Nam mô A Di Đà Phật, Nhất tâm cùng niệm, Thoát phiền não – Sanh về Tịnh Độ
Pháp Giới 5 tháng trước

Nam mô A Di Đà Phật, Nhất tâm cùng niệm, Thoát phiền não – Sanh về Tịnh Độ

Nam Mô A Di Đà Phật là con xin quay về và nương tựa vào Đức Phật A Di Đà, nghĩa là xin đi theo Đức A Di Đà. Xin đi theo không đơn giản theo nghĩa đen là sau này khi chết con sẽ lên cõi Phật vì Ngài ở cõi Phật, mà đầy đủ hơn là con xin làm theo những lời Ngài dạy, nghĩa là làm điều tốt.

Sáu Chữ Nam Mô A Di Đà Phật Nhiếp Hết Tất Cả Các Pháp Môn

Chuyên niệm một câu “Nam-mô A-di-đà Phật” thì tự nhiên mười phương chư Phật đều hộ niệm. “Hộ niệm” nghĩa là nhớ nghĩ, che chở khiến cho chúng ta được an ổn, không bị các chướng nạn.
Nên biết, niệm Đức Phật A-di-đà tức là niệm tất cả chư Phật ở mười phương, vãng sanh về Tịnh Độ Cực Lạc tức là vãng sanh về mười phương Tịnh Độ; có thể đem tự lợi này để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không cần phải thay đổi để xưng niệm danh hiệu các Đức Phật khác trong mười phương.
Chuyên niệm một câu “Nam-mô A-di-đà Phật” thì tự nhiên được hai vị đại Bồ-tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng với hai mươi lăm vị đại Bồ-tát khác, không mời thỉnh mà các Ngài tự đến, trong suốt mười hai thời thường hoan hỷ nâng đỡ, che chở, khiến cho người niệm Phật xa lìa các ưu khổ, luôn luôn được an ổn.
Cho nên biết, chỉ cần niệm Đức Phật A-di-đà là chúng ta đã niệm danh hiệu các vị đại Bồ-tát như Quán Thế Âm và Đại Thế Chí rồi, không cần phải xưng niệm riêng các vị Bồ-tát khác.
Chuyên niệm một câu “Nam-mô A-di-đà Phật”, tức là đã đầy đủ công đức vô thượng đại lợi, đương nhiên là thù thắng hơn bất kỳ thần chú nào; huống chi một câu “Nam-mô A-di-đà Phật” là vua trong các Đức Phật, là tôn quý trong các Đức Phật. Vì thế ngoài niệm Phật ra không cần phải trì niệm thêm thần chú nào khác.
Phần lưu thông trong Đại kinh, Đức Phật bảo Bồ-tát Di-lặc:

“Nếu có người nghe.
Danh hiệu Phật này,
Lòng rất vui mừng,
Cho đến một niệm,
Nên biết người ấy,
Được lợi ích lớn,
Sẽ được đầy đủ,
Công đức Vô thượng”.

Nên biết, Niệm Phật đã là công đức “Vô thượng đại lợi” thì tất cả các thần chú và các hạnh môn đều là công đức “hữu thượng tiểu lợi”. Cho nên, người trí nên bỏ các tạp hạnh “hữu thượng tiểu lợi” mà chuyển niệm sáu chữ hồng danh “Vô thượng đại lợi”.
Lại nữa, trong kinh Phật thuyết A-di-đà Phật căn bản bí mật thần chú nói: “Danh hiệu Đức Phật A-di-đà đầy đủ công đức vô thượng, bí mật sâu xa, thù thắng vi diệu, vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Vì sao? Vì trong ba chữ “A-di-đà” Phật, có tất cả chư Phật, tất cả chư Bồ-tát, Thanh Văn, A-la-hán trong mười phương ba thời và bao gồm tất cả các kinh điển, thần chú đà-la-ni, vô lượng pháp tu. Cho nên danh hiệu Đức Phật A-di-đà chính là pháp Đại thừa chí cực vô thượng chân thật; là diệu hạnh vô thượng thù thắng thanh tịnh liễu nghĩa, là thần chú vô thượng tối thắng vi diệu”.
Còn kệ nói rằng:
Chữ A: Chư Phật trong mười phương ba thời.
Chữ Di: Tất cả các Bồ-tát,
Chữ Đà: Tám vạn các thánh giáo.

Trong ba chữ đã đầy đủ tất cả.
“Này Xá-Lợi-Phất! Nếu có chúng sanh nghe nói đến Đức Phật A-di-đà, vui mừng hớn hở chí tâm xưng niệm, tin sâu không giải đãi, sẽ được công đức bất khả tư nghị. Hiện đời được niềm vui không gì sánh bằng; hoặc chuyển nghèo cùng thành giàu sang, hoặc thoát được các khổ bệnh hoạn do nghiệp báo đời trước bức bách; hoặc chuyển đoản mệnh thành trường thọ, hoặc hóa giải được oan gia, được con cháu đông vui, thân tâm an lạc, đầy đủ như ý, các công đức này không thể kể hết được”.
Nên biết, một câu Nam-mô A-di-đà Phật là vua trong các Đức Phật, vua trong các pháp, vua trong các thần chú, vua trong mọi công đức. Chuyên niệm một câu Nam-mô A-di-đà Phật tức là trì hết, niệm hết tất cả chư Phạt, ,chư Bồ-tát, các kinh chú, các hạnh môn. Sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật” nhiếp trọn tám vạn bốn nghìn pháp môn”, cũng có nghĩa là “bao gồm tám giáo, nhiếp trọn năm tông”, hiện đời thân tâm an lạc, khi lâm chung được vãng sanh Tịnh Độ.

Bậc cổ đức dạy:
Một câu Di-đà không niệm khác,
Chỉ trong phút chốc đến Tây Phương,
Chẳng cần Tam kỳ tu phước huệ,
Chỉ nương sáu chữ thoát luân hồi,
Chẳng lạ một tiếng siêu thập địa,
Nên biết sáu chữ gồm tam thừa,
Nếu người chỉ niệm A-di-đà,
Gọi là thiền vô thượng thậm diệu
Ba tạng mười hai bộ, xin nhường cho người khác ngộ;
Tám vạn bốn nghìn hạnh, xin dành cho người khác tu.

Nam Mô A Di Đà Phât!
Pháp sư Huệ Tịnh

Xem Thêm:   Thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu - Om Tara Tuttare Ture Soha

Đọc Nam Mô A Di Đà Phật sẽ nhắc nhở mình làm những điều tốt, hướng về Phật Pháp, hướng đến sự giác ngộ. Nam Mô A Di Đà Phật là một câu niệm Phật, niệm danh hiệu Phật.

Tụng Niệm Danh Hiệu A Di Đà Phật

50e10028 8ac7 4748 bd16 7b04eb2072ba

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm danh hiệu Đức Phật.

Khi nhắc đến danh hiệu Phật mình có rất nhiều công đức và đồng thời cũng được che chở rất nhiều.

Còn thần chú hay tâm chú là gì? Mỗi vị Phật khi giác ngộ đều có một câu gọi là tâm chú của mình. Đức Phật Thích Ca có câu riêng của Ngài, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có câu của Ngài, Ngài Milarepa – một Thánh tăng Tây Tạng khi giác ngộ cũng có.

Câu tâm chú là tập hợp tất cả sức mạnh của một vị Phật. Khi Ngài đọc lên, tất cả chư Phật mười phương đều nói là: “Ta ban phước cho câu thần chú hay câu tâm chú này, và câu tâm chú này có sức mạnh như sức mạnh của ta.”

Một câu tâm chú là đại diện cho một vị Phật nhưng cũng đại diện cho các vị Phật khác. Sức mạnh câu tâm chú mang ý nghĩa khác.

Câu tâm chú là toàn bộ sức mạnh của một vị Phật cũng như các vị Phật khác được kết nối đến với mình và tỏa ra môi trường xung quanh làm lợi ích cho mọi người.

Xem Thêm:   Thần chú A DI ĐÀ ( Om Ami Dewa Hri ) Vãng Sanh Tịnh Độ - A Di Đà Phật

Ngoài lợi ích cho mình còn lợi ích rất nhiều cho mọi người xung quanh, nên muốn giúp mọi người, nên đọc một câu tâm chú. Khi đọc Nam Mô A Di Đà Phật là người đi theo Phật, nhưng khi đọc Om mani padme Hum thì nhận năng lượng và sức mạnh Đức Quán Thế Âm và lan toả ra môi trường xung quanh cho những người khác nên câu này có sức mạnh rất lớn.

Nhưng nếu đã là thói quen thì cũng không vấn đề gì, đọc Nam Mô A Di Đà Phật là làm theo đúng lời Phật dạy thì cũng là tu hành. Nếu hiểu Nam Mô là con xin quay về nương tựa vào Phật thì sẽ làm theo đúng lời Phật dạy và cũng sẽ tìm đến sự giác ngộ, đây là một cách tập tốt.

om mani padme hum 1 e1511152256541

Hai cách đều tốt, nhưng những người đi vào đời nên Om mani padme Hum. Vì khi tiếp xúc nhiều người, đọc câu này rất nhiều lợi ích cho những người xung quanh.

Thần chú giống như chìa khóa. Ví dụ, trong căn phòng này sóng radio phủ đầy xung quanh, nhưng nếu không có tần số sóng 95MHz thì không thể nghe âm nhạc được, và không giúp những người xung quanh nghe được. Dù sóng radio đầy phòng này nhưng âm nhạc không vang lên được.

Cũng như vậy, năng lượng của chư Phật đầy trong vũ trụ, không có chìa khóa để mở ra thì mình không nhận được. Câu thần chú là chìa khóa, câu thần chú Om mani padme Hum là chìa khóa để nhận năng lượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Trích trà đàm: “Hiểu Nghiệp mới thành công, tùy Duyên nên Hạnh phúc” – Sài Gòn 2012.

(Nguồn: Trà Đàm Trong Suốt)

Khai Thị Của Hoà Thượng Tịnh Không

Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật dịch sang nghĩa tiếng Hán là quy y Vô Lượng Giác, sáu chữ ấy là gồm thâu tất cả Pháp nắm giữ hết thảy nghĩa.

Quả thật như thế không cần phải bàn cãi gì nữa, nói cách khác một câu Phật hiệu này là Chú ngữ, không những là Chú ngữ mà còn là Đại thần chú bậc nhất, Đại minh chú bậc nhất, chú Vô thượng bậc nhất,chú không gì sánh bằng bậc nhất.Các vị chẳng cần phải học các Chú ngữ Mật tông nữa, A Di Đà Phật là chú bậc nhất, Tổ Sư Tịnh Độ tông các Ngài chỉ niệm Phật, Phật hiệu đã là chú rồi.

Từ Tâm kinh quả thật có thể thấu hiểu một câu A Di Đà Phật thật sự là Đại thần chú chân thật chẳng dối là Đại Minh chú là Vô Thượng chú là chú không gì sánh bằng, như vậy mới không uổng công niệm Tâm Kinh, một bộ Bát Nhã Tâm Kinh quy về câu Phật hiệu

Xem Thêm:   Thần chú Phật Thích Ca Mâu Ni: Oṃ Muni Muni Mahāmuni Svāhā (Shakyamuni mantra Music)

Niệm Kinh Hoa nghiêm niệm đến cuối cùng mới thấu iểu mười Đại nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về Cực Lạc, toàn bộ Kinh Hoa nghiêm quy về một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu này là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, niệm câu Phật hiệu giống như niệm toàn bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,tụng Kinh Hoa nghiêm ngày tám tiếng phải tụng nửa tháng mới xong, một câu Phật hiệu đã bao quát toàn bộ Kinh Hoa nghiêm chẳng sót một chữ nào, lẽ nào nó chẳng phải là Đại thần chú là Đại Minh chú ư, hiểu rõ điều này quý vị mới chết sạch lòng mong ngóng so đo, khiêm hư sát đất lẽ nào chẳng được vãng sanh.

Mỗi ngày niệm câu Nam mô A Di Đà Phật, phương pháp này rất thuận tiện,trong tám vạn bốn ngàn pháp môn không có pháp nào thuận tiện bằng

Mỗi ngày niệm câu Nam mô A Di Đà Phật, phương pháp này rất thuận tiện,trong tám vạn bốn ngàn pháp môn không có pháp nào thuận tiện bằng.Mỗi ngày niệm câu Nam mô A Di Đà Phật, phương pháp này rất thuận tiện,trong tám vạn bốn ngàn pháp môn không có pháp nào thuận tiện bằng.

Một câu Phật hiệu có thể hàng phục phiền não đạt đến công phu thành phiến đới nghiệp vãng sanh như Vĩnh Minh Đại Sư đã nói vạn người tu vạn người về,mỗi người đều có thể làm được, chỉ sợ quý vị không chịu làm,đương nhiên là có chướng ngại, chỉ sợ quý vị gặp chướng ngại thì bỏ cuộc, nếu có thể khởi lên câu Phật hiệu đè nén phiền não thì chính mình đã đạt đến công phu thành phiến,lợi ích vãng sanh Cực Lạc là của chính mình, chỉ cần được vãng sanh đâu sợ hạ phẩm hạ sanh, điều tốt đẹp nhất khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là thọ mạng vô lượng,dẫu thành Phật mất ba đại A tăng kỳ kiếp nhưng chẳng thấm vào đâu so với thọ mạng vô lượng,hễ sanh về Tây Phương chắc chắn thành Phật trong một đời

Mỗi ngày niệm câu Nam mô A Di Đà Phật, phương pháp này rất thuận tiện,trong tám vạn bốn ngàn pháp môn không có pháp nào thuận tiện bằng, pháp này chẳng viên đốn thì Pháp nào mới là viên đốn.

Tôi phí thời gian ba mươi năm trong hết thảy kinh điển vô lượng pháp môn mới tìm ra, quý vị không tin lời tôi nói thì ráng chịu, nếu quý vị tin tưởng từ hôm nay gạt bỏ hết thảy Kinh luận hết thảy Pháp môn,chuyên tu Pháp môn này suốt ba mươi năm quý vị là thượng phẩm thượng sanh,tốn cả ba mươi năm tôi mới mò tìm được đường lối trong khi quý vị đã là thượng phẩm thượng sanh làm sao có thể so sánh được, nếu quý vị không tin sợ rằng sẽ uổng phí cá đời này.

Thuở ấy khi tôi vừa học Phật chẳng biết điều này, nếu biết thì từ lúc mới phát tâm tôi đã chuyên niệm A Di Đà Kinh sớ sao diễn nghĩa,chuyên đọc bộ kinh này,chuyên môn giảng bộ Kinh này, nếu giảng suốt ba mươi năm, tôi nghĩ quý vị khi gặp tôi sẽ chẳng kêu tôi là Pháp sư Tịnh Không mà nhất định sẽ kêu tôi là A Di Đà Phật.

688 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog