Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán
Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán

Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức.

Lúc bấy giờ Đức Phật vì Trưởng giả Cấp Cô Độc mà dạy rằng:

“Vào thuở quá khứ lâu xa về trước, có một Phạm Chí với rất nhiều tài bảo, tên là Vô Thời Công Đức.

Ông ấy đã bố thí 84.000 cái bát vàng đựng đầy bạc vụn và 84.000 cái bát bạc đựng đầy vàng vụn. Lại nữa, ông ấy đã bố thí 84.000 cái chậu để tắm bằng vàng và bạc. Lại nữa, ông ấy đã bố thí 84.000 con bò với sừng được bọc bằng vàng và bạc. Lại nữa, ông ấy đã bố thí 84.000 ngọc nữ với trang sức lộng lẫy. Lại nữa, ông ấy đã bố thí 84.000 giường nệm được phủ với nhiều ruy băng. Lại nữa, ông ấy đã bố thí 84.000 y phục. Lại nữa, ông ấy đã bố thí 84.000 voi ngựa và trên yên đều làm bằng vàng bạc. Lại nữa, ông ấy đã bố thí 84.000 căn nhà. Lại ở trước bốn cổng thành, ông ấy tùy theo điều mong muốn của mỗi người đến xin mà đều cho tất cả. Lại nữa, ông ấy đã bố thí một căn nhà cho chư Tăng bốn phương.

Phước đức của bố thí ở trên thì không bằng phước đức của thọ trì Ba Quy Y.

Xem Thêm:   Kinh Cửu Sắc Lộc

Vì sao thế? Bởi ai thọ trì Ba Quy Y, thì tức là bố thí vô úy cho hết thảy chúng sanh. Cho nên, phước đức của Quy Y Phật Pháp Tăng là chẳng thể tính xuể.

Phước đức của bố thí ở trên và phước đức của thọ trì Ba Quy Y, thì không bằng phước đức của người thọ trì Năm Giới. Công đức ấy tròn đầy và vượt hơn những phước đức kia.

Phước đức của bố thí ở trên, cùng với phước đức của thọ trì Ba Quy Y và Năm Giới, thì không bằng phước đức của người từ tâm nhớ tưởng đến chúng sanh chỉ trong thời gian khảy móng tay.

Thế nhưng, phước đức của bố thí ở trên, cùng với phước đức của thọ trì Ba Quy Y, Năm Giới, và từ tâm nhớ tưởng đến chúng sanh, thì không bằng phước đức của người khởi quán tưởng nhàm chán, rằng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui.

Vì sao thế? Bởi nếu khởi quán tưởng nhàm chán, rằng hết thảy mọi việc ở thế gian đều chẳng thể an vui, thì sẽ có thể khiến hành giả diệt trừ khổ ách của sanh tử và cuối cùng sẽ thành Phật Đạo. Cho nên, phước đức đó là tối thắng vậy.”

Khi nghe Phật giảng dạy, ông trưởng giả hoan hỷ phụng hành.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

9 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog