Cách lạy Phật đúng pháp
Pháp Giới 5 tháng trước

Cách lạy Phật đúng pháp

Cách lạy Phật đúng pháp và tôn kính nhất là Ngũ thể đầu địa, tức gieo năm vóc, đầu chạm đất. Như thế, lạy Phật đúng cách là:

 1. Hai gối quỳ xuống chạm đất.
 2. Hai cánh tay chạm đất.
 3. Đảnh đầu chạm đất và ngửa hai bàn tay qua trán, như để biểu thị đầu tiếp xúc với chân Phật.

Đây là cách lạy Phật tôn kính bậc nhất, dù bạn ở Chùa hay ở nhà cũng đều nên lạy như vậy mới đúng pháp. Nếu bạn chí tâm không vọng niệm, ắt trong mỗi lạy đều diệt trừ vô lượng vô biên tội!

 • 10 chuyện tâm linh có thật.
 • 10 chuyện nhân quả báo ứng có thật.
 • Thiên ma là loại ma gì.
 • Phép thuật có thật hay không.
 • Quỷ thần có thật không.
 • Công đức Bố thí.
 • Cách trị bóng đè linh nghiệm nhất.
 • Cách trị khóc dạ đề
 • Kinh Địa Tạng Linh Cảm ứng.
 • Cách thay đổi vận mệnh.
Cách lạy Phật tại nhà
Cách lạy Phật

Cách lạy Phật đúng pháp 

Người tin Phật thì nhiều, nhưng người biết cách lạy Phật lại ít. Bởi thế nên chẳng mấy người được hưởng hương vị thanh lương nơi giáo pháp của như Lai. Khi đối trước tôn tượng, bạn cần lạy Phật theo đúng quy tắc sau:

 1. Đứng thẳng chắp tay, 2 tay phải chắp khép lại như hoa sen búp, tuyệt đối không nên để ở giữa trống. Hai chân cách nhau chừng 2 tấc, đứng thành hình chữ bát (八).
 2. Sau khi đứng xong phải kiềm tâm thanh tịnh, không được khởi tạp niệm trong đầu.
 3. Lúc sắp lạy tay phải chấm đất trước, tay trái còn chắp ngang ngực, khom mình đồng thời hai đầu gối quỳ xuống chấm đất.
 4. Kế đến là tay trái chấm đất, hai lòng bàn tay ngửa ra. Tay phải ngửa đưa ra trước, rồi đến bàn tay trái.
 5. Hai tay ngang nhau đồng thời đem đảnh đầu cúi xuống giữa khoảng 2 lòng bàn tay. Đây là biểu thị hai tay nâng chân Phật để cầu phước huệ.
 6. Lạy xong, hai bàn tay co và lật úp, đầu rời khỏi mặt đất. Trước hết là tay trái dở lên rồi đến tay phải, từ từ đứng dậy.
 7. Lúc đứng dậy, lấy tay phải chống đỡ thân, 2 gối từ từ rời khỏi đất và tay trái cũng rút lên chắp ngang ngực, 2 bàn tay chắp ngay ngắn đứng thẳng. 
*

Cách lạy Phật này gọi là đầu diện tiếp túc lễ, còn gọi là năm vóc sát đất, để biểu thị lòng tin kính tột bậc!

Thích Môn Quy Kính Nghi chép: “Đảnh đầu là nơi cao nhất của con người, bàn chân là nơi thấp nhất trên thân Phật. Đem cái cao nhất của ta để lạy dưới chỗ thấp nhất trên thân Phật, lễ hết chư Phật trong ba đời.”

Cách lạy Phật: Lạy Phật có ý nghĩa như thế nào

Đại Giải Thoát Kinh chép: Như hoa sen búp 2 tay chắp khép lại, vô lượng thân nhóm họp đảnh lễ 10 phương Phật. Đảnh lễ là để đối trị ngã kiến, ngã mạn của chúng ta, mượn hình thức bên ngoài để rèn luyện bản thân, khiến cho chúng ta tiêu trừ kiêu mạn.

Dùng phương pháp lạy Phật gieo năm vóc sát đất để trong sạch phiền não 5 trược, thành tựu được 5 loại gia trì như: Thân, miệng, ý, công đức, sự nghiệp.

Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao chép: Khi lễ kính Tam bảo cần phải năm vóc sát đất, nhờ vào tâm kiền thành này mà nhiếp phục được sự kiêu mạn. Như thế, lạy Phật có ý nghĩa:

 1. Người hành lễ lúc gối phải chấm đất, nguyện cho chúng sanh được đạo giác ngộ.
 2. Người hành lễ lúc gối trái chấm đất, nguyện cho chúng sanh ở ngoại đạo không khởi tà kiến, đều được an trụ trong đạo chánh giác.
 3. Người hành lễ lúc tay phải chấm đất, nguyện như Thế Tôn ngồi ở Kim Cang Tòa. Đại địa chấn động, hiện bày điềm lành, chứng nhập đại giác ngộ.
 4. Người hành lễ lúc tay trái chấm đất, nguyện cho chúng sanh xa lìa ngoại đạo, dùng tứ nhiếp pháp để thu nhiếp những người khó điều phục.
 5. Người hành lễ lúc đảnh đầu chấm đất, nguyện cho chúng sanh lìa tâm kiêu mạn, đầu được thành tựu vô kiến đảnh tướng.
*

Luật dạy: “Phải dốc một lòng chắp mười ngón tay và hai bàn tay cúng dường đức Phật”. Hoặc: “Chắp tay bạch cùng đức Phật”. Nghĩa là sửa đổi diện mạo trang nghiêm để tỏ lòng cung kính, giữ tâm không cho tán loạn. Tâm vốn khó chế ngự, nên phải chắp tay mới giữ được một lòng.

Hiện nay, phần đông người lễ Phật chỉ chắp ngón tay, không chắp bàn tay. Hoặc chỉ chắp ngón tay mà mở bàn tay, do lòng ngã mạn, phóng túng gây ra cả. Thà mở ngón tay mà chắp tay hơn là chắp ngón tay mà mở bàn tay. Muốn cầu phúc, rốt cuộc lại gây nên tội ngã mạn. Cần biết nghi thức một lòng chắp tay tức phải đem đỉnh đầu, hai khuỷu tay và hai đầu gối cúi mọp xuống sát đất mà hành lễ. Do đó, luận Địa trì có nói: “Cần hướng năm luân xuống sát đất khi hành lễ”.

Kinh A-hàm nói: “Hai khuỷu tay, hai đầu gối và đỉnh đầu là năm luân. Luân là tròn. Năm luân này đều tròn, có thể đưa lên xuống và xoay chuyển sinh ra phước đức, nên mới gọi là luân”

Cách lạy Phật: Công đức lạy Phật vô lượng vô biên     

Bạn lạy Phật được tiêu nghiệp tăng phước. Bởi thế chư Tổ sư dạy: “Lạy Phật một lạy tội diệt hà sa” là như thế. Khi Hòa thượng Tuyên Hóa còn tại thế, Ngài có quy định: Những ai muốn làm đệ tử của Ngài, chỉ cần cung kính lạy Phật 1 vạn lạy là được. Ngài Tuyên Hóa là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà dạy như thế thì biết: Công đức lạy Phật không thể nghĩ bàn!

Trong cuốn Khai Thị, Hòa thượng kể: “Hôm nay là lễ đức Bồ-tát, tuy Chùa Tây Lạc Viên (Hồng Kông) xây ở trên núi xa xôi, phải leo ba trăm bậc thang cấp mới lên tới được; song quý-vị tới đây tham gia đả thất thì vô cùng vui sướng, đủ thấy rằng quý-vị có tâm chân thành, tinh thần dũng mãnh tinh tấn. Nhiều người ở đây sau khi lạy Phật về cho biết rằng công việc làm ăn của họ thuận lợi hơn xưa.

Như vị cư sĩ Viên Quả Lâm, từ ngày đến chùa công việc càng ngày càng phát đạt. Còn cư sĩ Ðàm Quả Bộc từ ngày quy y thì tăng phước diên thọ, năm nay tám mươi tuổi ngoài mà thân thể vô cùng tráng kiện. Có một em què từ bốn tuổi đến chín tuổi chẳng đi được, nhưng khi đến đây lạy Phật thì chân lành bịnh, có thể đi đứng được. Con gái nhà họ Viễn chân cũng bị bịnh, tìm thuốc bắc, uống thuốc tây nhưng bịnh chẳng lành, sau khi lạy Phật thì bịnh khỏi ngay. Do vậy nên nhiều người tuyên truyền rằng tôi có thể trị bệnh, thực sự chẳng qua đó là do công đức lạy Phật mà ra.

*

Ngài Quả Khanh bảo: “Quỷ thần thường nương theo người tu hành trì giới, tập tu, lạy Phật niệm Phật theo, nhờ vậy mà được lợi ích. Cho nên khi ta thắp hương lễ Phật cúng dường, không những biểu thị lòng cung kính đối với Phật, mà còn có thể khởi tác dụng giáo hóa, độ những chúng sinh mà mắt phàm không thể nhìn thấy.

Tại Hà Nam Sơn Tây, tôi từng gặp hai cô bé mười mấy tuổi, nói lắp cà lăm, phát âm không rõ ràng. Là do đời quá khứ từng hủy báng Phật, hay nói chuyện thị phi của người mà chiêu cảm quả này. Tôi khuyên họ nên sám hối tội xưa và hằng ngày ở trước Phật xướng danh hiệu Ngài. Sau đó lạy ba trăm lạy. Nửa năm sau hai em hồi phục nói năng bình thường. Phải biết lễ Phật một lễ, tột diệt hằng sa, điều này có thực không dối.”

Cách lạy Phật: Phương pháp tịnh hóa tam nghiệp

Khi bạn dùng cách Lạy Phật gieo năm vóc, lại thêm niệm danh hiệu Phật thì tịnh hóa cả ba nghiệp.

 1. Năm luân đụng sát đất để trừ bỏ cái xấu của thân.
 2. Xưng tụng danh hiệu, tán thán đạo đức của đức Phật để trừ bỏ cái xấu của miệng.
 3. Tâm thường máy niệm, như gương trước mắt, để trừ bỏ cái xấu của ý.

Nhằm đối diện với Phật nhãn, nên thân cần lễ bái. Nhằm đối diện với thiên nhĩ, nên miệng cần đọc tụng. Nhằm đối diện với tâm khác, nên ý cần máy niệm. Miệng nhờ đọc tụng, nên chứng được Văn tuệ, ý nhờ máy niệm, nên chứng được Tư tuệ. Thân nhờ lễ bái, nên chứng được Tu tuệ, thân nhờ lễ bái nên chứng được giới học. Ý nhờ máy niệm nên chứng được định học. Miệng nhờ đọc tụng nên chứng được tuệ học. 

*

Bạn cần biết răng: “Lạy một đức Phật, tức lạy 10 phương chư Phật. Tất cả đức Phật, chính là một Phật. Cho nên lạy một lạy, thông khắp pháp giới. Phẩm vật hương hoa, mọi thứ cúng dường, cũng đều như thế. Pháp Tăng càng kính, cũng đồng với ta. Ba ngôi tuy khác, thể tính vốn cùng. Tam thừa tuy khác, giải thoát nghĩa đồng.

Thế nên một lạy, nghĩa là mọi lạy, tất cả mọi lạy, nghĩa là một lạy. Như thế, tam bảo đã thông, hết cả tam giới, lục đạo tứ sinh, đều cùng niệm Phật, lạy Phật cúng dường. Tự tỉnh thân tâm, lâng lâng vô ngại. Niệm Phật cảnh giới, tâm tâm sáng trưng, cúi xuống đứng lên, đều đáng tôn kính. Nhờ đó, thanh tịnh vô cùng, phước báo vô lượng. Ấy gọi là lễ bái pháp trí thanh tịnh.

Cách lạy Phật: Hòa thượng Tuyên Hóa dạy

Có một lần ở Harbin, chúng tôi gặp một Mục Sư người ngoại quốc. Ông nói với chúng tôi:

“Phật giáo muốn người ta lạy tượng Phật bằng gỗ. Đây thật là điều mê tín, không có lợi ích chi cho con người!”

Tôi đáp: “Ông không bái tượng gỗ, thì lại có ích lợi gì chớ?”

Đức Cha đó nói: “Thì không bị mê tín đó.”

Tôi nói: “Lạy Phật là giảm bớt tập khí tự đại kiêu ngạo của chúng ta, cũng là cách thể dục hay nhất để tăng cường sức khoẻ. Vậy còn có cái gì tốt hơn cái này nữa? Còn như ông nói là “mê tín” thì đó vốn là cái danh từ bình thường nhất. Cho nên “mê tín” là chỉ cho kẻ phàm phu bị mê hoặc. Nếu người đó sanh khởi tâm cầu tin chánh pháp thì tương lai quyết định sẽ thành Phật, không chút nghi ngờ.

Ngoài ra còn có một loại “tín mê” tức là tín mà mê, thường là loại ngoại đạo. Ngoại đạo tuy có tín ngưỡng, nhưng tin theo một cách mù quáng, vô đường tà mà không biết, nên tương lai tạo nghiệp thọ báo không thể nói hết. Còn có một loại là “mê bất tín” là chỉ thiên ma. Thiên ma mê hoặc khiến người đọa lạc thành quyến thuộc của hắn mà bài xích chánh pháp. Tất nhiên trong tương lai phải chịu vô biên khổ não.

Sau hết là “tín bất mê” đó là thánh hiền. Vì tin chánh pháp nên thánh hiền được giác ngộ. Lúc nào cũng “bát nhã thường minh”, chiếu phá hết thảy mê ám. Do quán như vậy, nên tin Phật, lạy Phật là pháp môn phương tiện thù thắng nhất.

Cách lạy Phật: Chớ lạy bằng tâm nhiễm ô

Sau khi thọ giới ở Phổ Đà Sơn xong, tôi đến Linh Nham Sơn, Tô Châu ở đó nửa năm. Vào mùa hè, khi đi ngang qua Thượng Hải tôi theo thuyền tị nạn về Đông Bắc. Trên thuyền tôi gặp một ông cư sĩ lớn tuổi, học Phật đã lâu năm. Ông biết rất nhiều người, có lẽ lúc trước là quan quyền chi đó. Ông họ Đồng gọi là Đồng Nhất Hạnh. Ông ấy nói ông có một người bạn hiện sống ở Bắc Kinh. Bạn ông tin Phật, lễ Phật, niệm Phật, sau bái Bồ Tát Quán Âm, nhưng lại móng tâm dâm dục, nói: “Bồ Tát Quán Âm đẹp hấp dẫn thiệt!”

Vừa khởi niệm như vậy liền bị tẩu hỏa nhập ma rất trầm trọng. Ông Đồng cũng biết về tôi đôi chút nên giới thiệu bạn ông cho tôi xem bịnh. Lúc đó tôi quán sát thấy bạn ông không thể khỏi bịnh được. Vì ông ta đã lạy Phật với tâm nhiễm ô. Cho nên tôi hy vọng các vị phải chú ý: Dù đi đến bất cứ nơi đâu lễ Phật niệm Phật. Các vị nên thanh tịnh tâm ý, khẩn thiết chí thành mà lạy Phật. Không nên khởi tâm ô nhiễm, không được mang các ý niệm nhiễm ô về trai gái, gia đình này nọ vào chùa.

(Cách lạy Phật)

Tuệ Tâm 2021.

 

Xem Thêm:   Ngũ nhãn là gì? Đại lược về Ngũ nhãn

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

123 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog