Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 7

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 7

♪ Quy mạng Phân Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Khuyết Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thể Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Như Lai

♪ Quy mạng Mật Diện Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Hình Như Lai

♪ Quy mạng Thiểm Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hành Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Như Lai

♪ Quy mạng Ứng Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Khai Như Lai

♪ Quy mạng Chuyển Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tối Cao Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thông Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hải Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hữu Đức Như Lai

♪ Quy mạng Man Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai

♪ Quy mạng Đẳng Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Minh Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Trượng Phu Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thù-đế-sa-ca Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thí Dụ Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Dẫn Như Lai

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Minh Triệt Như Lai

♪ Quy mạng Trượng Phu Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Mục Như Lai

♪ Quy mạng Bất Cầu Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Sí Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Uy Như Lai

♪ Quy mạng Phát Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Giác Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Trí Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Ngự Giả Như Lai

♪ Quy mạng Trí Chủ Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Dược Như Lai

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Đức-xoa-ca Như Lai

♪ Quy mạng Viễn Chí Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Đát-xa Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Khố Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Phân Biệt Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Chủ Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Tiên Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Khổ Hạnh Giác Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Minh Như Lai

♪ Quy mạng Long Giả Như Lai

♪ Quy mạng Lôi Âm Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Ái Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Vân Ma Âm Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Minh Tướng Như Lai

♪ Quy mạng An Úy Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Chí Như Lai

♪ Quy mạng Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Tứ Thái Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Mục Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Long Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thật Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Trang Giảo Như Lai

♪ Quy mạng Tứ Thái Minh Như Lai

♪ Quy mạng Ỷ Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hiền Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoán Minh Như Lai

♪ Quy mạng Minh Đức Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tề Như Lai

♪ Quy mạng Chủng Chủng Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Trí Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Lôi Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Cúng Dường Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Tụ Thắng Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Vô Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Phàm Đức Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Giao Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Dũng Thiệp Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Ý Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Đà-la-đặc Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Hoặc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Phục Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Trần Như Lai

♪ Quy mạng Thành Lê Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Bà-tư-bà Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Tản Như Lai

♪ Quy mạng Phước Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thụ-đế-già Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Tác Phương Tiện Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tích Như Lai

♪ Quy mạng Phân Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Vương Giả Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Như Lai

♪ Quy mạng Tiện Giả Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Chư La Như Lai

♪ Quy mạng Kim Tụ Sở Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Mô-ni Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Mô-na-na Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng An Ai Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Kim Quang Như Lai

♪ Quy mạng Dị Sự Như Lai

♪ Quy mạng Đoan Chánh Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Giả Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tận Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hành Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Giả Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Trí Như Lai

♪ Quy mạng Tế Giác Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Thành Như Lai

♪ Quy mạng Dược Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Giả Như Lai

♪ Quy mạng Quang Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Hoặc Lực Như Lai

♪ Quy mạng Kim Trang Như Lai

♪ Quy mạng Khả Giác Như Lai

♪ Quy mạng Yếm Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tạp Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thật Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Hy Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Thật Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Âm Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tích Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Đoan Chánh Như Lai

♪ Quy mạng Đoan Chánh Thân Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Thể Như Lai

♪ Quy mạng Cát Thể Như Lai

♪ Quy mạng Thân Thể Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Ngôn Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Âm Ngữ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Nha Như Lai

♪ Quy mạng Bà-ra-na-na Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Bà-ra Như Lai

♪ Quy mạng Thế Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Thế Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Dung Giả Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Giả Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Trợ Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Thọ Giới Mười Nghiệp Lành

♪ Quy mạng Sư Tử Hiếp Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hành Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Dũng Thiệp Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hành Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Thân Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thành Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhãn Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nhẫn Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bất Phục Giả Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Thành Như Lai

♪ Quy mạng Tựu Giả Như Lai

♪ Quy mạng Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Giảo Giả Như Lai

♪ Quy mạng Chiếu Hiển Như Lai

♪ Quy mạng Định Lê Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Quang Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Hương Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Linh Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Hành Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Dũng Thiệp Như Lai

♪ Quy mạng Trí Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Hải Chí Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Ý Thân Như Lai

♪ Quy mạng Đại Ý Thân Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đại Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thân Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Trí Cụ Như Lai

♪ Quy mạng Hòa Hợp Thân Như Lai

♪ Quy mạng Hoặc Lực Như Lai

♪ Quy mạng Tự Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Lợi Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thừa Như Lai

♪ Quy mạng Bà-kỳ-ra-sa Như Lai

♪ Quy mạng Kim Giả Như Lai

♪ Quy mạng Kim Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Giả Như Lai

♪ Quy mạng Kết Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Sắc Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Chư Tội Như Lai

♪ Quy mạng Như Pháp Hành Như Lai

♪ Quy mạng An Hành Như Lai

♪ Quy mạng Trụ Hương Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Phục Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Ly Phục Như Lai

♪ Quy mạng Trí Khố Như Lai

♪ Quy mạng Phàm Hành Như Lai

♪ Quy mạng Chân-đà-na Như Lai

♪ Quy mạng A-luân-già Như Lai

♪ Quy mạng Danh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thân Thể Như Lai

♪ Quy mạng Tự Hành Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bà-nhã Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Tự Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hình Quán Như Lai

♪ Quy mạng Đề Giả Như Lai

♪ Quy mạng Túc Trí Như Lai

♪ Quy mạng Túc Trí Tri Như Lai

♪ Quy mạng Phàm Giả Như Lai

♪ Quy mạng Phi Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tự Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Phàm Y Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Man Như Lai

♪ Quy mạng A-nô-ma-la-đà-na Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thể Hoạn Như Lai

♪ Quy mạng A-bà-ma-nô-dạ Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Tu-lê-na Như Lai

♪ Quy mạng Độ Nê Như Lai

♪ Quy mạng Trí Chỉ Như Lai

♪ Quy mạng Thành Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Khổng Tước Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Pháp Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Ích Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Tín Võng Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bất Phục Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tri Trí Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Võng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Đảo Như Lai

♪ Quy mạng Lưu Ly Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tự Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tích Như Lai

♪ Quy mạng Niệm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Trường Thất Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hoa Hộ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Vân Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Quang Giả Như Lai

♪ Quy mạng Già-tứ-na-ra-na Như Lai

♪ Quy mạng Trí Đặc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thất Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tích Lực Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Mục Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Minh Như Lai

♪ Quy mạng An Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tư Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Như Lai

♪ Quy mạng Hắc Quang Như Lai

♪ Quy mạng Xuất Thế Gian Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Già-hệ-đa Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Hải Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Sơn Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Na-la-na-na Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Lực Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Minh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Lặc Như Lai

♪ Quy mạng An Trụ Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hoặc Cung Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Chân Thật Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Tú-đà Như Lai

♪ Quy mạng Bất Mịch Tư Duy Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Đồng Như Lai

♪ Quy mạng Cụ Dung Thắng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Thủ Đắc Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Vô Chư Hoạn Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Độ Ý Giác Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tài Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phước Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Khủng Bố Như Lai

♪ Quy mạng Trí Quý Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tài Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Giác Như Lai

♪ Quy mạng Lương Lãnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Đại Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Trí Phước Địa Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tăng-già-đa-na Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tường Âm Như Lai

♪ Quy mạng Phước Tý Như Lai

♪ Quy mạng Thế Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Ái Sư Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Xa Như Lai

♪ Quy mạng Cổ Vân Âm Như Lai

♪ Quy mạng Ái Mục Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Xuất Thế Gian Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Đức Như Lai

♪ Quy mạng Xuất Thế Gian Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Thế Như Lai

♪ Quy mạng Nguyện Giải Thoát Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giải Thoát Ý Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Uy Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vi Tế Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Giả Như Lai

♪ Quy mạng Biện Luân Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tế Tự Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Vọng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thiện Lai Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tích Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Tương Ý Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Biện Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Không Thí Như Lai

♪ Quy mạng Ái Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Lực Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ly Cấu Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Vô Tử Như Lai

♪ Quy mạng A-di-lê-đa-da Như Lai

♪ Quy mạng Dữ Ân Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Lão Mẫu

♪ Quy mạng Bình Đẳng Cảm Như Lai

♪ Quy mạng Ca-lâu-ba-da Như Lai

♪ Quy mạng Bình Đẳng Thiền Định Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Sân Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hạ Như Lai

♪ Quy mạng Mê Chư Phương Như Lai

♪ Quy mạng Xa-trí-đa-da Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Diện Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Trụ Tốc Tật Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thuyết Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đại Uy Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thâm Ý Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Lực Như Lai

♪ Quy mạng Đắc Tha Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Bà-la-phá-da Như Lai

♪ Quy mạng Tam Giới Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tuệ Như Lai

♪ Quy mạng Tối Mạc Như Lai

♪ Quy mạng Tu-lê-da-na Như Lai

♪ Quy mạng Yết-bà-da Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Hình Như Lai

♪ Quy mạng Mị-xúc-lê-da Như Lai

♪ Quy mạng Tư Thọ Thai Như Lai

♪ Quy mạng Chư Thiên Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Mộc Xoa Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Chân Phát Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Hình Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Như Lai

♪ Quy mạng Oán Lao Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Thật Kiên Như Lai

♪ Quy mạng Hiểu Minh Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Bộ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Bà-na-tị Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quang Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Kế Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tối Vi Thủ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Khởi Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đảnh Hình Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Trí Ái Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Hành Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Khổ Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Văn Hải Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Trì Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Nguyện Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Chú Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Xảo Trí Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thường Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hạ Như Lai

♪ Quy mạng Trí Hợp Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Nam-ma-da Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Như Lai

♪ Quy mạng Linh Thế Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khiếp Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Hữu Ái Như Lai

♪ Quy mạng Tín Phước Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Đa Thiên Khiếu Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Chư Oán Như Lai

♪ Quy mạng Nhiêu Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Âm Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Hôi Như Lai

♪ Quy mạng Tự Âm Như Lai

♪ Quy mạng Động Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hòa Hợp Hành Như Lai

♪ Quy mạng Phân-xà-da Như Lai

♪ Quy mạng Ba-la-đề-ba-da Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Địa Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Âm Kế Như Lai

♪ Quy mạng Kiều-đa-ma-da Như Lai

♪ Quy mạng Uy Lực Như Lai

♪ Quy mạng An Trụ Ý Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Giác Phần Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tán Thán Như Lai

♪ Quy mạng Khả Tán Thán Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phương Như Lai

♪ Quy mạng Lực Trí Uy Như Lai

♪ Quy mạng Uy Xảo Như Lai

♪ Quy mạng Ba-la-đề-ba-da Như Lai

♪ Quy mạng Đại Đăng Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Diện Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Cộng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giới Quang Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Như Lai

♪ Quy mạng Khổ Hạnh Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Trần Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Lao Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tăng Trưởng Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bà-ha-lê-đà-da Như Lai

♪ Quy mạng Tầm Hương Thần Như Lai

♪ Quy mạng Hương Quang Như Lai

♪ Quy mạng Ba Hống Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Ba Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tự Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Phân Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hòa Nhị Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hành Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giác Hành Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Ái Như Lai

♪ Quy mạng Như Pháp Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Cước Tích Như Lai

♪ Quy mạng Ái Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hóa Uy Như Lai

♪ Quy mạng Đại Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hướng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Cao Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thánh Giả Thán Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Như Lai

♪ Quy mạng Đọa Ý Như Lai

♪ Quy mạng Sí Uy Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Hình Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Độ Quả Báo Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ái Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Như Lai

♪ Quy mạng Khả Phó Tín Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Tạp Sắc Thể Như Lai

♪ Quy mạng Chi-đế-da Như Lai

♪ Quy mạng Xá-ma Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Như Lai

♪ Quy mạng Độ Ách Hành Như Lai

♪ Quy mạng Độ Ách Như Lai

♪ Quy mạng Bất Phá Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hải Giả Như Lai

♪ Quy mạng Ma Thức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Trân Châu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cát Tường Ý Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Phật Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Không Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bị Tịnh Giáng Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Thức Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Trí Như Lai

♪ Quy mạng Thần Thông Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Phục Chủ Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Chủ Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Trì Địa Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chướng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Oán Như Lai

♪ Quy mạng Minh Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Minh Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Ái Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Lực Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Minh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Phạm Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Dĩ Trị Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trưởng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thác Ý Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đại Khiếu Như Lai

♪ Quy mạng Thuyết Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Tràng Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Phật Danh ♦ Quyển 10

♪ Quy mạng Tưởng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Đồ-ma-da Như Lai

♪ Quy mạng Thất Mẫu Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Nguyệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Như Lai

♪ Quy mạng Thức Khổ Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Khổ Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Kham Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Cúng Dường Độ Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Triệt Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Ái An Tuệ Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Ý Như Lai

♪ Quy mạng Ái Phần Như Lai

♪ Quy mạng Ái Tích Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sanh Tích Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Liên Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Sách Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tối Diệu Như Lai

♪ Quy mạng Vi Tế Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Tối Vi Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Tất Cánh Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Bạc-kỳ-la-tha Như Lai

♪ Quy mạng Quả Báo Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Ý Như Lai

♪ Quy mạng Đa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Uy Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử An Tường Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Giả Vô Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Ba-la-tây-na-da Như Lai

♪ Quy mạng Độ Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Triệt Khổ Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Khứ Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Long Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Trì Luân Như Lai

♪ Quy mạng Luân Thứ Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Thắng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Bà-tô Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đầu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vân Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Tụ Hành Như Lai

♪ Quy mạng Trí Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tài Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Âm Minh Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ứng Cúng Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Ý Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Giả Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Dĩ Tác Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Tác Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Trượng Phu Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Thiện Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Túc Quang Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cao Hào Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Xưng Biện Tài Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phân Biệt Trí Âm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Nha Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Đăng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Cát Tường Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Phục Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Quốc Độ Như Lai

♪ Quy mạng Ý Tư Như Lai

♪ Quy mạng Ý Miên Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Vị Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giáo Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Lực Như Lai

♪ Quy mạng Na-nhã Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Lao Âm Như Lai

♪ Quy mạng Hòa Hợp Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Thuyết Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Triệt Khổ Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Thương Khố Như Lai

♪ Quy mạng Đại Quang Như Lai

♪ Quy mạng Ni Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Ái Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Nhất-lợi-bát-đa-la-dạ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Thương Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hành Như Lai

♪ Quy mạng Chiêm-văn-na-ma-na Như Lai

♪ Quy mạng Đại Nhai Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Âm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Ý Hỷ Tán Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiển Như Lai

♪ Quy mạng Ý Hỷ Uy Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Hiểu Ý Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Xúc Đạp Thánh Như Lai

♪ Quy mạng Đẳng Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Uy Minh Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Nhược Văn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Điềm Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Lực Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Uy Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Định Ý Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Ái Giải Thoát Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quán Như Lai

♪ Quy mạng Đại Ứng Cúng Na-da Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Uy Như Lai

♪ Quy mạng Quốc Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Hình Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trọng Sám Hối Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quán Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Phú Chư Căn Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Luân Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Âm Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Thần Kỳ Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Thần Kỳ Như Lai

♪ Quy mạng Thần Thông Uy Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Đại Lực Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Thị Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quán Sát Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quán Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Nhan Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Ý Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Dũng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Quyết Liễu Ý Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Ý Như Lai

♪ Quy mạng Phó Tín Ý Như Lai

♪ Quy mạng Khả Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Thật Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiển Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Như Lai

♪ Quy mạng Ý Hỷ Tư Như Lai

♪ Quy mạng Ứng Cúng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Phi Hàng Phục Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Ý Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Tháp Như Lai

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Như Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Tỉ Dụ Như Lai

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

2 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog