Cách tụng kinh tại nhà
Pháp Giới 7 tháng trước

Cách tụng kinh tại nhà

Tụng kinh tại nhà mà giữ giới thanh tịnh, phước đức vô cùng lớn. Ngay khi bạn chuẩn bị khai kinh, vô lượng chúng sanh và quỷ thần đều tụ hội. Đồng quỳ xuống chắp tay, cung kính lắng nghe lời Phật dạy. Rất nhiều chúng sanh trong địa ngục và loài quỷ thần, nhờ nghe kinh mà minh lý, biết lỗi, ăn năn hối hận những tội mà mình đã tạo lúc làm người. Nhờ một niệm phát chân tâm sám hối này, mà họ được thoát khỏi ác đạo, sanh lên cõi trời người.

  • Thổ Địa& Bàn thờ ông Địa – Sự mê lầm khủng khiếp.
  • Sự thật về hạn Tam tai.
  • Cách đi lễ Chùa đúng pháp.
  • Cách thay đổi vận mệnh.
  • Âm đức là gì.
  • 10 chuyện Tâm linh có thật.
  • 10 chuyện nhân quả báo ứng có thật.
Cách tụng kinh tại nhà
Cách tụng kinh tại nhà

Tụng kinh tại nhà cần lưu ý

Hiện nay có một số kẻ tung tà kiến mê hoặc người, tung lắm thuyết hồ đồ. Chẳng hạn như nói: Tầng trên nhà mình có người ở thì không được thờ Phật. Phải hiểu là: Cho dù bạn ngụ tại từng chót bẹt của chung cư thì cũng nên thờ Phật! Bởi vì ở phía trên các tầng cao nhất vẫn có quỷ thần qua lại, và tít trên nữa còn có trụ xứ của chư thiên.

Lại có người bảo: Buổi tối không nên tụng Kinh Địa Tạng, vì hễ vừa tụng là quỷ thần đến, thỉnh tới dễ nhưng tiễn đi khó. Còn có thuyết khẳng định: Chú Lăng Nghiêm chỉ nên tụng vào 3-5 giờ, nếu không sẽ chẳng tốt. Rồi còn nói: Tụng kinh ở nhà mà niệm sai một từ sẽ xuống địa ngục, v.v… Quả thực là có vô số những tà lý, tà thuyết do người hồ đồ nói xằng tụng bậy để gieo sợ hãi chướng ngại cho người tụng kinh niệm chú. Ngàn vạn lần bạn chớ nên tin!

*

Quý vị sơ cơ đừng để bị lầm lạc bởi những thuyết nhảm nhí này. Đối với những tà thuyết trái bội Phật pháp như thế cần nên chỉnh lý và tự mình phải sáng trí khéo phân biệt. Ngài Tuyên Hóa từng nói: Kinh chú tụng thời gian nào cũng được cả. Hơn nữa khi người giữ ngũ giới tụng kinh tại nhà, luôn có nhiều chúng sinh đến quỳ nghe. Nếu như nói: Tụng kinh đọc sai một từ xuống địa ngục, vậy thì còn ai dám tụng kinh tin Phật pháp nữa? Chẳng lẽ Phật giảng kinh thuyết pháp là để giăng thòng lọng làm hại người sao?

Tôi học Phật đã hai mươi năm, đều tranh thủ lúc rảnh mà tụng kinh tại nhà. Tôi tụng Kinh Địa Tạng mục đích là tụng cho quỷ thần nghe, hy vọng họ đến nghe càng nhiều càng tốt. Vì bọn họ nhờ nghe kinh minh lý, sẽ thu được lợi ích. Nương Phật lực gia trì nên nghe kinh rồi thì họ được lìa khổ được vui đầu thai cõi thiện, vì vậy họ tri ân không hết, sao có thể làm hại chúng ta chứ?

*

Còn có Vi đà Bồ tát, Thiên long bát bộ cùng Hộ pháp thần vương, chư quỷ thần…Tất cả đều bảo vệ người tụng kinh trì chú. Phàm là oan gia trái chủ, có muốn đến tầm cừu báo oán, hay thiên ma ba tuần muốn tìm tới gia hại, đều chẳng thể lại gần.

Nếu dốc sức thành tâm tụng kinh tại nhà cho chúng sinh nghe. Trừ việc chuyên vì cá nhân nào đó mà tụng kinh ra, thì công đức tụng kinh xin hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới. Lâu dần, túc oán sẽ hóa giải, bệnh dữ sẽ được lành, sự nghiệp dần thuận lợi.

Tu hành quý ở chỗ trì chí bền tâm, không nên nôn nóng muốn mau đạt hiệu quả. Chẳng hạn như ở nhà tụng kinh mới nửa quyển hay vài ngày thì đã nôn nóng, mong có cảm ứng liền. Đây là tính tham lam ích kỷ, nên loại trừ.

Cách tụng kinh tại nhà

Chỉ cần bạn ăn chay, dẫu nhà chưa có bàn thờ Phật vẫn tụng kinh được. Chủ yếu là tắm gội sạch sẽ, giữ tâm thanh tịnh không tạp niệm. Chuông khánh có cũng tốt mà không có cũng chẳng sao. Bạn ngồi hoặc quỳ mà tụng kinh tùy theo sức của mình. Người nào nếu có thể ăn chay giữ giới, lại nguyện vì pháp giới chúng sanh mà tụng kinh, thì thân sẽ phát ra lớp kim quang mỏng. Lúc lạy Phật có Phật quang chiếu đến hộ thân, nên chiêu cảm vô số chúng sanh bái lạy cùng. Hễ họ đến nghe kinh, thính pháp, bái sám Phật, đều sẽ được tái sanh lên cõi người. Đến lúc trưởng thành sẽ được gặp Phật pháp mà tu học.

Triệu thỉnh thân gia quyến thuộc nhiều kiếp

Trước khi tụng kinh, ta nên âm thầm nghĩ đến những oan gia trái chủ hay quyến thuộc chưa tin Phật của mình. Dù họ còn sống hay đã mất, chỉ cần chư vị niệm tên họ, triệu thỉnh âm thầm. Nếu như họ đến trước Phật, dù chỉ khom lưng xá chào hoặc lạy một lễ, chắp tay một lúc. Xem như là đã kết chút thiện duyên nhỏ bé mỏng manh với Phật. Thần thức họ nhờ được bạn kêu mời nên mới có thể lập tức đến, hiện diện tại đạo tràng. Nếu họ phát tâm chịu nghe kinh, sám hối lễ Phật, thì ắt sẽ thu được rất nhiều lợi ích.

Khi bạn niệm tên họ, giống như ban cho họ vé vào cửa để tham dự, nên họ đối với bạn sinh tâm cảm kích không cùng, nhân đây có thể phát sinh tác dụng hóa giải oán hận. Thông thường tại các pháp hội lớn nhỏ, hay ngay trước Phật đường nhà mình (khi chúng ta tụng kinh lễ Phật, sám hối, bạn vẫn có thể mời thỉnh họ tham gia), dần dần bạn sẽ phát hiện ra: Người trong nhà cũng đang quy hướng Phật giáo. Thậm chí các oan thân trái chủ trước đây còn có thể sẽ hướng bạn báo tin vui (tha thứ) trong mộng

Tụng kinh nghiệp sẽ được chuyển dần

Có nhiều người, trước khi tin Phật thì không bị gì. Nhưng sau khi thờ Phật trì giới tụng kinh thì phát chướng duyên hoặc bệnh tật. Đây chính là: “Hậu báo chuyển thành tiền báo”. Nghĩa là báo ứng đời sau được trổ sớm ngay trong đời này, quả nặng chuyển thành quả nhẹ. Và “Trọng báo đang chuyển thành khinh báo” chính nhờ họ lễ Phật, niệm Phật mà được tiêu nghiệp

Chỉ có học Phật mới giúp chuyển biến mệnh vận mình. Chỉ có sám hối mới khéo hóa giải oán hận kiếp xưa. Nhân quả không nhất định là phải trả báo. Chỉ cần bạn chịu dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, chân thành sám hối sát nghiệp đời này. Lại thường vì chúng sinh tụng kinh niệm Phật, thì chúng sinh đều lìa khổ được vui. Tội nghiệp của bạn đã tạo trong quá khứ có thể dần tiêu trừ.

*

Lưu ý: Không nên vì niệm Phật hay đọc vài bộ kinh một thời gian mà thấy không có cảm ứng mà sinh tâm nghi ngờ đối với Phật pháp. Phải biết ta có vô biên các loại ác nghiệp, không thể một sớm một chiều mà tiêu hết được. Cần phải kiên trì tụng kinh tại nhà. Bởi chỉ có cái tâm vị tha, vì chúng sinh không vì mình, mới là tâm đại từ bi. Theo đó nghiệp chướng dần tiêu trừ, tự nhiên cảm ứng tương thông, lìa khổ được vui.

Có người trước khi niệm Phật tụng kinh, thân thể hay gia đình sự nghiệp đều ổn. Sau khi trì giới niệm Phật tụng kinh rồi thì lại xảy ra chuyện: Đây chính là hậu báo chuyển thành tiền báo, báo nặng chuyển thành nhẹ, được cảm ứng dứt nghiệp. Bởi vì trước khi trì giới, họ đã từng sát sinh tạo ác, làm chướng ngại người. Chỉ cần đừng thối tâm, cứ kiên nhẫn qua một thời gian, thì sự nghiệp gia đình thảy đều chuyển tốt, chướng ngại tiêu tan.

Khi mắc bệnh thì có thể dùng thuốc, nhưng không nên dùng loại thuốc có thành phần động vật trong đó. Phải loại bỏ thành phần động vật đi, rồi tụng ba biến “Chú Đại Bi” gia trì vào thuốc mà uống sẽ thấy có hiệu quả.

Tụng kinh tại nhà phải chí tâm

Thành tâm sám hối lỗi xưa là rất cần thiết, quan trọng. Có thể nói rằng nếu như bạn không học Phật, thì hiện giờ không xảy ra vấn đề gì, nhưng sau này sẽ phát sinh chuyện nặng nề hơn. Hiện tại, sau khi học Phật mà bạn bị xảy ra những chuyện không hay, thì cần phải dùng tâm “luôn nhận lỗi mình chớ bàn lỗi người để ứng phó. Bởi lỗi người tức là lỗi ta, hãy xem tất cả là Bồ tát, mình thực sự là phàm phu”.

Tụng kinh tại nhà nên quỳ tụng

Nên vì những người đối nghịch với mình mà thành tâm quỳ trước Phật. Tụng 3, 7, 21 hoặc 49 hay 108 bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho họ. Vì sao phải hồi hướng cho họ? Bởi: “Muốn biết nhân kiếp trước, nhìn quả thọ đời này”, do đời quá khứ bạn từng thiếu nợ đối phương nên đời này phải trả.

Vì sao phải quỳ tụng kinh? Tôi ví dụ thế này: Bạn vì họ ngồi tụng một bộ Kinh Địa Tạng thì giống như cho họ hai mươi vạn tiền. Còn nếu quỳ tụng một bộ Kinh Địa Tạng với tâm tư chí thành thì giống như cho họ hai trăm vạn. Nếu như nhà không có Phật đường thì hãy tìm một chỗ yên tĩnh tụng kinh cũng được. Thời gian có nhiều thì bạn tụng một bộ, có ít thì tụng một đoạn. Thời nào tụng kinh cũng được hết, miễn là bạn thành tâm quỳ tụng, sẽ chiêu cảm vô lượng chúng sinh quỷ thần đến quỳ nghe bạn tụng kinh.

Cố gắng tập trung khi tụng kinh tại nhà

Lúc tụng kinh nên dốc sức điều phục mình, đừng để tâm suy nghĩ tán loạn. Nếu tâm vọng loạn khởi thì lập tức kéo về ngay. Tâm càng chí thành thì công năng hiệu quả càng lớn, âm thanh tụng kinh sẽ càng truyền xa. Điều này chiêu cảm nhiều chúng sinh tìm đến nghe kinh, công đức sẽ càng lớn. Giống như đồng một trường diễn giảng, hễ xuất vé cho người đến nghe càng đông thì thu nhập càng cao. Tất nhiên người không có điều kiện nhiều, chỉ cần ở tại nhà tụng kinh thì cũng gieo lợi ích rất rộng.

Phải nhớ lúc tụng kinh không được khởi tâm ôm niệm oán hận người, điều này cực kỳ quan trọng. Bởi vì cho dù đối phương đã mất hoặc không hiện hữu ở trước mặt bạn, thần thức họ vẫn nghe được bạn tụng kinh cho mình, vẫn nhìn và biết rõ mồn một tâm thái của bạn.

Giống như bạn trả nợ cho người, nhưng hoàn tiền với thái độ xấu, còn rủa sả họ mấy câu nữa. Vậy bạn nghĩ xem, họ có tha thứ cho bạn được không? Nếu như tâm chân thành, vừa tụng kinh đã phát sinh chuyển biến, bởi vì Phật nói “tất cả duy tâm tạo”.

Tụng Kinh tại nhà: Một câu chuyện điển hình

Tôi xin kể một phương pháp giải trừ xung khắc, thù hận rất thích hợp với tất cả những người xung đột với bạn. Cho dù họ có qua đời, nếu bạn có thể vì họ tụng vài bộ “Kinh Địa Tạng”, thì không những giúp hóa giải nghịch duyên từ nay về sau. Thậm chí họ còn có thể ứng mộng, bày tỏ niềm hoan hỉ, báo tin vui cho bạn. 

Một bà Phật tử họ Vương ở Thiên Tân, có cô em dâu hơn ba mươi tuổi bị bệnh chết đi. Trước khi mất, cô này đã trăn trối yêu cầu chồng hai điều:

  1. Xin chồng đừng tục huyền, cô không muốn con mình có mẹ ghẻ.
  2. Cô chết rồi không đƣợc thiêu, mà nên bảo quản thi thể trong ngăn đá để cho chồng con đều có thể đến nhìn.

Chồng cô thuận miệng hứa đại. Nhưng cô chết ba ngày thì đem thiêu. Tám tháng sau ông cưới vợ kế. Không bao lâu, cô vợ này toàn thân bị bệnh, mà chứng bệnh giống hệt cô vợ quá cố đã mắc phải. Sau đó cô vợ mới còn tỏ vẻ rất sợ ánh sáng, cứ trốn vào chỗ tối. Phòng lúc nào cũng đóng suốt, ngay cả cửa sổ cũng cho dán kín, bệnh viện chẩn đoán là bị bệnh tâm thần.

Oán hồn quậy phá

Bà Vương hỏi tôi, có phải là hồn của cô vợ trước đang gá vào hay chăng?

Tôi nói:

– Đúng vậy, cô vợ cũ hiện đang trách chồng không giữ lời hứa, chẳng chịu thực hiện các điều cô ta yêu cầu. Vì vậy mà cô ta trút giận vào cô vợ kế.

Bà Vương hỏi:

– Phải làm sao để hồn cô em dâu chịu bỏ đi?

Tôi nói:

– Bà đã là cư sĩ giữ giới ăn chay, thì có thể tự mình ở nhà tụng kinh siêu độ vong linh cho em dâu. Hãy vì cô ta tụng ba bộ Kinh Địa Tạng, cầu cô siêu sinh thiện đạo. Trước bàn Phật bà lập linh vị cho cô ta, khẩn cầu Phật lực gia trì cô vãng sinh thiện đạo, ly khổ đắc lạc. Nếu chẳng có phương tiện gì thì trước tiên chỉ cần quỳ tụng Kinh Địa Tạng, mỗi ngày một bộ là ổn.

Bà Vương ngay tối đó bắt đầu tụng kinh siêu độ. Đến ngày sáng ngày thứ tư, tôi đang tĩnh tọa đột nhiên nhớ đến chuyện bà Vương, thầm nghĩ: “Chắc bà ta đã tụng xong ba bộ kinh rồi”, nên cũng muốn quán sát nhìn xem: Hiện thời em dâu bà đã siêu độ hay chưa? Ngay tức khắc tôi thấy cô em dâu bà vẫn còn gá vào thân cô vợ kế kia, hơn nữa lộ vẻ rất tức giận.

Tụng kinh tại nhà mà không thật tâm

Tôi liền hỏi:

– Chị chồng cô đã tụng ba bộ Kinh Địa Tạng để cầu siêu cho rồi, vì sao mà cô vẫn chưa đi đầu thai vào cõi thiện vậy?

Cô phẫn nộ nói:

– Mụ ấy tụng kinh cho tôi mà bụng còn lầm bầm rủa xả thế này: “Đúng lý mi không được đầu thai, ai bảo lúc sống mi bất hiếu với mẹ ta làm chi!”. Vì vậy mà tôi không đi, để bọn họ đừng có tưởng là mình ngon!

Ngay sáng đó, tôi gọi điện hỏi thăm bà Vương, quả nhiên là đúng y như vậy. Do cô em dâu cũ lúc còn sống hay làm cho mẹ chồng tức giận, nên bà Vương lúc tụng kinh không ngăn được niệm xấu khởi lên. Bà có thầm khởi niệm như vầy: “Nếu không phải vì em trai ta, thì ta đây không thèm siêu độ cho mi đâu!”.

Tôi phê bình tri kiến quá sai lầm của bà Vương. Vì đã là đệ tử Phật, thì đối với tất cả chúng sinh phải nên từ bi hỷ xả, có đâu lại buông chẳng nổi tâm sân hận như thế? Đây chẳng phải là trên đường tu hành tự dựng lên chướng ngại cho mình hay sao?

Bà Vương đã biết lỗi, nói là hôm nay sẽ vì em dâu tụng kinh siêu độ lại và bà hướng em dâu ngỏ lời xin lỗi. Ba ngày sau, việc này xem như đã giải quyết xong, cô vợ mới hồi phục bình thường.

Tụng kinh tại nhà cần đặc biệt lưu ý

Phàm muốn siêu độ cho ai, tất nhiên người thực hiện cần phải dứt trừ ăn mặn. Ít nhất trong thời gian siêu độ phải tuyệt đối ăn chay, không được đụng đến đồ mặn. Bởi vì trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật giảng: Người ăn thịt không phải đệ tử Phật. Cho dù họ chỉ ăn ngũ tân thì dẫu có tuyên thuyết 12 bộ kinh, thì thập phương thiên tiên do hiềm kỵ mùi hôi, thảy đều lánh xa.

Hơn nữa lúc tụng kinh tâm phải trụ vào kinh văn, không nên phóng tâm hướng ngoại, nếu có chút phân tán, phải lập tức kéo về. Bằng không sẽ chẳng đạt được tác dụng siêu độ. Phải biết giữ tâm một chỗ, việc gì cũng có thể thành.

Ăn chay tụng kinh mới đúng pháp 

Do ngu si chúng ta tạo đủ tội mà không hay như: Thấy người trì giới, ăn chay, đoạn rượu, dứt thuốc hút, thì phê bình chê họ là “tu thấp!”. Lại còn khuyên họ nên thuận theo tự nhiên, “cứ ăn mặn, cứ hưởng thụ” mới là tu cao v.v…

Còn nữa, bản thân mình không trì giới. Chẳng biết “nhân giới sinh định, nhân định phát huệ”. Bởi không trì giới, nên các công đức tu khác đều không thể viên mãn. Như trong “Kinh Lăng Nghiêm” giảng: “Người ăn ngũ tân dù có thể tuyên thuyết 12 bộ kinh, song mười phương thiên tiên do sợ mùi hôi, nên đều lánh xa”. Do ăn hành, tỏi, hẹ các thứ ngũ tân, khiến miệng hôi. Khi tụng kinh không có chúng sinh đến nghe nên không thọ ích, không có công đức. Vì sao họ không thể đến nghe bạn tụng kinh, bởi trên mình bạn phát ra mùi hôi thối họ không chịu nổi

Vì vậy việc người Phật tử cần làm trước tiên là phải nghĩ cho chúng sinh, dùng lòng từ bi bình đẳng mà đối đãi với tất cả chúng sinh. Tuyệt không có lòng muốn ăn thịt chúng sinh. Người học Phật chân chính không được vị kỷ, chỉ nghĩ đến lợi người. Luôn tuân thủ kỷ luật, giữ phép tắc, hiếu kính song thân. Như vậy mới là người học Phật có chánh tín, chánh tri, chánh kiến, chánh hạnh.

Nên một lần xem Kinh Lăng Nghiêm

Nếu là người sơ cơ muốn nghiên cứu kinh Phật. Tôi đề nghị trước tiên bạn nên tìm đọc “Kinh Thủ Lăng Nghiêm” do ngài Tuyên Hóa giảng. Hãy nghiên cứu cho tỉ mỉ, tôi chăc rằng bạn sẽ ưa thích Phật pháp. Bạn chỉ cần chăm chỉ đọc bộ kinh này. Thì đã có thể tăng trưởng trí huệ, có được “hỏa nhãn kim tinh”. Bất kể yêu tà nào cũng bị bạn nhận ra, nhìn thấu hết. Đương nhiên nếu có chút sai lệch thì bản thân bạn cũng sẽ biết rõ thông suốt.

Nếu bạn nghe người nói “Kinh Lăng Nghiêm là giả, chẳng phải Phật thuyết…” thì tuyệt đối không nên tin. Vì người tuyên bố kia chưa làm được những điều như trong “Tứ chủng thanh tịnh minh hối” nơi Kinh Lăng Nghiêm dạy, nên họ rất sợ mọi người đọc Kinh Lăng Nghiêm sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của họ. Nếu lời này là sai, tôi xin chịu đọa địa ngục.

Xem kinh rồi thì bạn hãy bắt đầu thử bỏ mặn ăn chay chừng nửa tháng xem? Tôi không dám nói thử một tháng vì sợ bạn thiếu kiên nhẫn không làm nổi. Nhưng ít nhất thì khi tụng Kinh Lăng Nghiêm, trước đó ba ngày bạn hãy khởi sự bỏ mặn ăn chay. 

Hãy một lần thử tụng kinh tại nhà

Hằng ngày những lúc rảnh thì bạn ngồi hay quỳ tụng Kinh Địa Tạng. Nếu nhà có người bệnh nặng thì tụng cho người bệnh. Nếu có thai phụ thì tụng cho thai nhi. Nếu có đại khổ nạn lớn gì chưa thể giải quyết: Chẳng hạn như vợ chẳng thể mang thai, công tác không thuận lợi. Thì hãy vì những con vật mình từng đã giết, ăn qua mà tụng kinh. Bạn chỉ cần tụng thành tâm, ắt sẽ có chuyển biến tốt. Bởi vì Phật pháp là thuốc hay vi diệu, mà bạn không cần tốn tiền nộp phí chữa trị.

Tính ra nửa tháng hay một tháng bạn thí nghiệm bỏ mặn ăn chay đó. Chẳng những không ảnh hưởng gì đến sức khỏe bạn. Ngược lại còn khiến nó tốt hơn lên mà chẳng tốn tiền. Nhất định bạn sẽ thấy được sức mạnh Phật pháp và điều kỳ diệu không thể nghĩ lường. Nếu bạn thành tâm thực hành đúng như tôi khuyên mà không có cảm ứng thì quả là vô lý.

Khi bạn chứng nghiệm được rồi, có tín tâm kiên định rồi, dần dần sẽ bước vào chánh đạo tu hành. Chúng ta tạo vô biên tội, chư Phật đều thấy rõ. Chỉ có sám lỗi trước dứt lỗi sau, cải đổi tu sửa, mong nhờ lực gia trì của Phật. Rồi phát tâm Bồ đề, nguyện như pháp tu hành mới có thể tiêu hết tội.

Ở nhà nên tụng kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng chính xác là một bộ kinh vi diệu không thể nghĩ lường, trong kinh giảng về quả báo tu thiện làm ác của người đời này lẫn đời sau. Mô tả cảnh địa ngục đáng sợ, đủ khiến chúng sinh nghe xong kinh hoàng, hồi đầu dứt ác hành thiện. Nếu có thể từ đó thệ giữ ngũ giới, lễ Phật tụng kinh tu hành tinh tấn, sẽ càng thu được lợi ích lớn. Trong kinh nói:

Lại vầy nữa, này Phổ Quảng! Trong mỗi tháng những ngày: Mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm, mười tám. Hăm ba, hăm bốn, hăm tám, hăm chín và ba mươi. Mười ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tội kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Tất cả những cử chỉ động niệm của chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi. Huống nữa là những kẻ buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ trăm điều tội lỗi.

*

Về đời sau, nếu có chúng sanh nào trong mười ngày trai kể trên đây. Có thể đối trước hình tượng của chư Phật, Bồ Tát, Hiền, Thánh để đọc tụng Kinh, này một biến. Thời chung quanh chỗ người đó ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Trong khoảng một trăm do tuần không có xảy ra những việc tai nạn. Còn chính nhà của người đó ở, tất cả mọi người hoặc già, hoặc trẻ về hiện tại và vị lai: Đến trăm nghìn năm xa khỏi hẳn các ác đạo. Trong mười ngày trai trên đây nếu có thể mỗi ngày tụng một biến Kinh này. Thời trong đời hiện tại hay làm cho người trong nhà không mắc phải bịnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dật.”

Tụng Kinh Địa Tạng có nhiều lợi ích, nhiều điều hay như thế. Những vị mới biết đến Phật pháp, xin mời tụng thử hơn một tháng xem? Nếu vị nào do bận rộn công tác, thì cũng có thể tụng bất kỳ thời gian nào. Cần nhớ kỹ tuyệt đối không nên sát sinh giết vật để ăn. Phải bỏ mặn ăn chay, cũng không nên ăn ngũ tân. Làm được vậy thì quý vị sẽ thấy ngay trên thân mình sẽ phát sinh việc tốt lành bất tư nghị.

Hãy biết tự lo cho mình: Ai ăn nấy no, ai tu nấy hưởng

Chúng ta hiện đang khỏe mạnh nên dốc lòng học Phật tu hành. Đừng ỷ y phút lâm chung sẽ có con cái siêu độ giùm cho. Dù con cái chí hiếu hết lòng tổ chức lễ tụng kinh siêu độ. Nhưng nên nhớ kỹ công đức có bảy phần, bản thân người được hồi hướng chỉ hưởng một phần.

Vì vậy, phải lợi dụng cơ hội mình đang còn khỏe mạnh mà nỗ lực tự tu. Lo tụng kinh sám hối, dùng tiền của chính bản thân bỏ ra phóng sinh, in kinh, tạo công đức v.v…Như vậy thu hoạch sẽ trọn vẹn, chắc chắn hơn.

Lời trong kinh nói chân thực bất hư. Cho nên nhất định ngay đời này chúng ta phải phát đại Bồ đề tâm, tu thoát tam giới. Nếu không chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Bởi vì những lúc ta tạo ác nghiệp, thường khởi tâm ác độc như sói lang. Nếu hận người nào, thì muốn họ chết ngay. Nếu tật đố ai, thì không thấy điểm tốt nào của họ. Nếu muốn hủy một người nào, nhất định làm cho họ khổ mới nguôi hận. Khi đánh ai, là muốn họ đau thấu trời đất. Lúc phẫn nộ, hai mắt phóng ánh nhìn tóe lửa. Bất kể thân phận địa vị, tất cả lời ác độc đều phun hết ra, mù quáng tạo đủ thứ tội lỗi.

(Cách tụng kinh tại nhà – Theo Báo ứng hiện đời – Ni Sư Hạnh Doan Dịch)

Tuệ Tâm 2020.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Tam nghiệp thân khẩu ý là gì? Làm thế nào để tịnh hóa nghiệp?

54 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog