12 lợi ích khi trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám
Pháp Giới 6 tháng trước

12 lợi ích khi trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám

Kinh Lương Hoàng Sám là gọi tắt của Lương Hoàng Bảo Sám. Dưới đây là những lợi ích của việc trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám mà bạn nên biết.

Kinh Lương Hoàng Sám là gọi tắt của Lương Hoàng Bảo Sám. Đây là Đệ Nhất Sám Văn do Chí Công Thiền Sư biên soạn, bao gồm 10 quyển, siêu tuyệt cổ kim. Ngài Chí Công là bậc thị hiện, lại lúc soạn sám văn này được Bồ Tát Di Lặc âm thầm trợ giúp và ban tên là: “Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp”.

Ngài Quả Khanh bảo: “Ý nghĩa sám là: Dùng hình thức này giúp mọi người đồng tu, hằng giữ chính niệm, giờ giờ khắc khắc luôn phản tỉnh kiểm soát bản thân. Nhờ chí thành sám hối, dẹp trừ chướng ngại mà được thanh lương. Bộ “Lương Hoàng Bảo Sám” này sau khi siêu độ được hoàng hậu Hy Thị thu được kết quả vi diệu rồi, thì trải qua nhiều đời, vẫn tiếp tục phát huy uy lực, chiêu nhiều cảm ứng thần kỳ. Do vậy mà được tôn là Bảo Sám. Vì vậy “Lương Hoàng Bảo Sám” chứa ân huệ vạn ngàn, đức trùm thiên thu”, công đức sám hối, tán thán không sao hết được!”

Phàm là người sanh trong cõi Dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm, bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sanh, nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối, thì tội lỗi mới được thanh tịnh.

Phật dạy: “Nếu không có phương pháp sám hối thì, tất cả các Phật tử không một ai mà được giải thoát”.

Cũng như, nếu không nhờ bộ Lương Hoàng Sám nầy thì, bà Hy Thị là Hoàng hậu của vua Lương không làm sao thoát khỏi khổ nạn được. Vì thế nên bộ Lương Hoàng Sám nầy có một hiệu lực mạnh mẽ, làm cho người có tội lỗi được tiêu trừ, phước lành tăng trưởng.

12 lợi ích khi trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám

Chữ “sám” nghĩa là ăn năn, day dứt những tội đã tạo trong quá khứ; chữ “hối” nghĩa là hối hận, hối cải, chừa đổi, không mắc lỗi như vậy giống như trong Tứ Chánh Cần: ngăn ác, diệt ác, sinh thiện và tăng trưởng thiện.

Trong vòng luân hồi từ vô thủy kiếp đến nay, do vô minh mà chúng ta đã tạo vô số tội lỗi: phá diệt Tam Bảo, bất kính cha mẹ, tội sát sinh, hại vật, chửi bới nguyền rủa người,…Những tội nghiệp ấy đã khiến chúng sinh chịu vô lượng sự thống khổ trong địa ngục. Cho nên, việc sám hối tội chướng là vô cùng quan trọng bởi chỉ có Pháp sám hối mới dừng được tội lỗi và mới sạch được tội lỗi cho chúng ta.

Xem Thêm:   Sự tích Thần chú Đại Bi và vì sao người ta không ăn thịt trâu bò?

12 lợi ích khi trì tụng Kinh Lương Hoàng Sám

Bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám là một bộ kinh điển hình của việc sám hối nghiệp chướng, bộ kinh này có công năng diệt tội, diệt trừ oan gia nhiều đời, nhiều kiếp. Mỗi chữ mỗi câu kinh đều nhằm mục đích đền trả bốn ơn, cứu thoát ba cõi, thay thế lục đạo mà sám hối, cầu nguyện cho tam đồ thoát khỏi trầm luân. Vậy nên việc tụng kinh Lương Hoàng Bảo Sám có 12 lợi ích như sau:

1. Nguyện hóa độ sáu đường chúng sinh không có hạn lượng

2. Nguyện báo đáp tứ ân không có hạn lượng

3. Nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này khiến chúng sinh thọ cấm giới của Phật không sinh tâm hủy phạm

4. Nguyện nhờ thần lực Pháp sám này khiến các chúng sinh đối với các bậc tôn trưởng không sinh tâm kiêu mạn

5. Nguyện nhờ thần lực Pháp sám này khiến cho chúng sinh sinh ra nơi nào cũng không khởi tâm giận hờn

6. Nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này khiến các chúng sinh đối với sắc thân người khác không khởi tâm ghen ghét sắc thân

7. Nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này khiến các chúng sinh đối với các Pháp trong thân, ngoài thân không sinh tâm keo rít, mến tiếc

8. Nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này khiến các chúng sinh hễ làm được phước thiện gì đều không phải vì mình mà làm, chỉ vì những người không có ai ủng hộ, không có ai giúp đỡ mà làm

Xem Thêm:   Chết là cái thân thể nó chết chứ chính mình không chết

9. Nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này khiến các chúng sinh không vì mình mà tu Pháp tứ nhiếp mà chỉ vì hết thảy chúng sinh

10. Nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này khiến các chúng sinh thấy người cô độc, tù tội, tật bệnh thì sinh tâm cứu giúp cho họ an vui

11. Nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này khiến người tu hành thấy có chúng sinh nào đáng triết phục thì triết phục, đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ

12. Nguyện nhờ thần lực của Pháp sám này khiến chúng sinh sinh ra nơi nào cũng tự nhớ nghĩ đến sự phát tâm Bồ Đề hôm nay, làm cho tâm Bồ Đề tương tục mãi mãi, không bị gián đoạn

Tâm Hướng Phật!

Nguồn: Tâm Hướng Phật ( https://tamhuongphat.com/ )

242 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog