Kinh Đại Minh Chú của Đại Trí Độ
Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Đại Minh Chú của Đại Trí Độ

Kinh Đại Minh Chú của Đại Trí Độ

Khi Quán Thế Âm Bồ-tát tu hành Trí Độ sâu xa, ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách.

“Thu Lộ Tử! Do sắc là không nên nó chẳng có não hại tướng. Do thọ là không nên nó chẳng có thọ tướng. Do tưởng là không nên nó chẳng có tri tướng. Do hành là không nên nó chẳng có tác tướng. Do thức là không nên nó chẳng có giác tướng.

Vì sao thế, Thu Lộ Tử? Bởi sắc chẳng khác không; không chẳng khác sắc. Sắc tức là không; không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế.

Thu Lộ Tử! Các pháp đều không tướng: không sanh không diệt, không tịnh không uế, không tăng không giảm. Không pháp ấy chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, và chẳng phải hiện tại. Cho nên trong không: không có sắc, không có thọ tưởng hành thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý; không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có thức của mắt, cho đến không có thức của ý; không có vô minh, cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có Khổ Tập Diệt Đạo; không có trí tuệ và cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ chứng đắc, nên Bồ-tát y theo Trí Độ và được tâm không ngăn ngại. Do không ngăn ngại, nên không có sợ hãi, lìa tất cả điên đảo mộng tưởng cùng khổ não, và đạt tới Cứu Cánh Tịch Diệt.

Xem Thêm:   Kinh Ơn Cha Mẹ Khó Báo Đáp

Chư Phật ba đời đều y theo Trí Độ, nên đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Phải biết Trí Độ là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú; có thể diệt trừ hết thảy khổ, chân thật bất hư.

Cho nên Trí Độ Tâm Chú đã được tuyên nói.”

Chú thuyết như vầy:

|| gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā ||

|| ga te, ga te, ba ra ga te, ba ra sâm ga te, bô đi, sờ qua ha ||

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

8 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog