Pháp Giới 6 tháng trước

Hãy trân quý, quý trọng nhân duyên Tịnh Độ

Quý vị có cái nhân thiện, thêm vào cái duyên Niệm Phật, có lý nào không được quả báo tốt đẹp? Quả báo tốt đẹp là Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Chúng ta có duyên gặp được Phật pháp, có duyên gặp được “Vô Lượng Thọ Kinh”, gặp được A Di Đà Phật, đây là đại thiện căn hiện tiền, chứng minh chúng ta trong đời quá khứ, không phải không có thiện căn.

Chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì phải nỗ lực tu cái duyên của Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Quý vị có cái nhân thiện, thêm vào cái duyên “Niệm Phật”, có lý nào không được quả báo tốt đẹp? Quả báo tốt đẹp là Tây Phương Cực Lạc thế giới.

Chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này để một đời này có thể yên tâm nghĩ rằng: “Tôi chắc chắn được vãng sanh”.

Chúng ta tu học pháp môn Tịnh Độ, chẳng những không làm việc ác, cho đến lời nói ác cũng không nói, ý niệm ác cũng không sanh khởi, niệm niệm chỉ có A Di Đà Phật, tâm tâm chỉ nghĩ cảnh giới Tây phương.

Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: ”Hạnh siêu Phổ Hiền đăng bỉ ngạn”. Đăng bỉ ngạn nghĩa là đến bờ bên kia, tức Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như thật tu, y theo kinh văn ngày ngày tiến bộ, ngày ngày nâng cao, thật sự có thể siêu hơn Phổ Hiền Bồ Tát.

Xem Thêm:   Địa ngục Vô gián là gì? Những tội báo bị đày xuống địa ngục Vô gián

Phật không nói một lời giả dối, không nói một câu vọng ngữ, Phật nói: “Phổ Hiền Bồ Tát tu vô lượng kiếp mới có thành quả này, thế mà quý vị chỉ một đời là thành công”.

Nguyên do gì làm cho Phổ Hiền Bồ Tát tự than rằng không bằng quý vị? Phổ Hiền Bồ Tát trong lũy kiếp không gặp được pháp môn Tịnh Độ, cho nên chịu nhiều khổ nhọc, thời gian tu hành kéo quá dài.

Đây là do Ngài không may mắn bằng quý vị. Quý vị có vận may hơn, một đời này gặp được pháp môn Tịnh Độ, chúng ta cần phải trân quý, quý trọng nhân duyên may mắn này.

Trong kinh, chúng ta thấy được “Hương Quang Trang Nghiêm”. Đây là chỉ Tây Phương Cực Lạc thế giới quang minh chiếu khắp, hương thơm xông khắp. Thế giới như vậy, người người đều có phần, vấn đề là mình có muốn đi hay không? Nếu muốn đi thì không người nào mà không đi được.

Cổ Đức nói “Vạn người tu, vạn người đi”. Vấn đề là quý vị có tu hay không mà thôi.

Hoà Thương Tịnh Không!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

6 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog