Kinh Pháp Ấn Phật Thuyết cho Hải Long Vương
Pháp Giới 4 tháng trước

Kinh Pháp Ấn Phật Thuyết cho Hải Long Vương

Kinh Pháp Ấn Phật Thuyết cho Hải Long Vương

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại cung điện của Hải Long Vương, cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] và nhiều vị đại Bồ-tát.

Lúc bấy giờ Hải Long Vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến ở trước Phật, rồi đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật.

Sau đó, ngài bạch rằng:

“Bạch Thế Tôn! Có thể nào chỉ thọ trì một ít Pháp mà được nhiều phước chăng?”

Phật bảo Hải Long Vương:

“Nếu có ai thọ trì đọc tụng và liễu giải nghĩa lý của bốn Pháp thù thắng này, thì tuy dùng chút công sức nhưng lại đạt được rất nhiều phước. Phước ấy đồng như đọc tụng 84.000 Pháp tạng. Những gì là bốn?

Đó là tụng niệm:

Các hành đều vô thường
Tất cả đều là khổ
Các pháp không có ngã
Tịch diệt an vui nhất

Này long vương! Nên biết rằng, đây là bốn Pháp thù thắng mà sẽ dẫn vào Pháp trí tuệ vô tận của đại Bồ-tát, sớm chứng vô sanh, và mau đến viên tịch. Cho nên các ông phải luôn tụng niệm.”

Lúc Thế Tôn nói bốn câu kệ của Kinh Pháp Ấn này xong, các vị Thanh Văn, chư đại Bồ-tát, cùng thiên long bát bộ, phi thiên, tầm hương thần, và những loài hữu tình khác, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

Xem Thêm:   Kinh A Di Đà - Chữ Lớn, Kèm Nghi Thức Tụng Niệm, PDF Tải Về Tụng Niệm

12 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog