Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 4

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 4

♪ Quy mạng Công Đức Thanh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tập Phật

♪ Quy mạng Hữu Trí Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thiện Diệt Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Tập Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thánh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Hoa Phước Đức Phật

♪ Quy mạng Tràng Nhạo Thuyết Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Cung Kính Ái Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sư Tử Lực Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tín Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Bất Động Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Hạnh Phật

♪ Quy mạng Bất Trược Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Bất Nhiễu Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Điều Trí Phật

♪ Quy mạng Thuyết Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đại Thiên Phật

♪ Quy mạng Thâm Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Tam Giới Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Ứng Cúng Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Tha Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Tràng Phật

♪ Quy mạng Khoái Kết Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Khoái Bộ Phật

♪ Quy mạng Nhật Thanh Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tích Phật

♪ Quy mạng Minh Tướng Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Khứ Phật

♪ Quy mạng Thắng Thượng Phật

♪ Quy mạng Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Trí Ái Phật

♪ Quy mạng Khoái Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bất Không Hạnh Phật

♪ Quy mạng Hợp Giải Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tâm Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Trí Tịnh Phật

♪ Quy mạng Văn Tuệ Hải Phật

♪ Quy mạng Bảo Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Câu Tuấn Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Khổng Tước Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Thuộc Phật

♪ Quy mạng Đoạn Ái Căn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Khởi Phật

♪ Quy mạng Hải Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Hợp Khứ Phật

♪ Quy mạng Nhạo Công Đức Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Giáo Thanh Phật

♪ Quy mạng Địa Chủ Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Trụ Trí Tuệ Sắc Phật

♪ Quy mạng Thiện Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiện Tán Thán Phật

♪ Quy mạng Thiện Xứ Phật

♪ Quy mạng Lực Trí Uy Đức Gia Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiên Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Giới Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trụ Hạnh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Khởi Phật

♪ Quy mạng Nhạo Trí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quảng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Niệm Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Khí Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tràng Phật

♪ Quy mạng Cầu Thắng Giác Phật

♪ Quy mạng Tín Hạnh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tàm Quý Phật

♪ Quy mạng Pháp Dụng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Thân Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tăng Thượng Phật

[▲ Trên đây là 3.100 danh hiệu]

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Thánh Tán Thán Phật

♪ Quy mạng Sanh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Tu Quả Báo Phật

♪ Quy mạng Thiện Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Công Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Sắc Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Phật

♪ Quy mạng Bế Tắc Ma Phật

♪ Quy mạng Độ Nhất Thiết Nạn Phật

♪ Quy mạng Bất Phá Cảnh Trí Phật

♪ Quy mạng Hải Văn Sức Phật

♪ Quy mạng Đắc Thắng Chúng Giải Thoát Vương Phật

♪ Quy mạng Ái Phật

♪ Quy mạng Đại Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Thắng Phật

♪ Quy mạng Tĩnh Mạng Phật

♪ Quy mạng Trí Báo Phật

♪ Quy mạng Như Ý Tràng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Kiếp Phật

♪ Quy mạng Địa Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Nhật Ái Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Minh Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Nhạo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nhạo Lực Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Đại Chí Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đại Thí Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Xưng Phật

♪ Quy mạng Tràng Phật

♪ Quy mạng Xưng Nhân Thanh Phật

♪ Quy mạng Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Diệt Ám Phật

♪ Quy mạng Thiện Tinh Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhạo Thuyết Tràng Phật

♪ Quy mạng Khoái Hành Phước Đức Phật

♪ Quy mạng Độ Hệ Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Ái Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Ái Phật

♪ Quy mạng Diệu Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Hoa Man Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhạo Thuyết Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tín Thánh Nhân Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Công Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Cam Lộ Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Cao Bảo Tín Phật

♪ Quy mạng Đắc Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Công Đức Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Bất Động Tín Phật

♪ Quy mạng Quá Hữu Vô Phật

♪ Quy mạng Long Vương Thanh Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Luân Phật

♪ Quy mạng Thắng Sắc Phật

♪ Quy mạng Thế Ái Phật

♪ Quy mạng Pháp Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhạo Xưng Phật

♪ Quy mạng Vân Tràng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Khứ Phật

♪ Quy mạng Thiện Thệ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Trân Bảo Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Phú Chướng Hộ Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Biện Nghĩa Kiến Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Hoa Phật

♪ Quy mạng Cao Bộ Phật

♪ Quy mạng Đẳng Nguyệt Vương Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Vương Phật

♪ Quy mạng Sai Biệt Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Xỉ Phật

♪ Quy mạng Khoái Bộ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Nhiên Đăng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Ý Tư Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Pháp Thiên Diễm Tôn Phật

♪ Quy mạng Hợp Điều Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Lực Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Hoa Phật

[▲ Trên đây là 3.200 danh hiệu]

♪ Quy mạng Kiên Cố Thanh Phật

♪ Quy mạng Thường Lạc Phật

♪ Quy mạng Thuyết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Tín Ái Tác Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nghiệp Kết Phật

♪ Quy mạng Ly Bố Phật

Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào có thể thọ trì đọc tụng 1.000 danh hiệu ở kiếp Hiền của chư Phật này, họ sẽ xa lìa mọi hoạn nạn, nhất định sẽ thấy Từ Thị Thế Tôn và cho đến Đức Phật Ái Nhạo.

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Mộc Hương Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Trầm Thủy Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thắng Phật

♪ Quy mạng Sơn Hải Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Đại Bảo Luân Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Kim Đài Phật

♪ Quy mạng Đại Luân Phật

♪ Quy mạng Ngữ Tác Phật

♪ Quy mạng Đại Nhân Phật

♪ Quy mạng Đại Thủ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hương Xưng Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Thắng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Hỏa Phật

♪ Quy mạng An Lạc Tác Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Thắng Phật

♪ Quy mạng Bố Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Thắng Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Địa Phật

♪ Quy mạng Đại Long Thắng Phật

Xem Thêm:   Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Lạc Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Xả Hoa Phật

♪ Quy mạng Long Diệu Phật

♪ Quy mạng Hoa Tụ Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Thường Quán Phật

♪ Quy mạng Chánh Tác Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Tung Quảng Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Hạnh Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Lực Phật

♪ Quy mạng Như Ý Tạng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Vương Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Tú Thắng Phật

♪ Quy mạng Phật Thiên Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tuệ Hậu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Thủ Thắng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Long Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Thắng Túc Phật

♪ Quy mạng Đại Sư Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Bảo Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phổ Chí Phật

♪ Quy mạng Cung Kính Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Niệm Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Chúng Sanh Nghi Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Cái Phật

♪ Quy mạng Đại Cái Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Bộ Phật

♪ Quy mạng Chúng Thắng Phật

♪ Quy mạng Tràng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tung Quảng Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Phổ Thắng Phật

[▲ Trên đây là 3.300 danh hiệu]

♪ Quy mạng Long Vương Hộ Chúng Phật

♪ Quy mạng Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Cấu Phật

♪ Quy mạng Pháp Bảo Phật

♪ Quy mạng Đại Tụ Phật

♪ Quy mạng Đại Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Đại Tướng Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Ám Luân Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Đại Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Sơn Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Kim Tạng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Địa Tịch Phật

♪ Quy mạng Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tượng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Quang Minh Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hải Sơn Trí Tuệ Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Sân Hận Tâm Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Lưu Ly Khoái Trí Tuệ Hoa Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Man Sắc Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Thủy Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Phá Vô Minh Ám Phật

♪ Quy mạng Đắc Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Bất Hoại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Nhân Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tuệ Phật

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Thượng Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Đại Thế Phật

♪ Quy mạng Khoái Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Hống Phật

♪ Quy mạng Kiến Thật Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Tích Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thanh Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Điện Đăng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Phá Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Xa-thi Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Danh Phật

♪ Quy mạng Diệu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tạng Phật

♪ Quy mạng Tán Úy Nghi Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Đăng Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ái Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Quảng Xưng Phật

♪ Quy mạng Dị Tràng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Diệu Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sắc Phật

♪ Quy mạng Đại Tín Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Động Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Tụ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trụ Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Kim Kiên Phật

♪ Quy mạng Ái Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tạng Phật

[▲ Trên đây là 3.400 danh hiệu]

♪ Quy mạng Phổ Quán Phật

♪ Quy mạng Đại Tu Phật

♪ Quy mạng Sơn Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thuyết Trọng Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Dị Kiến Phật

♪ Quy mạng Biến Kiến Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Bộ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Xưng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Hộ Căn Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Luân Phật

♪ Quy mạng Ly Sanh Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Không Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sắc Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Kiến Vô Chướng Ngại Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hương Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Phổ Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Sắc Phật

♪ Quy mạng Tuệ Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Cao Phật

♪ Quy mạng Bất Động Trí Phật

♪ Quy mạng Thiện Uy Nghi Phật

♪ Quy mạng Khoái Sắc Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Ái Xưng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Diễm Phật

♪ Quy mạng Nan Hàng Phục Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Hống Phật

♪ Quy mạng Nhân Trung Tôn Phật

♪ Quy mạng Chúng Sanh Khả Kính Phật

♪ Quy mạng Hỏa Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Bộ Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Khoái Thanh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Chiếu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Chiếu Phật

♪ Quy mạng Trí Hóa Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Đoạn Hữu Kiến Phật

♪ Quy mạng Kiến Ái Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Giới Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Diện Phật

♪ Quy mạng Phóng Cái Phật

♪ Quy mạng Ba-bà-sa Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Giác Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Sư Tử Chủng Chủng Tượng Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Tượng Hống Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Long Hống Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Mạng Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Cái Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiên Uy Đức Diện Phật

♪ Quy mạng Cụ Chúng Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Khả Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Hạ Hoa Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Thắng Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Trí Tuệ Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Chúng Thượng Thủ Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Tựu Phật

Xem Thêm:   Kinh Quán Từ Thị Bồ-tát Sanh Lên Trời Hỷ Túc

♪ Quy mạng Nhật Bảo Quang La Võng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Cao Hạnh Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

[▲ Trên đây là 3.500 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Phật

♪ Quy mạng 62 vị Phật đồng danh hiệu là Trì Kế

♪ Quy mạng Thiện Sanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thánh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thượng Tu Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Mạng Phật

♪ Quy mạng Bất Yếm Túc Pháp Phật

♪ Quy mạng Đắc Công Đức Phật

♪ Quy mạng Dương Diễm Phật

♪ Quy mạng Xưng Thượng Phật

♪ Quy mạng Độ Thuyết Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Liễu Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Mạng Phật

♪ Quy mạng Kiến Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Kim Thánh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Xứ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhân Thanh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Đại Bảo Phật

♪ Quy mạng 80.000 ức vị Phật đồng danh hiệu là Nhiên Đăng

♪ Quy mạng 80 ức vị Phật đồng danh hiệu là Năng Tịch

♪ Quy mạng 18.000 vị Phật đồng danh hiệu là Kiên Cố Vương

♪ Quy mạng 90.000 vị Phật đồng danh hiệu là Tung Quảng Vương

♪ Quy mạng 5.000 vị Phật đồng danh hiệu là Hồng Liên Vương

♪ Quy mạng 6.000 vị Phật đồng danh hiệu là Thượng Vương

♪ Quy mạng vô lượng chư Phật đồng danh hiệu

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Trí Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Jambū Hà Diệu Cao Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Phóng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ái Tượng Sơn Hoan Hỷ Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Trượng Công Đức Vương Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Tạng Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Cung Kính Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Vương Thắng Phật

♪ Quy mạng Vân Hộ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Hộ Diệu Pháp Tràng Bảo Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Ái Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hữu Đức Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Ma Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thắng Tâm Phật

♪ Quy mạng Tâm Trí Phật

♪ Quy mạng Hoa Tạng Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Thường Thích Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Tạng Phật

♪ Quy mạng Thường Quyết Định Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Trí Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Quang Phật

♪ Quy mạng Khoái Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Ứng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Trí Phật

♪ Quy mạng Đức Hống Phật

♪ Quy mạng Xá Địa Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Tư Phật

♪ Quy mạng Thật Nhật Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoa Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Phật

♪ Quy mạng Xưng Cao Phật

♪ Quy mạng Tín Công Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Đăng Phật

♪ Quy mạng Tín Thắng Phật

♪ Quy mạng Thượng Ái Diện Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Chúng Sơn Thiên Phật

♪ Quy mạng Hải Trí Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tạng Phật

♪ Quy mạng Hoa Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tiên Phật

[▲ Trên đây là 3.600 danh hiệu]

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thú Giác Phật

♪ Quy mạng Tịch Căn Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Bạch Liên Hương Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Diệu Bộ Phật

♪ Quy mạng Quán Thập Phương Phật

♪ Quy mạng Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bộ Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Phật

♪ Quy mạng Nhân Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tu Phật

♪ Quy mạng Xưng Thánh Phật

♪ Quy mạng Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Bất Dị Tâm Phật

♪ Quy mạng Phổ Tín Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ứng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Ái Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Tín Giác Phật

♪ Quy mạng Tâm Ý Phật

♪ Quy mạng Xuất Trí Phật

♪ Quy mạng Sơn Thanh Phật

♪ Quy mạng Tánh Nhật Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Thắng Tích Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Thiên Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hỷ Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Phật

♪ Quy mạng Ái Kiến Phật

♪ Quy mạng Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Cao Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Văn Danh Phật

♪ Quy mạng Ái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Cao Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thiên Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Nhật Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Chân Thanh Phật

♪ Quy mạng Ái Thuyết Phật

♪ Quy mạng Xưng Thượng Phật

♪ Quy mạng Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Minh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thanh Phật

♪ Quy mạng Tâm Ý Phật

♪ Quy mạng Địa Trụ Phật

♪ Quy mạng Tịch Quá Phật

♪ Quy mạng Nhãn Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Năng Phá Nghi Phật

♪ Quy mạng Từ Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Thượng Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Kiến Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Phật

♪ Quy mạng Đại Thủ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Khứ Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Nhật Phật

♪ Quy mạng Kiến Tụ Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Ý Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Quang Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Pháp Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Khổ Hạnh Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Nhãn Phật

♪ Quy mạng Chiếu Quang Phật

♪ Quy mạng Tín Vô Lượng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sắc Phật

♪ Quy mạng Cái Thiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

[▲ Trên đây là 3.700 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thân Vị Phật

♪ Quy mạng Đức Vị Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Hiền Trí Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Sanh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tín Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiên Ái Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Ái Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng An Lạc Phật

♪ Quy mạng Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Hống Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thượng Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Phật

♪ Quy mạng Bảo Tín Phật

♪ Quy mạng Phổ Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tý Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Ý Phật

♪ Quy mạng Vương Thiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thiên Phật

♪ Quy mạng Thánh Hóa Phật

♪ Quy mạng Đại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Nhật Phật

♪ Quy mạng Chân Pháp Phật

Xem Thêm:   Kinh 1.500 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Mười Phương

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Chân Báo Phật

♪ Quy mạng Thắng Thiên Phật

♪ Quy mạng Quán Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Khổng Tước Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hành Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Xưng Ái Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Phật

♪ Quy mạng Tín Thiên Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Bộ Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Phật

♪ Quy mạng Tâm Trí Phật

♪ Quy mạng Hóa Bộ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hình Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tụ Phật

♪ Quy mạng Đại Tu Phật

♪ Quy mạng Hỏa Bộ Phật

♪ Quy mạng Thắng Thiên Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Tu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Ái Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Tín Thuyết Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tụ Phật

♪ Quy mạng Thần Thông Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhật Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Văn Danh Phật

♪ Quy mạng Thắng Đức Phật

♪ Quy mạng Thắng Xưng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Bảo Tịnh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Xưng Phật

♪ Quy mạng Ứng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Hành Uy Nghi Úy Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Kiến Phật

♪ Quy mạng Ly Nghi Phật

♪ Quy mạng Đại Hạnh Phật

♪ Quy mạng Bất Thất Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiên Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Hỷ Lực Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiên Ái Phật

[▲ Trên đây là 3.800 danh hiệu]

♪ Quy mạng Giải Thoát Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tác Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Trí Phật

♪ Quy mạng Đạo Quang Phật

♪ Quy mạng Hải Vương Phật

♪ Quy mạng Hỷ Giác Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Thiên Phật

♪ Quy mạng Thâm Trí Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đại Tín Phật

♪ Quy mạng Tâm Ý Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Mậu Tư Phật

♪ Quy mạng Khởi Phước Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lậu Xưng Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Ái Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Phật

♪ Quy mạng Địa Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Khoái Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Ái Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Cái Phật

♪ Quy mạng Phổ Quán Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trí Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Thế Ái Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Thuyết Pháp Ái Phật

♪ Quy mạng Ứng Ái Phật

♪ Quy mạng Địa Quang Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tác Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tý Phật

♪ Quy mạng Pháp Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Nhật Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Phật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Ái Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Thượng Thiên Phật

♪ Quy mạng Quán Hành Phật

♪ Quy mạng Nhật Thiên Phật

♪ Quy mạng Điện Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Ái Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Thượng Ý Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Tín Thánh Phật

♪ Quy mạng Bảo Châu Phật

♪ Quy mạng Thượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tối Hậu Kiến Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Kính Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Trí Hạnh Phật

♪ Quy mạng Bất Mậu Túc Phật

♪ Quy mạng Thánh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Thượng Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Niệm Nghiệp Phật

♪ Quy mạng Tín Công Đức Phật

♪ Quy mạng Lô-xá Xưng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Ám Phật

♪ Quy mạng Ái Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Thượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Thọ Trạch Phật

♪ Quy mạng Tướng Vương Phật

♪ Quy mạng Ly Nhiệt Bệnh Trí Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Thánh Phật

♪ Quy mạng Pháp Châu Phật

[▲ Trên đây là 3.900 danh hiệu]

♪ Quy mạng Cam Lộ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Sân Hận Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Hương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Nhật Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Hỷ Ái Phật

♪ Quy mạng Bất Thác Trí Phật

♪ Quy mạng Tín Thánh Phật

♪ Quy mạng Thế Ái Phật

♪ Quy mạng Thiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thiên Cái Phật

♪ Quy mạng Long Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Bộ Phật

♪ Quy mạng Pháp Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Kiến Hữu Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Diện Phật

♪ Quy mạng Thắng Sắc Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Định Thật Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Kiếp Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thân Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Trí Phật

♪ Quy mạng Hàng Oán Phật

♪ Quy mạng Khứ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tích Phật

♪ Quy mạng Nhất Niệm Quang Phật

♪ Quy mạng Lực Sĩ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Túc Phật

♪ Quy mạng Giới Ái Phật

♪ Quy mạng Tín Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Khứ Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Trí Phật

♪ Quy mạng Ly Vô Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đại Trí Vị Phật

♪ Quy mạng Bảo Bộ Phật

♪ Quy mạng Tâm Nhật Phật

♪ Quy mạng Quán Phương Phật

♪ Quy mạng Tín Thuyết Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Nhẫn Phật

♪ Quy mạng Pháp Cái Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Thiên Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiên Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Phổ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tướng Vương Phật

♪ Quy mạng Xưng Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thụ Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Tín Chúng Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Trí Giả Tán Thán Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Khải Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Phật Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thắng Tín Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Ái Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Phật

♪ Quy mạng Tư Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Phật

♪ Quy mạng Thánh Nhân Diện Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Tín Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Giác Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhạo Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Ái Phật

♪ Quy mạng Phần Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Quá Hỏa Phật

♪ Quy mạng Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Nhân Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Khoái Kiến Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Hương Phật

♪ Quy mạng Tịch Hành Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Xưng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Đại Hống Phật

♪ Quy mạng Ứng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Tín Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thế Quang Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhẫn Phật

♪ Quy mạng Đại Hoa Phật

[▲ Trên đây là 4.000 danh hiệu]

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

3 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog