Pháp Giới 6 tháng trước

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 2

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 2

♪ Quy mạng Phật Hoa Phu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Tịnh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Cao Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chấn Thanh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chấn Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chấn Hạ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chấn Thanh Lực Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Thanh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Quảng Phước Tạng Phổ Thế Gian Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Cao Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Viên Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Trí Viên Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Hà Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Du Bộ Viên Phổ Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đức Vương Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Chư Pháp Giáo Uy Hình Khả Úy Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Thượng Quang Minh Công Đức Uy Hình Như Lai

♪ Quy mạng Đa Nhiêu Chủng Chủng Công Đức Uy Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Lưu Ly Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Bảo Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Kim Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Thập Phương Quảng Công Đức Chấn Thanh Vô Tận Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Hải Ba Công Đức Danh Tự Tại Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thoái Công Đức Hải Quang Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Tinh Tấn Nhật Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chư Phàn Duyên Tịnh Vô Mê Quang Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Nguyệt Nguyện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Cộng Thiện Bảo Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thập Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Tạng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chiếu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Phóng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bình Đẳng Hương Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phật Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng La Võng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đại Vân Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tế Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Quang Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chư Thần Thông Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hương Phóng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Điện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Đại Trí Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Bảo Tướng Trang Nghiêm Cao Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Hiền Cao Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Môn Trí Hiền Cao Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Quang Cao Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Công Đức Cao Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đăng Công Đức Cao Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thiện Cao Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Cao Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Diệu Cao Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diệu Cao Như Lai

♪ Quy mạng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai

♪ Quy mạng Đại Cao Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diệu Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tướng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Phước Cao Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Cao Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Sơn Cao Như Lai

♪ Quy mạng Nan Phục Cao Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Cao Như Lai

♪ Quy mạng Hải Cao Như Lai

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai

♪ Quy mạng Hương Thắng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Cao Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thượng Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Diệu Cao Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Cao Như Lai

♪ Quy mạng Phân Biệt Cao Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Công Đức Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Kim Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Quang Thâm Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Lực Công Đức Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tài Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Đắc Kim Cái Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoa Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Quang Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Kiện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Quang Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Công Đức Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chân Kim Jambū Hà Tràng Kim Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Hoa Uy Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Pháp Môn Diện Phong Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Diễm Cao Phong Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Pháp Sơn Trí Phong Quang Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Bảo Gian Thác Sắc Bảo Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hải Chấn Thanh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Vương Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tế Tự Danh Thí Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tận Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Ý Như Lai

♪ Quy mạng Bạch Hào Công Đức Quang Minh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Phương Xứ Trí Quang Tràng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Quang Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thận Pháp Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hải Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Tràng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Trí Ý Như Lai

♪ Quy mạng Mẫn Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Phàn Duyên Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tiểu Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Ý Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tư Duy Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Năng Nhân Như Lai

Xem Thêm:   Nghi Thức Đại Sám Hối ở Trước 88 Vị Phật

♪ Quy mạng Thế Tôn Chư Thế Giới Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Tối Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Quan Thị Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Sư Tử Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thượng Long Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Vô Mê Pháp Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Uy Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Uy Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Hóa Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Ý Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Vô Cấu Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Đức Liên Hoa Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Chủ Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Quang Liên Hoa Quang Minh Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Trí Sở Sanh Phổ Quang Minh Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Bách Diễm Quang Minh Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Diễm Hóa Quang Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Uy Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Kế Bảo Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Vô Quang Công Đức Cao Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Lực Chủ Vương Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Quang Minh Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tướng Trang Nghiêm Cao Danh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Quyến Thuộc Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Trượng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kế Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tích Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Tướng Trang Nghiêm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Danh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sở Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hình Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sí Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Trí Diễm Hải Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Đại Hải Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng San Hô Hải Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Ý Hải Như Lai

♪ Quy mạng Quang Vô Bất Lợi Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đáo Bỉ Ngạn Vô Ngại Hải Như Lai

♪ Quy mạng Hương Quang Hỷ Lực Hải Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hải Sở Sanh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Trùng Hải Sở Sanh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Hải Môn Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Khổ Hạnh Hải Như Lai

♪ Quy mạng Vô Phá Trí Quang Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Trí Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Ức Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Long Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Ức Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Jambū Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Minh Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Hương Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tú Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phân Biệt Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Đấu Chiến Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hỗ Túc Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thông Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Thiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Định Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Công Đức Bảo Thiện Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Cấu Lực Chánh Định Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Bảo Công Đức Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Oán Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hình Trang Nghiêm Quang Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Linh Bất Chánh Ý Bạt Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Chân Như Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Di-tu Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Nan Phục Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Lực Du Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Lực Thiên Phạm Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Phạm Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thật Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Đại Năng Thiên Đế Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Bà-tố Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Ưu-đà-na Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Tỳ-thế Pháp Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Lực Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Minh Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Đại Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Đại Chúng Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Thận Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Thế Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Tự Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Năng Thiên Đế Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngôn Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Y Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tối Trọng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Uy Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Chân Thể Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Trí Pháp Giới Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phước Đức Cao Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hành Quang Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Đức Như Lai

♪ Quy mạng Kim Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Đức Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Lão Nữ Nhân

♪ Quy mạng Nhất Thiết Nhật Pháp Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Phước Đức Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Đức Như Lai

♪ Quy mạng Kim Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Giác Phần Hoa Đức Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Thân Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thân Như Lai

♪ Quy mạng Chủng Chủng Thân Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Viên Thân Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Khai Phu Hoa Thân Như Lai

♪ Quy mạng Phu Thân Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Khai Phu Thân Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Liên Hoa Khai Phu Thân Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Trang Nghiêm Thân Như Lai

♪ Quy mạng Quyết Liễu Quang Khai Phu Thân Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Quang Khai Phu Thân Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hoa Thân Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Phạm Âm Như Lai

♪ Quy mạng Vân Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thận Sắc Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thậm Âm Như Lai

♪ Quy mạng Cổ Âm Như Lai

♪ Quy mạng Vân Cổ Âm Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Âm Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Âm Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Âm Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Chấn Âm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Pháp Giới Âm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tài Phong Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Kiên Trí Quang Diễm Hình Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Cao Mãn Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Năng Thiên Đế Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Xỉ Như Lai

♪ Quy mạng Hào Tướng Xỉ Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Xỉ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Xỉ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Xỉ Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bà-tụ Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tế Tự Đức Như Lai

♪ Quy mạng Long Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phật Đức Như Lai

♪ Quy mạng Kiện Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quảng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Vô Cấu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Diệu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thủ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tọa Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Chân Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Cái Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Số Kiếp Thành Tựu Phật Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Giác Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Giác Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Giác Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Giác Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Giác Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Giác Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Trí Thiện Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Giác Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Quang Vô Biên Lực Giác Như Lai

♪ Quy mạng Khai Phu Bảo Tướng Nguyệt Giác Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Viên Quang Minh Kế Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Kế Như Lai

♪ Quy mạng Phật Hư Không Quang Minh Kế Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Kế Như Lai

♪ Quy mạng Hương Diễm Quang Minh Kế Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Sí Kế Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Đức Kế Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Năng Thiên Đế Kế Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Sắc Kế Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kế Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Khả Úy Ý Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Tối Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Lực Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Minh Như Lai

♪ Quy mạng Hóa Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hóa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Uy Tự Tại Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Minh Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Thần Trí Tự Tại Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Căn Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Ý Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Như Lai

♪ Quy mạng Điều Phục Như Lai

♪ Quy mạng Điều Phục Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Điều Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Điều Tâm Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Nội Tín Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Trí Sơn Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diệu Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Phong Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Chân Thể Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Tề Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Toái Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Liên Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Phần Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Chân Thể Pháp Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Trọng Liên Hoa Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Danh Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Quang Tràng Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Minh Thiện Bộ Hành Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Kim Cang Lực Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hư Không Ái Quang Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chánh Định Hải Quang Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đăng Hành Bộ Trí Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Đại Bi Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Tịnh Chí Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Quang Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hư Không Công Đức Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Đắc Nhãn Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Xỉ Công Đức Liên Hoa Du Hí Thiện Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Âm Thanh Hư Không Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Dũng Bộ Thiên Hành Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Du Bộ Thiện Tịch Sắc Hành Như Lai

♪ Quy mạng Hành Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hành Như Lai

♪ Quy mạng Đáo Bỉ Ngạn Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Ái Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Đáo Bỉ Ngạn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Uy Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Trang Nghiêm Quá Khứ Trang Nghiêm Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Công Đức Trang Nghiêm Uy Tích Kiếp Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Diễm Sơn Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Công Đức Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Minh Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tận Phước Hải Tối Thắng Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Quang Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Tổng Trì

♪ Quy mạng Danh Xưng Sơ Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Hiền Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Kim Cang Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thế Chí Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Ái Kiến Tối Thượng Đại Tinh Tấn Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Vô Cấu Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tọa Diễm Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Sí Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Sí Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Sí Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Sí Như Lai

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Như Lai

♪ Quy mạng Chư Hương Như Lai

♪ Quy mạng Sí Diện Hương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hương Như Lai

♪ Quy mạng Bất Phổ Hương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Cữu Như Lai

♪ Quy mạng Nhiêu Hương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Hữu Hương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Hương Phổ Thiện Tịnh Trí Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Sí Đăng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Tán Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tụ Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Thể Như Lai

♪ Quy mạng Bạch Thể Như Lai

♪ Quy mạng Ái Thể Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hủy Thể Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hóa Phần Như Lai

♪ Quy mạng Phần Như Lai

♪ Quy mạng Phân Biệt Phần Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Diệu Khai Hoa Phần Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Nghĩa Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Nghĩa Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Nghĩa Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Thật Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Kiến Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Xứ Úy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Phần Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Úy Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Úy Như Lai

♪ Quy mạng Thoát Nhất Thiết Úy Như Lai

♪ Quy mạng Ly Úy Công Đức Mao Thụ Như Lai

♪ Quy mạng Đa Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Trung Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Bất Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Chư Phương Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trì Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Cự Trì Như Lai

♪ Quy mạng Đại Cự Trì Như Lai

♪ Quy mạng Cự Trì Như Lai

♪ Quy mạng Ba Trì Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Lực Trì Như Lai

♪ Quy mạng Chí Trì Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Vô Ngại Lực Như Lai

♪ Quy mạng Đại Công Đức Lực Như Lai

♪ Quy mạng Đại Lực Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Lực Như Lai

♪ Quy mạng Uy Lực Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Lực Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cao Sư Tử Lực Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Quảng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Tâm Thể Khiếu Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Trí Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Trí Như Lai

♪ Quy mạng Trí Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Chánh Định Cao Tối Thượng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quán Trí Như Lai

♪ Quy mạng Tam Thế Quảng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Long Hân Như Lai

♪ Quy mạng Tối Hân Như Lai

♪ Quy mạng Hoan Hân Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tu Hân Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Hân Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Trì Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Địa Trì Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Lực Trì Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Âm Phân Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Âm Phân Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tràng Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Đế Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Pháp Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Đồng Liên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tu Như Lai

♪ Quy mạng Bạch Liên Như Lai

♪ Quy mạng Đạo Phần Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Kim Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Khai Phu Như Lai

♪ Quy mạng Ý Hỷ Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hoa Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tấn Quân Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Quân Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Quân Như Lai

♪ Quy mạng Lực Quân Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Quân Như Lai

♪ Quy mạng Ca-la-tỳ-la Quân Như Lai

♪ Quy mạng Thế Đế Uy Công Đức Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Kim Bảo Sơn Uy Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bổn Tánh Thân Công Đức Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tiểu Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Thân Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Tha Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hàng Hóa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Tác Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tác Hoan Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Ý Như Lai

♪ Quy mạng Hoàng Liên Tác Khai Phu Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Năng Tịch Như Lai

♪ Quy mạng Kim Tiên Như Lai

♪ Quy mạng Long Tiên Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thể Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Nhãn Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Diện Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Diện Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Thanh Tịnh Diện Như Lai

♪ Quy mạng Kim Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thường Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thiên Ma Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Ngọc Lan Sắc Giả Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Lao Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Bộ Như Lai

♪ Quy mạng San Địa Như Lai

♪ Quy mạng Nội Kiên Tín Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Kiện Dũng Khí Trượng Xả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Du Hí Dũng Dược Danh Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thượng Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Xưng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Tý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tý Như Lai

♪ Quy mạng Thùy Tý Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tý Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tý Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Hiền Viên Như Lai

♪ Quy mạng Khổ Hạnh Viên Như Lai

♪ Quy mạng Nê-ma-da Như Lai

♪ Quy mạng Phong Nê-ma-da Như Lai

♪ Quy mạng A-nê-ma-da Như Lai

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

2 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog