Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 5

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 5

♪ Quy mạng Hữu Ngã Phật

♪ Quy mạng Như Ý Phật

♪ Quy mạng Thiện Giác Căn Phật

♪ Quy mạng Địa Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tín Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Sắc Phật

♪ Quy mạng Phương Tiện Tâm Phật

♪ Quy mạng Trí Vị Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tín Phật

♪ Quy mạng Nan Hàng Phục Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Cái Phật

♪ Quy mạng Thế Kiều Phật

♪ Quy mạng Tín Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Cái Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Hiền Phật

♪ Quy mạng Năng Quán Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Hạnh Phật

♪ Quy mạng Phổ Tín Phật

♪ Quy mạng Khí Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Ái Phật

♪ Quy mạng Phổ Hành Phật

♪ Quy mạng Phổ Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tràng Phật

♪ Quy mạng Kiên Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Năng Kinh Bố Phật

♪ Quy mạng Thắng Xưng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Thiên Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Cao Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Phật

♪ Quy mạng Đại Tận Phật

♪ Quy mạng Tín Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Đại Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Hành Giác Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Hy Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Chủng Chủng Thanh Phật

♪ Quy mạng Ái Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Tín Phật

♪ Quy mạng Ly Ái Phật

♪ Quy mạng Thiện Sanh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Tín Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Xưng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nghi Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Lâm Hoa Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hoa Phật

♪ Quy mạng Xả Tranh Phật

♪ Quy mạng Quảng Đại Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Ái Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhật Tụ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiên Tràng Phật

♪ Quy mạng Dữ Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Năng Nhật Phật

♪ Quy mạng Khoái Khả Kiến Phật

♪ Quy mạng Kiên Ý Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Căn Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Ái Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Trọng Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Vũ Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Phá Oán Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thành Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Ân Phật

♪ Quy mạng Đạo Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tâm Phật

♪ Quy mạng Thiên Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Độ Nê Phật

♪ Quy mạng Ly Hữu Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Quang Minh Phật

[▲ Trên đây là 4.100 danh hiệu]

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Kiến Ái Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Ái Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Thí Đức Phật

♪ Quy mạng Thật Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Trệ Ngại Trí Phật

♪ Quy mạng Đắc Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tạng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Đắc Lạc Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Quá Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Ái Phật

♪ Quy mạng Xưng Hống Phật

♪ Quy mạng Đại Hống Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Phật

♪ Quy mạng Đại Tư Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Sắc Phật

♪ Quy mạng Đại Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhạo Nhãn Phật

♪ Quy mạng Mạng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Hành Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Mãn Nguyệt Quang Minh Phật ở phương đông

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật ở phương nam

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật ở phương tây

♪ Quy mạng Kim Cang Vương Phật ở phương bắc

♪ Quy mạng Sư Tử Âm Phật ở hướng đông nam

♪ Quy mạng Hương Tượng Du Hí Phật ở hướng tây nam

♪ Quy mạng Diệu Cao Tướng Phật ở hướng tây bắc

♪ Quy mạng Bảo Tối Cao Đức Phật ở hướng đông bắc

♪ Quy mạng Bảo Thanh Liên Phật ở phương dưới

♪ Quy mạng Quảng Chúng Đức Phật ở phương trên

♪ Quy mạng Ly Nhiệt Trí Phật

♪ Quy mạng Ứng Kiều Phật

♪ Quy mạng Thiện Tập Trí Phật

♪ Quy mạng Phổ Tín Phật

♪ Quy mạng Thiết Thi Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Tử Thành Phật

♪ Quy mạng Bất Hộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Hóa Nhật Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Cao Tín Phật

♪ Quy mạng Thiện Xưng Ý Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Lực Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hy Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Tịnh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thiên Sắc Tâm Phật

♪ Quy mạng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Quán Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thánh Hoa Phật

♪ Quy mạng Hư Không Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Uất-di Phật

♪ Quy mạng Vô Thí Trí Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Thứ Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Thành Phật

♪ Quy mạng Ứng Ái Phật

♪ Quy mạng Giới Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Vật Tư Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Tâm Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tín Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Văn Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tâm Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quang Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Thắng Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Khả Tu Kính Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Hộ Căn Phật

♪ Quy mạng Thiền Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Kiến Tín Phật

♪ Quy mạng Diệu Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Khả Quán Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Trí Phật

♪ Quy mạng Thiên Nhật Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Xả Trọng Đảm Phật

♪ Quy mạng Xưng Tín Phật

♪ Quy mạng Chư Phương Văn Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tín Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Kiến Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Tụ Phật

[▲ Trên đây là 4.200 danh hiệu]

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Ứng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Uy Đức Tích Phật

♪ Quy mạng Tín Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Phật

♪ Quy mạng Ứng Tín Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tu-đề-đà Phật

♪ Quy mạng Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Thuyết Đề-đà Phật

♪ Quy mạng Diễm Nhãn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thân Phật

♪ Quy mạng Xưng Thân Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Hy Lạc Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Uy Đức Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Mao Quang Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Phật

♪ Quy mạng Thiện Hạnh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Bồ-đề-đà Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ứng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phật

♪ Quy mạng Thành Nghĩa Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Ái Phật

♪ Quy mạng Thiên Ma-kỳ-đa Phật

♪ Quy mạng Xả Mạn Lưu Phật

♪ Quy mạng Xả Bảo Phật

♪ Quy mạng Trí Mãn Phật

♪ Quy mạng Kiều Độ Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Hiền Phật

♪ Quy mạng Chúng Bộ Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Từ Lực Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Ái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Xa-thi-la Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Tử Sắc Phật

♪ Quy mạng Nhạo Pháp Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Bất Tử Hoa Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Kiến Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vị Phật

♪ Quy mạng Thập Quang Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Quang Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Tư Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Liễu Thanh Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Ác Xứ Phật

♪ Quy mạng Thiên Hoa Phật

♪ Quy mạng Khoái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hỏa Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Ly Si Hạnh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hy Phật

♪ Quy mạng Xả Tà Phật

♪ Quy mạng Tướng Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diệu Phật

♪ Quy mạng Nhạo Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tuệ Phật

♪ Quy mạng Hiền Quang Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hoa Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Ý Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Đức Phật

♪ Quy mạng Ý Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Nhạo Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Ly Phiêu Hà Phật

♪ Quy mạng Điều Oán Phật

♪ Quy mạng Bất Khứ Xả Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tâm Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Khoái Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Tập Công Đức Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Phật

♪ Quy mạng Đại Tâm Phật

♪ Quy mạng Thiên Tín Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Cam Lộ Phật

Xem Thêm:   Kinh Di Giáo Lược Giảng Khi Phật Sắp Vào Cứu Cánh Tịch Diệt

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Đăng Phật

♪ Quy mạng Kiên Ý Phật

♪ Quy mạng Lực Bộ Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Diệp Nhãn Phật

♪ Quy mạng Giác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Lục Thông Thanh Phật

[▲ Trên đây là 4.300 danh hiệu]

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Nhân Xưng Phật

♪ Quy mạng Thắng Hoa Tập Phật

♪ Quy mạng Đại Kế Phật

♪ Quy mạng Bất Tùy Tha Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Hạnh Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Phật

♪ Quy mạng Ly Ưu Ám Phật

♪ Quy mạng Quá Triều Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Tâm Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bất Thủ Xả Phật

♪ Quy mạng Ngọc Lan Đăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Hỏa Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Ý Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Sắc Phật

♪ Quy mạng Tín Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thiện Hỷ Tín Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Nhân Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Phật

♪ Quy mạng Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Tín Phật

♪ Quy mạng Khả Kính Kiều Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Tụ Phật

♪ Quy mạng Tối Lực Phật

♪ Quy mạng Trí Địa Phật

♪ Quy mạng Cao Ý Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Trí Phật

♪ Quy mạng Khoái Thăng Phật

♪ Quy mạng Diệu Thăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Thân Phật

♪ Quy mạng Ly Nghi Phật

♪ Quy mạng Ứng Hành Phật

♪ Quy mạng Thắng Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Tranh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Tâm Phật

♪ Quy mạng Nhiên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Bộ Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Thâm Tâm Phật

♪ Quy mạng Hương Hy Phật

♪ Quy mạng Hương Thủ Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Trí Phật

♪ Quy mạng Diệu Tâm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Hạnh Phật

♪ Quy mạng Trí Ý Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Tập Phật

♪ Quy mạng Diệu Tín Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Kiến Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Bất Khả Lực Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Nghi Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Chư Căn Phật

♪ Quy mạng Thượng Khứ Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tâm Phật

♪ Quy mạng Chư Chúng Sanh Thượng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Kế Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật

♪ Quy mạng Phổ Tín Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Nhật Phật

♪ Quy mạng Thắng Đăng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Thượng Thắng Tích Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Hoàn Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Chuyển Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Thế Tự Tại Thanh

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Thiện Vô Cấu Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Ly Vô Úy Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 1.000 vị Phật hiệu là Vô Cấu Uy Đức Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Nhật Thanh Tự Tại Vương

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Nhạo Tự Tại Thanh

♪ Quy mạng Nhật Long Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Ly Úy Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Tràng Phật

♪ Quy mạng Ly Quang Thanh Phật

♪ Quy mạng Xưng Tự Tại Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Pháp Xưng Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Ý Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thánh Trí Tự Tại Tràng Dũng Mãnh Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Lương Phật

[▲ Trên đây là 4.400 danh hiệu]

♪ Quy mạng Trí Tạng Phật

♪ Quy mạng Trí Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Hải Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Thắng Kiếp Phật

♪ Quy mạng Trí Hiển Tu Tự Tại Chủng Tử Thiện Vô Cấu Hống Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Công Đức Hải Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Đạo Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Ám Tích Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Tích Trí Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Giới Thắng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hỷ Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Trí Tích Phật

♪ Quy mạng Bảo Hạnh Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Xưng Phật

♪ Quy mạng Trí Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Vũ Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Quang Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Pháp Diệu Vương Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Vô Cấu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tập Đại Vô Ngại Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Trí Phước Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Trí Y Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tâm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Trí Tập Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Tác Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Công Đức Ám Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Tự Hộ Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Mật Tích Phật

♪ Quy mạng Bảo Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Diệu Tràng Phật

♪ Quy mạng Sơn Kiếp Phật

♪ Quy mạng Nhạo Vân Phật

♪ Quy mạng Pháp Tác Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Thiện Chí Phật

♪ Quy mạng Tràng Thắng Đăng Phật

♪ Quy mạng Trí Bộ Phật

♪ Quy mạng Kiên Tràng Phật

♪ Quy mạng Tán Pháp Xưng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Kiêu Mạn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Diễm Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Thanh Tràng Nhiếp Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Đăng Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Sổ Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Vương Phật

♪ Quy mạng Thứ Đệ Hàng Phục Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Tập Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Tạng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Sai Biệt Xưng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Lực Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tịnh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Độ Phật

♪ Quy mạng Thiên Hương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Luân Quang Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Hồng Liên Vương Phật

♪ Quy mạng Tật Vô Biên Công Đức Hải Trí Vương Phật

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Ảnh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Tràng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Long Hống Phật

♪ Quy mạng Hoa Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Chủng Tử Phật

♪ Quy mạng Vô Ngã Cam Lộ Công Đức Uy Đức Vương Kiếp Phật

♪ Quy mạng 8.000 vị Phật đồng danh hiệu là Vô Ngã Cam Lộ Công Đức Uy Đức Vương Kiếp

♪ Quy mạng Pháp Trí Phật

♪ Quy mạng Long Tự Tại Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Hoa Phật

♪ Quy mạng Long Hống Tự Tại Thanh Phật

[▲ Trên đây là 4.500 danh hiệu]

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Hoa Chiếu Phật

♪ Quy mạng Hỏa Hương Phật

♪ Quy mạng Thiện Xưng Ý Hoa Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Thế Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thượng Phật

♪ Quy mạng Jambū Ảnh Phật

♪ Quy mạng Căn Bổn Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Hải Tạng Phật

♪ Quy mạng Kiên Lực Phật

♪ Quy mạng Thượng Thánh Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Thánh Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Bộ Phật

♪ Quy mạng Trí Tràng Phật

♪ Quy mạng Phật Văn Thanh Phật

♪ Quy mạng Quảng Thắng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịch Thế Phật

♪ Quy mạng Thủ Hỷ Phật

♪ Quy mạng Tung Quảng Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Nhãn Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Nhật Hỷ Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Cao Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thánh Phật

♪ Quy mạng Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiến Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Xưng Hỷ Phật

♪ Quy mạng Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Khả Hỷ Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Tật Hành Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện Thắng Phật

♪ Quy mạng Tu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thiện Ý Phật

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Kim Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiên Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Phạn Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiến Phật

♪ Quy mạng Tăng Trưởng Tràng Phật

♪ Quy mạng Quảng Mục Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Phật

♪ Quy mạng Bảo Hiền Phật

♪ Quy mạng Dương Diễm Phật

♪ Quy mạng Đại Dương Diễm Phật

♪ Quy mạng Năng Thánh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tán Thán Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Tựu Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thanh Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Quang Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

Xem Thêm:   Kinh Pháp Ấn Phật Thuyết cho Hải Long Vương

♪ Quy mạng Kim Cang Quang Phật

♪ Quy mạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Hổ Vương Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Phật

♪ Quy mạng Phát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Tạng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tạng Phật

♪ Quy mạng Phá Cấu Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Sơn Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Tràng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thật Căn Quảng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Bố Úy Tùy Phiền Não Thanh Phật

♪ Quy mạng Phu Hoa Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Hương Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Công Đức Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tự Tại Thanh Hỏa Phật

♪ Quy mạng Trí Nhật Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tín Tạng Phật

♪ Quy mạng Long Hống Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Xỉ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tạng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Vương Phật

♪ Quy mạng Hỏa Thắng Tạng Phật

♪ Quy mạng Hỷ Tràng Phật

[▲ Trên đây là 4.600 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Úy Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Kiến Cao Phật

♪ Quy mạng Trí Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Hống Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Phật

♪ Quy mạng Thiện Trạch Tạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tập Phật

♪ Quy mạng Công Đức Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tạng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Xưng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Kiên Cố Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Hống Thanh Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Thắng Hiệt Vương Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tự Tại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Hống Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Chưởng Long Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Vân Hống Tự Tại Bình Đẳng Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Tạng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Nhãn Xưng Phật

♪ Quy mạng Phổ Tạng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hoa Phật

♪ Quy mạng Ca-la-tỳ-la Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Pháp Tật Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Đẳng Thượng Cao Phật

♪ Quy mạng Xưng Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Phạm Thiên Năng Thiên Đế Thanh Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Bức Não Phật

♪ Quy mạng Đa Văn Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Phá Ma Vương Cung Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Phấn Tấn Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Câu-la-già Kiên Cố Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Trí Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng 20.000 vị Phật đồng danh hiệu là Nguyệt Nhiên Đăng

♪ Quy mạng Vô Cấu Thân Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Quang Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Bộ Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Xưng Tràng Phật

♪ Quy mạng Jambū Hà Kim Quang Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Thông Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Chủng Phật

♪ Quy mạng Trụ Hư Không Phật

♪ Quy mạng Thường Nhập Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Năng Thiên Đế Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Thiện Độ Phật

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Đàn Hương Thông Phật

♪ Quy mạng Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Vân Đăng Phật

♪ Quy mạng Vân Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Gian Cao Phật

♪ Quy mạng Năng Phá Chư Úy Phật

♪ Quy mạng Năng Tịch Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng 500 vị Phật hiệu là Phổ Quang Minh

♪ Quy mạng Đại Hải Trụ Trì Trí Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Thất Bảo Hồng Liên Bộ Phật

♪ Quy mạng 2.000 vị Phật hiệu là Bảo Tràng

♪ Quy mạng Đa Bảo Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật

♪ Quy mạng 100.000 vị Phật hiệu là Quang Minh Mãn Túc Tràng

♪ Quy mạng 20 ức vị Phật hiệu là Thiên Kinh Bố Hống Thanh Vương

♪ Quy mạng 20 ức vị Phật hiệu là Bách Nhật Nguyệt Nhiên Đăng

♪ Quy mạng 20 ức vị Phật hiệu là Bách Diệu Thanh Vương

♪ Quy mạng 20 ức vị Phật hiệu là Bách Vân Thanh Vương

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Vô Cấu Nhật Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Diệp Tinh Tú Vương Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Vân Diệu Cổ Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Thủy Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Tinh Tú Vương Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Hoa Man Lâm Vương Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Bảo Tác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Lâm Phật

♪ Quy mạng Vân Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Tác Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Thị Hiện Phật

♪ Quy mạng Nhạo Kiên Phật

♪ Quy mạng Giác Ý Phật

[▲ Trên đây là 4.700 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Lượng Mạng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Pháp Phật

♪ Quy mạng Cái Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhật Tạng Phật

♪ Quy mạng Thanh Thân Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Giác Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Năng Thánh Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Nguyệt Thanh Tịnh Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Phổ Mãn Phật

♪ Quy mạng Vô Tận Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Phấn Tấn Cung Kính Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Tạng Phật

♪ Quy mạng Vân Hộ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thắng Cao Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Thân Thượng Phật

♪ Quy mạng Đa Bảo Diệu Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Sơn Tăng Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Ý Dũng Mãnh Tiên Hạnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tạng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Duy Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phấn Tấn Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Hành Thành Tựu Thánh Phật

♪ Quy mạng Kiến Giả Sanh Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng 9.000 vị Phật hiệu là Pháp Trang Nghiêm

♪ Quy mạng Bảo Kim Cái Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Hoan Hỷ Phật

♪ Quy mạng Giác Phần Hoa Thân Phật

♪ Quy mạng Năng Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Như Bảo Phật

♪ Quy mạng Cao Tụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Lai Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Chiếu Phật

♪ Quy mạng Đắc Đại Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Xưng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Thân Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Tác Phật

♪ Quy mạng Long Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hoa Hương Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Dũng Mãnh Tiên Hạnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Chí Đại Thế Tinh Tấn Tu Hành Tất Cánh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Trí Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diệu Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Đăng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Trí Phật

♪ Quy mạng Thường Tịch Diệt Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng Tập Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Bất Thoái Luân Bảo Trụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Đức Phổ Biến Chiếu Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Phật

♪ Quy mạng Cao Phật

♪ Quy mạng Đại Cao Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Hương Diện Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Hương Phật

[▲ Trên đây là 4.800 danh hiệu]

♪ Quy mạng Cao Hương Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Thượng Phật

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Bảo Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Quang Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Chiếu Phật

♪ Quy mạng Tập Thanh Phật

♪ Quy mạng Thắng Tác Phật

♪ Quy mạng Đa Bảo Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hống Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Tiên Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Hỷ Phật

♪ Quy mạng Hộ Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Nghi Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Quyến Thuộc Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Tốc Lực Phật

♪ Quy mạng Diệu Hỷ Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Tác Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Trạch Thuyết Phật

♪ Quy mạng Trạch Thanh Phật

Xem Thêm:   Kinh Công Đức của Đi Nhiễu Bên Phải Tháp Phật

♪ Quy mạng Thắng Tạng Tích Hống Vương Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Kim Cang Kiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Kiên Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Hy Hỷ Khoái Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thệ Vương Phật

♪ Quy mạng Thánh Tự Tại Thủ Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thuyết Phân Biệt Phật

♪ Quy mạng Bất Không Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Vô Cấu Gian Thác Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Thiện Căn Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Công Đức Thanh Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Thuyết Thanh Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Lưu Ly Tạng Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Công Đức Bảo Trụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Thanh Tịnh Tâm Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phấn Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Điện Quang Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Điện Quang Minh Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Nhãn Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hiền Cao Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Nhất Thiết Bảo Gian Thác Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Trang Nghiêm Trí Uy Đức Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Đại Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Phu Hoa Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Trí Nguyệt Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Số Tinh Tấn Trụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Ba Tâm Diễm Phật

♪ Quy mạng Sơn Công Đức Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Sơn Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sư Tử Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịch Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Xưng Sơn Phật

♪ Quy mạng Công Đức Diệu Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Thiên Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Diện Phật

♪ Quy mạng Ly Hư Không Úy Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Phương Thành Phật

♪ Quy mạng Trụ Hải Diện Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Vân Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Diễm Phật

♪ Quy mạng Sơn Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Sanh Phật

♪ Quy mạng Đại Bi Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Hoa Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Vương Ý Phật

[▲ Trên đây là 4.900 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vương Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tâm Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thắng Thiên Ý Phật

♪ Quy mạng Tốc Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Thắng Phật

♪ Quy mạng Cao Uy Đức Khứ Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Thật Phật

♪ Quy mạng Công Đức Hải Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoa Tạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nhãn Mục Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Diệu Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Tầm Hương Thần Vương Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Mạng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Vương Phật

♪ Quy mạng Sơn Uy Đức Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tịch Sắc Khứ Phật

♪ Quy mạng Diện Báo Phật

♪ Quy mạng Tịch Quảng Trí Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trọng Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Tướng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hành Luân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Thân Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Hành Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Chuyển Luân Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thắng Phật

♪ Quy mạng Khoái Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thụ Sơn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Sơn Tạng Phật

♪ Quy mạng Thế Tự Tại Thân Phật

♪ Quy mạng Kính Quang Phật

♪ Quy mạng Thật Khởi Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Thiên Địa Uy Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Thân Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Hống Ý Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Thắng Phật

♪ Quy mạng Tín Ý Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Phật

♪ Quy mạng Pháp Giới Kính Tượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Chiếu Luân Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phương Sai Biệt Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tràng Ý Phật

♪ Quy mạng Hư Không Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Bệnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Chiếu Phật

♪ Quy mạng Tuệ Minh Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Thắng Phật

♪ Quy mạng Đại Bi Vân Thắng Phật

♪ Quy mạng Lực Quang Minh Ý Phật

♪ Quy mạng Hiện Nhất Thiết Chúng Sanh Sắc Phật

♪ Quy mạng Quá Thắng Phật

♪ Quy mạng Tu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Dũng Phật

♪ Quy mạng Phong Tật Hành Thắng Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cái Thắng Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Kính Tượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Kính Tượng Kiên Phật

♪ Quy mạng Kính Tượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Thắng Phật

♪ Quy mạng Thân Kiên Trang Nghiêm Diệu Cao Thắng Phật

♪ Quy mạng Ly Úy Sư Phật

♪ Quy mạng Ứng Thiên Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Thế Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Âm Phật

♪ Quy mạng Trì Thượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Ly Ám Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Giáp Phật

♪ Quy mạng Bảo Giảng Phật

♪ Quy mạng Diệt Quá Phật

♪ Quy mạng Kim Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Thân Pháp Tuệ Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Nhiên Đăng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Quảng Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hành Thế Trí Ý Phật

♪ Quy mạng Pháp Ấn Ý Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hải Ý Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tài Phật

♪ Quy mạng Bảo Tài Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Công Đức Phật

♪ Quy mạng Chuyển Pháp Luân Thắng Phật

♪ Quy mạng Vân Vương Phật

[▲ Trên đây là 5.000 danh hiệu]

♪ Quy mạng Nhẫn Nhục Đăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Ý Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tốc Tịch Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyện Tốc Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Diễm Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Thành Tựu Ý Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Ngôn Ngữ Kiên Cố Thanh Quang Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thanh Xuất Thanh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Tự Tại Ý Phật

♪ Quy mạng Phương Thiên Phật

♪ Quy mạng Bất Diện Xả Phật

♪ Quy mạng Chúng Sanh Tâm Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Thân Phật

♪ Quy mạng Thân Hành Thắng Phật

♪ Quy mạng Hành Thắng Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Tánh Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Thiên Ức Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Tín Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Hương Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Y Chỉ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Quang Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Thánh Thành Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thắng Tích Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Bảo Tích Vương Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Úy Thụ An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Ẩm Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Ly Oán Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Trần Thắng Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tâm Phật

♪ Quy mạng Cao Trụ Phật

♪ Quy mạng Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Hải Trí Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Tác Phật

♪ Quy mạng Nhạo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Ly Ám Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Kiên Thành Phật

♪ Quy mạng Kiến Tế Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Đức Phật

♪ Quy mạng Sanh Vương Phật

♪ Quy mạng Thật Ngữ Phật

♪ Quy mạng Xưng Thượng Phật

♪ Quy mạng Trạch Trí Phật

♪ Quy mạng Bất Hành Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhân Hoa Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Úy Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Tác Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng 60 vị Phật hiệu là Bảo Tác

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Quang Phật

♪ Quy mạng Kiến Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Đại Trạch Phật

♪ Quy mạng Diệu Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Đại Từ Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Vương Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Pháp Thượng Phật

♪ Quy mạng Thắng Nhất Thiết Phật

♪ Quy mạng Cao Hạnh Phật

♪ Quy mạng Cao Xưng Phật

♪ Quy mạng Thắng Thánh Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Thức Phật

♪ Quy mạng Thương Phật

♪ Quy mạng Văn Danh Phật

♪ Quy mạng Đại Bi Thuyết Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thọ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cái Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Sơn Tích Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Lực Chánh Định Phấn Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Vương Quang Minh Phật

[▲ Trên đây là 5.100 danh hiệu]

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

1 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog