Pháp Giới 7 tháng trước

25 vị Đại Bồ Tát gia hộ người niệm Phật

25 vị Bồ Tát ủng hộ hành giả, dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi, chẳng cho ác quỷ, ác thần được thừa dịp làm hại.

Nếu có chúng sanh tin tưởng niệm Phật A Di Đà, nguyện vãng sanh thì đức Phật A Di Đà trong thế giới Cực Lạc kia bèn sai:

 1. Quán Thế Âm Bồ Tát,
 2. Đại Thế Chí Bồ Tát,
 3. Dược Vương Bồ Tát,
 4. Dược Thượng Bồ Tát,
 5. Phổ Hiền Bồ Tát,
 6. Pháp Tự Tại Bồ Tát,
 7. Sư Tử Hống Bồ Tát,
 8. Đà La Ni Bồ Tát,
 9. Hư Không Tạng Bồ Tát,
 10. Đức Tạng Bồ Tát,
 11. Bảo Tạng Bồ Tát,
 12. Kim Tạng Bồ Tát,
 13. Kim Cang Bồ Tát,
 14. Sơn Hải Huệ Bồ Tát,
 15. Quang Minh Vương Bồ Tát,
 16. Hoa Nghiêm Vương Bồ Tát,
 17. Chúng Bảo Vương Bồ Tát,
 18. Nguyệt Quang Vương Bồ Tát,
 19. Nhật Chiếu Vương Bồ Tát,
 20. Tam Muội Vương Bồ Tát,
 21. Tự Tại Vương Bồ Tát,
 22. Đại Tự Tại Vương Bồ Tát,
 23. Bạch Tượng Vương Bồ Tát,
 24. Đại Oai Đức Vương Bồ Tát,
 25. Vô Biên Thân Bồ Tát,

Hai mươi lăm Bồ Tát ấy ủng hộ hành giả, dù đi hay đứng, dù nằm hay ngồi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi, chẳng cho ác quỷ, ác thần được thừa dịp làm hại. – “Kinh Phật Thuyết Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc“.

Lợi ích niệm Phật

Kinh nói:

Ái hà thiên xích lãng
Khổ hải vạn trùng ba
Dục thoát luân hồi khổ
Tảo cấp niệm Di Ðà.

Tạm dịch:

Sông ái rộng ngàn thước
Biển khổ muôn trùng sóng
Muốn thoát khổ luân hồi
Hãy mau niệm Di Ðà.

Lợi ích niệm Phật có 7 điều thù thắng

Cam Lồ Sớ nói:

 1. Từ ngữ ít nên dễ thực hành: Vì chỉ xưng một câu A Di Đà Phật nên tất cả mọi người đều có thể niệm.
 2. Niệm duyên theo cảnh Phật: Vì nhất tâm niệm duyên nơi tướng hảo của Phật, lấy cõi thanh tịnh làm cảnh giới.
 3. Lìa tai nạn được an vui: Vì được Chư Phật và Bồ Tát gia hộ nên người niệm Phật không có các hoạn nạn được vui vẻ tốt lành.
 4. Xưng danh diệt tội: Vì niệm Phật một câu diệt trừ tội nặng của sự sinh tử trong 80 ức kiếp.
 5. Trì niệm được phước: Vì xưng một câu Phật hiệu được phước hơn bảy loại báu trong tứ thiên hà cúng dường Phật và A La Hán.
 6. Quả báo cảm được thấy Phật: Vì chúng sanh niệm Phật nên nhất định thấy Phật.
 7. Đích thân Phật đón rước vãng sanh: Hóa Phật và Bồ Tát phóng quang tiếp đón hành giả vãng sanh Cõi Phật.

Từ Vân Sám Chủ nói: “Tam giới đại sư, vạn đức từ phụ, quy y Ngài thời tội diệt; kính Ngài thời phước sanh. Các kinh đã nói đủ. Nếu có thể quy y Tam Bảo, thọ trì danh hiệu một vị Phật thì hiện đời sẽ được mười điều lợi thù thắng:

 1. Ngày đêm thường được hết thảy chư thiên, đại lực thần tướng ẩn hình thủ hộ.
 2. Thường được hai mươi lăm vị Bồ Tát như Quán Thế Âm v.v… thủ hộ.
 3. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, A Di Ðà Phật thường phóng quang minh nhiếp thọ người ấy.
 4. Hết thảy ác quỷ, dạ xoa, la sát đều chẳng hại được; rắn độc, thuốc độc thảy đều chẳng làm hại nổi.
 5. Đều chẳng mắc nạn nước, lửa, oán tặc, đao, tên, gông cùm, tù ngục, chết ngang.
 6. Những tội trước kia trót tạo đều sẽ tiêu diệt; mạng trót giết oan đều được giải thoát, chẳng còn đối chấp.
 7. Đêm mộng điều tốt lành, thấy hình sắc tượng thắng diệu của Phật A Di Ðà.
 8. Tâm thường hoan hỉ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực sung mãn, việc làm tốt lành.
 9. Thường được hết thảy thế gian, nhân dân cung kính, lễ bái giống như kính Phật.
 10. Lúc mạng chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, A Di Ðà Phật và các thánh chúng cầm đài kim cang tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế giới hưởng sự vui mầu nhiệm thù thắng đến cùng tột đời vị lai”.
Xem Thêm:   Thọ Bát quan trai giới vào ngày nào? Lợi ích của Bát quan trai giới

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Nam Mô A Di Đà Phật!

Tâm Hướng Phật!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

29 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog