Kinh Bát Dương Thần Chú
Pháp Giới 7 tháng trước

Kinh Bát Dương Thần Chú

Kinh Bát Dương Thần Chú

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị Bhikṣu [bíc su] và 1.000 vị Bồ-tát đồng hạnh như Từ Thị Bồ-tát.

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

“Từ đây về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Bất Khả Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Hỷ Lạc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Hỷ Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Hỷ Ái. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đẳng Biến Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Nội Khoái. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phân Biệt Quá Xuất Thanh Tịnh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Hồ Nghi. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Xem Thêm:   Kinh So Sánh Công Đức về Thần Chú Diệt Trừ Tội Chướng của 12 Danh Hiệu Chư Phật

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Độc Thích. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bổn Thảo Thụ Thủ Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Liên Hoa Hương. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Quá Bảo Liên Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Cam Âm Thanh Xưng Thuyết. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Lạc Liên Hoa Khoái Trụ Thụ Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Các cõi nước của chư Phật Như Lai này đều thanh tịnh. Nơi ấy không có năm trược, không có ái dục, không có người nữ, không có tâm cấu nhiễm, không có trù ếm, và không có sự phân biệt.

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật Như Lai này và thọ trì đọc tụng, thì họ sẽ không bao giờ còn đọa ba đường ác–duy trừ năm tội vô gián.

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật này cùng tên gọi của các quốc độ ấy, rồi thọ trì đọc tụng. Do công đức ấy, nếu hành giả đó phát khởi Đạo tâm thì ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ luôn chứng tổng trì và thường có tướng hảo. Do thiện nam tử và thiện nữ nhân này phụng hành lời dạy của tám Đức Phật, nên khiến họ được chánh hạnh. Khi người nữ xả báo thân ở nơi đó, họ sẽ chuyển sanh làm thân nam tử.

Xem Thêm:   Kinh A Di Đà - Chữ Lớn, Kèm Nghi Thức Tụng Niệm, PDF Tải Về Tụng Niệm

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào mà vào buổi sáng sớm tắm gội, súc miệng sạch sẽ, mặc y phục tinh sạch, ngày đêm sáu thời phụng trì và đọc tụng các danh hiệu của chư Phật Như Lai trong Kinh này, họ sẽ được vô lượng công đức. Trì Quốc Thiên Vương sẽ luôn bảo hộ các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó.

– Nếu ở chốn quan lại, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu gặp oan gia, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu gặp cướp bóc, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu gặp nạn nước lửa, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu ở giữa biển cả mà gặp sóng gió hãi hùng, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu ở trong quân trận chiến đấu, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu nghe tiếng chim kêu chẳng lành, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu gặp ác mộng, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu bị long thần bắt giữ, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu bị chúng ma bắt giữ và sợ hãi đến lông tóc dựng đứng, hãy đọc tụng Kinh này.
– Nếu ai mắc bệnh nguy kịch, ôn dịch, hoặc bệnh tật đau đớn, họ hãy thọ trì Kinh Bát Dương Thần Chú này thì sẽ lập tức được lành.”

Lúc bấy giờ Đức Phật nói kệ rằng:

“Tụng niệm Phật danh hiệu
Thọ trì quốc độ danh
Diệt trừ tất cả ác
Mau thăng lên Chánh Đạo

Sanh ra thường gặp Phật
Thấy Phật sanh hoan hỷ
Giác Tôn chiếu thế gian
Phụng sự tâm thành kính

Vô số trăm ngàn kiếp
Vĩnh viễn chẳng lìa xa
Mau đến Đạo tịch diệt
Do trì các Phật danh

Hiện tại chư Như Lai
Giáo Pháp ai phụng hành
Nhu hòa lòng chánh trực
Đời đời thấy Thế Tôn

Đoan chánh đủ tướng hảo
Muôn đời sanh phú quý
Dũng mãnh thích bố thí
Làm người chẳng keo kiệt

Người nữ nghe Kinh này
Hớn hở sanh hoan hỷ
Lìa bỏ thân nữ nhân
Chuyển sanh làm nam tử

Binh lính chẳng dám hại
Ngải độc và hoạnh họa
Quan lại với giặc cướp
Không thể hại người này

Năm ma chẳng thể nhiễu
Tướng soái cùng quan thuộc
Không thể thừa trục lợi
Người trì Kinh điển này”

Bấy giờ Trì Quốc Thiên Vương, Từ Thị Bồ-tát và những vị Bồ-tát khác, thưa với Phật rằng:

Xem Thêm:   Kinh 100 Danh Hiệu của Chư Phật

“Thưa Thế Tôn! Chúng con sẽ đồng ủng hộ tất cả những ai tu học và thọ trì Kinh Bát Dương Thần Chú này. Chúng con sẽ cùng hợp sức lại để ủng hộ người bệnh và khiến họ lành bệnh.”

Lúc Phật nói lời ấy xong, Trì Quốc Thiên Vương, Từ Thị Bồ-tát và những vị Bồ-tát khác, các vị Bhikṣu, cùng thiên long quỷ thần, người và phi thiên, khi nghe lời Phật dạy, họ đều rất vui mừng, đảnh lễ rồi cáo lui.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

24 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog