Cách Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà Đúng Pháp
Pháp Giới 5 tháng trước

Cách Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà Đúng Pháp

Chú Đại Bi có 84 câu, mỗi câu đều có uy lực không thể nghĩ bàn. Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo: “Tụng Chú Đại Bi mà đúng như pháp thì khi bạn tụng chú: Trời đất đều chấn động, cả pháp giới chuyển rung. Trên thông cả cõi trời, dưới thấu khắp cả các cõi giới địa ngục. Khắp cả mọi pháp giới, trời người đều cảm thông và tán dương công đức.”

Nếu như bạn có thể ăn chay giữ giới thì cảnh giới khi tụng chú là Bất khả tư nghì. Ngay khi bạn bắt đầu trì tụng, do uy lực của chú: Trên hư không có hóa thân chư Bồ Tát cùng vô lượng chư thiên, Thiên Long, cùng thần Mẫu Nữ và quyến thuộc đến chứng minh gia bị. Phía bên dưới là vô biên chúng Quỷ Thần hội tụ, chắp tay nghe pháp.

*

Khi bạn đọc chú lên thì tất cả đều hoặc đứng hoặc quỳ, đồng chắp tay lắng nghe. Cũng lúc ấy, “nơi Địa ngục liền đình chỉ tất cả hình phạt trị tội. Toàn bộ kẻ thọ hình đều quỳ tại đó chắp tay hướng lên nghe Chú Đại Bi. Khi bạn tụng chú xong, thì nơi địa ngục bắt đầu hành hình lại, nhưng mức độ giảm đi; người thọ hình chịu thống khổ cũng nhẹ hơn”.

Trong nghi thức tụng hầu hết các kinh luôn có mặt Chú Đại Bi. Sở dĩ có việc này là do mật ý của chư Tổ, muốn nương uy lục của chú bảo vệ cho người tụng khỏi các ma chướng. Một ý nhỏ nhiệm như thế thôi, cũng đủ để ta thấy uy lực vô tiền khoáng hậu của Chú Đại Bi.

 • Các cảnh giới trên bước đường học Phật
 • Cách tụng thần chú Chuẩn Đề.
 • Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.
 • Giảng giải Chú Đại Bi.
 • Chú Đại Bi nhiệm mầu.
 • Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.
 • Cách tụng kinh cho người mới mất.
Cách Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà
Cách Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà

Chú Đại Bi

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

 1. Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da.
 2. Nam mô a rị da
 3. Bà lô Yết đế thước bát ra da
 4. Bồ đề tát đỏa bà da.
 5. Ma ha tát đỏa bà da
 6. Ma ha ca lô ni ca da.
 7. Án
 8. Tát bàn ra phạt duệ
 9. Số đát na đát tỏa.
 10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
 11. Bà lô Yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
 12. Nam mô na ra cẩn trì
 13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
 14. Tát bà a tha đậu du bằng
 15. A thệ dựng.
 16. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà đà
 17. Ma phạt đặc đậu
 18. Đát điệt tha, Án
 19. A bà lô hê
 20. Lô ca đế
 21. Ca ra đế.
 22. Di hê rị
 23. Ma ha bồ đề tát đỏa
 24. Tát bà tát bà
 25. Ma ra ma ra
 26. Ma hê ma hê, rị đà dựng.
 27. Câu lô câu lô kiết mông
 28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
 29. Ma ha phạt xà da đế.
 30. Đà ra đà ra
 31. Địa rị ni
 32. Thất Phật ra da
 33. Giá ra giá ra.
 34. Ma mạ phạt ma ra
 35. Mục đế lệ
 36. Y hê y hê
 37. Thất na thất na.
 38. A ra sâm Phật ra xá lợi
 39. Phạt sa phạt sâm
 40. Phật ra xá da.
  *
 41. Hô lô hô lô ma ra
 42. Hô lô hô lô hê rị
 43. Ta ra ta ra.
 44. Tất rị tất rị
 45. Tô rô tô rô
 46. Bồ đề dạ, bồ đề dạ.
 47. Bồ đà dạ, bồ đà dạ
 48. Di đế rị dạ
 49. Na ra cẩn trì
 50. Địa rị sắt ni na.
 51. Ba dạ ma na
 52. Ta bà ha
 53. Tất đà dạ
 54. Ta bà ha.
 55. Ma ha tất đà dạ
 56. Ta bà ha.
 57. Tất đà du nghệ
 58. Thất bàn ra dạ
 59. Ta bà ha.
 60. Na ra cẩn trì
 61. Ta bà ha.
 62. Ma ra na ra
 63. Ta bà ha.
 64. Tất ra tăng a mục khư da
 65. Ta bà ha.
 66. Ta bà ma ha, a tất đà dạ
 67. Ta bà ha.
 68. Giả kiết ra a tất đà dạ
 69. Ta bà ha.
 70. Ba đà ma kiết tất đà dạ
 71. Ta bà ha.
 72. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ
 73. Ta bà ha.
 74. Ma bà rị thắng yết ra dạ
 75. Ta bà ha.
 76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
 77. Nam mô a rị da
 78. Bà lô kiết đế
 79. Thước bàn ra dạ
 80. Ta bà ha.
 81. Án tất điện đô
 82. Mạn đa ra
 83. Bạt đà dạ.
 84. Ta bà ha.

05 Điều Điều Cần Biết Khi Tụng Chú Đại Bi.

1. Ai có thể tụng và Ngày tụng bao nhiêu biến?

Hòa Thượng Tuyên Hóa bảo: “Thần chú này khả năng cứu khổ ban vui cho mọi chúng sinh nên gọi là Chú Đại Bi. “ Bi” có công năng làm cho mọi khổ nạn của chúng sinh được tiêu trừ. Trong đó chủ yếu nhất là công năng chữa lành mọi bệnh tật.” Cho nên bất luận bạn có phải là Phật tử hay không đều có thể trì tụng được. Bất kể là bạn bị bệnh gì, nếu bạn trì niệm Chú Đại Bi, thì mọi bệnh khổ đều được tiêu trừ!

Bạn đọc hết một lần chú thì gọi là tụng 1 biến chú. Theo kinh dạy thì mỗi ngày nên tụng tối thiểu là 05 biến, nếu có điều kiện tụng nhiều hơn càng tốt.  Lại bạn nên học thuộc lòng để tụng là tốt nhất. Bởi thuộc lòng mà tụng thì tâm dễ chuyên nhất, ít vọng niệm.

2. Về vệ sinh thân thể và ăn uống.

Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni: Người tụng chú đại bi cần tuyệt đối kiêng ăn Ngũ Vị Tân. Trước khi tụng nên đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, quần áo dài gọn gàng.

Để được lợi ích nhất khi tụng Chú Đại Bi, bạn nên ăn chay và giữ dìn 5 giới căn bản. Bởi nếu ăn chay được thì nhanh được cảm ứng, mọi mong cầu đều nhanh được thành tựu. Cho nên nếu như đang gấp cầu điều gì đó thì nên phát nguyện ăn chay trong thời gian tụng để nhanh được thành tựu.

Nếu không ăn chay thì tuy vẫn tụng được, nhưng sẽ lâu được cảm ứng và dễ phát sanh chướng ngại. Bạn tụng chú lâu ngày mà không “thấy” gì là bởi không bỏ mặn ăn chay nên chậm được cảm ứng, chớ chẳng phải do chú không linh! Cần hết sức lưu ý ở điểm này.

3. Tụng thế nào khi nhà không có bàn thờ Phật.

Bởi là “Quảng Đại Viên Mãn Đà Ra Ni” cho nên nhà không có bàn thờ Phật thì bạn ngoảnh mặt sang hướng Tây mà trì tụng. Nếu bạn ở trọ chật hẹp thì chỉ cần ngồi một góc nào đó sạch sẽ là được. Tụng chú quan trọng nhất ở tâm chí thành khẩn thiết. Nếu giữ được tâm thanh tịnh thì bạn ngồi nơi đâu và hướng nào cũng tụng được. Trong nghịch cảnh mà phát được cái tâm tụng chú, phước đức vô lượng vô biên.

4. Về cách ngồi tụng và Cảnh giới phát sinh.

Tụng chú mà tâm lực kiên định thì quỳ tụng là có công đức lớn nhất. Nếu không quỳ được thì bạn ngồi kiết già hoặc bán già, tay kiết Tam muội ấn mà tụng là được. Đại Bi Ấn chỉ dùng cho người giữ giới tinh nghiêm và chuyên tu mà thôi, không nên lạm dùng.

Khi tụng chú mà tâm sanh vọng niệm thì cứ mặc kệ, đừng để ý và cũng đừng lo lắng. Khi bạn chuyên cần tụng một thời gian, vọng niệm sẽ tự ít dần đi. Nếu trong lúc tụng phát sanh các cảnh giới như: Ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt; đỉnh đầu như có kiến bò; xung quanh có những tín hiệu lạ…bạn nên mặc kệ, đừng quan tâm đến. Tập trung tâm trí tụng là quan trọng nhất. Cảnh giới dù thiện cảnh hay ma cảnh, nếu ta không để ý đến từ nó tự mất. Đừng chấp tâm vào đó là đúng pháp, nếu chấp tâm vào đó sẽ dễ bị thử thách.

5. Nên tụng chú Đại Bi bằng tiếng Việt hay tiếng Phạn.

Tụng chú Đại Bi bằng tiếng Việt là tốt nhất, lợi lạc cho bạn và cho các chúng sanh trong cõi vô hình. Bạn đừng nghe những lời xằng bậy, kiểu như tụng bằng tiếng Phạn tốt hơn tiếng Việt. Không có chuyện ấy đâu! Nếu thật thế thì việc gì chư Tổ sư phải lao tâm khổ tứ để phiên dịch Kinh, chú?

Tụng chú cảm ứng hay không do tâm chí thành khẩn thiết, do ăn chay giữ giới mà ra, chớ không phải ở nơi cửa miệng. Nhiều người không hiểu điều này, truyền bá xằng bậy khiến người sơ cơ chẳng biết thế nào là đúng. Thật vô cùng đáng trách!

Cách Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà

Chư Tổ bảo: “Chú Đại Bi trăm vạn kiếp khó gặp. Người chẳng có duyên sâu với Phật, e rằng đến tên chú còn chẳng được nghe, nói chi đến có phước mà trì tụng.” Nay bạn có phước được thân người, lại duyên may gặp được Chú, nếu chẳng phát tâm trì tụng, thật uổng phí một kiếp làm người.

Người tại gia thân vướng lưới thế gian. Cuộc sống còn mưu sinh với trăm mối lo toan, ngàn nẻo buộc ràng. Lại gia quyến cháu con bận buộc, muốn trì tụng chú đại bi tại nhà đúng như pháp, thật cũng không dễ dàng gì. 

Tuy thế, pháp quý ở nơi chí tâm trì tụng, nếu tinh tấn hành trì, thì chỉ cốt yếu nhất ở nơi dụng tâm chí thành cung kính; còn hình tướng ở bên ngoài, gắng thanh tịnh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Bạn cần phải nhớ rằng: Pháp tụng chú phải đọc tụng ra tiếng, không to không nhỏ; tiếng rõ ràng, không nhanh, cũng không nên quá chậm. Bởi tụng to quá dễ bị tổn khí, tụng nhỏ thì chúng sanh xung quanh khó nghe; tụng nhanh dễ thành tụng dối, mà tụng chậm thì dễ bị trệ, tạp niệm sanh khởi nhiều.

Tụng chú Đại Bi tại nhà bao gồm 6 bước.

Sáu Bước Tụng Chú Đại Bi Tại Nhà

1. Phát Nguyện:

Bạn chắp tay rồi phát nguyện tụng chú như sau:

“Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát(03 lần). Nay con vì khắp pháp giới chúng sanh, vì linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con và hết thảy các chúng sanh có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay mà trì tụng chú Đại Bi. Con cầu nguyện Bồ Tát từ bi phóng quang, gia hộ cho hết thảy cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát(03 lần).”

Tiếp theo bạn đọc bài kệ phát nguyện: 

*

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau biết tất cả pháp.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm được mắt trí huệ.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau độ các chúng sanh,

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm được phương tiện khéo.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm được qua biển khổ,

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau được đạo giới định.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm lên non Niết Bàn.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con mau về nhà vô vi.

Nam mô đại bi Quán Thế Âm,

Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

Nếu con hướng về nơi non đao,

Non đao tức thời liền sụp đổ.

Nếu con hướng về lửa, nước sôi,

Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

Nếu con hướng về cõi địa ngục,

Địa ngục liền mau tự tiêu diệt,

Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.

Ngạ quỷ liền được tự no đủ,

Nếu con hướng về chúng Tu La,

Tu la tâm ác tự điều phục,

Nếu con hướng về các súc sanh,

Súc sanh tự được trí huệ lớn.

2. Niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.

Bạn chắp tay niệm: Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.(khoảng 30 câu)

3. Niệm danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật.

Bạn chắp tay niệm: Nam mô A Di Đà Phật.(khoảng 30 câu)

4. Tụng:

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát(03 lần)

5. Bạn kiết Tam Muội Ấn:

Tay trái đặt dưới tay phải, các ngón tay chồng lên nhau, hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Sau đó tụng ít nhất 5 biến chú theo bản chuẩn ở trên.( Bắt đầu từ câu: Thiên thủ thiên nhãn)

6. Hồi hướng công đức.

Sau khi đã tụng bao nhiêu biến chú ấy rồi, bạn cần hồi hướng công đức để viên mãn thời khóa, bằng cách chắp tay đọc như sau: “Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát(03 lần). Con nguyện hồi hướng công đức tụng chú Đại Bi này cho Pháp giới chúng sanh, cho linh hồn ông bà tổ tiên, thân gia quyến thuộc của con trong từ vô thỉ kiếp đến nay; và cho hết thảy các chúng sanh có nhân duyên với con trong từ vô thỉ kiếp đến nay. Nguyện cho tất cả cùng lìa khổ được vui, đồng vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát(03 lần).”

( Cách tụng chú Đại Bi tại nhà)

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Kham nhẫn là gì? Những lợi ích của hạnh kham nhẫn

39 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog