Pháp Giới 6 tháng trước

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 6

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 6

♪ Quy mạng Đại Chúng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Kiên Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Cao Tụ Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Tụ Phật

♪ Quy mạng Ly Ngu Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hương Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Bảo Trang Nghiêm Uy Đức Vương Kiếp Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Thắng Uy Đức Vương Kiếp Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Nhất Thiết Pháp Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhạo Thuyết Tướng Phật

♪ Quy mạng Thiên Vân Hống Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Thượng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Uy Đức Vương Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Giác Vương Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Kim Hư Không Hống Trang Nghiêm Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Hành Uy Đức Phấn Tấn Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Thanh Tịnh Quang Minh – Giác Phần Hoa – Bất Đoạn Tuyệt Quang Minh – Trang Nghiêm Quang Phật tại Thế giới Vô Biên Công Đức Bảo Phước Đức Trang Nghiêm Quảng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Bảo Nhạo Thuyết Phật tại Thế giới Nhạo Thuyết Phật ở phương nam

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật tại Thế giới Quang Minh ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Công Đức Tự Tại Phật tại Thế giới Nhất Thiết Bảo Chủng Chủng Trang Nghiêm ở phương bắc

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết U Ám Phật tại Thế giới Vô Ưu ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Đại Bi Quán Nhất Thiết Chúng Sanh Phật tại Thế giới Thiện Khả Kiến ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Hư Không Vô Cấu Phật tại Thế giới Trụ Thanh Tịnh Vô Cấu ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Quang Minh Trang Nghiêm Vương Phật tại Thế giới Viễn Ly Ám ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bảo Thanh Liên Thắng Phật tại Thế giới Biến Chiếu Quang Minh ở phương dưới

♪ Quy mạng Xưng Danh Thanh Phật tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương trên

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai ở Thế giới Vô Cấu. Ngài thành Phật đầu tiên trong kiếp Vô Cấu. Kế tiếp Ngài sẽ có trần sa chư Phật xuất hiện ở thế gian trong thế giới kia.

♪ Quy mạng Thắng Hộ Như Lai ở Thế giới Vô Cấu Quảng. Ngài thành Phật đầu tiên trong kiếp Thành Tựu Thiện. Kế tiếp Ngài sẽ có trần sa chư Phật xuất hiện ở thế gian trong thế giới kia.

♪ Quy mạng Bất Động Phật ở phương đông

♪ Quy mạng Đại Bất Mê Phật

♪ Quy mạng Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật ở phương nam

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tiên Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Phật ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Cao Tích Phật

♪ Quy mạng Thiện Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Tiền Hậu Thượng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Kê Trung Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Kê Trung Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hống Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tích Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thắng Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Ưu Phật

♪ Quy mạng Phật Trí Thanh Tịnh Nghiệp Phật

♪ Quy mạng Tận Tác Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thanh Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Phật ở phương bắc

♪ Quy mạng Diệu Cổ Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Úy Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Ưu Phật

♪ Quy mạng Nhật Thiệt Quang Minh Tác Phật

♪ Quy mạng Vi Diệu Âm Hương Phật

♪ Quy mạng Tràng Cái Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Thắng Tích Phật ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Sơn Thắng Tích Phật

♪ Quy mạng Hải Thắng Tích Phật

♪ Quy mạng Nhật Thượng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Trí Tràng Vương Phật

[▲ Trên đây là 5.200 danh hiệu]

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Quang Phật

♪ Quy mạng Hóa Đức Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thượng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật ở phương trên

♪ Quy mạng Sư Tử Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tích Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tiên Phật

♪ Quy mạng Tiên Vương Phật

♪ Quy mạng Tiên Thủ Phật

♪ Quy mạng Tiên Quang Phật

♪ Quy mạng Tiên Xả Kính Phật

♪ Quy mạng Tiên Giác Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Sơn Phật

♪ Quy mạng Đăng Thí Dụ Phật

♪ Quy mạng Đối Trị Tiên Phật

♪ Quy mạng Giác Tịnh Phật

♪ Quy mạng Đối Trị Phật

♪ Quy mạng Đối Trị Hận Phật

♪ Quy mạng Đối Trị Sơn Phật

♪ Quy mạng Ái Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Y Chỉ Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật ở phương đông

♪ Quy mạng Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Chân Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Phật ở phương nam

♪ Quy mạng Đại Hỏa Tụ Phật

♪ Quy mạng Xưng Quang Phật

♪ Quy mạng Cao Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật ở phương tây

♪ Quy mạng Vô Lượng Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Cao Phật

♪ Quy mạng Đại Hỏa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Hương Tụ Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Diễm Tụ Phật ở phương trên

♪ Quy mạng Hỏa Thanh Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật ở phương dưới

♪ Quy mạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Đảnh Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật ở phương đông

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Thượng Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Kiên Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Thanh Hống Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Quang Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Kiên Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thanh Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Tu Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Nhiên Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Động Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Tầm Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tích Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Vô Tâm Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tăng Trưởng Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Hỷ Tụ Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tập Phật

♪ Quy mạng Đại Kiên Cố Tập Phật

♪ Quy mạng Tràng Tướng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Mạng Phật

♪ Quy mạng Kim Đài Phật

♪ Quy mạng Ái Kiến Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Sắc Phật

♪ Quy mạng Thiện Xưng Ý Quang Phật

♪ Quy mạng ức nayuta [na du ta] tỷ vị Phật đồng danh hiệu là Nhất Thiết Giác Hoa ở kiếp Diệu Liên Hoa

♪ Quy mạng 700 vị Phật đồng danh hiệu là Quang Trang Nghiêm

[▲ Trên đây là 5.300 danh hiệu]

♪ Quy mạng 300 vị Phật đồng danh hiệu là Đại Pháp Tràng

♪ Quy mạng 10.000 vị Phật đồng danh hiệu là Trang Nghiêm Vương

♪ Quy mạng Thiện Phát Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Luân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Cái Phật

♪ Quy mạng Chánh Định Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Túc Bộ Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trạch Địch Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Chí Quang Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Luân Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Sắc Phật ở Thế giới Bất Khả Tận

♪ Quy mạng Sơn Tự Tại Vương Phật ở Thế giới Pháp Y Tràng

Xem Thêm:   Kinh Ơn Cha Mẹ Khó Báo Đáp

♪ Quy mạng Trí Thắng Sơn Vương Phật ở Thế giới Kiên Tràng

♪ Quy mạng Thắng Hoa Tạng Phật ở Thế giới Nhất Thiết Hương Cử

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Quang Minh Thắng Phật ở Thế giới Kim Cang Bảo

♪ Quy mạng Trí Tràng Phật ở Thế giới Trí Thành Tựu

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật ở Thế giới Ý Vị

♪ Quy mạng Phật Thắng Phật ở Thế giới Hồng Liên Thủ

♪ Quy mạng Kim Cang Tràng Phật ở Thế giới Kính Luân

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật ở Thế giới Quang Minh Thanh Tịnh Lực

♪ Quy mạng Tối Thắng Lực Phật ở Thế giới An Lạc

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Công Đức Hải Lưu Ly Kim Sơn Chân Kim Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cam Lộ Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Công Đức Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Sanh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Kim Tác Cái Sơn Phật

♪ Quy mạng Thắng Quán Phật

♪ Quy mạng Quang Trì Kế Phật

♪ Quy mạng Biến Thắng Phật

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Phật

♪ Quy mạng Kim Tịch Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Chánh Định Thủ Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phấn Tấn Bồ-tát

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật và Bồ-tát này, họ sẽ siêu việt 30 kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Minh Bồ-tát

Nếu ai thọ trì danh hiệu của Đức Phật và Bồ-tát này, họ sẽ siêu việt 1.000 kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Phổ Bảo Cái Phật

Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt bốn đại kiếp ở thế gian. Họ sẽ luôn sanh ra ở trước chư Phật Bồ-tát và chẳng bao giờ còn tạo năm tội ngỗ nghịch.

♪ Quy mạng Chánh Định Thắng Phấn Tấn Phật

Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ đắc 1.000 môn chánh định, siêu việt vô lượng ngàn kiếp ở thế gian, và sẽ bằng như công đức của Từ Thị Bồ-tát.

♪ Quy mạng Bảo Hoa Thân Quang Minh Thắng Phật

Nếu ai thọ trì đọc tụng danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt không thể tính kể số kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Tối Thắng Hồng Liên Phấn Tấn Thắng Phật

Nếu ai thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt 40 kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Thắng Vương Phật

Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt vô lượng kiếp ở thế gian và luôn đắc Túc Mạng Thông.

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phấn Tấn Như Lai

Nếu ai thọ trì đọc tụng danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ đắc 1.000 môn chánh định và được các chúng sanh cung kính. Người ấy sẽ được chư Phật Như Lai ngợi khen. Họ sẽ siêu việt ngàn kiếp ở thế gian, và không bao lâu sẽ chuyển Pháp luân.

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Như Lai

Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt 40 kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ siêu việt 60 kiếp ở thế gian.

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

Nếu có thiện nam tử nào thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, giả như có ai xả bỏ bảy báu với số lượng chất cao như núi Diệu Cao và cho đến đầy khắp Hằng Hà sa thế giới để làm bố thí, thì phước đức của người thọ trì đọc tụng danh hiệu của Đức Phật này còn hơn người kia.

♪ Quy mạng Danh Hàng Phục Ma Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Tham Nhân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Sân Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Si Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nhiễm Ma Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Hận Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Tật Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Siểm Khúc Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Tà Kiến Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Hí Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Pháp Thanh Tịnh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Nghiệp Thắng Đắc Danh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Như Ý Thông Thanh Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Khởi Thí Đắc Danh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Khởi Trì Giới Thanh Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Khởi Nhẫn Nhục Đắc Danh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Khởi Tinh Tấn Đắc Danh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Khởi Thiền Thành Tựu Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Khởi Diệu Tuệ Đắc Danh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Thí Tư Duy Đắc Danh Tự Tại Thắng Phật

♪ Quy mạng Giới Tư Duy Đắc Danh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhẫn Nhục Tư Duy Đắc Danh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tư Duy Đắc Danh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiền Tư Duy Đắc Danh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Tư Duy Đắc Danh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Hành Bất Khả Tư Nghị Đắc Danh Tự Tại Thắng Phật

♪ Quy mạng Hành Bất Khả Tư Nghị Đắc Danh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Hành Khởi Đắc Danh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Trí Thanh Tịnh Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Sắc Thanh Tịnh Đắc Danh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Vũ Thanh Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Tánh Thanh Tịnh Tự Tại Thắng Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Xưng Thanh Tịnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Thí Thanh Tịnh Đắc Danh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Không Hạnh Đắc Danh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Không Vô Ngã Đắc Danh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nhãn Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhĩ Quang Minh Nhân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tị Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiệt Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thân Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Tâm Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Sắc Quang Minh Nhân Thắng Phật

[▲ Trên đây là 5.400 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thanh Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Hương Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Vị Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Xúc Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Diễm Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Tán Thán Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Phong Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Quang Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Sự Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thế Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Bạt Khổ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Âm Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Giới Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bất Nhị Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Sanh Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thanh Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Địa Hoa Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Man Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Cái Quang Minh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Y Quang Minh Nhân Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Quán Thế Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Mạng Phật

♪ Quy mạng Luân Phật

♪ Quy mạng Diễm Cao Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Sơ Xuất Nhật Nhiên Đăng Nguyệt Hoa – Bảo Hồng Liên Kim Quang Minh Thân Biến Chiếu – Phóng Vô Ngại Bảo Quang Minh – Chiếu Thập Phương Thế Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Long Phật

♪ Quy mạng Thiện Điều Tâm Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Hỏa Thủ Phật

♪ Quy mạng Diễm Tích Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Tranh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Vô Lậu Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Hiền Thân Phật

♪ Quy mạng Hiền Tướng Phật

♪ Quy mạng Biến Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tâm Bình Đẳng Phật

♪ Quy mạng Kiên An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Đắc Danh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Xưng Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Địch Đối Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Thế Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đệ Nhất Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Đại Phấn Tấn Trí Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Điện Quang Phật

♪ Quy mạng Chiếu Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sắc Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Hoa Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Hồng Liên Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Cầu Danh Phát Thanh Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Tràng Phật

Xem Thêm:   Kinh Chữa Bệnh Trĩ

♪ Quy mạng Nhất Thiết Bảo Châu Vương Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Diễm Xưng Thành Tựu Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Thiện Trí Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Âm Phật

♪ Quy mạng Từ Hạnh Phật

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Hà Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Điện Chiếu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chủng Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Phật

[▲ Trên đây là 5.500 danh hiệu]

♪ Quy mạng Cụ Túc Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thượng Hạnh Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Tràng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Vân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhật Đăng Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Phật

♪ Quy mạng Thiện Sanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bất Khả Tư Nghị Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Diệu Khứ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Khởi Phật

♪ Quy mạng Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Yếm Túc Thân Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Bất Định Quang Minh Hồng Liên Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Xưng Công Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ngọc Lan Sắc Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Khoái Quang Minh Hồng Liên Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Xuất Diệu Cao Sơn Hồng Liên Vương Phật

♪ Quy mạng 20.000 vị Phật đồng danh hiệu là Quang Tác ở kiếp Tinh Tú

♪ Quy mạng 20.000 vị Phật đồng danh hiệu là Biến Chiếu

♪ Quy mạng 20.000 vị Phật đồng danh hiệu là Năng Tịch

♪ Quy mạng vô lượng tỷ không thể tính kể số chư Phật đồng danh hiệu là Năng Thiên Đế Nhật Thái Bạch Tinh Tú

Thiện nam tử! Hãy nên quy mạng chư Bồ-tát dưới đây:

♪ Quy mạng Phổ Hiền Bồ-tát

♪ Quy mạng Diệu Cát Tường Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Cấu Xưng Bồ-tát

♪ Quy mạng Địa Tạng Bồ-tát

♪ Quy mạng Hư Không Tạng Bồ-tát

♪ Quy mạng Quán Thế Âm Bồ-tát

♪ Quy mạng Đắc Đại Thế Bồ-tát

♪ Quy mạng Hương Tượng Bồ-tát

♪ Quy mạng Đại Hương Tượng Bồ-tát

♪ Quy mạng Dược Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Dược Thượng Bồ-tát

♪ Quy mạng Kim Cang Tạng Bồ-tát

♪ Quy mạng Giải Thoát Nguyệt Bồ-tát

♪ Quy mạng Từ Thị Bồ-tát

♪ Quy mạng Phấn Tấn Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Sở Phát Bồ-tát

♪ Quy mạng Tổng Trì Tự Tại Vương Bồ-tát

♪ Quy mạng Vô Tận Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Kiên Ý Bồ-tát

♪ Quy mạng Nhật Tạng Bồ-tát

Quy mạng vô lượng vô biên chư Bồ-tát khác như vậy.

♪ Quy mạng 99 ức tỷ chư Bồ-tát ở phương đông với đồng danh hiệu là Tịnh Thắng

♪ Quy mạng 99 ức tỷ chư Bồ-tát ở phương nam với đồng danh hiệu là Bất Lân-đà-la

♪ Quy mạng 99 ức tỷ chư Bồ-tát ở phương tây với đồng danh hiệu là Đại Công Đức

♪ Quy mạng 99 ức tỷ chư Bồ-tát ở phương bắc với đồng danh hiệu là Đại Dược Vương

Quy mạng vô lượng vô biên chư Bồ-tát khác ở khắp các thế giới trong mười phương như vậy.

Lại nữa, kế đến hãy xưng danh hiệu của các vị Độc Giác dưới đây:

♪ Kính lễ A-lợi-đa Độc Giác

♪ Kính lễ Bà-lê-đa Độc Giác

♪ Kính lễ Mộc Độc Giác

♪ Kính lễ Xưng Độc Giác

♪ Kính lễ Kiến Độc Giác

♪ Kính lễ Ái Kiến Độc Giác

♪ Kính lễ Giác Độc Giác

♪ Kính lễ Trì Địa Độc Giác

♪ Kính lễ Vô Vọng Độc Giác

♪ Kính lễ Lê-sa-bà Độc Giác

♪ Kính lễ Văn Độc Giác

♪ Kính lễ Trí Thân Độc Giác

♪ Kính lễ Quảng Nghiêm Độc Giác

♪ Kính lễ Vô Đấu Chiến Độc Giác

♪ Kính lễ Thế Trì Độc Giác

♪ Kính lễ Vô Độc Tịnh Tâm Độc Giác

♪ Kính lễ Thật Vô Cấu Độc Giác

♪ Kính lễ Phước Đức Độc Giác

♪ Kính lễ Hắc Độc Giác

♪ Kính lễ Duy Hắc Độc Giác

♪ Kính lễ Trực Phước Đức Độc Giác

♪ Kính lễ Thức Độc Giác

♪ Kính lễ Hương Độc Giác

♪ Kính lễ Hữu Hương Độc Giác

♪ Kính lễ Kiến Nhân Phi Đằng Độc Giác

♪ Kính lễ Khả-ba-la Độc Giác

♪ Kính lễ Tần-ma-lợi Độc Giác

♪ Kính lễ Nguyệt Tịnh Độc Giác

♪ Kính lễ Thiện Trí Độc Giác

♪ Kính lễ Thiện Trì Độc Giác

♪ Kính lễ Thiện Pháp Độc Giác

♪ Kính lễ Ứng Cầu Độc Giác

♪ Kính lễ Kế Cầu Độc Giác

♪ Kính lễ Đại Thế Độc Giác

♪ Kính lễ Tu Hành Bất Trước Độc Giác

♪ Kính lễ Nan Xả Độc Giác

[▲ Trên đây là 5.600 danh hiệu]

♪ Kính lễ Thật Độc Giác

♪ Kính lễ Bất Khả Tỉ Độc Giác

♪ Kính lễ Hoan Hỷ Độc Giác

♪ Kính lễ Hỷ Thượng Độc Giác

♪ Kính lễ Tùy Hỷ Độc Giác

♪ Kính lễ 12 vị Độc Giác đồng danh hiệu là Lợi Căn

♪ Kính lễ 10 vị Độc Giác đồng danh hiệu là Lực

♪ Kính lễ Hỏa Thân Độc Giác

♪ Kính lễ Đồng Giác Độc Giác

♪ Kính lễ Đại Hiệu Độc Giác

♪ Kính lễ Tâm Thượng Độc Giác

♪ Kính lễ Phát Tịnh Độc Giác

♪ Kính lễ Thiện Khoái Độc Giác

♪ Kính lễ Vi-đà Độc Giác

♪ Kính lễ Độ Thuyết Độc Giác

♪ Kính lễ Ưu-ba Độ Thuyết Độc Giác

♪ Kính lễ Đoạn Hữu Độc Giác

♪ Kính lễ Ưu-ba-chi-la Độc Giác

♪ Kính lễ Đoạn Ái Độc Giác

♪ Kính lễ Thí Lực Độc Giác

♪ Kính lễ Chuyển Giác Độc Giác

♪ Kính lễ Khứ Cấu Độc Giác

♪ Kính lễ Cao Khứ Độc Giác

♪ Kính lễ A-tất-đa Độc Giác

♪ Kính lễ Vô Lậu Độc Giác

♪ Kính lễ Kiêu Mạn Độc Giác

♪ Kính lễ Tận Kiêu Mạn Độc Giác

♪ Kính lễ Thân Độc Giác

♪ Kính lễ Đắc Thoát Độc Giác

♪ Kính lễ Vô Cấu Độc Giác

♪ Kính lễ Độc Độc Giác

♪ Kính lễ Kê Trú Độc Giác

♪ Kính lễ Năng Tác Kiêu Mạn Độc Giác

♪ Kính lễ Thoái Độc Giác

♪ Kính lễ Bất Thoái Khứ Độc Giác

♪ Kính lễ Tầm Độc Giác

♪ Kính lễ Thiện Cát Độc Giác

♪ Kính lễ Bất Khả Tâm Độc Giác

♪ Kính lễ Thiện Trụ Độc Giác

♪ Kính lễ Vô Tỉ Độc Giác

♪ Kính lễ Vô Kiêu Mạn Độc Giác

♪ Kính lễ Cù-đa Độc Giác

♪ Kính lễ Đoạn Ái Độc Giác

♪ Kính lễ Nhĩ Độc Giác

♪ Kính lễ Tâm Đắc Giải Thoát Độc Giác

♪ Kính lễ Ưu-ba Nhĩ Độc Giác

♪ Kính lễ Cát Độc Giác

♪ Kính lễ An Ẩn Độc Giác

♪ Kính lễ Già-la Độc Giác

♪ Kính lễ Ưu-ba-già-la Độc Giác

♪ Kính lễ Lê-sa-bà Độc Giác

♪ Kính lễ Bồ-sa-tha Tịnh Độc Giác

♪ Kính lễ Thiện Hương Đảm Độc Giác

♪ Kính lễ A-sa-la Độc Giác

♪ Kính lễ Ưu-bà-sa-la Độc Giác

♪ Kính lễ Ưu-ba-đầu Độc Giác

♪ Kính lễ Thiện Hiền Độc Giác

♪ Kính lễ Hiền Đức Độc Giác

♪ Kính lễ Tu-ma Độc Giác

♪ Kính lễ Dũng Mãnh Độc Giác

♪ Kính lễ Lưu-xà Độc Giác

♪ Kính lễ Ưu-ba-lưu-xà Độc Giác

♪ Kính lễ Tăng Thịnh Độc Giác

♪ Kính lễ Ngưu Xỉ Độc Giác

♪ Kính lễ Lậu Tận Độc Giác

♪ Kính lễ Tối Hậu Thân Độc Giác

Kính lễ vô lượng vô biên các vị Độc Giác khác như vậy.

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Nhất Thiết Phược Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Thập Lực Xưng Hương Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Huyền Phật

♪ Quy mạng Phá Nhất Thiết Ám Ê Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Chiếu Tác Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tác Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hạnh Công Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Công Đức Vân Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Cự Vương Phật

♪ Quy mạng Tài Thắng Phật

♪ Quy mạng Phá Nhất Thiết Chúng Sanh Ám Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Kiến Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Văn Phật

♪ Quy mạng Sơn Phong Phật

♪ Quy mạng Kim Thánh Phật

♪ Quy mạng Ẩm Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Luật Tạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Điện Chiếu Quang Minh La Võng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Vô Lượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhạo Thuyết Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Trí Thắng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Điện Nhật Nguyệt Tác Quang Phật

[▲ Trên đây là 5.700 danh hiệu]

♪ Quy mạng Phổ Hoa Thắng Phấn Tấn Công Đức Tích Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Quang Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Xa Xả Thí Tràng Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Phật

Xem Thêm:   Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ♦ Quyển 40 [40 quyển]

♪ Quy mạng Phổ Quang Thượng Thắng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Bảo Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Phá Toái Kim Cang Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Bảo Sí Phật

♪ Quy mạng Long Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Tiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Đắc Phật

♪ Quy mạng Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Thủy Phật

♪ Quy mạng Thủy Thiên Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Lực Sĩ Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Uy Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Chiếu Diệu Phấn Tấn Dũng Phật

♪ Quy mạng Tài Thắng Phật

♪ Quy mạng Niệm Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thuyết Danh Thắng Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Phật

♪ Quy mạng Bộ Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Giác Bộ Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Bộ Khứ Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Thiện Trụ Sơn Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Hỏa Chúng Sanh Trang Nghiêm Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Bình Đẳng Pháp Giới Trí Khởi Thanh Phật

♪ Quy mạng Quảng Phước Đức Tạng Phổ Quang Minh Chiếu Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Đại Phấn Tấn La Võng Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Hoa Nhãn Điện Quang Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Đại Sư Tử Ý Phật

♪ Quy mạng Đáo Pháp Giới Thắng Quang Biến Chiếu Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Vô Cấu Công Đức Biến Chí Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhật Liên Hoa Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Quảng Hỷ Vô Cấu Uy Đức Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Căn Bổn Thắng Thiện Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Trí Lực Phật

♪ Quy mạng Cao Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyện Thanh Tịnh Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Nguyện Xuất Thanh Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Tướng Trang Nghiêm Tác Quang Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Địa Chủ Thiên Phật

♪ Quy mạng Thắng Tiến Tịch Khứ Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Kiến Chúng Sanh Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Bất Động Thâm Quang Minh Biến Chiếu Tập Tuệ Phật

♪ Quy mạng Phổ Phóng Quang Minh Bất Khả Tư Nghị Vương Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Diệu Công Đức Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tốc Quang Minh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Tinh Tấn Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Pháp Thân Giác Tuệ Phật

♪ Quy mạng Phổ Môn Chiếu Nhất Thiết Chúng Sanh Văn Kiến Phật

♪ Quy mạng Kim Vô Cấu Quang Minh Nhật Diễm Vân Phật

♪ Quy mạng Chủ Quang Minh Nghi Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Địa Xứ Vô Cấu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Giác Hư Không Bình Đẳng Tướng Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Quảng Ứng Vân Tràng Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Bất Bình Đẳng Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Hại Tâm Bi Giải Thoát Không Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Bất Không Bộ Chiếu Kiến Phật

♪ Quy mạng Diệu Hống Thắng Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đệ Nhất Tự Tại Thông Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Công Đức Biến Chiếu Diệu Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Khả Tín Lực Tràng Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Thụ Thanh Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Quang Trường Thiện Tý Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Công Đức Hải Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Sanh Diệu Nhất Thiết Trí Tốc Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Quang Vô Lượng Lực Trí Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Pháp Thanh Tịnh Thắng Trí Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Nhất Thiết Ưu Não Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Diệu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Hoa Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Quán Pháp Giới Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhiên Thụ Nghi Thần Vương Phật

♪ Quy mạng Nhiên Hương Đăng Phật

♪ Quy mạng Ứng Vương Phật

♪ Quy mạng Như Lai Công Đức Phổ Môn Kiến Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Phổ Phấn Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Quảng Hóa Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Giải Thoát Quang Minh Bất Khả Tư Nghị Ý Phật

♪ Quy mạng Như Lai Vô Cấu Quang Phật

[▲ Trên đây là 5.800 danh hiệu]

♪ Quy mạng Biến Chiếu Thế Gian Luân Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Tu Vô Biên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Thành Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Trí Hành Cảnh Giới Tuệ Phật

♪ Quy mạng Quảng Tịch Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Vô Cấu Trí Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Hải Hậu Vân Tướng Hoa Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Hỷ Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Hống Tràng Phật

♪ Quy mạng Quán Nhãn Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Trí Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Nhật Tạng Chiếu Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Trí Phu Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phước Đức Cao Thượng Phật

♪ Quy mạng Căn Nhật Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Mãn Quang Minh Thân Quang Phật

♪ Quy mạng Địa Đệ Nhất Tướng Hoa Phật

♪ Quy mạng Vân Vô Úy Kiến Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Ngôn Ngữ Tràng Phật

♪ Quy mạng Thật Nhiên Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Phấn Tấn Thành Tựu Nghĩa Tâm Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Quán Xưng Phật

♪ Quy mạng Từ Quang Minh Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Xưng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Niệm Nhất Thiết Chúng Sanh Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Bộ Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Tất Tàm Quý Xưng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Giáo Hóa Nhất Thiết Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Ưu Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Nạn Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Năng Chuyển Thai Phật

♪ Quy mạng Chuyển Nữ Căn Phật

♪ Quy mạng Chuyển Nam Nữ Hàng Phục Phật

♪ Quy mạng Phật Hoa Thắng Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Không Thuyết Danh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tuệ Pháp Thông Vương Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Quảng Công Đức Xưng Vô Tận Lạc Phật

♪ Quy mạng Ái Đại Trí Kiến Bất Không Văn Danh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Lực Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Tịnh Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Mật Tích Phật

♪ Quy mạng Thiện Chuyển Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Biến Chiếu Hóa Thắng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thường Công Đức Nhiên Đăng Khứ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Đáo Chư Nghi Bỉ Ngạn Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Đáo Pháp Giới Vô Lượng Thanh Tuệ Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Nhật Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Vô Trung Công Đức Hải Chuyển Pháp Luân Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhật Bất Khả Tư Nghị Trí Kiến Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Quang Minh Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Công Đức Diệu Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Lực Phổ Hống Phật

♪ Quy mạng Phổ Nhãn Mãn Túc Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Cự Phật

♪ Quy mạng Đại Long Thanh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Sư Tử Tòa Phấn Tấn Tề Phật

♪ Quy mạng Trí Tụ Giác Quang Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Địa Thiện Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Pháp Nhiên Đăng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Sanh Hỷ Tác Phật

♪ Quy mạng Phóng Thân Diễm Tràng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Chúng Sanh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Vân Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phu Hoa Tướng Nguyệt Trí Phật

♪ Quy mạng Đệ Nhất Quang Minh Kim Đình Liệu Phật

♪ Quy mạng Quán Nhất Thiết Pháp Hải Vô Sai Biệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hóa Nhật Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Thắng Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Thắng Kiên Tuệ Phật

♪ Quy mạng Phu Hoa Tâm Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Quảng Hoa Tác Phật

♪ Quy mạng Nhân Tự Tại Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Trí Luân Chiếu Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Long Xưng Vô Lượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Tu Quang Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Lực Trang Nghiêm Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hạnh Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đáo Bỉ Ngạn Hải Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Diện Môn Tràng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Nguyện Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quảng Đắc Nhất Thiết Pháp Tề Phật

♪ Quy mạng Quang Minh La Võng Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trung Trí Hải Tạng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nhất Thiết Nghĩa Công Đức Tràng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thông Thủ Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhất Thiết Pháp Giới Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Thắng Chánh Định Tinh Tấn Tuệ Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Pháp Giới Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Pháp Giới Diệu Cao Tràng Thắng Vương Phật

[▲ Trên đây là 5.900 danh hiệu]

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

1 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog