô thỉ tham sân si
Từ thân ngữ ý mà gây ra
Hết thảy con nay xin sám hối

Tất cả chúng sanh trong mười phương
Nhị Thừa Hữu Học cùng Vô Học
Hết thảy Như Lai và Bồ-tát
Con xin tùy hỷ công đức ấy

Mười phương tất cả Thế Gian Đăng
Thành tựu Phật Đạo lúc tối sơ
Con nay thảy đều xin khuyến thỉnh
Lăn chuyển vô thượng diệu Pháp luân

Nếu có chư Phật muốn diệt độ
Con sẽ chí thành xin khuyến thỉnh
Kính mong trụ lâu sát trần kiếp
Lợi lạc hết thảy các chúng sanh

Lễ kính xưng tán cúng dường Phật
Thỉnh Phật trụ thế chuyển Pháp luân
Sám hối tùy hỷ tu căn lành
Hồi hướng chúng sanh và Phật Đạo

Xin nguyện công đức thù thắng này
Hồi hướng vô thượng chân Pháp Giới
Đến tánh cùng tướng Phật Pháp Tăng
Nhị đế dung thông chánh định ấn

Vô lượng công đức biển như vậy
Con nay thảy đều xin hồi hướng
Chúng sanh nghiệp tạo thân ngữ ý
Tà kiến phỉ báng, chấp ngã, pháp

Hết thảy nghiệp chướng như thế ấy
Thảy đều tiêu sạch chút chẳng còn
Niệm niệm trí tuệ trùm Pháp Giới
Rộng độ chúng sanh đều bất thoái

Cho dù hư không thế giới tận
Chúng sanh cùng nghiệp phiền não tận
Bốn pháp như thế rộng vô biên
Nay nguyện hồi hướng cũng như vậy

♪ Quy mạng Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát
♪ Quy mạng Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát
♪ Quy mạng Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

Xem Thêm:   Kinh Pháp Cú Thí Dụ ♦ Quyển 4

37 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog