Pháp Giới 6 tháng trước

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 5

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 5

|| phù đa nê ha rô, a ma nô sa nê ha rô ||

Trong tháp Như Lai thắp nhiều đèn
Hãy nên đốt nhiều hương quý hiếm
Hương quý hiếm kia từ nhiều loại
Năm trăm tối thắng hương trầm thủy

Hương huân lục quý khoảng năm phần
Hương tô hợp quý khoảng năm phần
Lại dùng ba lạng hương an tức
Lá hương quỷ giáp cũng như vậy

Hương mục túc quý đồng như trên
Hương hoắc vỏ quýt lại ba phần
Phần số như vậy hãy đầy đủ
Bồ hoàng bốn phần lấy một phần

Cần đủ mười phần hương thạch bì
Hương uất kim hoa lại hai phần
Lại cần hai phần hương an tức
Hương hoa sen xanh cũng như trên

Các hương như thế mang phơi khô
Khi đã phơi khô nghiền thành bột
Sau đó lấy mật ngon quý hiếm
Và trộn chung với các hương kia

Lại có hai loại mật quý hiếm
Dùng riêng trộn với các hương trên
Tinh dầu hoa lài nếu như có
Liền dùng dầu này xoa hai tay

Dùng tay xoa dầu xới hương trên
Xới xong an trí trong thạch khí
Các hương như thế trộn chung xong
Rồi hãy lấy đốt trong tháp Phật

Hãy khiến chư Phật đại hoan hỷ
Đối với chúng sanh khởi bi tâm
Muôn loại tối diệu hương như vậy
Muôn loại diệu âm hoa đẹp xinh

Đầu đội dầu hương thắp đèn quý
Các tổng trì này hãy tụng niệm
Nếu muốn y theo chư Phật dạy
Các điều ở trước nên tùy thuận

Phàm có sở nguyện đều thành tựu
Dùng chút thời gian nguyện sẽ thành
Tổng trì trí tuệ chẳng phải khó
Bởi chúng quỷ thần theo ủng hộ
Nào quỷ tiệp tật quỷ úng hình
Tinh linh quỷ đói quỷ hút tinh
Loài rồng cũng lại theo ý họ

Nếu bị mất của đều nhắn họ
Luôn luôn lai vãng báo họ biết
Phàm làm việc gì đều thành tựu
Mật ngôn bí ẩn của quỷ thần
Chư thiên cùng với quỷ tiệp tật
Và các loài rồng quỷ úng hình
Vì họ tuyên thuyết chú văn cú

Do có phước đức sức tinh tấn
Tất cả mọi sự thảy viên thành
Ở trong lòng ai có mong gì
Cũng đều như ý được thành tựu

|| hương ngộ lỗ, hồ rô ba bạt để, phân đa mạn để, át rị tha bạt để, bà hô ba ra na thiết đa nam, chước sô mễ, chước sô bạt để, hô rị hạt lý, a tri nễ bà tễ, để sát kiệt, hê đề rị, đề bà bạt để ||

|| bạt ra bà la, bát tha du đễ, phù đa bát để, y ha mỗi hê, a tỳ sát nam, át tha bạt để, phù hô bát ra na, thiết đa na, đà ra ni, yên hê nễ, mạn để rị đa, truy ba lam, ca ma cù na chá, tỳ bạt rị để, đa tát tỳ, mai thổ na đạt ma, tỳ bạt rị để, đa du địa, tát ra bà ba ra ma đà, tỳ bạt rị để, đa chất để ||

Trong tâm hãy nhớ niệm tổng trì
Như họ đã tụng tổng trì này
Nếu khi muốn cần vào cung vua
Khởi tâm nhớ niệm thần chú này

Tùy tâm sở niệm được vương vị
Với rất nhiều ngàn chúng nhân dân
Vương cung quyến thuộc đều tịnh tín
Thần dân trong nước cũng tín hòa

Làm nhiều cúng dường chư Thiện Thệ
Nhiều ngàn chúng sanh chẳng tính kể
Tùy thuận việc làm của đức vua
Cùng với bạn bè luôn hòa thuận

Phàm họ kinh doanh mau thành đạt
Không hề nhìn thấy kẻ xấu ác

Hoặc có chúng sanh tâm mê trược
Từ ở nơi xa chẳng ngợi khen
Nhìn thấy nghĩ họ không uy sáng
Kẻ đó chẳng kham đại uy đức

Nếu mất kho tàng kiếm chẳng khó
Nếu mất tài sản cũng dễ có
Nếu mất lời nói cũng dễ về
Nếu mất các môn cũng dễ được

Đủ mọi sách vở thiên số âm
Công xảo chưa nghe, nghe không khó
Khéo vì chúng sanh làm đạo sư
Đối với oán cừu khéo điều phục

Lúc chết kinh hoàng tâm chẳng mê
Khi họ muốn cầu Đạo vô thượng
Các nữ quần đội đều thương mến
Tài bảo khó được đều dễ được

Tất cả văn nghĩa trí xảo xuất
Xứng làm lương y vài trăm chúng
Mọi nơi sanh ra mắt không bệnh
Nhìn thấy trí tuệ đều vô thượng

Ước mong y phục tùy họ muốn
Ước mong ẩm thực tùy họ dùng
Nếu gần gũi người được tùy thuận
Mọi sự thành tựu chú công đức

Thọ trì tổng trì không chán mỏi
Đến lúc thuyết Pháp cũng chẳng mệt
Giảng giải nghĩa lý trong các Kinh
Trí tuệ của họ cũng không kiệt

Thấy có đồ vật chẳng đố kỵ
Thấy nên thọ nhận liền sẽ nói
Nếu chuộng quần áo lòng kiêu căng
Họ chẳng có trí tuệ tổng trì

Hoặc sanh tham muốn nhà bạn bè
Chén bát y phục khởi ái nhiễm
Những kẻ bị ái trói buộc ấy
Không có tổng trì trí tuệ tâm

♪ Quy mạng Nhất Bảo Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện An Tường Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Cao Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Già-ni-nê Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Tục Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Lực Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Khiên Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Bị Cụ Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Ly Bố Mao Thụ Như Lai

♪ Quy mạng Trí Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai

♪ Quy mạng Khúc Cung Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tác Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Cao Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Cái Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại An Tường Hoãn Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Quảng Viên Mãn Như Lai

♪ Quy mạng Võng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thanh Liên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trí Hoa Bảo Quang Minh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Bảo Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Bố Úy Tán Hoại Như Lai

♪ Quy mạng An Ẩn Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Thập Thượng Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Trí Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Luân Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Minh Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Võng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Giác Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Liên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trí An Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai

♪ Quy mạng Trí Khiếu Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Như Lai

♪ Quy mạng Tương Đạo Ngự Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Ngôn Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Hương Hình Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Minh Âm Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Lực Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Cao Đảnh Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Hương Hình Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Phật Danh ♦ Quyển 9

♪ Quy mạng Khiếu Khải Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tạng Chủ Vân Vương Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Chủng Chủng Tướng Du Hí Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Phật Hoa Bị Cụ Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phật Hoa Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hình Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Thuyết Danh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Khải Như Lai

♪ Quy mạng Phát Ý Nhất Thiết Chúng Sanh Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Phân Đoạn Như Lai

♪ Quy mạng Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Độ Bỉ Ngạn Như Lai

♪ Quy mạng Tác Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Bà-kỳ-xa Như Lai

♪ Quy mạng Tác Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Vô Bố Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Liên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Khải Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức An Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Chú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Hình Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tích Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Quán Thế Âm Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Cao Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoa Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên An Tường Hoãn Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Ứng Hiện Trước Khải Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cái Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Cam Lộ Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phát Tâm Chuyển Pháp Luân Như Lai

♪ Quy mạng Chư Phương Danh Văn Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Thanh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Viên Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Vương An Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Bố Úy Như Lai

♪ Quy mạng Trí Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Đắc Khải Như Lai

♪ Quy mạng Quang Viên Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ý Nhân Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Ức Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Lợi Ích Như Lai

♪ Quy mạng Chánh Quán Khải Như Lai

♪ Quy mạng Xúc Đạp Oan Cừu Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Liên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chấn Lực Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Cao Hương Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nữ Nhân Trượng Phu Xúc Đạp Như Lai

♪ Quy mạng Hương Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tối Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Tâm Giải Thoát Trí Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Âm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Động An Tường Hành Như Lai

♪ Quy mạng Ẩm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Anh Lạc Ngưu Vương Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Thành Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Hữu Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Hưởng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hữu Ngã Mạn Bạt Trừ Như Lai

♪ Quy mạng Trí Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai

♪ Quy mạng La Võng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phạm Âm Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Cam Lộ Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phàn Duyên Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Khải Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Du Hí Như Lai

♪ Quy mạng Thị Hiện Chư Pháp Như Lai

♪ Quy mạng Cố Thị Chư Pháp Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phương Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Hóa Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Trí Quang Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thánh Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Dựng Như Lai

♪ Quy mạng Y Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Dị Khải Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Dụ Phật Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Trị Ngự Như Lai

♪ Quy mạng Tác Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Quyện Hồi Chuyển Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Âm Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tối Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tán Hoa Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hương Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Đế Thị Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Quang Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hình Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nhị Tướng Kế Như Lai

♪ Quy mạng Tam Giới Ngưu Vương An Tường Hành Như Lai

♪ Quy mạng Minh Viên Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Tục Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tận Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cổ Âm Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Chấn Như Lai

♪ Quy mạng Thiện An Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Phật Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Đức Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Cụ Túc Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thượng Quang Minh Uy Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Hương Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tướng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Quang Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tích Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tác Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tác Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trì Cự Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Cao Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Viên Thanh Tịnh Vương Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ( Kinh Pháp Hoa) Trọn Bộ Kèm Link PDF

♪ Quy mạng Bất Tử Âm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai

♪ Quy mạng Chủng Chủng Bảo Hoa Khai Phu Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Ly Cấu Giải Thoát Khải Như Lai

♪ Quy mạng Kim Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thất Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Hoa Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Cái Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Khải Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Lực Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Xướng Như Lai

♪ Quy mạng Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Điều Ngự Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Luân Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thủ Tác Tán Như Lai

♪ Quy mạng Bạt Nghi Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Như Lai

♪ Quy mạng Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Khải Giáp Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Cự Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Phương Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Quán Như Lai

♪ Quy mạng Y Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Trược Như Lai

♪ Quy mạng Hương Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hương Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Ốc Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Sổ Liên Hoa Số Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Võng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tối Thắng Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Dữ Chư Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Thị Hiện Nhất Thiết Phàn Duyên Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Mục Như Lai

♪ Quy mạng Điều Nhu Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Phục Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hành Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Cao Hương Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Viên Tịnh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Bảo Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Tác Như Lai

♪ Quy mạng Uy Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nguyện Thiện Tư Thành Tựu Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Viên Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Nan Điều Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Tác Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thị Hiện Nhất Thiết Chúng Sanh Chánh Tín Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Ngưu Thọ Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Phật Liên Hoa Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Ma Phật Hình Thị Hiện Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Âm Như Lai

♪ Quy mạng Tưởng Âm Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Trần Ý Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Hoa Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Trần Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chư Thú Bế Tắc Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Bố Úy Như Lai

♪ Quy mạng Hương Huân Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Chí Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Hỏa Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Hành Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Lực Khiếu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Minh Âm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng An Ẩn Vương Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thường Cử Kiên Như Lai

♪ Quy mạng Dược Sư Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Phàn Duyên Hành Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Chư Duyên Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tú Chúng Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tác Luận Nghị Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Hải Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Cự Như Lai

♪ Quy mạng Lưỡng Tràng Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Lực Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Như Lai

♪ Quy mạng Bạt Chư Nghi Như Lai

♪ Quy mạng Hành Bộ Nhi Như Lai

♪ Quy mạng Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Công Đức Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Quang Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Từ Giả Như Lai

♪ Quy mạng Minh Liên Hoa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Đa Tín Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tận Hành Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Hải Cao Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai

♪ Quy mạng Thị Hiện Vân Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tác Vô Dị Khải Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Ly Cấu Vô Cấu Giải Thoát Như Lai

♪ Quy mạng Quá Hiện Vị Lai Vô Ngại Khải Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diễm Quang Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Đại Thừa Phương Quảng Tổng Trì

♪ Quy mạng Vô Lượng Thân Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tử Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Cái Như Lai

♪ Quy mạng Túc Viện Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cái Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Quang Viên Như Lai

♪ Quy mạng Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Ngưu Vương Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Minh Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Vân Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Võng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Phật Hoa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Công Đức Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Quang Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Mãn Kiên Như Lai

♪ Quy mạng Thị Hiện Vân Như Lai

♪ Quy mạng Đảnh Thượng Chí Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Danh Độ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không An Tường Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Bất Không Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Bất Không Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Mãnh Tiến Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Đế Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Dũng Tiến Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Cái Sở Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tú Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sở Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Xá Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hương Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Viên Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Cao Như Lai

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng An Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phật Hoa Sanh Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kiện Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Khải Giáp Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Viên Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Như Lai

♪ Quy mạng Dược Sư Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khiếp Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Bố Mao Thụ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quán Ý Xuất Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Môn Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Âm Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Trang Nghiêm Âm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Mục Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Nghĩa Thành Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Giáp Như Lai

♪ Quy mạng Thiện An Ẩn Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Cao Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Hương Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tích Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Thiện An Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện An Trụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Chủ Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai

♪ Quy mạng Trì Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Đăng Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Cự Như Lai

♪ Quy mạng Vân Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quán Khải Giáp Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Điều Ngự Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng An Trụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tác Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Cao Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Minh Cao Như Lai

♪ Quy mạng Viên Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phạn Cái Như Lai

♪ Quy mạng Hương Cái Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cái Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Cao Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Đoạn Khiếp Nhược Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Nhất Thiết Bố Úy Mao Thụ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Khải Giáp Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thượng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Võng Quang Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phật Thân Như Lai

♪ Quy mạng Thị Hiện Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Trang Nghiêm Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Võng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật Hoa Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Ngưu Chủ Y Sư Vương Như Lai

♪ Quy mạng Dược Giả Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Khải Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thượng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tích Như Lai

♪ Quy mạng Tán Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tề Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Tích Nhi Tốc Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Dũng Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Biên Ngưu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Định Nguyện Như Lai

♪ Quy mạng Chuyển Thai Dựng Như Lai

♪ Quy mạng Ngưu Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Phàn Duyên Khải Như Lai

♪ Quy mạng Phật Hư Không Như Lai

♪ Quy mạng Bất Quyện Bất Chuyển Nguyện Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Lực Thành Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Thành Lợi Khải Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng An Trụ Khải Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Khải Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Khải Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tế Khải Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Sở Hữu Khải Như Lai

♪ Quy mạng Tác Nhiên Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Khố Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thân Như Lai

♪ Quy mạng Võng Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Dũng Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Đảnh Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Viên Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quán Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Bố Úy Khiếp Nhược Tác Tán Hoại Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Vương Hình Như Lai

♪ Quy mạng Bạt Độ Nhất Thiết Oán Cừu Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Ma Cảnh Giới Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Lưu Chú Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Thanh Như Lai

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

2 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog