Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Thánh Phật Mẫu của Trí Độ

Kinh Thánh Phật Mẫu của Trí Độ

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần Đại thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] và chư đại Bồ-tát vây quanh.

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nhập Thậm Thâm Quang Minh Tuyên Thuyết Chánh Pháp Chánh Định.

Khi đó Quán Tự Tại Đại Bồ-tát đang ở trong Pháp hội. Vị đại Bồ-tát này đã có thể tu hành Trí Độ sâu xa và soi thấy tự tánh của năm uẩn đều không.

Lúc ấy Tôn giả Thu Lộ Tử nương uy thần của Phật và ở trước Quán Tự Tại Đại Bồ-tát mà thưa rằng:

“[Thưa thánh giả!] Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với Pháp môn Trí Độ sâu xa này mà vui muốn tu học, thì họ phải học như thế nào?”

Bấy giờ Quán Tự Tại Đại Bồ-tát bảo Tôn giả Thu Lộ Tử rằng:

“Nay đại đức hãy lắng nghe! Tôi sẽ thuyết giảng cho ngài.

Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với Pháp môn Trí Độ sâu xa này mà vui muốn tu học, họ nên quán tự tánh của năm uẩn đều không. Sao gọi là tự tánh của năm uẩn đều không? Đó là: sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, và thọ tưởng hành thức cũng lại như thế.

Thu Lộ Tử! Tất cả pháp đều không tướng: không chỗ sanh, không chỗ diệt, không cấu nhiễm, không thanh tịnh, không tăng trưởng, không tổn giảm.

Xem Thêm:   Kinh 1.500 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Mười Phương

Thu Lộ Tử! Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có thức của mắt, cho đến không có thức của ý; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có Khổ Tập Diệt Đạo; không có trí tuệ, không có chỗ chứng đắc, và cũng chẳng không chứng đắc.

Thu Lộ Tử! Do bởi không có chỗ chứng đắc, nên đại Bồ-tát y theo Trí Độ mà tu hành tương ứng, tâm không có chỗ chấp trước và cũng không ngăn ngại. Vì không chấp trước và không ngăn ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa tất cả điên đảo vọng tưởng, và đạt tới Cứu Cánh Viên Tịch.

Chư Phật ba đời đều y theo Trí Độ, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì thế phải biết rằng, Trí Độ là quảng đại minh, là vô thượng minh, là vô đẳng đẳng minh; có thể diệt trừ hết thảy khổ não, là Pháp chân thật không hư vọng.

Những ai đang tu học thì nên học như thế. Ta nay sẽ tuyên thuyết đại minh của Trí Độ rằng:

|| tadyathā oṃ gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ||

|| ta đi a tha, ôm, ga te, ga te, ba ra ga te, ba ra sâm ga te, bô đi, sờ qua ha ||

Thu Lộ Tử! Nếu chư đại Bồ-tát có thể tụng trì minh cú của Trí Độ, thì tức là tu học Trí Độ sâu xa.”

Xem Thêm:   Kinh Lão Nữ Nhân

Bấy giờ Thế Tôn từ chánh định an tường mà dậy, rồi Ngài ngợi khen Quán Tự Tại Đại Bồ-tát rằng:

“Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Đúng như lời ông nói. Như thị, như thị! Hãy nên tu học Trí Độ như vậy, thì tức là chân thật, tối thượng cứu cánh, và tất cả Như Lai cũng đều tùy hỷ.”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Quán Tự Tại Đại Bồ-tát cùng các vị Bhikṣu, cho đến trời, người, phi thiên, và tầm hương thần trong thế gian, tất cả đại chúng khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

4 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog