Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn
Pháp Giới 4 tháng trước

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

Như lời Phật dạy:

“Tất cả pháp đều vô ngã.”

Tất cả pháp là những gì? Sao gọi là vô ngã?

Hết thảy pháp có thể phân thành năm nhóm:

1. các tâm pháp
2. các pháp thuộc tâm
3. các sắc pháp
4. các hành pháp không tương ứng của tâm
5. các Pháp vô vi

Chúng được theo thứ tự như vậy, bởi vì nhóm một là tối thắng, nhóm hai giao tiếp với nhóm một, nhóm ba là bóng hiện của hai nhóm trước, nhóm bốn nằm riêng biệt khỏi ba nhóm kia, và nhóm năm hiện ra bởi bốn nhóm đầu.

1. thức của mắt
2. thức của tai
3. thức của mũi
4. thức của lưỡi
5. thức của thân
6. thức của ý
7. thức truyền tống
8. tạng thức

1. biến hành có 5
2. biệt cảnh có 5
3. thiện có 11
4. căn bổn phiền não có 6
5. tùy phiền não có 20
6. bất định có 4

Thứ nhất, biến hành có 5:

1. khởi ý
2. tiếp xúc
3. cảm thọ
4. nghĩ tưởng
5. suy tư

Thứ nhì, biệt cảnh có 5:

1. mong muốn
2. quyết định
3. ghi nhớ
4. tập trung
5. suy lường

Thứ ba, thiện có 11:

1. tín tâm
2. tinh tấn
3. xấu hổ
4. hổ thẹn
5. không tham dục
6. không sân hận
7. không si mê
8. khinh an
9. không buông lung
10. xả bỏ
11. không tổn hại

Xem Thêm:   Kinh Công Đức của Ba Quy Y, Năm Giới, Từ Tâm, và Nhàm Chán

Thứ tư, căn bổn phiền não có 6:

1. tham dục
2. sân hận
3. si mê
4. kiêu mạn
5. nghi ngờ
6. tà kiến

Thứ năm, tùy phiền não có 20:

1. phẫn nộ
2. hận thù
3. phiền muộn
4. che giấu
5. dối trá
6. nịnh bợ
7. kiêu ngạo
8. tổn hại
9. ganh ghét
10. keo kiệt
11. không biết xấu hổ
12. không biết hổ thẹn
13. bất tín
14. lười biếng
15. buông lung
16. hôn trầm
17. bồn chồn
18. mất chánh niệm
19. tà tri
20. tán loạn

Thứ sáu, bất định có 4:

1. ngủ say
2. hối tiếc
3. tìm tòi
4. dò xét

1. mắt
2. tai
3. mũi
4. lưỡi
5. thân
6. sắc
7. thanh
8. hương
9. vị
10. xúc
11. pháp

1. đạt được
2. mạng sống
3. điểm tương đồng
4. tánh dị biệt
5. vô tưởng định
6. Diệt Tận Định
7. vô tưởng báo
8. danh từ
9. câu cáng
10. văn tự
11. sanh
12. trụ
13. già
14. vô thường
15. lưu chuyển
16. đặc điểm
17. tương ứng
18. tốc độ
19. thứ tự
20. thời gian
21. phương hướng
22. số mục
23. tánh hòa hợp
24. tánh không hòa hợp

1. hư không vô vi
2. trạch diệt vô vi
3. phi trạch diệt vô vi
4. bất động diệt vô vi
5. tưởng thọ diệt vô vi
6. Chân Như vô vi

Về vô ngã thì tựu trung có 2 loại:

Xem Thêm:   Kinh Không Tăng Không Giảm

1. sổ thủ thú vô ngã
2. pháp vô ngã

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

10 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog