Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ♦ Quyển hạ
Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ♦ Quyển hạ

Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ♦ Quyển hạ

♪ Quy mạng Thụ Căn Hoa Vương Như Lai tại Thế giới Tạp Chúng Bảo Cẩm ở phương nam–cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Đức Bảo Tôn Như Lai tại Thế giới Chư Hảo Trang Sức ở phương nam–cách đây vô số trăm ngàn chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Ly Khủng Úy Siêu Thủ Như Lai tại Thế giới Tiêu Minh Đẳng ở phương nam–cách đây một tỷ ức chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Ly Cấu Tịnh Như Lai tại Thế giới Nghiêm Tịnh ở phương nam–cách đây 18 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Bảo Tích Thị Hiện Như Lai tại Thế giới Bảo Tích ở phương nam–cách đây 500.000 quốc độ của chư Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở phương nam

♪ Quy mạng Nghiêm Tịnh Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Ưu Đức Như Lai tại Thế giới Ly Ưu ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Như Lai tại Thế giới Chư Dục Tịnh ở phương nam

♪ Quy mạng Bảo Thể Phẩm Như Lai tại Thế giới Bảo Thành ở phương nam

♪ Quy mạng Bất Xả Nhạo Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Nhạo Lâm ở phương nam

♪ Quy mạng Phổ Hoa Như Lai tại Thế giới Hoa Tích ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Ức Bảo Biện Như Lai tại Thế giới Phật Biện ở phương nam

♪ Quy mạng Bảo Diễm Như Lai tại Thế giới Bảo Tịnh ở phương nam

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai tại Thế giới Trân Châu ở phương nam

♪ Quy mạng Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Giới Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Đại Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Âm Hưởng ở phương nam

♪ Quy mạng Siêu Xuất Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Tử Ma Kim ở phương nam

♪ Quy mạng Dụ Như Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Sắc Tượng Kiến ở phương nam

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai tại Thế giới Châu Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Vi Nhiễu Hương Huân Như Lai tại Thế giới Đắc Dũng Lực ở phương nam

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai tại Thế giới Vô Cấu Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Pháp Tối Như Lai tại Thế giới Pháp Giới ở phương nam

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Vương Như Lai tại Thế giới Tinh Tự Tại Vương ở phương nam

♪ Quy mạng Đại Tập Như Lai tại Thế giới Chánh Trực ở phương nam

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Như Lai tại Thế giới Quảng Bác ở phương nam

♪ Quy mạng Hỏa Quang Như Lai tại Thế giới Quảng Viễn ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Như Lai tại Thế giới Vô Tế ở phương nam

♪ Quy mạng Khai Quang Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương nam

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Quang Như Lai tại Thế giới Mã Não ở phương nam

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Như Lai tại Thế giới Diệu Hương ở phương nam

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Minh Như Lai tại Thế giới Nhật Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Hỏa Quang Như Lai tại Thế giới Kim Châu Quang Minh ở phương nam

♪ Quy mạng Tập Âm Như Lai tại Thế giới Chúng Sắc Tượng ở phương nam

♪ Quy mạng Tối Uy Nghi Như Lai tại Thế giới Chúng Tụ ở phương nam

♪ Quy mạng Quang Minh Tôn Như Lai tại Thế giới Thắng Chiến Siêu Độ Vô Cực ở phương nam

♪ Quy mạng Liên Hoa Quân Như Lai tại Thế giới Âm Hưởng ở phương nam

♪ Quy mạng Liên Hoa Hưởng Như Lai tại Thế giới Nguyệt Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Đa Bảo Như Lai tại Thế giới Thiên Tự Tại ở phương nam

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương nam

♪ Quy mạng Sư Tử Âm Như Lai tại Thế giới Minh Tinh ở phương nam

♪ Quy mạng Tinh Tấn Quân Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở phương nam

♪ Quy mạng Kim Cang Dũng Dược Như Lai tại Thế giới Kim Cang Tụ ở phương nam

♪ Quy mạng Độ Nhất Thiết Thiền Tuyệt Chúng Nghi Như Lai tại Thế giới Minh Châu ở phương nam

♪ Quy mạng Bảo Đại Thị Tùng Như Lai tại Thế giới Hương Hoa Huân ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Ưu Như Lai tại Thế giới Danh Hỷ ở phương nam

♪ Quy mạng Địa Lực Trì Dũng Như Lai tại Thế giới Ai Sắc ở phương nam

♪ Quy mạng Tối Dũng Dược Như Lai tại Thế giới Nhất Đại ở phương nam

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Như Lai tại Thế giới Đàn Hương Quang ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Như Lai tại Thế giới Nhất Thiết Kỹ Nhạc Chấn Động ở phương nam

♪ Quy mạng Đĩnh Quang Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương nam

♪ Quy mạng Bảo Quang Như Lai tại Thế giới Nhất Thiết Hương ở phương nam

♪ Quy mạng Hư Không Trụ Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Thường Diệt Độ Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Nghiêm Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Cự Chiếu Thiên Sư Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Bảo Thụ Quang Minh Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Hô-na-tăng Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Liên Hoa Đề Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Danh Văn Quang Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Đại Diễm Kiên Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Diệu Cao Đăng Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Tinh Tấn Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Thuần Bảo Tạng Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai ở phương nam

♪ Quy mạng Phong Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Lạc ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Tận Nguyệt Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương nam

♪ Quy mạng Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Như Lai tại Thế giới Thắng Nguyệt Minh ở phương tây–cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Tịnh Tôn Như Lai tại Thế giới Thủy Tinh ở phương tây–cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Ly Cấu Tam Thế Vô Ngại Nghiêm Như Lai tại Thế giới Phổ Lạc ở phương tây–cách đây vô lượng chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Như Lai tại Thế giới Quang Minh Phan ở phương tây–cách đây 99 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Diệu Lạc Như Lai tại Thế giới Lạc Vi ở phương tây

♪ Quy mạng Việt Tịnh Như Lai tại Thế giới Tịnh Phục Tịnh ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Ngại Như Lai tại Thế giới Anh Lạc ở phương tây

♪ Quy mạng Kim Cang Bộ Tích Như Lai tại Thế giới Thiện Tuyển Trạch ở phương tây

♪ Quy mạng Bảo Sơn Như Lai tại Thế giới Diệt Ác ở phương tây

♪ Quy mạng Phổ Độ Không Như Lai tại Thế giới Tiêu Chư Độc Thích ở phương tây

♪ Quy mạng Bảo Thành Như Lai tại Thế giới Bảo Cẩm ở phương tây

♪ Quy mạng Tập Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Hoa Lâm ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai tại Thế giới Cực Lạc ở phương tây

♪ Quy mạng Hoa Nghiêm Thần Thông Như Lai tại Thế giới Tư Di Tượng ở phương tây

♪ Quy mạng Phổ Minh Như Lai tại Thế giới Chiếu Diệu ở phương tây

♪ Quy mạng Kiến Nhược Đăng Chi Minh Vương Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương tây

♪ Quy mạng Ly Ưu Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở phương tây

♪ Quy mạng Cát Tường Như Lai tại Thế giới Tịch Định ở phương tây

♪ Quy mạng Thù Thắng Như Lai tại Thế giới Phá Nhất Thiết Trần ở phương tây

♪ Quy mạng Tập Âm Như Lai tại Thế giới Phục Nhất Thiết Ma ở phương tây

♪ Quy mạng Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Tịch Diệt Hoa Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Chư Bảo Bàn Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Tướng Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Tràng Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Đại Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Đại Minh Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Bảo Tướng Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Tự Tại Lực Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Lực Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Nhất Cái Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Cái Hành Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Bảo Cái Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Thiện Tú Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Minh Vương Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Cao Quảng Đức Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Tự Tại Lực Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Ngại Âm Thanh Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Đại Vân Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Võng Tụ Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Giác Hoa Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Liên Hoa Tự Tại Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Sơn Vương Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Nguyệt Chúng Tăng Thượng Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Phóng Quang Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Diệu Kiên Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Bất Hư Kiến Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Đảnh Sanh Vương Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai ở phương tây

♪ Quy mạng Thanh Bạch Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Bảo Vương ở phương tây

♪ Quy mạng Bất Động Nguyệt Như Lai tại Thế giới Chúng Bảo ở phương tây

♪ Quy mạng Nguyệt Điện Thanh Tịnh Như Lai tại Thế giới Quyết Liễu Bảo Võng ở phương bắc–cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Tịnh Tuệ Như Lai tại Thế giới Kiên Yếu ở phương bắc–cách đây 72 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Giác Tích Như Lai tại Thế giới Hoa Tích ở phương bắc–cách đây 66 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Chiếu Ý Như Lai tại Thế giới Bất Động Chuyển ở phương bắc

♪ Quy mạng Chánh Ý Như Lai tại Thế giới Trụ Thanh Tịnh ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Trí Thủ Như Lai tại Thế giới Giác Biện ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Như Lai tại Thế giới Hóa Thành ở phương bắc

♪ Quy mạng Dũng Biện Như Lai tại Thế giới Phổ Quang ở phương bắc

♪ Quy mạng Diệt Ý Căn Như Lai tại Thế giới Chiêm Bội ở phương bắc

♪ Quy mạng Thắng Vương Như Lai tại Thế giới Danh Thắng ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai tại Thế giới Vô Khủng Cụ ở phương bắc

♪ Quy mạng Hành Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Đạo Lâm ở phương bắc

♪ Quy mạng Tế Nhật Nguyệt Quang Như Lai tại Thế giới Nhật Chuyển ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Bảo Quang Như Lai tại Thế giới Chúng Bảo Cẩm ở phương bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Như Lai tại Thế giới Thiện Hàng Liệt ở phương bắc

♪ Quy mạng Vân Tự Tại Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vân Tự Tại Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Câu Tỏa Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Ca-thiền-na Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng A-ca-đầu Hoa Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Chư Dục Vô Thoát Na Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Diễm Kiên Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Tối Thắng Âm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Nan Thắng Như Lai ở phương bắc

Xem Thêm:   Kinh 100 Danh Hiệu của Chư Phật

♪ Quy mạng Nhật Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Võng Minh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Cường Tiêu Phục Hoại Tán Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Như Lai tại Thế giới Bảo Quang ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Như Lai tại Thế giới Trầm Hương ở phương bắc

♪ Quy mạng Hiền Tối Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Xuất Như Lai tại Thế giới Hiện Nhập ở phương bắc

♪ Quy mạng Đức Nội Phong Nghiêm Vương Như Lai tại Thế giới Phong Nghiêm ở phương bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Tự Tại Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Quang Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Nhất Cái Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Kiên Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Cao Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Chư Đức Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Giác Hoa Sanh Đức Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Đức Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Bảo Lực Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Nghiêm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Hư Không Quang Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Dược Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Vô Kinh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Đức Minh Vương Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Quán Giác Hoa Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Hư Không Tánh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Hư Không Âm Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Hư Không Nghiêm Sanh Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai ở phương bắc

♪ Quy mạng Uy Nghi Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương bắc

♪ Quy mạng Hương Phong Nguyệt Như Lai tại Thế giới Thanh Liên ở phương bắc

♪ Quy mạng Pháp Quán Như Lai tại Thế giới Tịnh Quán ở hướng đông bắc–cách đây 99 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Hương Tận Như Lai tại Thế giới Nhẫn Tuệ ở hướng đông bắc–cách đây 11 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Đẳng Hành Như Lai tại Thế giới Vô Cấu ở hướng đông bắc–cách đây 8 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Hoại Ma La Võng Độc Bộ Như Lai tại Thế giới Bạt Sở Niệm ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Kiến Đại Âm Phổ Chí Như Lai tại Thế giới Nhất Thiết Trụ ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bi Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Thanh Hoa ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Cố Thọ Như Lai tại Thế giới Diễm Khí ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bảo Cái Khởi Quang Như Lai tại Thế giới Nhạo Bạch Giao Lộ ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Không Vực Ly Cấu Tâm Như Lai tại Thế giới Tịnh Trụ ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Phổ Thế Như Lai tại Thế giới Chiếu Diệu ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tôn Tự Tại Như Lai tại Thế giới Ái Kiến ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Cát Tường Nghĩa Như Lai tại Thế giới Phong Thịnh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Ly Cấu Như Lai tại Thế giới Vô Cấu ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Diệt Nhất Thiết Ưu Như Lai tại Thế giới Chúng Quy ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Ly Ưu Như Lai tại Thế giới Ly Nhất Thiết Ưu ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Hỷ Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Hỷ Lạc ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng An Vương Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Thượng Cao Như Lai tại Thế giới Kim Võng Phú ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Diệu Hương Như Lai tại Thế giới Hương Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bổn Tế Như Lai tại Thế giới Thật Tụ ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Thế Đức Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Xích Liên Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Thanh Liên Hoa ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bạch Liên Hoa Sanh Như Lai tại Thế giới Bạch Liên Hoa ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Đại Âm Nhãn Như Lai tại Thế giới Đại Âm ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Thượng Chúng Như Lai tại Thế giới Hương Nghiêm ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai tại Thế giới Chúng Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Quang Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Danh Lưu Thập Phương Như Lai tại Thế giới Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Như Lai tại Thế giới Nguyệt ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Như Lai tại Thế giới Phổ Minh Đức ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Thượng Hương Cao Như Lai tại Thế giới Hương Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Như Lai tại Thế giới Vô Úy ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Thượng An Ẩn ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Nguyệt Như Lai tại Thế giới Vô Biên Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Nghiêm Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Hoa Vương Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Tán ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bất Hoại Tướng Như Lai tại Thế giới Ly Tướng ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tông Thủ Quang Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Liên Sanh Vương Như Lai tại Thế giới Nhạo Hí ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Dị Sanh Hành Như Lai tại Thế giới Lạc ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Nhất Thiết Trí Thượng Như Lai tại Thế giới Hỷ ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Hư Không Tịnh Vương Như Lai tại Thế giới Nhạo Đức ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Thanh Như Lai tại Thế giới Hỷ Lạc ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bảo Tối Cao Đức Như Lai tại Thế giới Kham Nhẫn ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai tại Thế giới Phạm Chúng ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Ngại Hương Tượng Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Cao Minh Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Đại Đăng Như Lai tại Thế giới Nhiên Đăng ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Hoa Thượng Quang Như Lai tại Thế giới Tác Danh Văn ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tác Danh Văn Như Lai tại Thế giới Đa Lạc ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Danh Từ Như Lai tại Thế giới An Lập ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bất Động Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Kiên Cố Thanh Liên Hoa Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Phạm Thiên Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tướng Đức Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tinh Tú Nguyệt Như Lai tại Thế giới Tinh Tú ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai tại Thế giới Phạm Âm ở hướng đông nam–cách đây 14 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Như Lai tại Thế giới Nhân Hiền ở hướng đông nam–cách đây 77 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Thiện Tích Như Lai tại Thế giới Tích Bảo ở hướng đông nam–cách đây 3 ức chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Quán Thế Khổ Như Lai tại Thế giới Hiền Thánh Phổ Tập ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vi Diệu Như Lai tại Thế giới Cực Diệu ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Bất Thoái Chuyển Luân Thành Thủ Như Lai tại Thế giới Thường Chiếu Diệu ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Đa Sở Niệm Như Lai tại Thế giới Đa Sở Tạo Tác ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Chúng Hoa Như Lai tại Thế giới Phổ Cẩm Thải Sắc ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Tận Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Kim Lâm ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Đức Minh Vương Như Lai tại Thế giới Đức Vương ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Trừ Chúng Thích Minh Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Thủ Tịch Như Lai tại Thế giới Vô Duyệt ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Bảo Thủ Mạc Năng Đương Thậm Quang Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Nhất Thiết Duyên Trung Hiện Phật Tướng Như Lai tại Thế giới Phật Hoa Sanh ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Sư Tử Tướng Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Sư Tử Âm Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Ưu Thủ Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Hưng Quang Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Pháp Chủng Tôn Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Tuệ Vương Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Liên Hoa Phu Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Biên Duyên Trung Hiện Phật Tướng Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Võng Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Thượng Hoa Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Hoa Tụ Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Tăng Thiên Quang Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Bất Động Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Định Nguyện Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Chuyển Thai Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Chuyển Chư Nạn Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Nhất Thiết Duyên Tu Hành Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Vô Duyên Trang Nghiêm Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Phật Hư Không Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Hữu Đức Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Minh Tướng Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Bảo ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Tự Tại Thiên Nguyệt Như Lai tại Thế giới Diệu Hạnh ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Diệu Tích Như Lai tại Thế giới Quảng Thắng ở hướng tây nam–cách đây 13 ức chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Đẳng Tuệ Như Lai tại Thế giới Nhất Thiết ở hướng tây nam–cách đây 11 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

Xem Thêm:   Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 3

♪ Quy mạng Nhẫn Tuệ Như Lai tại Thế giới Vô Lượng Tạng ở hướng tây nam–cách đây 8 Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Bảo Cái Chiếu Không Như Lai tại Thế giới Phú Bạch Giao Lộ ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Cực Thân Như Lai tại Thế giới Biến Tịnh Nhất Thiết ở hướng tây nam–cách đây như Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Thích Bảo Quang Như Lai tại Thế giới Thiện Tuyển Trạch ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Thượng Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Vô Cực Bảo Lâm ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Bảo Lâm Như Lai tại Thế giới Lạc Thành ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đại Ai Quán Chúng Sanh Như Lai tại Thế giới Thiện Quán ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Trí Thủ Như Lai tại Thế giới Nhạo Ngự ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Ly Tý Như Lai tại Thế giới Tôn Điều ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Cấu Như Lai tại Thế giới Phổ Minh ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vũ Vương Như Lai tại Thế giới Âm Vũ ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đại Tôn Vương Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Tịnh Tướng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đế Tướng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Diệu Bảo Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Cát Lợi Như Lai tại Thế giới Thiện Cát ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Cát Lợi Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Trì Kế Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Thường Tinh Tấn Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Thiện Trụ Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Biên Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Tướng Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Phổ Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đăng Minh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Tạng Tụ Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Biên Tượng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Võng Quang Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đại Thần Thông Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Quán Trí Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Bất Hư Thắng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Hoại Chư Bố Úy Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Minh Vương Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Hoại Chư Oán Tặc Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Quá Chư Ma Giới Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Trì Vô Lượng Đức Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Thanh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Quang Tụ Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Minh Đức Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Ly Nhị Biên Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Giác Hoa Quang Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Minh Cao Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Nhật Diện Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Thượng Đức Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Bảo Hoa Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Bảo Sanh Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Nhật Hoa Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Nghiêm Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Chuyển Nhất Thiết Sanh Tử Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Biên Biện Tài Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Đế Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Kim Cang ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Vô Tranh Bố Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nguyệt Như Lai tại Thế giới Thiện Hành ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Duyên Nhất Biện Tài Như Lai ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Pháp Thành Tựu Như Lai tại Thế giới Sư Tử Khẩu ở hướng tây bắc–cách đây một tỷ Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quán Như Lai tại Thế giới Tận Độ ở hướng tây bắc–cách đây 200 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Chúng Tướng Như Lai tại Thế giới Bất Động Chuyển ở hướng tây bắc–cách đây 77 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Chúng Đức Như Lai tại Thế giới Trụ Thanh Tịnh ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Quảng Diệu Như Lai tại Thế giới Hưng Hiển ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Thân Tướng Như Lai tại Thế giới Thanh Lưu Ly ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Triệt Thính Như Lai tại Thế giới Vô Tận ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Pháp Quán Như Lai tại Thế giới Mao Khổng Quang ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Như Ý Như Lai tại Thế giới Lôi Hống ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Động Như Lai tại Thế giới Thanh Thái ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Tuệ Tạo Như Lai tại Thế giới Chúng Trí Tự Tại ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hiền Dũng Như Lai tại Thế giới Hiền Thiện ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Khai Hóa Bồ-tát Như Lai tại Thế giới Trụ Thanh Tịnh ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Thiện Biến Vô Hình Như Lai tại Thế giới Tham Chúng Tịnh Ý ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vũ Hương Vương Như Lai tại Thế giới Vũ Thị ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Nhất Thừa Độ Như Lai tại Thế giới Kim Cang ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Quang Tịnh Vương Như Lai tại Thế giới Trừ Chúng Ám Minh ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Hương Quang Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Thần Thông Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Diệu Cao Tướng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Kiến Vô Khủng Cụ Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Minh Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Quật Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Quang Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phật Pháp Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Pháp Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Nhạo Ái Đức Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Tán Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hoa Cái Hàng Liệt Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hoa Quật Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Kim Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Cao Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Thiện Đạo Sư Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Tối Thắng Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Chuyển Chư Nạn Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Thiện Hành Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Diệu Hoa Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Hương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Phóng Quang Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Phóng Hương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Quang Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Tán Hoa Sanh Đức Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Bảo Võng Thủ Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Cực Cao Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Nhất Phật Độ Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Diệu Kiến Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng An Lập Vương Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Hương Lưu Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Tự Tại Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Nghiêm Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Bất Hư Kiến Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Bất Động Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Sơ Phát Ý Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Đăng Thượng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Minh Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Quang Chiếu Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Biện Tài Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Cấu Lực Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Tích Hành Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Thượng Tràng Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ Liên Hoa ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Vô Thượng Nguyệt Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Như Lai tại Thế giới Tôn Tràng Nhược Quân ở phương dưới–cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Nhất Bảo Cái Như Lai tại Thế giới Chúng Bảo Phổ Hiện ở phương dưới–cách đây 72 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Bất Xả Hoằng Thệ Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương dưới–cách đây 32 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Như Lai tại Thế giới Chiếu Diệu ở phương dưới

♪ Quy mạng Lại-tỳ-la-da Như Lai tại Thế giới Minh Khai Tịch ở phương dưới

♪ Quy mạng Trì Địa Như Lai tại Thế giới Địa Thị ở phương dưới

♪ Quy mạng Niệm Đoạn Nghi Bạt Dục Trừ Minh Như Lai tại Thế giới Niệm Vô Đảo ở phương dưới

♪ Quy mạng Đăng Tôn Vương Như Lai tại Thế giới Vô Lượng Hoa ở phương dưới

♪ Quy mạng Phổ Nguyện Như Lai tại Thế giới Vô Giảm ở phương dưới

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai tại Thế giới Cực Thâm ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Ưng Tượng Đảnh Hống Như Lai tại Thế giới Cẩm Tràng ở phương dưới

♪ Quy mạng Thiện Đức Như Lai tại Thế giới Danh Thiện ở phương dưới

♪ Quy mạng Kim Cang Sát Như Lai tại Thế giới Tải Chư Tịnh ở phương dưới

♪ Quy mạng Tịnh Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Thủy Tinh ở phương dưới

♪ Quy mạng Duy-thủ-đà-thất-lợi Như Lai tại Thế giới Sa-đà-duy-cụ-trá ở phương dưới

♪ Quy mạng Nhiễm Thanh Liên Thủ Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở phương dưới

♪ Quy mạng Phổ Hiện Như Lai tại Thế giới Phổ Minh ở phương dưới

♪ Quy mạng Đạo Long Như Lai tại Thế giới Khởi Đắc Độ ở phương dưới

♪ Quy mạng Phổ Quán Như Lai tại Thế giới Quang Sát ở phương dưới

♪ Quy mạng Nguyệt Biện Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở phương dưới

♪ Quy mạng Kiên Yếu Như Lai tại Thế giới Đạo Ngự ở phương dưới

♪ Quy mạng Đại Mục Như Lai tại Thế giới Hư Không Tịnh ở phương dưới

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Danh Văn Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Danh Quang Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Pháp Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Pháp Tràng Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Pháp Trì Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Danh Xưng Viễn Văn Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Pháp Danh Hiệu Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Pháp Tràng Như Lai ở phương dưới

Xem Thêm:   Kinh Từ Thị Bồ-tát Hạ Sanh Thành Phật

♪ Quy mạng Phụng Pháp Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Ý Vô Khủng Cụ Y Mao Bất Thụ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Thượng Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Đại Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Hữu Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Thành Lợi Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Hộ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Tần Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng An Lập Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Tịnh Cao Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Bất Hư Bộ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Hương Đức Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Hương Tụ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Bảo Quật Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng An Trụ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Tịnh Cao Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Minh Đăng Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Bất Hư Tinh Tấn Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghiêm Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Sư Tử Hỷ Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Chúng Chân Thật Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Diệu Thiện Trụ Vương Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở phương dưới

♪ Quy mạng Tịnh Sung Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Đàn Hương ở phương dưới

♪ Quy mạng Bất Suy Biến Nguyệt Như Lai tại Thế giới Vô Yếm Từ ở phương dưới

♪ Quy mạng Vô Số Tinh Tấn Nguyện Thủ Như Lai tại Thế giới Thiện Phân Biệt ở phương trên–cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Nghiêm ở phương trên–cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Sở Kiến Minh Vương Như Lai tại Thế giới Nhất Độ ở phương trên–cách đây 62 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Tiêu Minh Đẳng Siêu Vương Như Lai tại Thế giới Ly Chư Khủng Cụ Vô Xứ Sở ở phương trên

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Âm Hưởng Như Lai tại Thế giới Hồi Chuyển ở phương trên

♪ Quy mạng Hoằng Đẳng Như Lai tại Thế giới Phổ Từ ở phương trên

♪ Quy mạng Hương Tích Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương trên

♪ Quy mạng Hành Chân Như Lai tại Thế giới Cát Tường ở phương trên

♪ Quy mạng Diệu Thức Như Lai tại Thế giới An Tịch ở phương trên

♪ Quy mạng Càn-đà-la-da Như Lai tại Thế giới Ni-già-càn-đà-ba-vật ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Hảo Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Anh Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Quy mạng Hỷ Đức Như Lai tại Thế giới Danh Hỷ ở phương trên

♪ Quy mạng Tín Sắc Thanh Hư Như Lai tại Thế giới Quá Độ Chúng Diệu ở phương trên

♪ Quy mạng Chí Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Dục Lâm ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Hạn Nhãn Vương Như Lai tại Thế giới Hư Không ở phương trên

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Tối Thắng Như Lai tại Thế giới Bảo Quân Chủ ở phương trên

♪ Quy mạng Kim Bảo Quang Minh Như Lai tại Thế giới Bảo Nguyệt ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Lượng Tôn Phong Như Lai tại Thế giới Tượng Bộ Lâu ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Lượng Ly Cấu Vương Như Lai tại Thế giới Thiên Vương Nữ ở phương trên

♪ Quy mạng Đức Thủ Như Lai tại Thế giới Diệu Cao Phan ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Số Tinh Tấn Hưng Phong Như Lai tại Thế giới Tôn Tụ Diệu Ý ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Ngôn Thắng Như Lai tại Thế giới Vô Thọ ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Ngu Phong Như Lai tại Thế giới Tịnh Quán Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Quy mạng Nguyệt Anh Phong Như Lai tại Thế giới Nhật Quang ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Dị Quang Phong Như Lai tại Thế giới Thuyết Pháp ở phương trên

♪ Quy mạng Nghịch Không Quang Minh Như Lai tại Thế giới Bảo Phong Thủ Tận ở phương trên

♪ Quy mạng Tối Thanh Tịnh Vô Lượng Phan Như Lai tại Thế giới Hảo Tập ở phương trên

♪ Quy mạng Hảo Đế Trụ Chuẩn Vương Như Lai tại Thế giới Thù Thắng ở phương trên

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Chư Sát Phong Như Lai tại Thế giới Chủ Tinh Tấn ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Tuệ Đức Phong Như Lai tại Thế giới Nguyện Lực ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Luận Phan Như Lai tại Thế giới Hiếu Nhạo ở phương trên

♪ Quy mạng Lưu Ly Quang Tối Thắng Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Đức Bộ Như Lai tại Thế giới Tinh Tú ở phương trên

♪ Quy mạng Tối Thanh Tịnh Đức Bảo Trụ Như Lai tại Thế giới Vô Lượng Đức Phong ở phương trên

♪ Quy mạng Độ Bảo Quang Minh Tháp Như Lai tại Thế giới Thanh Sở Chí ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Lượng Tàm Quý Kim Tối Phong Như Lai tại Thế giới Vô Tế Nhãn ở phương trên

♪ Quy mạng Liên Hoa Tôn Phong Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Bảo Hưng Phong Như Lai tại Thế giới Bảo Đăng ở phương trên

♪ Quy mạng Điện Đăng Phan Vương Như Lai tại Thế giới Điện Quang ở phương trên

♪ Quy mạng Pháp Không Đăng Như Lai tại Thế giới Hư Không Trí ở phương trên

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Đức Thành Như Lai tại Thế giới Thẩm Đế ở phương trên

♪ Quy mạng Hiền Tràng Phan Như Lai tại Thế giới Nguyệt Anh ở phương trên

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Bảo Trí Sắc Trì Như Lai tại Thế giới Bảo Chủng ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Biên Cao Lực Vương Như Lai tại Thế giới Đàn Hương Minh ở phương trên

♪ Quy mạng Sở Độ Vô Túc Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Xử Pháp Hình Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Sở Hành Hương Hoa Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Hương Thượng Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Hương Quang Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Kiên Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tạp Sắc Bảo Trang Nghiêm Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Kiên Cố Thụ Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Hoa Đức Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Nghĩa Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Như Diệu Cao Sơn Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tối Cao Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Phá Nghi Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Thiện Tú Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tác Minh Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Minh Cao Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Minh Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Bạch Cái Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Hương Cái Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Cái Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiên Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Bảo Minh Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Kinh Bố Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Diệu Kiên Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Thượng Bảo Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Sơn Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Chuyển Nữ Tướng Nghiêm Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Biên Nghiêm Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Võng Minh Tướng Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Nhân Vương Như Lai ở phương trên

♪ Quy mạng Ninh Thái Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Hương ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Lượng Tự Tại Nguyệt Như Lai tại Thế giới Hư Không ở phương trên

♪ Quy mạng Thập Phương Lôi Minh Âm Vương Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Vũ Âm Vương Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Tịch Thú Âm Vương Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Tổng Thủy Lôi Âm Túc Hoa Tuệ Vương Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Vô Lượng Huân Bảo Miên Tịnh Vương Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Ly Cấu Nhật Nguyệt Quang Thủ Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Tịnh Thủ Thiên Vương Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Minh Vương Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Thế Nhiêu Vương Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Dược Vương Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Siêu Không Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Thủ Tịch Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Tức Ý Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Đăng Quang Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Đại Thông Trí Thắng Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Đa Bảo Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Quang Viễn Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Định Quang Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Nguyệt Giáo Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Vô Trước Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Long Thiên Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng An Minh Đảnh Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Thắng Quán Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Trì Kế Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Biến Thắng Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Kim Tịch Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Ẩm Quang Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai ở quá khứ

♪ Quy mạng Từ Thị Như Lai ở vị lai tại Thế giới Thập Phương Nhẫn

♪ Quy mạng Phổ Hiện Như Lai ở vị lai tại Thế giới Ly Cấu Tâm

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Tuệ Kiến Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Sư Tử Uy Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Kim Cang Bộ Tích Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Quang Vô Cấu Xưng Vương Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Thời Đại Quang Minh Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Liên Hoa Quang Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Hải Trì Giác Ngu Lạc Thần Thông Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Độ Thất Bảo Hoa Giới Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Lực Nghiêm Tịnh Vương Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Phổ Minh Biến Động Quang Vương Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Nghiêm Tịnh Pháp Vương Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Xưng Anh Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Phổ Quang Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Tán Hoa Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Kim Hoa Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Vô Nhiệt Não Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng Cường Hành Tinh Tấn Như Lai ở vị lai

♪ Quy mạng 1.000 Đức Phật Như Lai trong kiếp Hiền ở vị lai

♪ Quy mạng Lưu-du Như Lai ở vị lai

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

1 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog