Pháp Giới 7 tháng trước

Thế gian này làm việc gì công đức lớn nhất, thù thắng nhất?

Ở thế gian này làm việc gì công đức lớn nhất, quả báo thù thắng nhất? Chính là ấn tống Kinh, khuyên người chuyển ác thành thiện, chuyển tà thành chánh, chuyển mê thành ngộ.

Ngài Ấn Quang làm cho chúng ta thấy, suốt đời Ngài tiền tứ chúng cúng dường đều dùng vào việc in Kinh, vì sao Ngài làm như vậy?

Đây chính là sự nghiệp giảng Kinh dạy học, hoằng pháp lợi sanh. Bản thân Ngài ra bên ngoài giảng Kinh, bị trở ngại về ngôn ngữ. Tiếng nói nơi quê Ngài âm quá nặng, một số người nghe không hiểu, nên suốt đời Ngài dùng văn tự, in những Kinh luận, sách hay.

Chỉ cần có thể khuyến hóa nhân tâm, giúp mọi người giác ngộ, giúp mọi người quay đầu, những văn tự này Ngài đều in ấn, đều lưu thông, lưu truyền. Tập trung tất cả lực lượng để làm điều này, việc này quả thật là việc tốt lớn.

Nếu quý vị hỏi, ở thế gian này làm việc gì công đức lớn nhất, quả báo thù thắng nhất? Chính là ấn tống Kinh, khuyên người chuyển ác thành thiện, chuyển tà thành chánh, chuyển mê thành ngộ. Công việc này thiện nhất, không có việc gì thiện hơn, xây Chùa cũng không được. Chùa xây rồi, không có ai đến giảng Kinh, không có người đi hoằng pháp. Thắp hương, kêu người thắp hương lạy Phật, cầu thăng quan phát tài, đó gọi là khởi xướng mê tín.

Quý vị nên biết, Đức Thế Tôn một đời tại thế, vì sao không xây Chùa? Nếu Ngài xây Chùa, phước báo của Ngài lớn, tín đồ nhiều, cúng dường nhiều, khắp nơi đều có thể dựng Chùa.

Suốt đời Ngài, xây mấy trăm ngôi Chùa có trở ngại chăng? Không thành vấn đề. Vì sao Ngài không làm? Chúng ta thử nghĩ xem, toàn bộ tinh thần thể lực đều dùng vào việc giảng Kinh dạy học. Đức Phật trụ thế tám mươi năm, nhất cử nhất động, từng lời nói từng nụ cười đều là thiền cơ, đều là huyền bí.

Chúng ta nghe rồi, thấy rồi, nhìn thấy văn tự hiện nay ghi chép trong Kinh Điển, chúng ta tư duy lãnh hội nghĩa chân thật của Ngài nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, dụng ý của Ngài rất thâm sâu. Đó là trí tuệ chân thật, học vấn chân thật. Đây là dạy chúng ta kính Tam Bảo.

Cứu cánh của Tam Bảo là Tam Bảo của tự tánh. Tự tánh giác là Phật bảo, tự tánh chánh là pháp bảo, tự tánh thanh tịnh là tăng bảo. Cho nên về mặt tự tánh mà nói chính là Chánh Giác tịnh, từ trên hình tướng xem là Phật Pháp tăng.

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Chủ Giảng pháp sư Tịnh Không!
Nam Mô A Di Đà Phật!


Mười công đức ấn tống kinh sách, tượng Phật

1. Đã lỡ phạm tội, nếu tội nhẹ thì liền được tiêu tan, nếu tội nặng thì được chuyển thành nhẹ.

Xem Thêm:   Chúng ta tu hành nhất định phải hồi hướng cho tất cả chúng sanh

2. Thường được thiện thần ủng hộ, tránh khỏi tất cả ôn dịch, đao binh, giặc cướp, tù tội, lửa cháy, nước trôi…

3. Nhờ chánh pháp mà những kẻ oán thù với mình trong kiếp trước được giải thoát nên tránh được sự khổ sở về tội báo thù.

4. Ác Quỷ Dạ xoa không thể xâm phạm, cọp đói, rắn độc không hại được.

5. Tâm được yên ổn, ngày không có sự nguy hiểm, đêm không có ác mộng, nhan sắc sáng sủa tươi tắn, khí lực dồi dào, việc làm tốt, lợi.

6. Hết lòng phụng sự chánh pháp, tuy không mong cầu nhưng cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ, gia đình hòa thuận phước thọ miên trường.

7. Lời nói và việc làm, trời, người đều hoan hỷ; đến nơi nào cũng được nhiều người kính mến.

8. Nếu ngu si thì chuyển thành trí huệ, bệnh tật chuyển thành lành mạnh, nguy hiểm chuyển thành yên ổn, nếu là đàn bà sau khi chết sẽ chuyển thành đàn ông.

9. Xa lìa các đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), được sanh vào các cõi thiện (người, trời) tướng mạo đoan chánh, thông minh, xuất chúng phước lộc hơn người.

10. Đủ năng lực để gây căn lành cho chúng sanh, lấy tâm chúng sanh làm ruộng phước và sẽ thâu hoạch được nhiều quả tốt. Sanh vào chỗ nào cũng được thấy Phật, nghe pháp; ba thứ trí huệ (văn, tư, tu) mở rộng, chứng được sáu thần thông (thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc và lậu tận thông).

Xem Thêm:   Cách niệm Phật tại nhà

Ấn tống Kinh sách, Tượng Phật được nhiều công đức thù thắng như thế. Cho nên, gặp khi chúc thọ, cầu an, sám hối, cầu siêu, nên hoan hỷ cố gắng ấn tống.

Tâm Hướng Phật!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

6 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog