Cách cúng Chúng sinh tại nhà
Pháp Giới 7 tháng trước

Cách cúng Chúng sinh tại nhà

Cúng chúng sinh là một nét vô cùng đẹp trong văn hóa của người Việt. Hiềm vì ít người hiểu rõ nghĩa của hai từ “chúng sinh” nên thường lầm lạc cho rằng: Chúng sinh tức là Cô hồn dã quỷ. Lại vì ít người hiểu rõ pháp cúng chúng sinh nên đa phần chỗ phát tâm lớn, mà phước đức có được lại ít ỏi, thật vô cùng đáng tiếc!

Tệ hơn, bởi không hiểu rõ pháp, lại phần nhiều mê tín, nên phạm phải điều tối kỵ khi cúng chúng sinh: Cúng Mặn. Việc cúng mặn này vừa gieo nghiệp sát, vừa chiêu cảm đám tà thần ác quỷ đến thọ hưởng đồ cúng. Kết cục thật đau lòng: Một việc được phát khởi từ tâm thiện lại chiêu cảm quả báo ác mà chẳng hay!

 • Tam giới là gì.
 • Quỷ thần là gì.
 • Thần linh, ông là ai?
 • Quỷ hấp tinh là quỷ gì.
 • Hành dịch bệnh quỷ vương Lệ quỷ.
 • Cách trừ tà ma linh nghiệm nhất.
Cách cúng chúng sinh tại nhà
Cách cúng chúng sinh tại nhà
*

Bởi bài viết này đụng chạm khá lớn đến cảnh giới Quỷ thần, nên Tuệ Tâm cũng khá phân vân khi đặt bút. Rốt cuộc vẫn quyết định viết vì hai lý do:

 1. Người cúng chúng sinh không nắm được cách thực hành. Đã chẳng biết khấn vái thế nào, lại mê muội sát sinh cúng bái, nên chiêu cảm quả báo hao phước tổn thọ.
 2. Chúng quỷ thần không biết nhân quả nên thọ hưởng máu thịt chúng sanh. Một mai khi hết phước phải đọa thẳng vào Địa ngục chẳng biết ngày ra… Thật vô cùng đáng thương!

Nguyện người hữu duyên khi đọc bài này, nếu có phát tâm cúng chúng sinh tại nhà, xin hãy thực hành đúng pháp. Bố thí cho chúng cô hồn dã quỷ mà đúng pháp, tất hưởng phước báo vô lượng vô biên.

Chúng sinh là gì

Trước khi tìm hiểu về cúng chúng sinh, ta phải nắm rõ: Chúng sinh là gì? Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng: “Chúng sinh là do các thứ nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, cho nên gọi là chúng sinh. Chúng sinh do bốn cách sinh ra, gọi là Tứ Sinh, phân làm mười hai loài :

 1. Noãn sinh (Là chúng sinh từ nơi trứng mà sanh ra, như loài ngỗng, công, se sẻ, anh võ, nhạn…).
 2. Thai sinh (Là chúng sinh từ nơi thai tạng mà sanh ra, như loài: Người, voi, ngựa, trâu, dê, heo, lừa… ).
 3. Thấp sinh (Là chúng sinh từ nơi chỗ ướt mà sanh ra, như loài trùng, muỗi, đỉa… ).
 4. Hóa sinh (Là chúng sinh chẳng nương nơi nào, từ nơi không mà bỗng hiện ra đủ thân mình và chi phận, như chư thiên, loài ở Địa-ngục…).
 5. Hữu sắc (Loại có sắc).
 6. Vô sắc (Loại không có sắc).
 7. Hữu tưởng (Loại có tưởng).
 8. Vô tưởng (Loại không có tưởng).
 9. Phi hữu sắc (Loại chẳng có sắc).
 10. Phi vô sắc (Loại chẳng không sắc).
 11. Phi hữu tưởng (Loại chẳng có tưởng).
 12. Phi vô tưởng (Loại chẳng không tưởng).
*

Do nghiệp sai biệt của loài chúng sinh, nên thế gian chia ra ba cõi, gọi là  Tam Giới: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.

 • Dục giới là nơi chúng sanh còn nhiễm năm dục lạc.
 • Sắc giới là nơi chúng sanh đã ly dục, nhưng còn có sắc tướng trang nghiêm của thân và cảnh.
 • Vô sắc giới có thể gọi là tinh thần giới. Vì nơi đây tuyệt tướng thân cảnh, người đồng bích lạc, cõi tợ hư không, duy có bốn ấm vi tế của chúng sanh.

Các chúng sanh trong ba cõi chia thành bốn loại: Loại sanh thai, loại sanh trứng, loại sanh nơi chỗ ẩm ướt và loại hóa sanh. Trong bốn loại nầy, y theo thứ tự cao thấp, lại có sáu nẻo: Trời(và Tiên), Người, A Tu La, Quỷ thần, Bàng Sanh, Địa Ngục. Trong sáu nẻo, tùy theo nghiệp nhân lành dữ sai biệt, nên chúng sanh từ sắc thân, thọ lượng, cho đến sự thọ dụng, có xấu đẹp, dài ngắn, tinh thô, vui khổ không đồng. 

Chúng sinh bao hàm nghĩa rộng như thế, chứ không phải chỉ là Cô hồn dã quỷ như đa phần chúng ta đang hiểu. Tuy vậy, chúng sinh trong nội dung bài viết này được hiểu theo khái niệm dân gian, tức loài Cô hồn dã quỷ vậy.

Cách cúng chúng sinh tại nhà

Bạn phát tâm cúng thí thức ăn cho Cô hồn dã quỷ thì được phước báo vô lượng vô biên. Tuy nhiên cần biết 03 điều vô cùng quan trọng sau đây:

 1. Chỉ nên cúng đồ chay lạt, đại khái thì gồm có: Cháo loãng, Hoa quả, bánh, kẹo, sữa…Vàng mã chỉ nên có chút ít gọi là, không dùng thì tốt hơn. Chớ tham lam đốt nhiều, tốn kém, lãng phí và ảnh hưởng xấu đến môi trường.
 2. Người cúng lễ phát tâm từ bi thí thức ăn cho chúng sinh trong cõi quỷ. Trước ngày cúng nên ăn chay, kiêng ngũ vị tân ít ngày. (Bởi chúng sanh trong cõi Ngạ quỷ ưa mùi ngũ vị tân, nên người cúng chớ ăn mà kích động họ theo bám)
 3. Nghi thức cúng chúng sinh: Nên tụng pháp Mông Sơn Thí Thực là lợi lạc nhất. Chúng sinh đến thọ hưởng đồ cúng, lại được nghe Pháp mà tiêu tai chướng nghiệp, được vãng sanh về cõi lành. Đây mới là phước báo lớn nhất của người phát tâm cúng thí. Phước báo này không bút mực nào tả cho hết được!

Mông Sơn Thí Thực: Nghi thức cúng chúng sinh lợi lạc nhất

Tuệ Tâm duyên tìm được nghi thức Mông Sơn Thí Thực, đã được Việt dịch một cách chuẩn chỉnh của Tu Viện Tây Thiên – Canada. Bạn cúng chúng sinh, nên dùng nghi thức này là tốt nhất.

Lưu ý:

 1. Ký hiệu chữ (C) nghĩa là người chủ lễ chắp tay xá 1 xá, hoặc lạy 1 lạy.
 2. Ký hiệu *Cúng chúng sinh* dùng để phân chia tiêu đề, không đọc tụng.
Xem Thêm:   Phẩm Thứ Nhất: Phạm Thiên Thỉnh Pháp – Kinh Hiền Ngu

NGHI THỨC MÔNG SƠN THÍ THỰC

Nam Mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát (3 lần – C)

Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên

Cô hồn nóng bức khổ triền miên

Cô hồn nếu muốn sanh Tịnh Độ

Hãy lắng nghe đây kệ Phật truyền:

“Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu

Chư Phật có mặt trong ba đời

Người ấy phải quán chiếu pháp giới

Tất cả đều do tâm mà thôi.” (C)

TRÌ CHÚ

(Mỗi Chú Ba Lần)

Chơn Ngôn Phá Địa Ngục

Án, dà ra đế da ta bà ha. (C)

Chơn Ngôn Triệu Thỉnh

Nam mô bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát tha nga đa da.(C)

Chơn Ngôn Mở Oan Kết

Án, tam đà ra dà đà ta bà ha.(C)

NIỆM DANH HIỆU

(Mỗi Danh Hiệu Ba Lần)

Nam Mô Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (3 lần – C)

Nam Mô Phật thường trú mười phương

Nam Mô Pháp thường trú mười phương

Nam Mô Tăng thường trú mười phương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát

Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà tôn giả (C)

Quy-y Phật

Quy-y Pháp

Quy-y Tăng

Quy-y Phật đấng Phước, Trí vẹn toàn

Quy-y Pháp đạo thoát ly tham dục

Quy-y Tăng bậc tu hành cao tột

Quy-y Phật rồi, quy-y Pháp rồi, quy-y Tăng rồi.

SÁM HỐI VÀ PHÁT NGUYỆN

Phật tử đã tạo ra nghiệp xấu

Cũng vì tâm niệm tham sân si

Do thân, miệng, ý phát sanh ra

Tất cả Phật tử đều sám hối. (C)

Mọi loài đã tạo ra nghiệp xấu

Cũng vì tâm niệm tham sân si

Do thân, miệng, ý phát sanh ra

Tất cả mọi loài đều sám hối. (C)

Cô hồn đã tạo ra nghiệp xấu

Cũng vì tâm niệm tham sân si

Do thân, miệng, ý phát sanh ra

Tất cả cô hồn đều sám hối. (C)

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. (C)

Tự tánh chúng sanh thề nguyện độ

Tự tánh phiền não thề nguyện đoạn

Tự tánh pháp môn thề nguyện học

Tự tánh Phật đạo thề nguyện thành. (C)

 TRÌ CHÚ

(Mỗi Chú Ba Lần)

Chơn Ngôn Diệt Định Nghiệp

Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (C)

Chơn Ngôn Diệt Nghiệp Chướng

Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (C)

Chơn Ngôn Mở Rộng Yết Hầu

Án, bộ bộ đế rị dà rị đa rị đát tha nga đa da.(C)

Chơn Ngôn Tam Muội Gia Giới

Án, tam muội da tát đỏa phạm.(C)

Chơn Ngôn Biến Thực

Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ rô chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (C)

Chơn Ngôn Biến Thủy

Nam mô tô rô bà gia, đá tha nga đá gia, đát diệt tha, án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô bạt ra tô rô, ta bà ha. (C)

Chơn Ngôn Nhất Tự Thủy Luân

Án, noan noan noan noan noan. (C)

Chơn Ngôn Nhũ Hải

Nam mô tam mãn đa một đà nẩm án noan. (C)

Nam Mô Đa Bảo Như Lai

Nam Mô Bảo Thắng Như Lai

Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai

Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai

Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai

Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai

Nam Mô A Di Đà Như Lai. (C)

** Cúng chúng sinh **

Thần chú gia trì thức ăn tịnh

Cúng khắp mười phương chúng Phật tử

Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

Mau thoát u minh sanh Tịnh Độ

Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

Công đức đi về cõi vị lai

Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận. (C)

Thần chú gia trì thức ăn tịnh

Cúng khắp mười phương cả mọi loài

Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

Mau thoát u minh sanh Tịnh Độ

Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

Công đức đi về cõi vị lai

Tất cả mọi loài cùng tiếp nhận.(C)

Thần chú gia trì thức ăn tịnh

Xem Thêm:   Cõi Ta Bà là gì, ở đâu? Tại sao gọi cõi Ta Bà là ngũ trược ác thế?

Cúng khắp mười phương chúng cô hồn

Nguyện đều no đủ bỏ xan tham

Mau thoát u minh sanh Tịnh Độ

Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề

Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng

Công đức đi về cõi vị lai

Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận. (C)

** Cúng chúng sinh **

Này các vị Phật tử

Tôi nay xin dâng cúng

Thức ăn biến mười phương

Phật tử đều tiếp nhận

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng về tất cả

Phật tử và chúng tôi

Đều cùng thành Phật đạo. (C)

Này tất cả mọi loài

Tôi nay xin dâng cúng

Thức ăn biến mười phương

Mọi loài đều tiếp nhận

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng về tất cả

Mọi loài và chúng tôi

Đều cùng thành Phật đạo. (C)

Này các chúng cô hồn

Tôi nay xin dâng cúng

Thức ăn biến mười phương

Cô hồn đều tiếp nhận

Nguyện đem công đức này

Hồi hướng về tất cả

Cô hồn và chúng tôi

Đều cùng thành Phật đạo. (C)

Chơn Ngôn Thí Vô Già Thực

Án, mục lực lăng ta bà ha. (3 lần – C)

Chơn Ngôn Phổ Cúng Dường

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần – C)

TÂM KINH  BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ Tát Quán Tự Tại

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát Nhã Ba La Mật

Tức diệu pháp Trí Độ

Bỗng soi thấy năm uẩn

Đều không có tự tánh.

Thực chứng điều ấy xong

Ngài vượt thoát tất cả

Mọi khổ đau ách nạn. (C)

“Nghe đây, Xá Lợi Tử:

Sắc chẳng khác gì không

Không chẳng khác gì sắc

Sắc chính thực là không

Không chính thực là sắc

Còn lại bốn uẩn kia

Cũng đều như vậy cả. (C)

Xá Lợi Tử, nghe đây:

Thể mọi pháp đều không

Không sanh cũng không diệt

Không nhơ cũng không sạch

Không thêm cũng không bớt.

Cho nên trong tánh không

Không có sắc, thọ, tưởng

Cũng không có hành, thức

Không có nhãn, nhĩ, tỷ

Thiệt, thân, ý – sáu căn

Không có sắc, thanh, hương

Vị, xúc, pháp – sáu trần

Không có mười tám giới

Từ nhãn đến ý thức

Không hề có vô minh

Không có hết vô minh

Cho đến không lão tử

Cũng không hết lão tử

Không khổ, tập, diệt, đạo

Không trí cũng không đắc. (C)

**Cúng chúng sinh**

Vì không có sở đắc

Nên khi vị Bồ Tát

Nương diệu pháp Trí Độ

Bát Nhã Ba La Mật

Thì tâm không chướng ngại

Vì tâm không chướng ngại

Nên không có sợ hãi

Xa lìa mọi mộng tưởng

Xa lìa mọi điên đảo

Đạt Niết Bàn tuyệt đối. (C)

Chư Phật trong ba đời

Y diệu pháp Trí Độ

Bát Nhã Ba La Mật

Nên đắc vô thượng giác.

Vậy nên phải biết rằng

Bát Nhã Ba La Mật

Là linh chú đại thần

Là linh chú đại minh 

Là linh chú vô thượng

Là linh chú tuyệt đỉnh

Là chân lý bất vọng

Có năng lực tiêu trừ

Tất cả mọi khổ nạn

Cho nên tôi muốn thuyết

Câu thần chú trí độ

Bát Nhã Ba La Mật”.

Nói xong đức Bồ Tát

Liền đọc thần chú rằng:

Yết đế, Yết đế

Ba la yết đế

Ba la tăng yết đế

Bồ đề Tát bà ha (3 lần – C)

VÃNG SANH QUYẾT ĐỊNH CHƠN NGÔN

Nam-mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ, Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ, A di rị đa tỳ ca lan đế, A di rị đa tỳ ca lan đa, Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

 NGÀY ĐÊM AN LÀNH

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Ngày đêm sáu thời đều an lành

An lành trong mỗi giây mỗi phút

Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở

Bốn loài sinh lên đất Tịnh

Ba cõi thác hóa tòa Sen

Hằng sa ngạ quỷ chứng Tam Hiền

Vạn loại hữu tình lên Thập Địa. (C)

Quy mạng lễ A Di Đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ (C)

Nam Mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật (10 lần)

Nam Mô Quán Thế âm Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần).

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần)

QUY NGUYỆN

Trầm hương xông ngát điện

Sen nở Phật hiện thân

Pháp giới thành thanh tịnh

Chúng sanh lắng nghiệp trần. (C)

Đệ tử tâm thành

Hướng về Tam Bảo

Phật là thầy chỉ đạo

Bậc tỉnh thức vẹn toàn

Tướng tốt đoan trang

Trí và bi viên mãn.

Pháp là con đường sáng

Dẫn người thoát cõi mê

Đưa con trở về

Sống cuộc đời tỉnh thức.

Tăng là đoàn thể đẹp

Cùng đi trên đường vui

Tu tập giải thoát

Làm an lạc cuộc đời. (C)

Đệ tử nương nhờ Tam Bảo

Trên con đường học đạo

Biết Tam Bảo của tự tâm

Nguyện xin chuyên cần

Làm sáng lòng ba viên ngọc quý. (C)

Nguyện theo hơi thở

Nở nụ cười tươi

Nguyện học nhìn cuộc đời

Bằng con mắt quán chiếu

Nguyện xin tìm hiểu

Nỗi khổ của mọi loài

Tập từ bi

Hành hỷ xả

Sáng cho người thêm niềm vui

Chiều giúp người bớt khổ.

Đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục

Nếp sống lành mạnh an hòa

Cho thân thể kiện khương

Nguyện rũ bỏ âu lo

Học tha thứ bao dung

Cho tâm tư nhẹ nhõm. (C)

Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo

Ơn cha mẹ ơn thầy

Ơn bè bạn chúng sanh

Nguyện tu học tinh chuyên

Cho cây bi trí nở hoa

Mong một ngày kia

Có khả năng cứu độ mọi loài

Vượt ra ngoài cõi khổ. (C)

Xin nguyện Phật, Pháp, Tăng chứng minh

Gia hộ cho đệ tử chúng con

Viên thành đại nguyện. (C)

KỆ VÔ THƯỜNG

Ngày nay đã qua

Đời sống ngắn lại

Hãy nhìn cho kỹ

Ta đã làm gì?

Đại chúng hãy cùng tinh tiến

Thực tập hết lòng

Sống cho sâu sắc và thảnh thơi

Hãy nhớ vô thường

Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. (C)

QUAY VỀ NƯƠNG TỰA 

 • Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.
 • Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. 
 • Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C)
 • Đã về nương tựa Phật, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời.
 • Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và tu tập các pháp môn chuyển hóa. 
 • Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực tập. (C) 
 • Về nương Phật trong con, xin nguyện cho mọi người thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ Đề.
 • Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa.
 • Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi người xây dựng nên bốn chúng,nhiếp hóa được muôn loài. (C)
 HỒI HƯỚNG

Trì tụng kinh thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền. (C)

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Phật xin chứng nên. (C)

Nguyện sinh về Tịnh Độ

Sen nở thấy vô sanh

Chư Phật và Bồ Tát

Là những bạn đồng hành. (C)

Nguyện dứt hết phiền não

Cho trí tuệ phát sanh

Cho tội chướng tiêu tán

Quả giác ngộ viên thành. (C)

(Cách cúng chúng sinh tại nhà)

Xem Thêm:   Có nên trì tụng Kinh Pháp Hoa ở nhà hay không?

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

20 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog