Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Danh Hiệu của Chư Phật

Kinh Danh Hiệu của Chư Phật

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứu Phong gần thành Vương Xá.

Bấy giờ là lúc đi khất thực, Tôn giả Đại Thải Thục Thị đắp y và cầm bát đi vào thành Vương Xá.

Bỗng nhiên ngài khởi nghĩ rằng:

“Hôm nay mình hãy đến trời Sắc Cứu Cánh để hỏi một ít việc trước, rồi sau đó mới trở về khất thực.”

Thế là Tôn giả Đại Thải Thục Thị liền nhập Đẳng Dẫn Chánh Định. Rồi vụt thoáng ví như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, ngài đã đến trời Sắc Cứu Cánh. Lúc đã đến nơi kia, ngài và chư thiên đồng thấy nhau. Rồi với đủ mọi ngôn từ dịu dàng, ngài cùng họ thăm hỏi lẫn nhau.

Khi đó Tôn giả Đại Thải Thục Thị mới hỏi chư thiên rằng:

“Đến khi nào thì mới có một Đức Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian để chứng Đạo vô thượng?”

Lúc ấy có 100 vị thiên chủ của trời Sắc Cứu Cánh đồng thanh đáp rằng:

“Hết trọn trăm ngàn kiếp thì mới có một vị Phật xuất hiện ở thế gian để chứng Đạo vô thượng.”

Khi nghe nói thế, Tôn giả Đại Thải Thục Thị liền tín thọ. Sau đó, Tôn giả liền nhập định, rồi vụt thoáng ví như vị tráng sĩ co duỗi cánh tay, ngài từ trời Sắc Cứu Cánh trở về lại thành Vương Xá. Như thông lệ hằng ngày, ngài khất thực theo thứ tự. Khi đã ăn xong, Tôn Giả súc miệng, rồi gấp y và cất bình bát. Sau đó, ngài đến chỗ của Phật và cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát đôi chân của Thế Tôn.

Khi đã cung kính xong, ngài ngồi qua một bên, chắp tay chiêm ngưỡng và bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Lúc gần đến giờ khất thực của hôm nay, con nhập định để đến trời Sắc Cứu Cánh và đã hỏi chư thiên ở đó rằng:

‘Đến khi nào thì mới có một Đức Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian để chứng Đạo vô thượng?’

100 vị thiên chủ ở đó đã đồng thanh bảo con rằng:

‘Hết trọn trăm ngàn kiếp thì mới có một vị Phật xuất hiện ở thế gian để chứng Đạo vô thượng.’

Bạch Thế Tôn! Tuy con tin lời họ nói, nhưng đối với việc này là sao? Kính mong Thế Tôn hãy giảng dạy cho con rõ.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Đại Thải Thục Thị:

“Ông nay hãy lắng nghe. Ta sẽ thuyết giảng cho ông.

Này Đại Thải Thục Thị! Do sự hiểu biết của chư thiên ở trời Sắc Cứu Cánh kia hạn hẹp nên họ mới bảo ông rằng:

‘Hết trọn trăm ngàn kiếp thì mới có một vị Phật xuất hiện ở thế gian để chứng Đạo vô thượng.’

Xem Thêm:   Kinh Diệu Cát Tường Bồ-tát Vào Cứu Cánh Tịch Diệt

Đây không phải là lời nói chính xác, cho nên chưa có thể tin sâu được.

Này Đại Thải Thục Thị! Nhớ vào thuở xưa, lúc tối sơ ta đã gặp được 60 ức chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian. Chư Phật kia đã trụ thế để làm lợi ích cho chúng sanh, thời gian hoặc dài hay ngắn, mỗi vị đều tùy duyên. Sau đó, các Ngài kế nhau mà lần lượt diệt độ cũng lại như vậy.

Lại có 80 ức vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Diệu Hoa. Ta cũng đã ở trước của mỗi Đức Phật kia mà phát đại thệ nguyện và tu trì tịnh hạnh.

Sau chư Phật đó, lại có 500 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Chánh Tịnh.

Sau chư Phật đó, lại có 800 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nhiên Đăng.

Sau chư Phật đó, lại có 15.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Tảm-ma-một.

Sau chư Phật đó, lại có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với danh hiệu cùng dòng họ, mỗi vị đều chẳng giống nhau. Ta đã ở trước chư Phật như vậy mà cũng phát thệ nguyện và tu trì tịnh hạnh.

Sau chư Phật đó, lại có 6.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Tô-bát-ra-đa-ba.

Sau chư Phật đó, lại có 90.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Diệu Ẩm Quang.

Sau chư Phật đó, lại có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nhật.

Sau chư Phật đó, lại có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Nhiễm-một-điệt-dã.

Sau chư Phật đó, lại có 80.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Ê-la-phạ-đế.

Sau chư Phật đó, lại có 70.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian với đồng danh hiệu là Đế Chủ.

Sau chư Phật đó, lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đức. Ta đã ở nơi của Đức Phật này, cùng hàng Thanh Văn đệ tử của Ngài, mà đồng phát thệ nguyện và cung kính cúng dường trong rất nhiều năm.

Sau Đức Phật ấy, lại có 80 ức nayuta [na du ta] vị Độc Giác xuất hiện ở thế gian.

Này Đại Thải Thục Thị! Các vị Độc Giác kia đã ở trước ta mà phát đại thệ nguyện. Ngoài ra còn có Chuyển Luân Thánh Vương tên là Biến Chiếu, cũng ở trước ta mà phát nguyện. Trước đó, ta đã gặp được 40 vị Phật với đồng danh hiệu là Vô Năng Thắng.

Xem Thêm:   Kinh Từ Thị Bồ-tát Hạ Sanh Thành Phật

Này Đại Thải Thục Thị! Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, ta đã gặp một Đức Phật cũng hiệu là Vô Năng Thắng. Ở trong thời giáo hóa của Đức Phật đó, ta làm một vị Chuyển Luân Thánh Vương, tên là Bách Hiệu. Rồi ta cùng hàng Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Vô Năng Thắng mà đồng phát thệ nguyện và cung kính cúng dường trong rất nhiều năm. Sau khi Đức Phật ấy diệt độ, ta đã lấy bảy báu xây tháp để cúng dường xá-lợi. Ta đã tu hành như thế và thời gian trôi qua thật là dài vô lượng.

Này Đại Thải Thục Thị! Cho đến lúc bấy giờ, Ta mới chứng đắc Đạo vô thượng.

Lại nữa, Đại Thải Thục Thị! Sự hiểu biết của chư thiên ở trời Sắc Cứu Cánh kia hạn hẹp.

Sau khi Đức Phật Vô Năng Thắng diệt độ, lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Trì Thế.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Trì Địa.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đại Năng Nhân.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Diệu Hiện.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sư Tử.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Tối Thượng Hy Hữu.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đoạn Nhất Thiết Ưu.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đắc Thắng.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Quang.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Ý Xưng.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Ô-ba-để-thất-ra.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Để-thất-rô.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Viên Quang.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Nguyệt Quang.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thiên Quang.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là A-đề-bộ.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là A-đề-dã-du.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Vô Diệt Thông.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Tối Thắng.

Xem Thêm:   Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương ♦ Quyển 4

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Để-thất-rô-đa-rô.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thượng Hoa.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là A-rị-sắt-tra.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là A-đề-bộ.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Nhiên Đăng.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Hàng Oan.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Kim Diệu.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Kim Quang.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Nhãn.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Liên Hoa Nhãn.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Tối Thượng Liên Hoa.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đại Liên Hoa.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Liên Hoa.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thắng Quán.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Trì Kế.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Biến Thắng.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Kim Tịch.

Sau đó lại có một vị Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Ẩm Quang.

Nay Ta, Đức Phật Năng Tịch, xuất hiện ở thế gian để làm Phật.

Này Đại Thải Thục Thị! Ta đã phát thệ nguyện ở trước chư Phật như vậy, rồi ta lấy hoa bảy báu mà rải cúng dường. Sau đó, ta mới thành Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này Đại Thải Thục Thị! Thời gian của mỗi Đức Phật kia, từ lúc sơ phát tâm cho đến thành Chánh Đẳng Chánh Giác, đều trải qua vô số kiếp. Từ khi ta phát tâm cho đến khi thành Phật hôm nay, số kiếp đã trải qua thì rất nhiều và không thể nào tính đếm cho xuể. Sự hiểu biết của chư thiên ở trời Sắc Cứu Cánh kia hạn hẹp. Ông chớ có sanh lòng nghi.”

Khi Thế Tôn đã thuyết Kinh này xong, lòng hoài nghi của Tôn giả Đại Thải Thục Thị liền dứt trừ. Ngài hớn hở vui mừng, đảnh lễ Đức Phật, rồi cáo lui.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

5 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog