Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì

Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức. Tất cả đều là các vị đại Ứng Chân mà ai cũng quen biết. Các ngài đã trừ sạch các lậu, tâm khai ý giải, không còn phiền não, đạt được điều lợi ích cho bản thân, và tâm họ đã hoàn toàn giải thoát.

Lại có chư tôn đại Bồ-tát với quảng đại trí tuệ cùng công đức, đầy đủ trang nghiêm và uy nghi. Vì muốn nghe Pháp, các ngài thảy đều đến hội họp ở trong chúng hội. Khi ấy có Đại tuệ Diệu Cát Tường Đại Bồ-tát làm thượng thủ của họ.

Lúc bấy giờ Đức Phật Năng Tịch khởi lòng thương xót đối với tất cả chúng sanh đoản mạng ở vào đời vị lai. Vì muốn khiến họ tăng thêm thọ mạng và được những lợi ích to lớn, Ngài thuyết giảng môn thắng Pháp vi diệu chẳng thể nghĩ bàn và bí mật sâu xa.

Khi ấy Thế Tôn bảo Đại tuệ Diệu Cát Tường Bồ-tát rằng:

“Các ông hãy lắng nghe! Từ đây về hướng tây của Nam Châu Thắng Kim, vượt qua vô lượng cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Lượng Công Đức Tạng. Quốc độ ấy mỹ lệ, trang nghiêm bằng trân bảo, thanh tịnh thù thắng, an ổn vui sướng, vi diệu đệ nhất, và vượt hơn các thế giới trong mười phương. Ở trong Thế giới Vô Lượng Công Đức Tạng kia, hiện đang có một Đức Phật ở cõi nước ấy, hiệu là Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì thương xót chúng sanh, Ngài khởi lòng đại bi mà diễn nói diệu Pháp để khiến họ có được lợi ích an vui thù thắng.”

Đức Phật lại bảo Diệu Cát Tường Bồ-tát rằng:

“Thọ mạng của loài người hiện nay ở châu Thắng Kim là 100 năm, nhưng phần đông họ tạo các nghiệp ác nên phải bị chết yểu.

Này Diệu Cát Tường Bồ-tát! Nếu có chúng sanh nào thấy Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, cùng nghe được danh hiệu của Đức Thế Tôn kia, rồi tự tay biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh này. Khi đã biên chép Kinh xong, hoặc ở tại nhà của mình, ở trên lầu cao, hay ở trong sảnh điện của tinh xá, mà thọ trì đọc tụng, tuân phụng lễ bái. Nếu lại dùng muôn loại hoa tươi đẹp, hương đốt, hương bột, hương xoa, và vòng hoa để cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì, thì công đức của họ sẽ rất thù thắng.

Những ai đáng lẽ chỉ được thọ mạng ngắn ngủi, nhưng nếu họ có thể chí tâm biên chép Kinh này, rồi thọ trì đọc tụng, cúng dường lễ bái, thì những người như thế sẽ tăng thêm thọ mạng và sống trọn đến 100 tuổi.

Lại nữa, Diệu Cát Tường Bồ-tát! Nếu có chúng sanh nào nghe được danh hiệu của Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai và có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu của Ngài 108 lần, thì những chúng sanh đoản mạng như thế sẽ tăng thêm thọ mạng. Hoặc giả sử có ai, dù chỉ nghe được danh hiệu của Ngài, rồi chí tâm tín thọ và cung kính, người ấy cũng được tăng thêm thọ mạng.

Lại nữa, Diệu Cát Tường Bồ-tát! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào luôn luôn chí thành và mong cầu diệu Pháp, thì ông hãy dạy họ Pháp môn này. Ông hãy lắng nghe. Ta bây giờ sẽ tuyên thuyết 108 mẫu tự của Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì.

Xem Thêm:   Kinh Pháp Tập Yếu Tụng ♦ Quyển 2

|| namo bhagavate aparimita-āyur-jñāna-su-viniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya tadyathā [oṁ puṇya mahā-puṇya aparimita-puṇya aparimitāyuḥ-puṇya-jñāna-saṁbhāropacite] oṃ sarva-saṃskāra-pariśuddha dharmate gagana samudgate svabhāva viśuddhe mahā-nayaparivārī svāhā ||

|| nam mô, ba ga qua te, a ba ri mi ta – a dưa – chờ nha na – su – vi ni sờ chi ta – te chô – ra cha da, ta tha ga ta da, a ra ha te, sam dấc – sam bu đa da, ta đi a tha, [ôm, bun da, ma ha – bun da, a ba ri mi ta – bun da, a ba ri mi ta du hu – bun da – chờ nha na – sam ba rô ba chi te] ôm, sa qua – sâm sờ ca ra – ba ri su đa, đa ma te, ga ga na, sam múc ga te, sờ qua ba qua, vi su đe, ma ha – na da ba ri qua ri, sờ qua ha ||

Này Diệu Cát Tường Bồ-tát! Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép 108 mẫu tự của Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, rồi an trí tổng trì đó trên lầu cao hay ở nơi thanh tịnh trong sảnh đường, trang trí nơi ấy đúng như Pháp, và làm muôn sự cúng dường, thì những người đoản mạng như thế sẽ được trường thọ và sống trọn đến 100 tuổi. Sau khi những người như thế mạng chung ở nơi ấy, họ sẽ liền được vãng sanh về Thế giới Vô Lượng Công Đức Tạng của Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai.”

Đương lúc Đức Phật Năng Tịch tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, có 99 ức Phật đồng một lúc, với dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì.

Khi ấy lại có 84 ức Phật đồng một lúc, với dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì.

Khi ấy lại có 77 ức Phật đồng một lúc, với dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì.

Khi ấy lại có 66 ức Phật đồng một lúc, với dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì.

Khi ấy lại có 55 ức Phật đồng một lúc, với dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì.

Khi ấy lại có 44 ức Phật đồng một lúc, với dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì.

Khi ấy lại có 36 ức Phật đồng một lúc, với dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì.

Khi ấy lại có 25 ức Phật đồng một lúc, với dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì.

Khi ấy lại có số lượng chư Phật bằng số cát của mười sông Hằng đồng một lúc, với dị khẩu đồng âm, cũng tuyên thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì.

“Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh này, thì ở đời sau họ sẽ không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa bàng sanh, và không đọa vào cõi giới tối tăm của Diêm Vương. Họ vĩnh viễn sẽ chẳng còn chịu quả báo ác ở trong các đường ác. Do sức công đức từ sự biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, nên đời đời kiếp kiếp ở mọi nơi sanh ra, những người như thế sẽ đắc Túc Mạng Thông.

Xem Thêm:   Kinh Phật Danh ♦ Quyển 4

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, thì công đức có được của người ấy sẽ đồng như biên chép 84.000 Pháp tạng–không chút sai khác.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, thì công đức có được của người ấy sẽ đồng như xây 84.000 tháp báu–không chút sai khác.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, giả sử người ấy tạo năm tội vô gián và lẽ ra phải đọa địa ngục, nhưng do sức công đức ấy, nghiệp đó thảy đều tiêu trừ.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, người ấy sẽ không rơi vào cõi giới của ma vương hay làm quyến thuộc của ma, không đọa làm quỷ tiệp tật hay quỷ bạo ác, chẳng bị chết oan, và vĩnh viễn chẳng thọ các quả báo ác.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, khi người ấy mạng chung, sẽ có 99 ức Phật hiện ra ở trước mặt họ để tiếp dẫn người ấy vãng sanh về quốc độ của chư Phật kia.

Đối với những gì Ta nói, các ông chớ sanh lòng hoài nghi.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, người ấy vĩnh viễn sẽ không thọ làm thân nữ ở vị lai.

Nếu có ai tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, người ấy luôn được vị chủ lãnh của tầm hương thần ở phương đông là Trì Quốc Thiên Vương, vị chủ lãnh của quỷ úng hình ở phương nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, vị chủ lãnh của rồng lớn ở phương tây là Quảng Mục Thiên Vương, cùng vị chủ lãnh của quỷ tiệp tật ở phương bắc là Đa Văn Thiên Vương, sẽ bí mật ẩn thân và đi theo hộ vệ.

Nếu lại có ai vì Kinh này mà có thể dùng chút ít tài bảo để làm bố thí, người ấy cũng đồng như lấy tất cả bảy báu, nào là vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, và hổ phách đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để làm bố thí.

Nếu lại có ai cúng dường Kinh này thì đồng như cúng dường hết thảy Pháp tạng chân thật.

Nếu ai lại có thể mang các vật bảy báu thượng diệu mà cúng dường cho Thắng Quán Như Lai, Trì Kế Như Lai, Biến Thắng Như Lai, Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Như Lai, Kim Tịch Như Lai, Ẩm Quang Như Lai, và Năng Tịch Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, thì phước đức có được sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy. Tương tự như vậy, giả sử lại có người cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, thì phước đức có được cũng sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy.

Xem Thêm:   Kinh Vô Lượng Nghĩa

Lại ví như số lượng giọt nước trong bốn biển lớn thì không thể nào biết được. Tương tự như vậy, giả sử lại có người biên chép, thọ trì đọc tụng, và cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, thì phước đức có được cũng sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy.

Nếu lại có người biên chép Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, thì nơi họ ở tức đã thành tựu tháp báu có xá-lợi chân thân của chư Phật và xứng đáng được tôn trọng lễ bái.

Nếu có chúng sanh nào nghe được tổng trì này thì họ vĩnh viễn sẽ không thọ làm thân chim, loài bốn chân, hoặc dị loại nhiều chân. Trong tương lai, những chúng sanh ấy sẽ mau được thành tựu không thoái chuyển và đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nếu lại có ai tích tụ bảy báu, nào là vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, và hổ phách cao như Vua núi Diệu Cao, rồi lấy tất cả để làm bố thí, thì phước đức có được sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy. Tương tự như vậy, giả sử lại có người vì Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này mà có thể làm bố thí, thì phước đức có được cũng sẽ không thể nào đo lường mà biết rõ số lượng ấy.

Nếu lại có ai biên chép, lễ bái, và cúng dường Kinh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Tổng Trì này, người ấy cũng đồng như lễ bái và cúng dường tất cả Như Lai trong mười phương các cõi nước của chư Phật–không chút sai khác.”

Lúc bấy giờ Năng Tịch Thế Tôn nói kệ rằng:

“Tu hành bố thí lực thành tựu
Do sức bố thí được thành Phật
Đại bi tĩnh thất nếu ai vào
Tai tạm nghe qua tổng trì này
Giả sử bố thí chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành trì giới lực thành tựu
Do sức trì giới được thành Phật
Đại bi tĩnh thất nếu ai vào
Tai tạm nghe qua tổng trì này
Giả sử trì giới chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành nhẫn nhục lực thành tựu
Do sức nhẫn nhục được thành Phật
Đại bi tĩnh thất nếu ai vào
Tai tạm nghe qua tổng trì này
Giả sử nhẫn nhục chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành tinh tấn lực thành tựu
Do sức tinh tấn được thành Phật
Đại bi tĩnh thất nếu ai vào
Tai tạm nghe qua tổng trì này
Giả sử tinh tấn chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành thiền định lực thành tựu
Do sức thiền định được thành Phật
Đại bi tĩnh thất nếu ai vào
Tai tạm nghe qua tổng trì này
Giả sử thiền định chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư

Tu hành diệu tuệ lực thành tựu
Do sức diệu tuệ được thành Phật
Đại bi tĩnh thất nếu ai vào
Tai tạm nghe qua tổng trì này
Giả sử diệu tuệ chưa viên mãn
Người ấy mau chứng Thiên Nhân Sư”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, các vị đại Bhikṣu cùng chư Bồ-tát, tất cả trời, người, phi thiên, tầm hương thần, và những loài hữu tình khác trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

0 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog