Pháp Giới 6 tháng trước

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 8

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 8

♪ Quy mạng Tịnh Hống Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thiện Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tuyệt Luân Vô Năng Điều Phục Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Khởi Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Thiên Phật

♪ Quy mạng Thiện Quyết Định Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Ý Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Tuệ Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Diện Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Khởi Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Quyết Định Tất Cánh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Thiên Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Thật Phật

♪ Quy mạng Kiến Kinh Bố Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Thâm Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Phóng Thanh Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Lực Thanh Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Mục Phật

♪ Quy mạng Thiện Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Diện Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Xưng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nhãn Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hiềm Nhãn Phật

♪ Quy mạng Điều Nhu Ngữ Phật

♪ Quy mạng Điều Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Điều Tâm Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Căn Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Ý Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Diệu Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Bỉ Ngạn Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Trụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Tĩnh Tâm Phật

♪ Quy mạng Chúng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Chúng Thượng Thủ Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hữu Chúng Phật

♪ Quy mạng Thắng Chúng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Chúng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Chúng Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Phóng Diệu Hương Phật

♪ Quy mạng Pháp Phương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Phật

♪ Quy mạng Pháp Bảo Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Phật

♪ Quy mạng Pháp Trụ Phật

♪ Quy mạng Thiện Pháp Phật

♪ Quy mạng Pháp Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Lạc Quyết Định Phật

♪ Quy mạng 80 ức vị Phật đồng danh hiệu là Quyết Định ở trong kiếp Thật Pháp Quyết Định. Ở trong kiếp thứ nhì cũng có 80 ức vị Phật đồng danh hiệu là Quyết Định. Sau Quyết Định Như Lai có Đức Phật hiệu là Thắng Thành Tựu–cũng hãy nên nhất tâm quy mạng.

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Trì Quốc Phật

♪ Quy mạng Quảng Mục Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Giải Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Diệu Khứ Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Độ Phật

♪ Quy mạng Diệt Ác Phật

♪ Quy mạng Dương Diễm Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Mãn Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Tịnh Danh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Trụ Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Khởi Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Pháp Diệu Phật

♪ Quy mạng Cao Tu Phật

♪ Quy mạng Xưng Diệu Phật

♪ Quy mạng Thứ Thắng Diệu Năng Tịch Phật

[▲ Trên đây là 6.600 danh hiệu]

♪ Quy mạng Độ Thuyết Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Thắng Quán Phật

♪ Quy mạng Trì Kế Phật

♪ Quy mạng Biến Thắng Phật

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Phật

♪ Quy mạng Kim Tịch Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật”

Đức Phật lại bảo ngài Thu Lộ Tử:

“Này Thu Lộ Tử! Hiện tại trong Thế giới Khả Lạc ở phương đông có Đức Phật hiệu là Bất Động. Ông hãy nên nhất tâm quy mạng.

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhật Tác Phật

♪ Quy mạng Long Vương Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Long Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Xưng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sơn Thành Phật

♪ Quy mạng Phổ Diệu Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Phật

♪ Quy mạng Xưng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hành Pháp Hành Xưng Phật

♪ Quy mạng Sơ Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trí Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sanh Thắng Phật

♪ Quy mạng Cao Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Hải Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Pháp Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Vương Phật

♪ Quy mạng Địa Lực Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Phật

♪ Quy mạng Bất Đoạn Diễm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Trí Tề Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Giới Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Khoái Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Tận Trí Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Diện Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Tịnh Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quán Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Vũ Phật

♪ Quy mạng Tác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Pháp Luân Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đại Danh Thanh Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Trí Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Tịch Môn Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Lực Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Trí Y Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Phương An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Cao Tạng Phật

♪ Quy mạng Quán Công Đức Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Chướng Bất Mê Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Tập Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tề Để Phật

♪ Quy mạng Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Lực Tinh Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Diệu Cao Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Bất Động Pháp Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Cái Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Kiên Cố Cao Phật

♪ Quy mạng Tụ Tập Trí Thanh Phật

♪ Quy mạng Trí Diễm Hoa Nguyệt Vương Phật

♪ Quy mạng Long Vương Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Linh Thụy Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Chân Kim Sắc Vương Phật

♪ Quy mạng Tăng Trưởng Pháp Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Lực Quang Phật

♪ Quy mạng Trụ Pháp Công Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Ý Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhiên Trần Đăng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Kiên Cố Tràng Phật

♪ Quy mạng Tối Pháp Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Đại Chúng Phật

♪ Quy mạng Hữu Quang Diễm Hoa Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Chiếu Phật

♪ Quy mạng Tài Uy Đức Nhiên Đăng Phật

[▲ Trên đây là 6.700 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Tranh Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Trí Hóa Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhị Luân Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Diệu Thân Cái Phật

♪ Quy mạng Thắng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tòa Thiện Tọa Phật

♪ Quy mạng Phóng Nguyệt Quang Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Phật

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở phương nam có các Đức Phật. Ông hãy nên nhất tâm quy mạng.

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Hống Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Hương Tự Tại Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Tự Tại Tạng Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Tinh Tấn Tự Tại Tập Công Đức Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Tạng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phương Tiện Xưng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Lực Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Ý Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Hống Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Đắc Nhất Thiết Chúng Sanh Ý Phật

♪ Quy mạng Bảo Địa Sơn Phật

♪ Quy mạng Pháp Vân Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Hồng Liên Tinh Tấn Vương Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhân Duyên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Ba-bà-tra Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tích Phật

♪ Quy mạng Tăng Trưởng Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Quán Pháp Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Kính Pháp Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Hành Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Tự Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phong Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tướng Phật

♪ Quy mạng Hoán Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Tác Phật

♪ Quy mạng Bất Phá Quảng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Lực Tuệ Phật

♪ Quy mạng Linh Thụy Phật

♪ Quy mạng Pháp Kiên Cố Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Ý Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Phát Xả Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Diệu Cao Sơn Diện Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thắng Nghiệp Thanh Tịnh Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Khoái Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Vô Trước Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Quảng Pháp Hành Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thành Như Ý Thông Phật

♪ Quy mạng Như Quán Pháp Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Tu Phật

♪ Quy mạng Kính Trọng Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Danh Phật

♪ Quy mạng Long Vương Tự Tại Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Trí Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Cô Độc Công Đức Phật

♪ Quy mạng Khả Ái Phật

♪ Quy mạng Bất Diệt Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tịnh Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tướng Hảo Trang Nghiêm Xưng Phật

♪ Quy mạng Hành Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Cao Phật

♪ Quy mạng Pháp Tánh Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nguyện Mãn Túc Phật

♪ Quy mạng Đại Xả Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thiên Pháp Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Hữu Tự Tại Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhạo Pháp Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Tịch Vương Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cao Phật

♪ Quy mạng Như Ý Lực Điện Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Phật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Vương Quyết Định Phật

♪ Quy mạng Bảo Tinh Tú Vân Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Địa Dũng Danh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thắng Bảo Danh Phật

♪ Quy mạng Phổ Thắng Sanh Phật

♪ Quy mạng Danh Trí Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Tĩnh Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Danh Thụ Kim Vương Phật

♪ Quy mạng Danh Tăng Trưởng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Thông Trực Tâm Phật

♪ Quy mạng Danh Chiếu Quán Phật Vương Phật

♪ Quy mạng Danh Khoái Chiếu Quang Minh Tinh Tấn Thông Tập Phật

♪ Quy mạng Danh Trí Tận Thiên Phật

♪ Quy mạng Danh Bất Trước Ác Thắng Phật

[▲ Trên đây là 6.800 danh hiệu]

♪ Quy mạng Danh Thắng Diệu Pháp Phật

♪ Quy mạng Danh Đại Trí Thanh Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Danh Kiến Nhất Thiết Thế Gian Bất Úy Phật

♪ Quy mạng Danh Kiến Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Danh Thanh Khứ Phật

♪ Quy mạng Như Lai Hành Vô Lượng Vương Phật

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở phương tây có các Đức Phật. Ông hãy nên nhất tâm quy mạng.

♪ Quy mạng Sơ Quang Minh Hoa Tâm Chiếu Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Tu Hành Hống Phật

♪ Quy mạng Trụ Thắng Trí Xưng Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Tác Phi Tác Tâm Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Hống Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Hoan Hỷ Hống Phật

♪ Quy mạng Thiên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hải Hương Diễm Phật

♪ Quy mạng Thiên Nguyệt Tự Tại Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tốc Nhạo Hành Phật

♪ Quy mạng Thân Hiền Viễn Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Quảng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thập Lực Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Lai Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Thắng Diện Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Thành Tựu Pháp Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tận Sắc Phật

♪ Quy mạng Quán Pháp Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Phương Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Sát Pháp Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thiện Căn Giác Thông Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tinh Tấn Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Trí Thắng Thiện Trụ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Kiến Trì Kế Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Công Đức Trí Phật

♪ Quy mạng Pháp Thanh Tịnh Lai Phật

♪ Quy mạng Bất Ưu Pháp Hoa Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Thượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Khai Pháp Môn Tạng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Pháp Đồng Vương Phật

♪ Quy mạng Lực Vương Thiện Trụ Pháp Phật

♪ Quy mạng Thiện Trạch Lực Đắc Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Môn Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bất Tự Kiến Phật

♪ Quy mạng Ly Sân Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Ly Trần Ức Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Diệu Tuệ Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Kính Tượng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Trí Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Nhạo Xuất Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Quá Tinh Tấn Tự Tại Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Tự Tại Kiều Lương Thắng Phật

♪ Quy mạng Thị Hiện Vô Tận Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Giới Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Nghiêm Tác Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Độc Vương Phật

♪ Quy mạng Đắc Đại Thông Nguyện Lực Phật

♪ Quy mạng Hống Thanh Tốc Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Thắng Thân Nhân Sanh Bổn Trí Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Phong Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hải Diễm Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Cao Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Sơ Bất Trược Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Trụ Sanh Giới Thắng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hư Không Nhạo Thuyết Vô Ngại Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Tạng Xưng Phật

♪ Quy mạng Thiên Tự Tại Tịnh Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Thiện Hành Kiến Vương Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hành Vương Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Trụ Hoa Phật

♪ Quy mạng Trí Thiện Căn Thành Tựu Tánh Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thiện Quyết Pháp Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nguyện Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Trang Nghiêm Quán Nhạo Thuyết Xưng Phật

♪ Quy mạng Tam Bảo Nhiên Đăng Phật

Xem Thêm:   Tín Tâm Minh

♪ Quy mạng Đại Tư Duy Tạng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Ức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hung Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Vương Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Căn Phật

♪ Quy mạng Ly Thanh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Bất Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Pháp Thân Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Quảng Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Tâm Thiện Hành Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Như Ý Thông Quán Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhiên Tham Đăng Vương Phật

[▲ Trên đây là 6.900 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thế Gian Ý Thành Tựu Thiện Pháp Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Thắng Điền Phật

♪ Quy mạng Thiện Quán Phật

♪ Quy mạng Pháp Thắng Phật

Lại nữa, Thu Lộ Tử! Hiện tại ở phương bắc có các Đức Phật. Ông hãy nên nhất tâm quy mạng.

♪ Quy mạng Sơ Thắng Tạng Sơn Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Long Hoa Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Long Phấn Tấn Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nhất Thiết Ma Phật

♪ Quy mạng Pháp Thế Gian Kính Tượng Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thắng Tử Sơn Phật

♪ Quy mạng Pháp Lai Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Trang Nghiêm Thụ Hành Thắng Phật

♪ Quy mạng Phật Hóa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thành Tựu Xưng Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nguyện Quang Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Bách Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Phân-xà-la Thắng Phật

♪ Quy mạng Đoạt Nhất Thiết Tà Kiến Phật

♪ Quy mạng Đắc Phật Nhãn Luân Phật

♪ Quy mạng Đắc Nhất Thiết Phật Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Từ Bi Cứu Hộ Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Trí Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Trụ Thật Tế Vương Phật

♪ Quy mạng Chư Thiện Căn Phước Đức Pháp Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Đại Vô Cấu Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Phật Pháp Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Hưng Nhất Thiết Tướng Phật

♪ Quy mạng Tùy Nhất Thiết Ý Pháp Vân Phật

♪ Quy mạng Đại Tị-lưu-đồ Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Tinh Tấn Thật Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Động Pháp Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Vân Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Nhiễm Hồng Liên Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Tăng Thượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Tuyển Trạch Pháp Vô Ngại Hoa Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Kiếp Phật

♪ Quy mạng Phật Nhãn Vô Cấu Tinh Tấn Tăng Thượng Luân Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nghi Phật

♪ Quy mạng Quảng Uy Đức Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phấn Tấn Vô Ngại Tâm Phật

♪ Quy mạng Dục Pháp Đạo Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Sanh Trí Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ma Lực Kiên Cố Ý Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tự Tại Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Kiến Lợi Ích Nhất Thiết Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Nhật Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng Thanh Phân Diệu Bảo Hống Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Tinh Tấn Thị Hiện Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Phật Quốc Độ Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Căn Bổn Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Xưng Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Long Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Đắc Pháp Tướng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Công Đức Tạng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Hoa Sơn Phật

♪ Quy mạng Đại Pháp Vương Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Tận Bất Tận Tạng Phật

♪ Quy mạng Hoa Cao Thiện Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trí Sơn Phật

♪ Quy mạng Trí Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Thanh Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Phật Thanh Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Vương Bất Tận Xưng Phật

♪ Quy mạng Tâm Tuệ Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng Chánh Kiến Phật

♪ Quy mạng Ngữ Kiến Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Pháp Hương Kiến Phật

♪ Quy mạng Chủ Sơn Vô Ngại Vương Phật

♪ Quy mạng Long Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Bảo Tự Tại Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Thủy Trụ Trì Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Giác Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Trí Bảo Pháp Thắng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tự Tại Ý Pháp Tạng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tự Tại Ý Pháp Tạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Pháp Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Sơn Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tu Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Chiếu Phật

♪ Quy mạng Cao Lực Tự Tại Tạng Phật

♪ Quy mạng Diễm Tự Tại Tạng Phật

♪ Quy mạng Thanh Phần Diệu Giác Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tự Tại Cao Tịch Tự Tại Phật

[▲ Trên đây là 7.000 danh hiệu]

♪ Quy mạng Kiên Vô Úy Công Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Dũng Mãnh Bảo Phật

♪ Quy mạng Kiên Mãnh Tịch Tĩnh Vương Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Ám Cao Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Trượng Phu Bạch Liên Phật

♪ Quy mạng Thánh Thanh Tạng Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Bạch Liên Phật

♪ Quy mạng Pháp Bình Đẳng Pháp Thân Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Nan Khả Ý Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Ái Kiến Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Phật

♪ Quy mạng Dược Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Giác Thượng Phật

♪ Quy mạng Thọ Ký Phật

♪ Quy mạng Ái Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Tác Phật

♪ Quy mạng Hoa Bảo Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Long Công Đức Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Vô Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Thiện Lai Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Sắc Phật

♪ Quy mạng Vô Căn Bổn Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Đăng Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Kiến Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Nhất Thiết Trược Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Hoa Thụ Phật

♪ Quy mạng Pháp Tánh Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Đắc Ý Phật

♪ Quy mạng Đoạn Ái Phật

♪ Quy mạng Nội Ngoại Phật

♪ Quy mạng Phá Tha Quân Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Đức Nan Tư Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Đại Thần Thông Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Ly Bố Phật

♪ Quy mạng Ly Khiếp Nhược Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Động Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Lưỡng Túc Tôn Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chủng Trí Phật

♪ Quy mạng Tướng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Ngôn Phật

♪ Quy mạng Bất Úy Ngôn Phật

♪ Quy mạng Thường Tương Ứng Ngôn Phật

♪ Quy mạng Phạm Chúng Tương Ứng Phật

♪ Quy mạng Tam Thập Tam Thiên Chúng Tương Ứng Phật

♪ Quy mạng Tự Kim Sắc Phật

♪ Quy mạng Thường Hỷ Lạc Phật

♪ Quy mạng Xả Kết Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hoa Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoàng Liên Tướng Phật

♪ Quy mạng Đảnh Tướng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thông Trí Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tướng Phật

♪ Quy mạng Đắc Nhất Thiết Pháp Bỉ Ngạn Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Tướng Phật

♪ Quy mạng Diệu Tịch Phật

♪ Quy mạng Xả-phù-la Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhạo Nhật Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Thường Hương Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Đại Bi Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Kiên Phật

♪ Quy mạng Thường Vi Tiếu Phật

♪ Quy mạng Ly Trược Phật

♪ Quy mạng Bách Tướng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tùy Thuận Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Diệu Tuệ Tất Cánh Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Ý Phật

♪ Quy mạng Quán Thế Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Phật

[▲ Trên đây là 7.100 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Thiên Phật

♪ Quy mạng Nội Bảo Phật

♪ Quy mạng Chánh Giác Tràng Phật

♪ Quy mạng Thắng Đăng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trạch Nguyện Khởi Thắng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chiếu Ám Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quán Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Tràng Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Trí Quán Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Tề Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Nhất Thiết Kinh Bố Mao Thụ Đẳng Xưng Quang Phật

♪ Quy mạng Kim Vương Quang Minh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Quán Thế Âm Phật

♪ Quy mạng Luân Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Quang Minh Trang Nghiêm Uy Đức Hiệt Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Niệm Quán Nhất Thiết Nghi Tức Đoạn Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Đoạn Ám Chánh Định Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Đại Tụ Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Hư Không Bình Đẳng Phật

♪ Quy mạng Lễ Bái Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Tác Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Ly Úy Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Văn Thanh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tý Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Thiện Giải Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Cao Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Chiếu Hiền Thủ Thắng Phật

♪ Quy mạng Đắc Thánh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Sự Phật

♪ Quy mạng Sơn Phong Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Cái Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Quảng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Hỷ Phật

♪ Quy mạng Chiếu Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Nhật Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhất Thiết Nguyện Uy Đức Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hương Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Phật

Này Thu Lộ Tử! Nói tóm lại, thật không thể nào nói hết số lượng của chư Phật hiện tại.

Này Thu Lộ Tử! Ví như ở phương đông có Hằng Hà sa thế giới, ở phương nam có Hằng Hà sa thế giới, ở phương tây có Hằng Hà sa thế giới, ở phương bắc có Hằng Hà sa thế giới, ở phương trên, dưới, và bốn góc có Hằng Hà sa thế giới. Tất cả thế giới kia, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần.

Này Thu Lộ Tử! Ý ông nghĩ sao? Ông có thể nào biết được số lượng của tất cả vi trần kia chăng?”

Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng:

“Dạ không, thưa Thế Tôn!”

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

“Ta thấy chư Phật hiện tại như thế với đồng danh hiệu là Năng Tịch, như đang thấy ở trước mắt. Mẹ của chư Phật kia đồng danh hiệu là Đại Huyễn, cha đồng danh hiệu là Tịnh Phạn, và thành quách đồng danh hiệu là Hoàng Sắc. Đệ nhất Thanh Văn đệ tử của chư Phật kia đồng danh hiệu là Thu Lộ Tử và Đại Thải Thục Thị. Còn vị đệ tử làm thị giả đồng danh hiệu là Khánh Hỷ. Hà huống là đủ mọi tên khác của mẹ, tên khác của cha, tên khác của thành quách, tên khác của đệ nhất Thanh Văn đệ tử, và tên khác của vị đệ tử làm thị giả.

Này Thu Lộ Tử! Có không biết bao nhiêu thế giới kia như vậy. Giả sử có người bỏ xuống hạt vi trần ở trong những thế giới kia, hoặc không bỏ xuống hạt vi trần ở trong những thế giới kia. Các thế giới kia như thế, hoặc có vi trần bỏ xuống hay không có, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh.

Này Thu Lộ Tử! Lại có người thứ nhì lấy hết số vi trần kia và đi qua vài vi trần số Phật quốc độ vô số ức tỷ nayuta [na du ta] thế giới, rồi hãy tính những thế giới đã đi qua làm thành một bước.

Này Thu Lộ Tử! Người kia lại tiếp tục đi qua vài vi trần số thế giới làm thành một bước đó. Người ấy cứ đi suốt tỷ ức nayuta vô số kiếp như thế, rồi mới bỏ xuống một hạt vi trần. Và như vậy cho đến khi hết sạch số vi trần.

Này Thu Lộ Tử! Các thế giới kia như thế, hoặc có vi trần bỏ xuống hay không có, trong ấy có đầy khắp số vi trần. Người đó lại mang chúng bỏ xuống ở các thế giới khắp mười phương.

Này Thu Lộ Tử! Người đó lại đi qua các thế giới này, hoặc có vi trần bỏ xuống hay không có. Các thế giới kia như thế, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần.

Này Thu Lộ Tử! Lại có người thứ ba lấy hết số vi trần kia và đi qua vi trần số thế giới, rồi hãy tính những thế giới đã đi qua làm thành một bước. Người ấy cứ đi suốt vài tỷ ức nayuta vô số kiếp như thế, rồi mới bỏ xuống một hạt vi trần. Và như vậy cho đến khi hết sạch số vi trần.

Lại có người thứ tư lấy hết số vi trần kia, hoặc có thế giới có vi trần bỏ xuống hay không có, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần.

Này Thu Lộ Tử! Ý ông nghĩ sao? Ông có thể nào biết được số lượng của tất cả vi trần kia chăng?”

Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng:

“Dạ không, thưa Thế Tôn!”

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

“Số vi trần kia còn có thể biết được, nhưng chư Phật đó với đồng danh hiệu là Năng Tịch, đồng danh hiệu của mẹ là Đại Huyễn, đồng danh hiệu của cha là Tịnh Phạn, đồng danh hiệu của thành quách là Hoàng Sắc, đồng danh hiệu của đệ nhất Thanh Văn đệ tử là Thu Lộ Tử và Đại Thải Thục Thị, cùng đồng danh hiệu của vị đệ tử làm thị giả là Khánh Hỷ, thì không thể nào biết được số ấy.

Này Thu Lộ Tử! Người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, và thứ mười cũng lại như vậy.

Này Thu Lộ Tử! Lại có người thứ mười một, người đó lấy một hạt vi trần trong những vi trần kia, rồi phá làm vài thế giới vi trần số phần. Như vậy, các vi trần khác cũng đều phá làm vài thế giới vi trần số phần.

Này Thu Lộ Tử! Ý ông nghĩ sao? Ông có thể nào biết được số lượng của tất cả vi trần kia chăng?”

Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng:

“Dạ không, thưa Thế Tôn!”

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

“Lại có người dùng vài vi trần số phần của Phật quốc độ kia làm một bước. Như vậy với thần thông cực nhanh, người ấy cứ đi qua các thế giới phương đông suốt vô lượng vô biên kiếp, rồi mới bỏ xuống một hạt vi trần. Và như vậy cho đến khi hết sạch số vi trần ở phương đông. Các thế giới kia như thế, hoặc có vi trần bỏ xuống hay không có, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần. Phương nam cũng vậy và cho đến mười phương, dưới đến tận ranh giới của nước, trên cao đến trời Sắc Cứu Cánh, trong ấy có đầy khắp số vi trần.

Xem Thêm:   Kinh Xưng Tán về Phật Độ Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn của Pháp Môn Được Hết Thảy Chư Phật Nhiếp Thọ

Này Thu Lộ Tử! Ý ông nghĩ sao? Ông có thể nào biết được số lượng của tất cả vi trần kia chăng?”

Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng:

“Dạ không, thưa Thế Tôn!”

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

“Số vi trần kia còn có thể biết được, nhưng hiện nay chư Phật đó đang trụ thế với đồng danh hiệu là Năng Tịch, đồng danh hiệu của mẹ là Đại Huyễn, đồng danh hiệu của cha là Tịnh Phạn, đồng danh hiệu của thành quách là Hoàng Sắc, đồng danh hiệu của đệ nhất Thanh Văn đệ tử là Thu Lộ Tử và Đại Thải Thục Thị, cùng đồng danh hiệu của vị đệ tử làm thị giả là Khánh Hỷ, thì chẳng thể nào biết được. Hà huống là đủ mọi tên khác của Phật, tên khác của mẹ, tên khác của cha, tên khác của thành quách, tên khác của đệ tử, và tên khác của thị giả.

Này Thu Lộ Tử! Cho dù Ta trụ thế đến vài vi trần số kiếp để nói về chỉ một đồng danh hiệu là Năng Tịch, thì cũng chẳng thể cùng tận.

Cho đến đồng danh hiệu là Nhiên Đăng Phật, đồng danh hiệu là Duyên Thượng Sanh Phật, đồng danh hiệu là Đăng Quang Minh Phật, đồng danh hiệu là Nhất Thiết Thắng Phật, đồng danh hiệu là Đại Xưng Phật, đồng danh hiệu là Hồng Liên Thắng Phật, đồng danh hiệu là Thắng Quán Phật, đồng danh hiệu là Trì Kế Phật, đồng danh hiệu là Biến Thắng Phật, đồng danh hiệu là Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Phật, đồng danh hiệu là Kim Tịch Phật, và đồng danh hiệu là Ẩm Quang Phật thì cũng lại như vậy. Hà huống là tên khác của mẹ và cho đến tên khác của thị giả. Chư Phật kia đang hiện trụ thế, Ta nay đều tất biết. Các ông hãy nên nhất tâm quy mạng.”

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

“Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì trước tiên nên sám hối tất cả nghiệp tội.

Nếu có vị Bhikṣu [bíc su] nào phạm bốn trọng tội, Bhikṣuṇī [bíc su ni] nào phạm tám trọng tội, Học Pháp Nữ, Cần Sách Nam, và Cần Sách Nữ nào phạm giới căn bổn của người xuất gia, Thanh Tín Nam nào phạm trọng giới của Thanh Tín Nam, hay Thanh Tín Nữ nào phạm trọng giới của Thanh Tín Nữ và muốn sám hối, thì họ nên tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục tinh sạch, và không ăn năm loại thực vật hôi nồng. Lại ở nơi yên tĩnh, trang hoàng tĩnh thất, dùng các tràng phan và hoa để trang nghiêm Đạo Tràng, lấy bùn thơm bôi vẽ, treo 49 cây tràng phan để trang nghiêm Phật tòa, và an trí tượng Phật. Lại dùng đủ mọi hương bột, hương xoa, và đốt lên đủ mọi nén hương, như là hương đàn, hương trầm thủy, hương huân lục, hương mộc, và hương diệu. Đốt đủ mọi nén hương vi diệu như vậy và cũng như rải muôn loại hoa.

Rồi khởi lòng đại từ bi mà nguyện cứu chúng sanh khổ não. Những ai chưa hóa độ thì sẽ hóa độ. Những ai chưa giải thoát thì sẽ khiến giải thoát. Những ai chưa an vui thì sẽ khiến an vui. Những ai chưa đắc tịch diệt thì sẽ khiến đắc tịch diệt. Ngày đêm hãy tư duy về bổn hành khổ hạnh của Như Lai. Trong vô lượng kiếp, ngài thọ các khổ não mà không hề sanh tâm chán nản hay mệt mỏi. Vì cầu Đạo vô thượng, Như Lai đã tự sanh hạ tâm như tâm của đồng bộc mà đối với tất cả chúng sanh.

Nếu những vị Bhikṣu nào muốn sám hối bốn trọng tội, thì trong 49 ngày, bảy ngày một lần, hãy phát lộ sám hối của những tội đã phạm ở trước tám vị Bhikṣu thanh tịnh; ngày đêm họ phải chí tâm ân trọng mà ăn năn và hối tiếc về những việc đã làm. Lại nhất tâm quy mạng mười phương chư Phật và xưng niệm danh hiệu cùng lễ bái. Tùy theo khả năng và thời gian mà nên chí tâm như vậy. Khi 49 ngày hoàn mãn, tội tất sẽ diệt trừ và người ấy sẽ được thanh tịnh.

Khi ấy sẽ có điềm tướng xuất hiện. Hoặc đương lúc tỉnh hay ở trong mộng, sẽ thấy mười phương chư Phật thọ ký cho riêng họ. Hoặc sẽ thấy Bồ-tát thọ ký cho riêng họ, rồi cùng đi đến Đạo Tràng và làm bạn với các ngài. Hoặc được xoa đỉnh đầu và thấy tướng của tội diệt trừ. Hoặc tự thấy thân mình vào trong đại hội và ở tại đại chúng. Hoặc tự thấy thân mình thuyết Pháp ở giữa đại chúng. Hoặc thấy các vị thầy làm bậc Đạo Nhân tu tịnh hạnh đi đến Đạo Tràng để diện kiến chư Phật.

Này Thu Lộ Tử! Khi vị Bhikṣu sám hối nghiệp tội mà nếu thấy điềm tướng như vậy, thì phải biết nghiệp tội cấu uế của người đó đã được diệt trừ–duy trừ không chí thành.

Nếu vị Bhikṣuṇī nào muốn sám hối tám trọng tội, thì cũng làm như phương pháp của hàng Bhikṣu. Khi 49 ngày hoàn mãn, họ sẽ được thanh tịnh–duy trừ không chí thành.

Nếu Học Pháp Nữ, Cần Sách Nam, hay Cần Sách Nữ nào muốn sám hối căn bổn trọng tội, thì hãy ở trước bốn vị Bhikṣu hoặc Bhikṣuṇī và làm như phương pháp trên. Khi 21 ngày hoàn mãn, họ sẽ được thanh tịnh–duy trừ không chí thành.

Nếu Thanh Tín Nam, hay Thanh Tín Nữ nào muốn sám hối trọng giới, thì phải nên chí tâm cung kính Tam Bảo. Nếu họ thấy bậc Đạo Nhân thì hãy cung kính lễ bái và khởi tâm tưởng khó gặp, rồi thỉnh đến Đạo Tràng để làm muôn sự cúng dường. Họ hãy thỉnh một vị Bhikṣu và với tâm kính trọng mà chí tâm phát lộ sám hối các tội đã phạm. Lại nhất tâm quy mạng mười phương chư Phật và xưng niệm danh hiệu cùng lễ bái. Khi 7 ngày hoàn mãn như thế, họ tất sẽ được thanh tịnh–duy trừ không chí thành.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

“Thành tựu Phật Đạo hàng phục ma
Kinh hành tự tại dưới Đạo thụ
Chứng không chướng ngại mắt và thân
Pháp Giới bình đẳng như hư không

Mười ức quốc độ vi trần số
Bồ-tát đệ tử đang vây quanh
Chứng đắc tất cả tâm tịch tĩnh
Khéo trụ Phổ Hiền các hạnh nguyện

Tướng hảo của Phật diệu trang nghiêm
Phóng ra vô lượng mọi ánh sáng
Chiếu khắp mười phương các cõi nước
Chẳng thể nghĩ bàn chư Phật lực

Thấy Phật quốc độ đều vô cấu
Vô lượng diệu sắc thanh tịnh khắp
Mọi thắng diệu sự của chư Phật
Nương Phật thần lực thấy đại chúng

Thế giới phương đông tên Bảo Tràng
Xa rời cấu nhiễm diệu trang nghiêm
Nơi đó Tự Tại Bảo Đăng Phật
Hiện đang ở tại thế giới kia

♪ Quy mạng Tự Tại Bảo Đăng Phật ở phương đông

Cõi nước phương nam Pha Lê Đăng
Thanh tịnh diệu sắc phổ nghiêm tịnh
Như Ý Thanh Tịnh Vân Như Lai
Hiện đang tại thế thuyết diệu Pháp

♪ Quy mạng Bảo Thanh Tịnh Vân Phật ở phương nam

Tây phương vô cấu thanh tịnh độ
Thế giới vi diệu tên Cực Lạc
Đức Phật tự tại Vô Lượng Thọ
Bồ-tát đệ tử hiện vây quanh

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật ở phương tây

Thế giới phương bắc tên Hương Đăng
Cõi nước thanh tịnh rất trang nghiêm
Vô Nhiễm Quang Tràng Phật giáo hóa
Hiện đang tự tại Đạo Tràng thụ

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Quang Tràng Phật ở phương bắc

Lưu Ly Quang Minh chân diệu sắc
Quốc độ thanh tịnh thắng trang nghiêm
Vô Ngại Quang Vân Phật Như Lai
Hiện đang ở tại hướng đông bắc

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Vân Phật ở hướng đông bắc

Quang Minh Chiếu Tràng Phật Thế Giới
Hiện thấy đầy khắp chư Bồ-tát
Tự Tại Hống Thanh Phật nơi kia
Hiện đang ở tại hướng đông nam

♪ Quy mạng Tự Tại Hống Thanh Phật ở hướng đông nam

Chủng Chủng Lạc Lạc Phật Thế Giới
Bảo châu trang nghiêm diệu vô cấu
Thắng Diệu Trí Nguyệt như Diệu Cao
Hiện đang ở tại hướng tây nam

♪ Quy mạng Thắng Diệu Trí Nguyệt Phật ở hướng tây nam

Hiện thấy Như Lai hướng tây bắc
Thế giới Cao Quang Minh Bình Đẳng
Nơi kia Đại Thánh Tự Tại Phật
Bồ-tát đệ tử đang vây quanh

♪ Quy mạng Đại Thánh Tự Tại Phật ở hướng tây bắc

Thế giới phương dưới Tự Tại Quang
Cõi nước thanh tịnh bảo diễm tạng
Quang Minh Diệu Luân Bất Không Kiến
Phật đó hiện trụ diệu quốc độ

♪ Quy mạng Quang Minh Diệu Luân Bất Không Kiến Phật ở phương dưới

Thế giới phương trên quang diễm tạng
Thế giới kia tên Tịnh Vô Cấu
Phổ Nhãn Công Đức Quang Minh Vân
Hiện đang ngồi dưới cội Đạo thụ

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Công Đức Quang Minh Vân Phật ở phương trên”

Lúc bấy giờ ngài Thu Lộ Tử và đại chúng nương thần lực của Phật, họ thấy vô lượng vô biên, quá khứ, hiện tại, cùng vị lai mười phương chư Phật.

Khi ấy ngài Thu Lộ Tử ở giữa đại chúng mà rơi lệ thương cảm, rồi thưa với Phật rằng:

“Hiếm có thay, thưa Thế Tôn! Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào không phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì sẽ chẳng thành Phật. Chúng con xưa nay ví như cỏ mục, tuy đã trải qua dưới ánh nắng mùa xuân nhưng lại chẳng hy vọng có trái vào mùa thu.”

Lúc bấy giờ Tuệ mạng Thu Lộ Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén áo lộ vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay và thưa với Phật rằng:

“Thưa Thế Tôn! Kính mong Ngài hãy nói rộng thêm về các danh hiệu của chư Phật ở mười phương. Chúng con vui thích muốn nghe.”

Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

“Ông hãy chí tâm lắng nghe. Ta sẽ thuyết giảng cho ông. Khi nghe được các danh hiệu của chư Phật kia, ông hãy nhất tâm quy mạng.

Này Thu Lộ Tử! Từ thế giới này về hướng đông, vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một thế giới tên là Nhiên Đăng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Tập Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

♪ Quy mạng Bảo Tập Phật

Này Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi chí tâm thọ trì, thì các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó cứu cánh sẽ đắc Bảy Giác Phần Chánh Định, sẽ được tâm không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, và siêu việt 60 kiếp ở thế gian.

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

“Phương đông cõi Nhiên Đăng
Có Phật hiệu Bảo Tập
Nếu ai nghe danh hiệu
Siêu thế sáu mươi kiếp

Này Thu Lộ Tử! Ở phương đông có một thế giới tên là Bảo Tập. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Thắng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi chí tâm thọ trì, nhớ niệm đọc tụng, và chắp tay lễ bái, dù lại có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào lấy trân bảo đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để làm bố thí, ngày ngày bố thí như vậy đến trọn 100 năm, phước đức của sự bố thí đó mà so với công đức chí tâm lễ bái ở trước, thì không bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần của trăm ngàn, và cho đến một phần của toán số thí dụ cũng không bằng.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

“Ở Thế giới Bảo Tập
Có Đức Phật Bảo Thắng
Nếu ai nghe danh hiệu
Bố thí không bằng một

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua 800 thế giới, có một thế giới tên là Hương Tích. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thành Tựu Biến Chiếu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi thọ trì đọc tụng, nhớ niệm và lễ bái, họ sẽ siêu việt 500 kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Thành Tựu Biến Chiếu Phật

Này Thu Lộ Tử! Từ thế giới này về hướng đông, vượt qua 1.000 thế giới, có một thế giới tên là Chiếu Diệu Hiền. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Biến Chiếu Kính Tượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi thọ trì đọc tụng, chí tâm nhớ niệm, và cung kính lễ bái, thì họ sẽ thoát khỏi ba đường ác.

♪ Quy mạng Biến Chiếu Kính Tượng Phật

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua 2.000 thế giới, có một Phật quốc độ tên là Vô Lượng Quang Minh Công Đức. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Biến Chiếu Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi cúi đầu đảnh lễ sát đất, hết mực kính trọng, thọ trì đọc tụng, và cung kính lễ bái, người ấy sẽ siêu việt 30 kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Biến Chiếu Quang Minh Phật

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua 1.000 thế giới, có một Phật quốc độ tên là Khả Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bất Động Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi thọ trì đọc tụng và cung kính lễ bái, người ấy cứu cánh sẽ không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và tất cả chúng ma đều chẳng thể lay động.

♪ Quy mạng Bất Động Phật

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua 1.000 thế giới, có một Phật quốc độ tên là Bất Khả Lượng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu quang minh của Đức Phật kia, rồi thọ trì đọc tụng và cung kính lễ bái, người ấy sẽ luôn chẳng rời xa hết thảy chư Phật Bồ-tát và cứu cánh sẽ được tâm không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

Này Thu Lộ Tử! Từ thế giới này về hướng đông, vượt qua 60.000 thế giới, có một quốc độ tên là Nhiên Đăng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Lượng Thanh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật Vô Lượng Thanh kia và xưng niệm ba lần, người ấy cứu cánh sẽ không đọa ba đường ác và nhất định sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Như Lai

Này Thu Lộ Tử! Lại từ thế giới kia, vượt qua 1.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Trần. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Lượng Âm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi hết lòng kính trọng, thọ trì đọc tụng, và cung kính lễ bái, người ấy sẽ siêu việt 30 kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Phật

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 20.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Nan Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đại Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi chắp tay và xướng lên như vầy:

♪ Quy mạng Đại Xưng Như Lai

Dù lại có người lấy bảy báu tích tụ như núi Diệu Cao và ngày ngày bố thí như vậy đến trọn 100 năm, phước đức của sự bố thí đó mà so với công đức lễ bái của người nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thì không bằng một phần trăm, và cho đến một phần của toán số thí dụ cũng không bằng.

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 3.000 thế giới, có một quốc độ tên là Quang Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật kia, họ sẽ siêu việt 100 kiếp ở thế gian và sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu ai chẳng tin rằng nghe danh hiệu mà được công đức như thế, người ấy nhất định sẽ đọa Địa ngục Vô Gián đến trọn 100 kiếp.

Xem Thêm:   Kinh Không Tăng Không Giảm

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua 10.000 quốc độ, có một thế giới tên là Quang Minh Chiếu. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Đắc Đại Vô Úy Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi thọ trì đọc tụng và cung kính lễ bái, người ấy cứu cánh sẽ đắc đại vô úy và nhiếp thủ vô lượng vô biên công đức tụ.

♪ Quy mạng Đắc Đại Vô Úy Phật

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 7.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Bảo Quang Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nhiên Đăng Hỏa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi chí tâm cung kính lễ bái và thọ trì đọc tụng, người ấy sẽ nhiếp được Mười Lực của Như Lai.

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Hỏa Phật

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 8.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Chân Thật. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thật Thanh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi thọ trì đọc tụng và chí tâm lễ bái, người ấy cứu cánh sẽ đắc Bốn Thánh Đế và cuối cùng sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Thật Thanh Phật

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 20.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Quang Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Biên Vô Cấu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi hết lòng sanh tín tâm, thọ trì đọc tụng, và cung kính lễ bái, dù lại có người lấy bảy báu đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để làm bố thí, phước đức của sự bố thí đó mà so với công đức thọ trì đọc tụng của người nghe được danh hiệu vô cấu của Đức Phật này, thì không bằng một phần của mười triệu, và cho đến một phần của toán số cũng không bằng.

Vì sao thế? Bởi nếu chúng sanh nào với tội căn thâm trọng thì sẽ không nghe được danh hiệu vô cấu của Đức Phật này. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Như Lai kia, thì phải biết người ấy chẳng những đã gieo trồng các căn lành ở nơi của một vị Phật, chẳng những cũng đã gieo trồng các căn lành ở nơi của mười vị Phật, mà cho đến người ấy cũng đã gieo trồng các căn lành ở nơi của một tỷ vị Phật. Người ấy sẽ siêu việt 48 kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Vô Biên Vô Cấu Phật

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua 9.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Diệu Thanh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nguyệt Thanh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi thọ trì đọc tụng và chí tâm lễ bái, người ấy sẽ được công đức của tất cả Pháp thanh tịnh–đầy đủ như ánh trăng rằm, và cứu cánh sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 10.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Úy. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Biên Xưng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi thọ trì đọc tụng, chắp tay và xướng lên như vầy:

♪ Quy mạng Vô Biên Xưng Như Lai

Dù lại có người lấy bảy báu tích tụ như núi Diệu Cao và ngày ngày bố thí như vậy đến trọn 100 năm, phước đức của sự bố thí đó mà so với công đức thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, thì không bằng một phần trăm, và cho đến một phần của toán số thí dụ cũng không bằng.

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 1.500 cõi Phật, có một thế giới tên là Nhiên Đăng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nhật Nguyệt Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi thọ trì đọc tụng, gối phải quỳ sát đất, chắp tay và xưng niệm ba lần như vầy:

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Minh Thế Tôn

Ai trì tụng danh hiệu của Đức Phật này, người ấy sẽ mau thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 30.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Cấu. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Cấu Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, trời, rồng, quỷ tiệp tật, quỷ bạo ác, hoặc người và phi nhân, mà nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, họ cứu cánh sẽ không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và không đọa đường ác.

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

Này Thu Lộ Tử! Từ đây về hướng đông, vượt qua 10.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Bách Quang Minh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thanh Tịnh Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu có hàng trời, rồng, quỷ tiệp tật, hoặc người và phi nhân, mà nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, họ tất sẽ được thân người và xa rời phiền não của tham sân si. Nếu ai nghe mà chẳng tin thì sẽ đọa đại địa ngục đến 10.000 kiếp.

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Minh Phật

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 100 cõi Phật, có một thế giới tên là Thiện Đức. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Nhật Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu ai với tâm thanh tịnh mà xưng niệm danh hiệu của Đức Phật này, thì công đức có được sẽ mãn túc như vầng mặt trời. Họ cứu cánh sẽ có thể hàng phục tất cả chúng ma và ngoại đạo, cùng siêu việt 30 kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 60.000 cõi Phật, có một thế giới tên là Trụ Thất Giác Phần. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Biên Bảo Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, người ấy sẽ được đầy đủ Bảy Giác Phần, có thể an trí chúng sanh vào trong thắng bảo của Phật Pháp, và cứu cánh họ sẽ thành tựu vô lượng công đức tụ.

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Phật

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 500 cõi Phật, có một thế giới tên là Hoa Kính Tượng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Hoa Thắng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia và tín tâm kính trọng, người ấy sẽ được đầy đủ Bảy Giác Phần, có thể an trí chúng sanh vào trong thắng bảo của Phật Pháp, và cứu cánh họ sẽ thành tựu vô lượng công đức tụ.

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua 100.000 ức cõi Phật, có một thế giới tên là Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Não. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Diệu Thân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu ai nghe được danh hiệu của Đức Phật kia, rồi chí tâm kính lễ và đọc tụng thọ trì, người ấy nhất định sẽ xa rời tất cả chướng ngại, không đọa đường ác, và siêu việt vô lượng kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Diệu Thân Phật

Này Thu Lộ Tử! Lại vượt qua nayuta cõi Phật, có một thế giới tên là Bình Đẳng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó. Nếu ai nghe được danh hiệu của Như Lai kia và thọ trì chẳng lãng quên, người ấy sẽ xa rời ba đường ác.

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Thanh Tịnh Khai Phu Liên Hoa Phật

Này Thu Lộ Tử! Nếu có vị Bhikṣu, Bhikṣuṇī, Thanh Tín Nam, hay Thanh Tín Nữ nào muốn sám hối nghiệp tội, họ nên tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục tinh sạch, ở trong tĩnh thất hãy an trí tượng Phật trên bực cao, và treo 25 cây tràng phan. Lại dùng muôn loại hương hoa để cúng dường và tụng niệm danh hiệu của 25 vị Phật này. Ngày đêm sáu thời sám hối và làm như vậy trọn đến 25 ngày, họ sẽ diệt trừ các tội đã phạm của bốn giới nghiêm trọng, tám giới cấm và những tội trạng khác. Học Pháp Nữ, Cần Sách Nam, và Cần Sách Nữ thì cũng như vậy.”

Lúc bấy giờ ngài Thu Lộ Tử lại thưa với Phật rằng:

“Thưa Thế Tôn! Kính mong Như Lai hãy diễn nói tên họ và thọ mạng dài ngắn của bảy Đức Phật quá khứ. Chúng con khát ngưỡng muốn nghe.”

Phật bảo ngài Thu Lộ Tử:

“Lắng nghe, lắng nghe! Ta nay sẽ thuyết giảng cho ông.

Này Thu Lộ Tử! Ở 91 kiếp vào thuở quá khứ có một Đức Phật hiệu là Thắng Quán Như Lai.

Ở 30 kiếp vào thuở quá khứ có một Đức Phật hiệu là Trì Kế Như Lai.

Ở trong kiếp kia lại có Biến Thắng Như Lai. Từ đó về sau, vô lượng vô số kiếp đều chẳng có Phật xuất hiện ở thế gian, cho đến trong kiếp Hiền mới có bốn Đức Phật. Đó là Đức Phật Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn, Đức Phật Kim Tịch, Đức Phật Ẩm Quang, và Ta, Đức Phật Năng Tịch.

– Thọ mạng của Đức Phật Thắng Quán là 80.000 kiếp.
– Thọ mạng của Đức Phật Trì Kế là 60.000 kiếp.
– Thọ mạng của Đức Phật Biến Thắng là 2.000 kiếp.
– Thọ mạng của Đức Phật Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn là 14 tiểu kiếp.
– Thọ mạng của Đức Phật Kim Tịch là 30 tiểu kiếp.
– Thọ mạng của Đức Phật Ẩm Quang là 20 tiểu kiếp.
– Thọ mạng tối thiểu của Ta hiện tại là 100 năm.

– Đức Phật Thắng Quán, Đức Phật Trì Kế, và Đức Phật Biến Thắng sanh trong dòng dõi quý tộc.
– Đức Phật Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn, Đức Phật Kim Tịch, và Đức Phật Ẩm Quang sanh trong dòng dõi Phạm Chí.

Này Thu Lộ Tử! Ta, Đức Phật Năng Tịch, sanh trong dòng dõi quý tộc.

– Đức Phật Thắng Quán, Đức Phật Trì Kế, và Đức Phật Biến Thắng, họ của ba Đức Phật đó là Bổn Tế.
– Đức Phật Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn, Đức Phật Kim Tịch, và Đức Phật Ẩm Quang, họ của ba Đức Phật đó là Ẩm Quang.

Này Thu Lộ Tử! Ta, Đức Phật Năng Tịch, họ của Ta là Địa Tối Thắng.

– Đức Phật Thắng Quán đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở dưới cây trùng diệp.
– Đức Phật Trì Kế đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở dưới cây bạch liên.
– Đức Phật Biến Thắng đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở dưới cây kiên cố.
– Đức Phật Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở dưới cây linh thụy.
– Đức Phật Kim Tịch đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở dưới cây hợp hoan.
– Đức Phật Ẩm Quang đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở dưới cây tung quảng.

Này Thu Lộ Tử! Ta, Đức Phật Năng Tịch, đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở dưới cây vô tội.

– Đức Phật Thắng Quán có Thanh Văn thánh chúng ở ba hội.
– Đức Phật Trì Kế có Thanh Văn thánh chúng ở ba hội.
– Đức Phật Biến Thắng có Thanh Văn thánh chúng ở hai hội.
– Đức Phật Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn có Thanh Văn thánh chúng ở một hội.
– Đức Phật Kim Tịch có Thanh Văn thánh chúng ở một hội.
– Đức Phật Ẩm Quang có Thanh Văn thánh chúng ở một hội.

Này Thu Lộ Tử! Ta, Đức Phật Năng Tịch, có Thanh Văn thánh chúng ở một hội.

– Đệ nhất Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Thắng Quán tên là Độ Thuyết và Khán-đồ.
– Đệ nhất Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Trì Kế tên là Thắng và Tự Tại.
– Đệ nhất Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Biến Thắng tên là Tinh Tú và Thượng.
– Đệ nhất Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn tên là Tật và Lực.
– Đệ nhất Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Kim Tịch tên là Hoạt và Viễn Ly.
– Đệ nhất Thanh Văn đệ tử của Đức Phật Ẩm Quang tên là Dũng Mãnh và Lợi Căn.

Này Thu Lộ Tử! Đệ nhất Thanh Văn đệ tử của Ta, Đức Phật Năng Tịch, tên là Thu Lộ Tử và Đại Thải Thục Thị.

Hai vị đệ tử ở trên của mỗi Đức Phật, vị ở trước là trí tuệ đệ nhất, vị ở sau là thần thông đệ nhất.

– Thị giả của Đức Phật Thắng Quán tên là Vô Ưu.
– Thị giả của Đức Phật Trì Kế tên là Ly Úy.
– Thị giả của Đức Phật Biến Thắng tên là Tịch.
– Thị giả của Đức Phật Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn tên là Trí.
– Thị giả của Đức Phật Kim Tịch tên là Thân.
– Thị giả của Đức Phật Ẩm Quang tên là Thiện Hữu.

Này Thu Lộ Tử! Thị giả của Ta, Đức Phật Năng Tịch, tên là Khánh Hỷ.

– Con của Đức Phật Thắng Quán tên là Thành Âm.
– Con của Đức Phật Trì Kế tên là Bất Khả Lượng.
– Con của Đức Phật Biến Thắng tên là Thiện Trí.
– Con của Đức Phật Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn tên là Thượng.
– Con của Đức Phật Kim Tịch tên là Thắng.
– Con của Đức Phật Ẩm Quang tên là Đạo Sư.

Này Thu Lộ Tử! Con của Ta, Đức Phật Năng Tịch, tên là Phú Chướng.

– Cha của Đức Phật Thắng Quán tên là Hữu Thân, mẹ tên là Hữu Thân Ý, và thành quách tên là Hữu Thân.
– Cha của Đức Phật Trì Kế tên là Minh Tướng, mẹ tên là Thắng, và thành quách tên là Minh Tướng Hiền.
– Cha của Đức Phật Biến Thắng tên là Minh Tướng Thiên Tử, mẹ tên là Xứng Ý, và thành quách tên là Tùy Ý.
– Cha của Đức Phật Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn thuộc dòng dõi Phạm Chí tên là Công Đức, mẹ tên là Quảng, vị vua thời đó tên là Vô Úy, và thành quách cũng tên là Vô Úy.
– Cha của Đức Phật Kim Tịch thuộc dòng dõi Phạm Chí tên là Hỏa Đức, mẹ tên là Nan Thắng, vị vua thời đó tên là Trang Nghiêm, và thành quách cũng tên là Trang Nghiêm.
– Cha của Đức Phật Ẩm Quang thuộc dòng dõi Phạm Chí tên là Tịnh Đức, mẹ tên là Thiện Tài, vị vua thời đó tên là Tri Sử, và thành quách cũng tên là Tri Sử–hiện nay chính là thành Lộc Dã.

Này Thu Lộ Tử! Cha của Ta, Đức Phật Năng Tịch, tên là Tịnh Phạn, mẹ tên là Đại Huyễn, và thành quách tên là Hoàng Sắc.

Này Thu Lộ Tử! Hãy nên quy mạng Đức bổn sư của Ta là Đức Phật Năng Tịch.

♪ Quy mạng Xưng Diệu Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Pháp Thắng Phật

Và chư Phật khác như vậy. Ở đại vô số kiếp thứ nhất có 80 ức vị Phật. Đức Phật sau cùng hiệu là Năng Tịch.

Ở ban sơ của đại vô số kiếp thứ nhì có:

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

[▲ Trên đây là 7.200 danh hiệu]

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

1 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog