Cách tắm Phật đúng Chánh Pháp
Pháp Giới 3 tháng trước

Cách tắm Phật đúng Chánh Pháp

Hầu hết tại các Chùa vào ngày Phật đản hằng năm đều có tổ chức lễ tắm Phật. Tuy vậy đa phần người tham gia lại chưa từng biết đến công đức tắm Phật. Lại nhiều người tùy tiện đến Chùa tham gia hội tắm Phật mà không nắm được 2 điều cốt yếu:

1. Trước ngày tham gia tắm Phật bạn nên ăn chay, kiêng Tà dâm và Ngũ vị tân ít nhất 1 ngày.

2. Khi tắm cho tượng Phật bạn phải giữ thân tâm thanh tịnh. Nếu trong tâm không khống chế được tạp niệm thì tốt nhất là từ lúc xếp hàng cho đến lúc tắm tượng nên niệm thầm Phật hiệu liên tục. Bởi trong mỗi câu Phật hiệu, nhờ nguyện lực của đức Phật A Di Đà, thân bạn sẽ được bao bọc bởi một lớp kim quang mỏng. Ác niệm nhờ đó mà không thể sanh khởi, thân tâm nhờ đó mà được Tịnh hóa.

  • Lời Phật dạy về Hiếu Đạo.
  • Lời Phật dạy về đạo làm người.
  • Cách thay đổi vận mệnh
  • Chuyện tâm linh có thật.
  • Sự thật về hạn Tam tai.
  • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
  • Cách trị trẻ khóc dạ đề linh nghiệm nhất.
Công đức tắm Phật
Công đức tắm Phật

Xin giới  thiệu cùng bạn đọc bản Kinh Phật Thuyết về Công đức Tắm Phật. Dù bạn tắm tượng Phật ở nhà hay ở Chùa, cũng xin đọc một lần để nắm được các điều cương yếu!

Phật Thuyết Kinh Công Đức Tắm Phật

Hán dịch: Ngài Thích Nghĩa Tịnh, Đời Đường

Việt dich: Sa Môn Thích Nữ Trung Thể

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe!

Một thủa nọ, Đức Phật ngự trên đỉnh Linh Thứu cùng với một nghìn hai trăm năm mươi Tỳ Kheo. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên Đại Bồ Tát, Tám Bộ Chúng Trời, Rồng… đều vân tập đầy đủ tại đây.

Bấy giờ, Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ ở trong đại chúng vì thương xót các loài Hữu Tình, liền suy nghĩ như vậy: “Chư Phật, Như Lai nhờ nhân duyên gì mà được thân thanh tịnh, đầy đủ các tướng tốt?”

Rồi Bồ Tát lại nghĩ: “Các loài chúng sanh được diện kiến Như Lai, được gần gũi cúng dường Ngài nên có vô lượng vô biên phước báu. Chẳng biết sau khi Như Lai nhập Bát Niết Bàn, tất cả chúng sanh phải cúng dường như thế nào, tu tạo công đức gì để có thể tăng trưởng căn lành, mau chứng quả Vô Thượng Bồ Đề?”

Sau khi suy nghĩ như thế, Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trạch áo bày vai phải, đảnh lễ dưới chân Phật rồi quỳ gối chắp tay mà thưa rằng:

*

“Bạch Thế Tôn! Con muốn thỉnh vấn, mong Ngài hứa khả!”

Đức Phật bảo:

“Thiện Nam Tử! Ông cứ hỏi đi, ta sẽ vì ông mà trả lời.”

Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ liền thưa:

“Bạch Thế Tôn!

Vì nhân duyên gì mà chư Phật, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác… được thân thanh tịnh, đầy đủ tướng tốt?

Hễ chúng sanh nào được gặp Phật, thân cận cúng dường Ngài thì có vô lượng vô biên phước báu.

Nhưng sau khi Như Lai nhập diệt rồi, chúng sanh phải cúng dường như thế nào, tu tạo công đức gì để được tăng trưởng căn lành, mau chứng quả Vô Thượng Bồ Đề?”

Khi ấy, Thế Tôn bảo Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ:

“Lành thay!

Lành thay!

Ông đã vì chúng sanh đời sau mà hỏi Như Lai như vậy. Nay ta sẽ vì ông phân biệt giảng thuyết. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ rồi như lời dạy của ta mà tu hành!”

Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ thưa:

“Dạ vâng! Bạch Thế Tôn! Chúng con rất muốn nghe!”

*

Đức Phật dạy:

“Thiện Nam Tử!

Nên biết nhờ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, trí huệ, Từ Bi Hỷ Xả, giải thoát, giải thoát tri kiến, lực, vô sở uý, nhất thiết Phật Pháp, nhất thiết chủng trí, thiện thanh tịnh trí mà Như Lai chứng đắc thân thanh tịnh.

Sau này, nếu chúng sanh nào trang nghiêm hương hoa, chuỗi ngọc, tràng phan, bảo cái… ở trước điện Phật, rồi dâng lên cúng dường Như Lai với tâm thành kính thanh tịnh.

Hoặc lấy nước thơm thượng diệu lau sạch Tôn Tượng, đốt hương vận tâm xông khắp Pháp Giới. Hoặc bày đồ ăn thức uống, đánh trống tấu nhạc, đàn hát ca vịnh để tán thán công đức bất cộng của Như Lai, rồi phát nguyện thù thắng hồi hướng về Vô Thượng Nhất thiết trí, thì công đức sanh ra vô lượng vô biên, không hề ngưng dứt cho đến khi chứng đắc quả Bồ Đề.

Vì sao như thế? Vì phước trí của Như Lai không thể nghĩ bàn, không thể tính kể.

Thiện Nam Tử!

Chư Phật, Thế Tôn có đầy đủ ba thân: Pháp Thân, thọ dụng thân và hoá thân. Sau khi ta nhập Niết Bàn, nếu muốn cúng dường ba thân này thì nên cúng dường Xá Lợi.

Có hai loại: Một là Xá Lợi thân cốt, hai là Xá Lợi pháp tụng.”

*

Đức Phật liền nói kệ:

Các pháp do duyên sinh

Như Lai dạy là nhân

Cũng do duyên diệt tận

Chính Đại Sa Môn thuyết.

Sau này, Thiện Nam Tử, Nữ Nhân, năm chúng Xuất Gia:

Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di… hãy nên tạo Tượng Phật. Nếu không đủ điều kiện tạc Tượng xây Tháp cao lớn nguy nga, thì cũng có thể tạo tượng kích thước bằng hạt lúa mạch.

Lấy Xá Lợi bằng hạt cải hoặc chép pháp tụng an trí trong đó, đổ ba tháp khoảng bằng trái táo, sát can đặt trên đỉnh tháp như cây kim châm, cái như mảnh vỏ trấu.

Nếu ai tùy theo khả năng của mình mà tạc tượng tạo tháp như trên, dù rất nhỏ, cũng thật đáng trân quý; Rồi chí thành đảnh lễ cúng dường thì công đức không khác gì việc gần gũi cúng dường Như Lai lúc còn tại thế.

Thiện Nam Tử!

Nếu chúng sanh nào có thể làm như trên để cúng dường, thì thành tựu được mười lăm công đức thù thắng:

*

Một: Thường có tàm quý.

Hai:Phát tâm tịnh tín.

Ba: Có tâm chất trực.

Bốn: Thân cận thiện hữu.

Năm: Nhập huệ vô lậu.

Sáu: Thường gặp Chư Phật.

Bảy: Hằng trì Chánh Pháp.

Tám: Như lời Phật dạy mà tu hành.

Chín: Vãng Sanh Phật Quốc thanh tịnh tùy theo ý thích của mình.

Mười: Nếu sanh trong loài người sẽ được vào dòng danh gia vọng tộc, thường khởi tâm hoan hỉ, được nhiều người quý kính.

Mười một: Nếu sanh trong loài người, tự nhiên biết niệm Phật.

Mười hai: Chúng ma không thể tổn hại, xúc não.

Mười ba: Có thể hộ trì Chánh Pháp đời sau.

Mười bốn: Được chư Phật mười phương gia hộ.

Mười năm: Mau thành tựu ngũ phần Pháp Thân.

*

Khi ấy, Thế Tôn nói kệ rằng:

Sau khi ta Niết Bàn

Nếu cúng dường Xá Lợi

Hoặc tạo tốt đổ ba

Hoặc tạc tượng Như Lai

Thì trên Tượng Tháp đó

Sơn vẽ mạn đồ la

Lấy vô số hương hoa

Rải lên trên cúng dường

Lấy nước thơm tịnh diệu

Rưới tắm sạch Tôn Tượng

Các ẩm thực thượng vị

Thành kính dâng cúng dường

Tán thán công đức Phật

Vô lượng khó nghĩ bàn

Đạt thần thông quyền trí

Mau vượt qua bờ giác

Chứng đắc thân Kim Cang

Đầy đủ ba hai tướng

Thêm tám mươi vẻ đẹp

Tế độ khắp quần sanh.

*

Sau khi Như Lai nói kệ rồi, Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ thưa rằng:

“Bạch Thế Tôn!

Chúng sanh đời sau tắm Phật bằng cách nào?

Phật bảo:

“Các ông nên khởi tâm chánh niệm đối với Như Lai, chớ kẹt vào nhị biên hay mê nơi không hữu. Đối với việc lành nên khát ngưỡng không chán. Nơi tam giải thoát môn là không, vô tướng, vô nguyện, hãy khéo tu trí huệ. Thường cầu xuất ly chớ trụ sanh tử. Đối với chúng sanh khởi đại từ bi, nguyện mau chứng đắc được ba thân.

Thiện Nam Tử!

Ta đã giảng thuyết bốn Chân Đế, mười hai nhân duyên, sáu Ba La Mật rồi. Nay sẽ vì ông và các Quốc Vương, Vương Tử, Đại Thần, Hoàng Hậu, phi tần, Trời, Rồng, Người, Quỷ Thần … dạy cách thức tắm Phật Tượng. Trong tất cả các cách cúng dường, đây là cách cúng dường tối thắng nhất, hơn hẳn việc bố thí hằng hà sa số bảy báu.

*

Khi tắm Tôn Tượng, phải dùng các loại hương quý như ngưu đầu chiên đàn, bạch đàn, tử đàn, trầm hương, huân lục, uất kim hương, long não hương, linh lăng hương, hoắc hương … mài thành bột nơi tảng đá sạch, rồi bỏ vào bình hòa với nước tinh khiết.

Lấy đất sạch đắp một cái đàn vuông hoặc tròn ở chỗ thoáng đãng, tùy thời mà làm đàn lớn hay nhỏ, trên đó đặt một cái bàn rồi thỉnh Tượng Phật lên trên.

Khi tắm Phật, phải dùng nước nóng thơm rưới lên tượng trước, rồi lấy nước tinh sạch đã được lọc trùng xối lại nhiều lần, tiếp đó dùng khăn mềm lau khô, rồi xông các loại hương thơm, sau đó thỉnh tượng về chỗ cũ.

Thiện Nam Tử! Nhờ công đức tắm Phật, hiện đời các ông được an vui, không bệnh, sống lâu, tất cả sở nguyện đều như ý, bạn bè quyến thuộc được an ổn, tránh được tám nạn, ra khỏi gốc khổ; Tương lai không còn thọ thân nữ, mau thành Chánh Giác.

Sau khi tắm và an trí Tôn Tượng, nên đốt các loại hương thơm cúng dường rồi chắp tay chí thành trước Phật mà tán thán:

*

Nay con tắm sạch Tượng Như Lai

Trang nghiêm tịnh trí nhiều công đức

Nguyện cầu chúng sanh đời ngũ trược

Mau chứng Như Lai tịnh Pháp Thân

Giới, Định, Huệ, giải tri kiến hương

Xông khắp Pháp Giới nơi mười phương

Nguyện khói hương này cũng vô tận

Vô lượng vô biên Phật Sự thành

Mong khổ ba đường đều dứt sạch

Xua tan nóng bức được thanh lương

Dõng mãnh khởi phát tâm vô thượng

Tiến thẳng bờ giác, ái chẳng vương.”

Phật nói Kinh này xong, vô lượng vô biên Bồ Tát đắc Tam Muội vô cấu, vô lượng chư thiên đắc bất thoái trí, các Chúng Thanh Văn nguyện cầu thành Phật, tám vạn bốn nghìn chúng sanh đều phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.

Khi ấy, Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ bạch Phật rằng:

“Hạnh phúc thay!

Thế Tôn đã thương xót, chỉ dạy chúng con cách thức tắm Phật!

Nay con sẽ khuyến hóa Quốc Vương, Đại Thần, tất cả những người tín tâm ưa thích tu tạo công đức, mỗi ngày hãy tắm sạch Tôn Tượng để được nhiều lợi ích và thường nên đảnh lễ thọ trì, hoan hỉ phụng hành!

(Kinh Phật Thuyết Công Đức Tắm Phật – Hết)

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Thái Thượng Cảm Ứng Thiên – Vựng Biên trọn bộ PDF

6 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog