Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ♦ Quyển hạ
Pháp Giới 7 tháng trước

Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ♦ Quyển hạ

Kinh Đại Thừa Đại Phương Quảng Phật Quan ♦ Quyển hạ

“Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng nam, vượt qua 30.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Duyệt Ý Thanh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Biên Bộ Tích Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Vô Biên Bộ Tích Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ sẽ đắc Nguyệt Luân Thanh Tịnh Bồ-tát Chánh Định. Khi đã trụ ở chánh định này, người ấy có thể tận mắt thấy được tất cả chư Phật Thế Tôn nhiều như cát sông Hằng ở phương đông. Nam tây bắc phương, bốn hướng phụ, cùng phương trên và phương dưới cũng lại như vậy. Ở mỗi phương trong khắp mười phương có chư Phật Thế Tôn nhiều như cát sông Hằng, họ đều có thể trông thấy. Họ cũng nghe được lời thuyết Pháp ở mỗi chư Phật Thế Tôn kia và đều có thể liễu giải. Người ấy sẽ luôn gặp được chư Phật xuất hiện ở thế gian. Ở tất cả mọi thời, họ sẽ chẳng khi nào tạm rời xa chư Phật Thế Tôn, cho đến người ấy sẽ đắc Đạo, và vĩnh viễn sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ sẽ siêu việt 35.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ.

Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng nam, vượt qua 35 cõi Phật, có một thế giới tên là Diệu Hương Tối Thượng Hương. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Biên Hương Tối Thượng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

Này Đại Ẩm Quang! Khi tu hành Đạo Bồ-tát vào thuở xưa, Đức Phật Vô Biên Hương Tối Thượng Vương kia đã phát đại thệ nguyện rằng:

‘Nguyện con khi thành Phật ở vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu con, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì người ấy sẽ được rất nhiều loại công đức. Ở mọi nơi sanh ra, họ sẽ đắc Túc Mạng Thông, tịnh hạnh viên mãn, và đầy đủ 32 tướng của bậc đại trượng phu để trang nghiêm nơi thân.

Lại nữa, những hành giả nào ở trong các Phật độ phương khác mà muốn Phật quang của con chiếu đến thân họ, con thảy đều chiếu đến. Con sẽ khiến họ viên mãn tất cả hạnh nguyện thù thắng của Bồ-tát.

Lại nữa, nếu ở đại địa này có lửa lớn đầy khắp và mọi nơi đều cháy rụi, khi đã cháy rụi xong, đại địa sẽ xuất hiện muôn loại trân bảo. Những ai muốn đến để lấy thì đều được chu cấp đầy đủ và dù một phần nhỏ thiếu hụt cũng không có. Họ sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Người ấy sẽ siêu việt 30.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ.’

Xem Thêm:   Nghi Thức Đại Sám Hối ở Trước 88 Vị Phật

Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng nam, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, nơi ấy có một Đức Phật, hiệu là Bảo Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Bảo Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông.

Khi sanh ra từ trong thai mẹ, họ sẽ liền thấy Phật và được Phật ngợi khen lời như vầy:

‘Thiện nam tử! Do ông sẽ thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác nên mới mau ra khỏi thai mẹ. Ông sẽ siêu việt 1.000 kiếp nghiệp tội sanh tử, và có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ.’

Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng tây, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Bất Tri Biến Tri. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Quang Minh Chiếu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Đại Quang Minh Chiếu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ sẽ đắc Nhật Luân Quang Minh Tối Thượng Chánh Định. Khi đã trụ ở chánh định này, người ấy có thể thấy chư Phật Thế Tôn nhiều như cát sông Hằng. Vô Năng Thắng Bồ-tát và chư đại Bồ-tát khác như thế cũng sẽ đồng ngợi khen công đức của người đó.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có người nữ nào đang ở trong thai mẹ mà nghe được danh hiệu của Như Lai kia, thì ở đời sau, người ấy sẽ chẳng còn làm thân nữ. Khi hết báo thân đó, họ sẽ thành thân nam.

Vì sao thế? Bởi khi họ nghe được danh hiệu đại uy đức và đại thần thông của Như Lai kia mà có thể thọ trì.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng:

“Nếu có người nữ trong thai mẹ
Nghe Phật Đại Tiên thắng danh hiệu
Người ấy khi hết báo thân nữ
Sẽ thành thân nam có trí tuệ

Chứng đắc thành tựu Đạo vô thượng
Lợi ích tất cả các chúng sanh
Thiên thượng nhân gian, khéo có thể
Rộng vì chúng sanh làm chỗ nương

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Như Lai kia, rồi có thể xưng niệm thọ trì, người ấy sẽ siêu việt vô số kiếp nghiệp tội sanh tử, có thể nhiếp thọ vô lượng phước tụ, và gần chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Xem Thêm:   Kinh Pháp Ấn Phật Thuyết cho Hải Long Vương

Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng bắc, vượt qua 40.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Hữu Bảo. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Bảo Khai Hoa Phổ Diệu Cát Tường Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông. Họ sẽ đắc Bảo Nguyệt Bồ-tát Chánh Định. Khi đã trụ ở chánh định này, người ấy có thể hiểu biết tất cả ngôn ngữ và âm thanh của chúng sanh, được Phật gia trì, và thành tựu biện tài vô ngại.

Nếu có chúng sanh nào mong muốn thấy họ, người ấy sẽ trụ trong hư không, tuyên giảng các Pháp, và có thể hiện ra mọi việc tùy ý.

Lại nữa! Mọi điều cầu mong và âm thanh của tất cả chúng sanh ở trong châu Thắng Kim này, người ấy đều có thể phân biệt và biết rõ.

Lại nữa! Mọi điều cầu mong, âm thanh, và ngôn ngữ của tất cả chúng sanh ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, người ấy đều biết. Sau đó, họ tùy theo sự hiểu biết và tín tâm của những chúng sanh kia mà thuyết Pháp cho họ. Người ấy sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ sẽ siêu việt 60.000 kiếp nghiệp tội sanh tử.

Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua 60.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Chúng Bảo. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Bảo Tạng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, thì lúc sanh ra ở đời sau, người ấy sẽ đắc Túc Mạng Thông, và sẽ được thành tựu Bảy Giác Phần.

Lại nữa, Đại Ẩm Quang! Từ đây về hướng đông, vượt qua vô số cõi Phật, có một thế giới tên là Bảo Diệu. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Thắng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang giáo hóa ở đó để làm lợi ích cho chúng sanh.

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, mà nghe được danh hiệu của Bảo Thắng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, người ấy sẽ phát sanh rất nhiều loại phước tụ.

Xem Thêm:   Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 3

Này Đại Ẩm Quang! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu học Đạo Bồ-tát, rồi dùng trân bảo với số lượng tích tụ cao như Vua núi Diệu Cao để làm bố thí và phụng hiến rộng khắp cho chư Phật Thế Tôn. Họ làm bố thí như thế suốt trăm ngàn ức nayuta [na du ta] năm và chưa từng gián đoạn. Nhưng nếu lại có người nghe được danh hiệu của Bảo Thắng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi có thể xưng niệm thọ trì, vô lượng phước đức của sự bố thí ở trước mà so với công đức này thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần của trăm ngàn, một phần của vô số, và cho đến một phần của toán số thí dụ cũng không bằng.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

“Tất cả Phật độ ở phương đông
Phương nam phương tây và phương bắc
Các phương hiện có chư Thế Tôn
Chiếu sáng chúng sanh làm lợi ích

Ở suốt mọi thời hãy nhớ tưởng
Ngày đêm luôn khởi niệm tôn kính
Chắp tay cung kính phát tâm thành
Tín lễ tối thượng Nhân Trung Thắng

Những ai nghe được Phật danh hiệu
Nhất tâm đảnh lễ Nhân Trung Tôn
Đó là bởi vì trong ngàn kiếp
Rất khó gặp được Phật xuất thế

Nếu muốn cung kính các Đức Phật
Hoặc ai vì cầu Đạo vô thượng
Nghe Phật tuyên thuyết Phật danh hiệu
Hãy nên quy mạng chư Phật kia

‘Con nay chẳng còn mong gì khác
Chỉ cầu Phật trí xuất thế gian
Gieo trồng căn lành nơi chư Phật
Hồi hướng Phật trí chẳng nghĩ bàn’

Nếu ai muốn lễ chư Như Lai
Khởi niệm chư Phật chẳng nghĩ bàn
Danh hiệu chư Phật đã nghe rồi
Hãy vì người khác rộng tuyên nói

Muốn khiến hàng ức các chúng sanh
Ra khỏi ba cõi được giải thoát
Danh hiệu chư Phật đã nghe rồi
Thọ trì chẳng còn sanh nhân gian

Muốn khiến hàng ức các Phật độ
Khéo dùng ngón chân làm chấn động
Danh hiệu chư Phật đã nghe rồi
Thọ trì rộng giảng cho người khác

Nếu từng cúng dường các Đức Phật
Danh hiệu chư Phật được thọ trì
Chẳng một chẳng mười, hai mươi đời
Mà là nhiều đời trồng căn lành

Nếu nghe Phật danh khéo thọ trì
Hằng sa vàng báu dùng bố thí
So với người trì Phật danh hiệu
Phước đức trăm phần chẳng bằng một

Nếu ai thọ trì Phật danh hiệu
Sẽ được thân tướng hoàn mỹ nhất
Diệu sắc đoan nghiêm nhất trên đời
Xuất gia xứng thọ trời cúng dường”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, các vị Bhikṣu [bíc su], chư đại Bồ-tát, Tôn giả Đại Ẩm Quang, cùng trời, người, phi thiên, tầm hương thần, và những loài hữu tình khác trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều rất vui mừng và tín thọ phụng hành.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

5 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog