Pháp Giới 6 tháng trước

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 6

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 6

♪ Quy mạng Diễm Tích Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Lưỡng Viên Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Phật Hoa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Biệt Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Mục Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sở Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đái Khải Giáp Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Sanh Tử Phiền Não Xúc Đạp Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Như Lai

♪ Quy mạng Tranh Nghĩa Bất Khiếp Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phàn Biện Tài Hành Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hương Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Hương Ngưu Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Hương Xá Như Lai

♪ Quy mạng Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tối Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phật Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Khải Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Khải Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tán Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hương Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hương Hoa Cái Như Lai

♪ Quy mạng Anh Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Quật Như Lai

♪ Quy mạng Kim Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hương Bất-sáp-ca Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Cao Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cao Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Tối Thượng Khải Giáp Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Bất Định Chuyển Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hành Như Lai

♪ Quy mạng Trước Khải Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Phóng Giải Thoát Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Liên Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo La Võng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Cái Biến Phú Chư Sát Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Mãn Kiên Như Lai

♪ Quy mạng Phát Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Huân Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Trước Khải Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Sơ Phát Tâm Cộng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Mục Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tác Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Tán Chư Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Hương Túy Như Lai

♪ Quy mạng Bổn Tế Như Lai

♪ Quy mạng Xứ Sở Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hồng Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Sở Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thị Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Quyến Thuộc Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Chư Phương Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Độ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tối Thắng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng An Ẩn Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Thắng Hành Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Diệu Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Tạng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thường Liên Hoa Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Hạnh Sở Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Tề Chỉnh Âm Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Viên Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tác Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Tập Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Hậu Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Như Lai

♪ Quy mạng Kim Tịch Như Lai

♪ Quy mạng Ẩm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai

♪ Quy mạng Từ Thị Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Đông Phương Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Đại Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tú Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thương Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tý Như Lai

♪ Quy mạng Đại Lực Như Lai

♪ Quy mạng Dược Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Lương Lãnh Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Thoát Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Ngạnh Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Thai Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thai Như Lai

♪ Quy mạng Nhiêu Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Đông Phương Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Trì Man Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thị Hiện Nghĩa Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Đa Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng An Thiện Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Túc Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Sí Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cường Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Uy Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Ứng Cúng Đảm Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Lãnh Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Minh Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Trước Khải Như Lai

♪ Quy mạng Bất Nghiêm Mãnh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Kịch Hí Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Cao Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Khủng Bố Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Như Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Lực Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Đại Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Chí Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Long Du Hí Như Lai

♪ Quy mạng Long Đức Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tấn Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Hộ Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Lực Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Đọa Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tắc Như Lai

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Vương Như Lai

Xem Thêm:   Kinh 42 Chương

♪ Quy mạng Điều Ngự Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Phần Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tý Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Tý Như Lai

♪ Quy mạng Hiển Vọng Như Lai

♪ Quy mạng Vân Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Khổng Huyệt Như Lai

♪ Quy mạng Lương Lãnh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Lương Lãnh Như Lai

♪ Quy mạng Thú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đại Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kế Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Như Lai

♪ Quy mạng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Diệt Tranh Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Phục Giả Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Tích Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Chánh Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Nghi Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Giác Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Trí Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Thệ Như Lai

♪ Quy mạng Cát Tường Như Lai

♪ Quy mạng Thật Tưởng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tài Như Lai

♪ Quy mạng Trí Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Dị Tác Như Lai

♪ Quy mạng Tác Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Sư Tử Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghĩa Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Xứng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tích Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Ích Như Lai

♪ Quy mạng Du Hí Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Ám Như Lai

♪ Quy mạng Đa Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Cao Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Do Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Bảo Dựng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thai Dựng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Đọa Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Ái Như Lai

♪ Quy mạng Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Giác Như Lai

♪ Quy mạng Đại Giác Như Lai

♪ Quy mạng Tam Giới Cứu Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Tiểu Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Nội Tộc Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Như Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tội Ma Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ma Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Dựng Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Biên Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiểm Lôi Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiểm Điện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Kim Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Sác Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Vương Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khuyết Danh Như Lai

♪ Quy mạng Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Úy Như Lai

♪ Quy mạng Ứng Cúng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Bố Như Lai

♪ Quy mạng Đại Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Hương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Trì Tối Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Ly Âm Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Tối Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tổn Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Giáp Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Danh Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Chư Ác Như Lai

♪ Quy mạng Trì Cam Lộ Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Trì Bất Tử Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Cam Hí Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Giả Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Tích Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Tư Nghĩa Thiện Trí Như Lai

♪ Quy mạng Dữ Hy Vọng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Mãnh Dụng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Định Ý Như Lai

♪ Quy mạng Phân Biệt Cái Như Lai

♪ Quy mạng Phân Trợ Như Lai

♪ Quy mạng Tôn Trưởng Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Sơn Như Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Sư Tử Minh Như Lai

♪ Quy mạng Du Hí Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Trượng Phu Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Long Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Lực Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Man Như Lai

♪ Quy mạng Long Tý Như Lai

♪ Quy mạng Long Tý Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Long Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Độ Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Độ Ý Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tiên Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thật Hiển Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Nghi Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Nghi Hoặc Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Úy Như Lai

♪ Quy mạng Tâm Hành Như Lai

♪ Quy mạng Đại Sí Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Vô Thượng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Thanh An Tường Như Lai

♪ Quy mạng Quân-đà Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tử Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Châu Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thành Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Tượng Hạ Như Lai

♪ Quy mạng Linh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Câu Câu-đà Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hiển Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Ứng Cúng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Trụ Lợi Trí Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tối Ty Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Ám Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Man Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Phạm Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tổng Trì Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Mục Như Lai

♪ Quy mạng Long Giải Thoát Thể Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hình Như Lai

♪ Quy mạng Tận Kiến Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Phật Danh ♦ Quyển 2

♪ Quy mạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Tam Giới Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Hình Như Lai

♪ Quy mạng Lương Lãnh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Như Lai

♪ Quy mạng Độc Tử Danh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khí Phác Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Hiểu Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hình Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thời Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thời Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Thể Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Điện Như Lai

♪ Quy mạng Điện Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Tích Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Chí Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Như Lai

♪ Quy mạng Thị Hiện Nghĩa Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Tiểu Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Vô Nghi Xả Như Lai

♪ Quy mạng Trì Cam Lộ Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Trùy Phác Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Như Lai

♪ Quy mạng Chân Như Lai

♪ Quy mạng Giác Giả Như Lai

♪ Quy mạng Uyên Như Lai

♪ Quy mạng Đức-xoa-ca Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Đa Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Thân Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Ý Như Lai

♪ Quy mạng Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Khuể Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Nhiệt Não Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Điều Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thí Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Sổ Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trượng Phu Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Trượng Phu Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hành Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Ý Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Như Lai

♪ Quy mạng Điều Thiện Như Lai

♪ Quy mạng Bất Trùy Phác Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Điện Ức Như Lai

♪ Quy mạng Thừa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đại Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Cát Tường Như Lai

♪ Quy mạng Trí Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Thành Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Cao Tích Như Lai

♪ Quy mạng Oán Điều Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Ứng Cúng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trừ Ngã Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thánh Như Lai

♪ Quy mạng Căn Thể Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hương Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thiểu Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Cao Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Phong Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Biên Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Đa Cầu Đa Như Lai

♪ Quy mạng A-la-ha-tỳ Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hạ Thấp Như Lai

♪ Quy mạng Thần Thông Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Như Lai

♪ Quy mạng Du Hí Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Ứng Cúng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tài Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kim Cang Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Sách Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hiếp Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hưng Hào Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Mạng Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Tác Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Cao Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Thập Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Long Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Long Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Ý Xa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Năng Tịch Tĩnh Như Lai

♪ Quy mạng Thế Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ngữ Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kế Như Lai

♪ Quy mạng Ly Úy Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thai Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Uy Như Lai

♪ Quy mạng Ái Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Ái Thiên Như Lai

♪ Quy mạng La Liệt Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thời Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Ái Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Ái Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Bộ Như Lai

♪ Quy mạng An Tường Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Sí Như Lai

♪ Quy mạng Tối Hành Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Thượng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Phật Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Giải Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Tác Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Chiếu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thị Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thừa Như Lai

♪ Quy mạng Đẳng Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Uy Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tần-kỳ-la-sa Như Lai

♪ Quy mạng Trữ Tích Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Tá Ngoại Đạo Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Ý Như Lai

♪ Quy mạng Cao Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hương Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Vũ Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vũ Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Ý Khai Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thệ Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Phạm Âm Như Lai

♪ Quy mạng Na-la-na Như Lai

♪ Quy mạng Đa Âm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Uy Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Xa-thi-la Như Lai

♪ Quy mạng Bát-địa-da-na Như Lai

♪ Quy mạng Danh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Phục Giả Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Vô Lượng Như Lai

♪ Quy mạng Thật Giả Như Lai

♪ Quy mạng Cao Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Ý Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Cúng Dường Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Địa Thế Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Lão Nữ Nhân

♪ Quy mạng Pháp Danh Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Hành Hạnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Điện Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tác Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Thuyết Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Cố Hoạt Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thời Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Quyết Liễu Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Biên Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Niệm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thính Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Thượng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Phân Cao Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ý Tự Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Sí Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bất Trùy Phác Khổ Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Ý Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Luân Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Trọng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Trang Giảo Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Như Lai

♪ Quy mạng La Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Lâu-già Như Lai

♪ Quy mạng Đạo Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Hợp Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Ích Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Định Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Hành Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng A-luân-ca Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Định Hành Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Thế Gian Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thập Đáo Như Lai

♪ Quy mạng Lực Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Chí Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chí Đáo Như Lai

♪ Quy mạng Đại Chí Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Dẫn Như Lai

♪ Quy mạng Thật Ngữ Giả Như Lai

♪ Quy mạng An Ẩn Như Lai

♪ Quy mạng An Ẩn Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Điện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Điện Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Phương Tiện Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bất Phóng Hương Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Sở Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Đa Nhiêu Như Lai

♪ Quy mạng Tác Vũ Như Lai

♪ Quy mạng Thành Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Hải Như Lai

♪ Quy mạng Cao Hải Như Lai

♪ Quy mạng Trì Địa Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Giác Như Lai

♪ Quy mạng Quật Trữ Tích Thiện Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Tịnh Danh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Luân Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Như Lai

♪ Quy mạng Đa Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Xuất Thế Gian Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Mỹ Âm Như Lai

♪ Quy mạng Quang Uy Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Vọng Như Lai

♪ Quy mạng A-nghê-la Như Lai

♪ Quy mạng Tối Diệu Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tảo Trửu Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Thật Thể Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trợ Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Ý Như Lai

♪ Quy mạng Khai Ý Như Lai

♪ Quy mạng Phong Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tứ Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tử Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Nghĩa Hành Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khiếp Như Lai

♪ Quy mạng Trụ Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Trụ Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Anh Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Túc Như Lai

♪ Quy mạng Thoát Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thâm Hiếp Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sách Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Giác Như Lai

♪ Quy mạng Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Bố Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Y Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Chí Đạo Lai Như Lai

♪ Quy mạng Thật Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Chứng Giác Như Lai

♪ Quy mạng Bất Nan Đắc Như Lai

♪ Quy mạng A-la-đạt-đa Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hành Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Khả Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Khổ Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tý Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Bảo Như Lai

♪ Quy mạng A-phù-đa Như Lai

♪ Quy mạng A-di-ha-đa Như Lai

♪ Quy mạng Vô Khủng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thiện Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Chí Khổ Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Biệt Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Bộ Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Ái Trí Như Lai

♪ Quy mạng Thật Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Dẫn Như Lai

♪ Quy mạng Tri Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Cao Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Đảnh Như Lai

♪ Quy mạng Tiệm Hành Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Đại Uy Như Lai

♪ Quy mạng Ngọc Lan Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thệ Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Đại Ái Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thệ Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thệ Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Minh Như Lai

♪ Quy mạng Trách Hiệp Như Lai

♪ Quy mạng Y Lợi Hành Như Lai

♪ Quy mạng Ngưu Hoàng Như Lai

♪ Quy mạng Uy Hành Như Lai

♪ Quy mạng Quyết Liễu Cảnh Giới Như Lai

♪ Quy mạng Bất Vô Ích Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tý Như Lai

♪ Quy mạng Đại Xa Như Lai

♪ Quy mạng Dữ Mạng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Như Lai

♪ Quy mạng Khả Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Dĩ Đắc Nguyện Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Âm Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Phú Nhiêu Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Lực Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Mục Như Lai

♪ Quy mạng Ẩm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Giác Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giác Như Lai

♪ Quy mạng Trí Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Trí Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nghiêm Sí Uy Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Thể Như Lai

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

4 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog