Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 1
Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 1

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 1

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su] ở trên núi Thứu Phong gần Đại thành Vương Xá. Ngoài ra còn có 12.000 vị đại Bồ-tát, với Vô Năng Thắng Bồ-tát làm thượng thủ.

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Từ Thị Bồ-tát rằng:

“Này Từ Thị! Từ đây về hướng đông, vượt qua mười bất khả thuyết chư Phật quốc độ ức trăm ngàn vi trần số cõi Phật, có một thế giới tên là Giải Thoát Chủ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Hư Không Công Đức – Thanh Tịnh Vi Trần – Đẳng Mục Đoan Chánh – Công Đức Tướng – Quang Minh Hoa – Hồng Liên – Lưu Ly Quang – Bảo Thể Hương – Tối Thượng Hương – Cúng Dường Ngật – Chủng Chủng Trang Nghiêm Đảnh Kế – Vô Lượng Vô Biên – Nhật Nguyệt Quang Minh – Nguyện Lực Trang Nghiêm – Biến Hóa Trang Nghiêm – Pháp Giới Xuất Sanh – Vô Chướng Ngại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Với tùy tâm như ý, Ngài hiện đang hành Đạo tiêu diêu và thuyết Pháp ở nơi đó.

Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đã phạm bốn trọng tội, thì do bởi trọng tội của người ấy, giả sử đất ở châu Thắng Kim biến làm vi trần và mỗi vi trần làm thành một kiếp. Dù người ấy có nhiều kiếp tội như thế, nhưng khi xưng danh hiệu của Đức Phật này một lần và lễ bái một lần, thì tội tất đều diệt trừ. Huống nữa là có ai ngày đêm thọ trì đọc tụng và nhớ niệm chẳng quên. Công đức của người đó là chẳng thể nghĩ bàn.

Ở trong thế giới kia có một vị Bồ-tát, tên là Nan Thất Vô Chướng Ngại Vương. Ngài đã được Như Lai thọ ký sẽ thành Phật, hiệu là Hào Tướng Nhật Nguyệt Quang Minh Diễm – Bảo Liên Hoa – Cố Như Kim Cang Thân – Quang Minh Biến Chiếu – Vô Chướng Ngại Nhãn – Viên Mãn Thập Phương – Phóng Quang Phổ Chiếu – Nhất Thiết Phật Sát – Tướng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Ở phương đông của thế giới kia lại có một Đức Phật, hiệu là Nhất Thiết Trang Nghiêm Vô Cấu Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở phương nam có một Đức Phật, hiệu là Biện Tài Anh Lạc Tư Niệm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở phương tây có một Đức Phật, hiệu là Vô Cấu Nguyệt Tướng Vương Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở phương bắc có một Đức Phật, hiệu là Hoa Trang Nghiêm Tác Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở hướng đông nam có một Đức Phật, hiệu là Tác Đăng Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở hướng tây nam có một Đức Phật, hiệu là Bảo Thượng Tướng Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở hướng tây bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Quán Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở hướng đông bắc có một Đức Phật, hiệu là Vô Úy Vô Khiếp Mao Khổng Bất Thụ Danh Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở phương dưới có một Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Căn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.

Ở phương trên có một Đức Phật, hiệu là Kim Quang Uy Vương Tương Tự Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Hãy nên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, cung kính tôn trọng và luôn nhớ niệm.”

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Từ Thị:

“Nếu có chánh tín thiện nam tử, hay chánh tín thiện nữ nhân nào chí tâm xưng danh hiệu của 12 Đức Phật này, thì suốt mười ngày hãy nên sám hối tất cả nghiệp tội. Hết thảy chúng sanh có bao nhiêu công đức hãy đều nên tùy hỷ. Hãy khuyến thỉnh tất cả chư Phật trụ lâu ở thế gian. Hãy dùng các thiện căn của mình hồi hướng đến khắp chúng sanh trong Pháp Giới.

Ngay lúc đó, tất cả nghiệp tội của họ sẽ liền được diệt trừ, tất cả nghiệp chướng được thanh tịnh, liền được thành tựu đầy đủ trang nghiêm tất cả Phật độ và thành tựu đầy đủ vô úy.

Họ lại được đầy đủ thân tướng trang nghiêm, đầy đủ chư Bồ-tát làm quyến thuộc vây quanh, được đầy đủ vô lượng tổng trì, đầy đủ vô lượng chánh định, và đầy đủ Phật độ trang nghiêm như ý.

Họ cũng được đầy đủ vô lượng Thiện Tri Thức, mau được thành tựu những việc như đã nói ở trên và không tăng không giảm.

Ở trong chốn phiền não, họ tu hành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và có tướng mạo đoan chánh. Quả báo đáng mừng thay! Họ cũng được tài bảo giàu sang, luôn sanh vào dòng dõi tôn quý, thân tướng trọn đủ, và cũng được quyến thuộc hiền hòa vây quanh.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng:

“Nếu có thiện nam tử
Hay thiện nữ nhân nào
Thọ trì Phật danh này
Trong đời đời kiếp kiếp
Được người khác kính mến
Quang minh uy lực lớn
Tôn quý trong hàng người
Về sau sẽ thành Phật”

♪ Quy mạng Thế Tôn Khả Úy Lôi Âm – Diệu Uy Vô Cấu Quang – Công Đức Bảo Trang Nghiêm – Đảnh Hiển Hách Khai Phu – Thiện Sanh Sanh Công Đức – Quang Minh Biến Chiếu – Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Vô Lượng Công Đức Bảo Quang – Tạp Diệu Hiện Kim Quang – Sư Tử Hống Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bạch Liên Hoa Kế Vô Ngại Ba Diễm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Tuệ Giác Đạo Tràng Công Đức Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Cự Diễm Công Đức Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Vương Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Viên Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Nhãn Thậm Thâm Công Đức Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thân Hình Quang Minh Công Đức Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Công Đức Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Công Đức Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Võng Thanh Tịnh Công Đức Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Ý Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Chư Loại Lợi Ích Nguyện Như Lai

♪ Quy mạng Quang Diễm Nhãn Hình Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Chủng Chủng Diễm Sí Minh Thịnh Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Chư Nguyện Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Nghiêm Tràng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Diệu Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Vô Trước Ý Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Cúng Dường Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tự Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Lương Lãnh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Như Lai

♪ Quy mạng Vô Nghi Đáo Bỉ Ngạn Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Hạ Vô Cấu Trí Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Công Đức Chiếu Diệu Tối Thắng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Chư Lực Uy Vô Cấu Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tấn Lực Nan Hàng Phục Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Vô Cấu Nhãn Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Đăng Nan Hàng Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Chư Thân Trí Hình Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Cụ Túc Nguyện Hóa Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Như Lai

♪ Quy mạng Biến Phương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Đức Hoa Uy Như Lai

♪ Quy mạng Địa Công Đức Thời Tiết Uy Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Công Đức Uy Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Sơn Công Đức Uy Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Uy Như Lai

♪ Quy mạng Chư Pháp Huân Tu Sở Sanh Uy Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Đảnh Tối Thượng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tam Thế Tướng Uy Hình Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Kim Hư Không Khiếu Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Đức Uy Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Sơn Uy Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Sơn Đăng Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trí Nhật Uy Như Lai

♪ Quy mạng Đại Uy Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Tối Thắng Phật Đảnh Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Thần Chú

♪ Quy mạng Thế Gian Chủ Uy Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Uy Như Lai

♪ Quy mạng Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tốc Tật Uy Như Lai

♪ Quy mạng Bất Hàng Phục Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vi Tiếu Uy Như Lai

♪ Quy mạng Địa Uy Như Lai

♪ Quy mạng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Mạng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Xưng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Biệt Uy Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Sắc Tịnh Tướng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Liên Hoa Tối Thượng Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tỉ Tối Diệu Đức Uy Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thượng Đại Phước Vân Bất Khả Tận Uy Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Quang Pháp Hư Không Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Hư Không Biến Mãn Phong Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Diễm Hải Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Nhật Vân Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Hải Diện Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Nhẫn Viên Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Diện Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Đảnh Diễm Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Sơn Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Sơn Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Trí Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Sử Lưu Tràng Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Luân Chấn Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Đẳng Trí Như Lai

♪ Quy mạng Bà-sa-ca-la Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Điện Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Diệu Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Khai Phu Như Lai

♪ Quy mạng Cao Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Phong Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hư Không Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Hương Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Pháp Giới Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Mãn Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Trí Lực Hư Không Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Cao Đăng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Vân Phu Như Lai

♪ Quy mạng Vân Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Thị Hiện Vân Như Lai

♪ Quy mạng Vân Mạt Như Lai

♪ Quy mạng Vân Chấn Như Lai

♪ Quy mạng Vân Vực Như Lai

♪ Quy mạng Vân Trước Y Như Lai

♪ Quy mạng Vân Lực Như Lai

♪ Quy mạng Vân Tán Như Lai

♪ Quy mạng Vân Tự Tại Như Lai

♪ Quy mạng Vân Đắc Như Lai

♪ Quy mạng Vân Thị Hiện Như Lai

♪ Quy mạng Vân Căn Như Lai

♪ Quy mạng Vân Linh Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Vân Niệm Như Lai

♪ Quy mạng Vân Hoan Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Vân Thừa Y Như Lai

♪ Quy mạng Vân Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Vân Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Vân Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Vân Như Lai

♪ Quy mạng Danh Xưng Sơn Vân Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Viên Vân Như Lai

♪ Quy mạng Đảnh Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Quang Minh Viên Vân Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Hải Tràng Vân Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hoa Tướng Tràng Vân Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Tinh Tấn Cự Vân Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Điện Vân Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Nguyệt Mi Gian Bạch Hào Tướng Vân Như Lai

♪ Quy mạng Trí Đảnh Diễm Vân Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Nguyệt Hào Vân Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đảnh Tràng Vân Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Chấn Vân Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Trí Công Đức Vân Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Công Đức Vân Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Công Đức Vân Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Bảo Liên Hoa Khai Phu Công Đức Vân Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Bảo Hoa Công Đức Vân Như Lai

♪ Quy mạng Du Hí Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Minh Chấn Thanh Vân Như Lai

♪ Quy mạng Kim Quang Vô Cấu Nhật Diễm Vân Như Lai

♪ Quy mạng Trí Nhật Liên Hoa Vân Như Lai

♪ Quy mạng Phước Vân Tạp Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Trừ Pháp Công Đức Hải Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Viên Công Đức Đảnh Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Hoa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Pháp Hư Không Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Nhật Luân Phổ Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Hải Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Công Đức Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Công Đức Quán Trí Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Chánh Định Ấn Vô Cấu Quán Trí Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Đế Chủ Thân Quang Minh Hình Như Lai

♪ Quy mạng Minh Viên Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Sư Tử Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thân Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tam Thế Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Phấn Tấn Diễm Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Trí Diễm Vân Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoa Quang Minh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Lực Quang Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tự Thân Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hương Quang Như Lai

♪ Quy mạng Đại Quang Như Lai

♪ Quy mạng Kim Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Quang Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Hương Quang Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Quang Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Quang Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Quang Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Như Lai

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Quang Như Lai

♪ Quy mạng Ngọc Lan Vô Cấu Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Quang Như Lai

♪ Quy mạng Lao Cố Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Võng Quang Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Quang Như Lai

♪ Quy mạng Trí Quang Như Lai

♪ Quy mạng Tự Quang Như Lai

♪ Quy mạng Như Như Quang Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Công Đức Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Nhãn Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Bảo Diễm Công Đức Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Thanh Danh Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Lực Dũng Mãnh Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đại Bi Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thập Phương Quảng Hóa Vân Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chư Pháp Tinh Tấn Tốc Tật Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Đăng Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Khổ Hạnh Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Diễm Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đăng Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hành Pháp Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Tướng Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Công Đức Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Danh Xưng Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Biến Mãn Pháp Giới Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tụ Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Diện Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tận Pháp Hải Bảo Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cao Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Uy Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đại Quang Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Kiện Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Pháp Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Quang Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Chấn Thanh Hưởng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Danh Trí Hải Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Vô Cấu Diễm Bảo Quang Như Lai

♪ Quy mạng Minh Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Quán Trí Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Nghiệp Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Nhân Sanh Bổn Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Vương Quang Minh Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Âm Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Kim Hoa Diễm Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Nhân Sanh Bổn Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Lực Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Liên Hoa Quang Minh Biến Chiếu Phật Tràng Như Lai

Xem Thêm:   Kinh 12 Danh Hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Bảo Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Gian Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Đăng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Quang Minh Biến Chiếu Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Đại Pháp Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Đế Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Tướng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Lợi Thanh Tịnh Công Đức Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Tối Thắng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Lực Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Diễm Tự Tại Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Nguyệt Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Trí Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Lực Phổ Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Đăng Phổ Minh Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Tối Thắng Ý Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hóa Pháp Giới Âm Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Diệu Tuệ Trí Công Đức Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Sí Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Pháp Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Quang Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Pháp Bảo Hoa Công Đức Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Minh Pháp Công Đức Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Thật Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Chánh Định Quang Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Môn Trí Quang Minh Biến Chiếu Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Kim Bảo Sơn Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Cự Bảo Trướng Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hải Hống Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Sí Diễm Hải Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Thế Chủ Tối Thắng Quang Minh Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Âm Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Dĩ Tri Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Giải Thoát Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hải Sử Lưu Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Từ Anh Lạc Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hào Mao Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Niệm Chư Chúng Sanh Danh Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hải Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Chủ Kế Bảo Châu Nhĩ Đang Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ư Chúng Sanh Diệu Danh Công Đức Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Công Đức Thai Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Thế Tôn Bảo Hoa Đức Hải Lưu Ly Chân Kim Sơn Quang Minh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Hoa Uy Túc Minh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Minh Thắng Đấu Chiến Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Hải Viên Hình Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Du Hí Sử Tràng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Thiện Hương Minh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Chánh Tín Định Thể Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Thuyết Danh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bất Thoái Chuyển Luân Bảo Trú Xứ Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Luân Hình Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Số Hành Sơ Phát Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Sí Thịnh Kim Quang Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Âm Thanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tuệ Đăng Minh Tràng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Khổ Hạnh Diệu Cao Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thâm Pháp Quang Vương Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Lưu Chuyển Sanh Tử Thai Tạng Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hóa Vân Thiện Âm Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chư Pháp Hình Tượng Trang Nghiêm Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Vương Tăng Trưởng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Sơn Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trí Diễm Hải Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Đại Nguyện Sử Lưu Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Niệm Tràng Vương Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Tướng Tràng Vương Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chánh Định Tượng Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhãn Vương Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phật Bảo Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Luân Nguyệt Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Hình Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trí Diệu Tạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Lưu Ly Thai Tạng Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Hình Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Hình Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Vân Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Tướng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Tướng Vương Chiếu Tràng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hải Uy Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Đăng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Không Thể Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Vương Thai Tạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thành Quang Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Quang Tràng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Vương Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Ý Trí Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Cao Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hải Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diệu Cao Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thế Đăng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Diệu Cao Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tụ Tập Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Liên Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Dựng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Địa Uy Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Quang Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Cao Tràng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hải Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Diễm Sí Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Hoạch Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hành Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thí Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhẫn Đăng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phong Tật Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Đảnh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Cao Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vân Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Uy Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Quân-đà Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chủ Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Du Hí Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Xích Thanh Liên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Văn Thanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phật Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoa Chân Công Đức Trí Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trí Chân Thể Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Viên Quang Uy Vương Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hương Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Chân Thể Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chân Hữu Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Chân Thể Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phật Liên Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vân Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Chúng Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Minh Liên Hoa Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phóng Liên Hoa Chân Thể Công Đức Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Tâm Yếu của Phổ Biến Trí Tạng Trí Độ

♪ Quy mạng Chân Thể Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Chân Thể Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thật Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Chí Thật Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Đại Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thanh Liên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Thanh Liên Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyển Luân Sở Sanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tận Kim Cang Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Vi Diệu Thanh Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Minh Đại Hóa Võng Quang Minh Biến Chiếu Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Kim Sắc Diễm Pháp Hải Quang Lôi Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Sơn Pháp Giới Phổ Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hải Quang Lôi Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Đức Danh Xưng Giải Thoát Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Vân Thành Quang Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hư Không Tối Thượng Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Luân Quang Chấn Thanh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Hải Chấn Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Uy Sơn Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Vân Chấn Thanh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Cự Quang Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hải Ngôn Thuyết Lãng Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Diễm Sơn Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Vương Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phiên Chuyển Phương Sở Quang Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trí Tướng Sư Tử Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Nhật Quang Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Thành Hình Trí Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Nguyệt Biên Trí Quang Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chư Pháp Hải Tối Thượng Ba Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chư Phương Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Danh Pháp Hải Ba Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Diễm Sí Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Quang Viên Sơn Đảnh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vân Chấn Danh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Minh Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Biến Chiếu Công Đức Cao Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ngại Hư Không Tràng Tướng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Đại Trí Diễm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Tán Diễm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Anh Lạc Cái Chấn Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thai Tạng Tụ Hống Vương Như Lai

♪ Quy mạng Điện Đăng Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Thượng Thiện Hành Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thiện Đăng Tạng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chánh Pháp Hộ Bảo Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Cung Điện Chấn Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chư Đăng Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Bảo Diễm Công Đức Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Hà Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Luân Diễm Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Công Đức Thai Tạng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diệu Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chư Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chư Hoa Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Long Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Quang Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Vân Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chư Pháp Hống Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Diễm Sơn Công Đức Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Công Đức Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Nguyệt Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Uy Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Thiết Vi Sơn Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chư Chúng Sanh Chiếu Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vân Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phi Nhất Minh Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hống Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nan Phục Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tổng Trì Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Cao Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Du Hí Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Quang Minh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Diễm Vân Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cổ Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Tụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Chiếu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Ba Đào Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phạm Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Vương Như Lai

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tiệp Tật Vương Như Lai

♪ Quy mạng Dược Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Quang Diễm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Y Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tỳ-lưu-nô Vương Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chiếu Vương Như Lai

♪ Quy mạng Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tầm Hương Thần Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Hỷ Duyệt Vi Tiếu Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vi Diệu Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Dựng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tán Diễm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hương Diễm Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cao Tụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sơn Năng Thiên Đế Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nguyện Anh Lạc Trang Nghiêm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hải Trì Ý Du Hí Thần Thông Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vân Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nhiêu Ích Vương Như Lai

♪ Quy mạng Kim Quang Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phá Tán Chư Tiệp Tật Thần Chân Thần Đẳng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Quang Trang Nghiêm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tự Tại Uy Thanh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Hỏa Du Hí Thần Thông Vương Như Lai

♪ Quy mạng Khai Phu Hoa Kiên Cố Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tịch Trí Nguyệt Hống Âm Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Địa Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tràng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Ý Chấn Thanh Vô Bố Úy Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Kinh Bố Ám Chánh Định Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Khuể Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Dũng Dược Bảo Dựng Bảo Tụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cao Đảnh Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Tu Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đao Trượng Thượng Hương Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Thiệt Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Công Đức Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hiền Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nan Phục Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cao Quang Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cao Đăng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cổ Tự Tại Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Cường Kiện Quân Tướng Chiến Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Tối Thượng Công Đức Tụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chánh Trụ Bảo Tụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Thủy Thanh Tịnh Hư Không Vô Gián Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Công Đức Cao Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Tràng Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Tràng Tướng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Sơn Năng Thiên Đế Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phá Tán Vân Ế Vương Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Chiêm Vọng Liên Hoa Du Hí Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Quang Uy Vương Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Quang Minh Dược Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Chủ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Năng Thiên Đế Vương Như Lai

♪ Quy mạng Đảnh Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Sơn Đảnh Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Liên Hoa Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Giới Tối Thượng Vương Như Lai

♪ Quy mạng Dược Vương Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Hoa Phu Vương Như Lai

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

4 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog