Phật nói Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng
Pháp Giới 5 tháng trước

Phật nói Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng

Phật Nói Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng là bản kinh hiếm hoi đức Phật thuyết về các “Sao”. Đọc Kinh ta mới thấy rằng: Hết thảy những chiêu trò “Cúng Sao” và “Dâng Sao Giải Hạn” đều là những thứ tà vạy mê hoặc người.

Nguyện người hữu duyên đọc được:

  • Nếu là người thường dâng sao giải hạn thì sanh chánh kiến, lìa xa mê tín dị đoan. Tổ Ấn Quang bảo: “Mạng do ta lập, phước do ta cầu”. Hết thảy những giàu nghèo, thành bại, vinh nhục, được mất, đều là quả báo thiện ác mà ta đã gieo nhân từ trước. Chỉ có tự mình hành thiện tích đức mới có thể thay đổi được số mạng của mình. Ngoài ra thì chẳng có “Sao” nào nhận đồ cúng tế của ta, mà có thể giúp ta thay đổi được vận mệnh. Cúng sao giải hạn chỉ khiến bạn mất tiền và bản tâm bị mê muội theo tà kiến mà thôi.
  • Nếu là người tổ chức “Cúng sao giải hạn” thì mong chư vị hiểu rằng: Cúng sao giải hạn là mê tín dị đoan. Không có bản kinh nào trong Đại Tạng Kinh mà đức Phật thuyết 1 câu về cúng sao giải hạn cả. Lại việc cúng sao giải hạn chính là phá hoại Phật pháp, bởi nó khiến chúng sanh hiểu lầm về Phật pháp. Mê hoặc chúng sanh để kiếm lợi dưỡng cho mình chính là đoạn đi đường giải thoát của người; Quả báo nặng nề e rằng chẳng đợi đến kiếp sau mới đền trả!!! 

Bản kinh ngắn này được trích trong sách Hiển Mật Viên Thông, vốn là một cuốn Kinh Điển của người tu Mật. Nay xin giới thiệu cùng bạn đọc.

*
  • Sự thật về Hạn Tam Tai.
  • Sự Thật về Đồng Bóng.
  • Sự thật về Cầu Cơ.
  • Cách trị Bóng Đè linh nghiệm nhất.
  • Chuyện Tâm Linh có thật.
  • Ngạ quỷ là gì.
Phật nói Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng
Phật nói Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng

Phật Nói Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng

Vị Tăng tên Bà la môn, từ Thiên Trúc truyền đến đời triều vua Đường ở Trung Hoa thọ trì.

Sa Môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn.

Nam mô Tham Lang Tinh, Thị Đông phương Tối Thắng thế giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật.

Nam mô Cự Môn Tinh, Thị Đông phương Diệu Bảo thế giới Quan Âm Tự Tại Như Lai Phật.

Nam mô Lộc Tồn Tinh, Thị Đông phương Viên Mãn thế giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật.

Nam mô Văn Khúc Tinh, Thị Đông phương Vô Ưu thế giới Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật.

Nam mô Liêm Trinh Tinh, Thị Đông phương Tịnh Trụ thế giới Quảng Đạt Trí Biện Như Lai Phật.

Nam mô Vũ Khúc Tinh, Thị Đông phương Pháp Ý thế giới Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật.

Nam mô Phá Quân Tinh, Thị Đông phương Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật.

Hằng năm nếu gặp tai ách lễ kinh này bảy lạy.

*

Khi bấy giờ Phật bảo Ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Kinh này đã nói có đại oai thần lực” có công năng cứu độ tất cả trọng tội và hay diệt hết thảy nghiệp chướng của tất cả chúng sanh.

Nếu có Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, tể quan, cư sĩ; Kẻ trai lành, người gái tín, hoặc sang, hoặc hèn…Trong đời sống không luận lớn nhỏ đều thuộc sự thống lãnh của bảy vị tinh tú này chiếu soi.

Nếu nghe kinh này thọ trì, cúng dường, chuyển đọc; Khuyên bạn hữu, thân tộc, cốt nhục của mình thọ trì; Thì hiện đời được phước, đời sau sanh lên chư Thiên.

Nếu kẻ Thiện nam và người Thiện nữ nào có kẻ tiên vong đã qua đời mà bị đọa vào địa ngục, hoặc chịu các thứ khổ sở. Nếu nghe kinh này tin kính cúng dường thì kẻ tiên vong kia liền xa lìa khỏi chốn địa ngục – Được vãng sanh về cõi Cực Lạc thế giới.

Nếu có kẻ thiện nam và người thiện nữ nào, hoặc bị loài quỷ mị xâm hại; Hoặc tà ma quấy nhiễu, ác mộng quái lạ, hồn phách kinh sợ…Nếu nghe kinh này thọ trì cúng dường hồn phách liền được yên ổn, không còn lo sợ.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào, hoặc có sĩ quan sắp bổ chấp chánh. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì vị quan ấy liền được mời sang địa vị cao cấp, được đại kiết tường.

*

Nếu có trai lành và người gái tín, thân bị tật bịnh triền miên, muốn cầu nhẹ nhàng; Nên vào tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, thì tật bịnh ấy liền được lành hẳn.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín muốn được tấn đạt, ra đi may mắn, cầu tài vừa ý, buôn bán phát đạt. Nếu gặp kinh này, tin kính cúng dường liền được tiền tài giàu có, vào ra an lành.

Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nuôi tằm hư hao, lục súc chẳng yên, liền ở tịnh thất thắp hương cúng dường kinh này, ruộng tằm vừa ý, lục súc sum vầy, không còn tổn thất cũng chẳng tai chướng.

Nếu có người nữ suốt tháng mang thai, khó khăn nặng nề, nếu gặp kinh này tín kính cúng dường, mẹ con liền được phân giải nhẹ nhàng, ách nạn tiêu trừ, sanh con trai gái, thân hình đẹp đẽ, quả báo sống lâu.

Nếu kẻ trai lành và người gái tín biết được Bắc Đẩu Thất Tinh, rọi chiếu đời sống nhơn sinh của mình thì trong một đời, hễ có tai ách quan sự miệng tiếng đồn đãi, trăm điều quái lạ. Nếu gặp kinh này tín kính cúng dường thì không còn một việc gì mà phải phòng hại.

Lúc bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nghe lời ấy rồi, hết thảy thiện nam tín nữ cung kính tín thọ làm lễ mà trở về.

Phật nói Thất Tinh Chân Ngôn Thần Chú

Úm, Táp Đá Nhi Nẵng Giả, Bán Nhá Mật Nhá Giả, Nhiễm Phổ Tha, Ma Ta Phạ, Nhị Nẵng Ra Khất Sơn Bà Phạ Đô Xóa Ha (108 lần).

1. Tham Lang tinh (sao Tham Lang). Người sanh giờ Tý hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu gặp nguy nạn: Dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

2. Cự Môn tinh (sao Cự Môn). Người sanh giờ Sửu, giờ Hợi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp nguy nạn: Dùng món ăn lúa, nếp cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

3. Lộc tồn tinh (sao Lộc Tồn). Người sanh giờ Dần, giờ Tuất đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn: Dùng món ăn lúa tẻ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

4. Văn Khúc tinh sao (sao Văn Khúc). Người sanh giờ Mẹo, giờ Dậu đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn: Dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

5. Liêm Trinh tinh (sao Liêm Trinh). Người sanh giờ Thìn, giờ Thân đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn: Dùng món ăn hạt mè cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

*

6. Vũ Khúc tinh (sao Vũ Khúc). Người sanh giờ Tỵ, giờ Mùi đồng hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn: Dùng món ăn hạt đậu lớn cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

7. Phá Quân tinh (sao Phá Quân). Người sanh giờ Ngọ hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn: Dùng món ăn hạt đậu nhỏ cúng dường kinh này và đeo bổn Tinh Phù thì được đại kiết.

Tụng trì Thần chú dưới đây:

Úm táp đá nhi nẵng dã, bán nhá mật nhá dã, nhiễm phổ tha ma tap ha nhị nẵng ra khất sơn bà phạ đô xóa ha.

Nếu có người mỗi ngày tụng Thần chú này quyết định tội nghiệp thảy đều tiêu trừ và tất cả sở nguyện cầu đều được thành tựu. Nếu mỗi ngày tụng Thần chú này 108 biến, thân mình và tất cả quyến thuộc đều được phò hộ. Nếu tụng 500 biến được sức đại oai thần trong 500 do tuần. Tất cả ma vương, các ma chúng, kẻ chướng ngại và vô lượng ác quỷ không dám đến gần.

(Phật Nói Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mạng – Theo Hiển Mật Viên Thông)

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Nhất Thiết Duy Tâm Tạo là gì

7 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog