Pháp Giới 6 tháng trước

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 3

Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 3

♪ Quy mạng Cung Kính Nê-ma-da Như Lai

♪ Quy mạng Bất Đọa Công Đức Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Tài Như Lai

♪ Quy mạng Na Tụ Tập Như Lai

♪ Quy mạng Đại Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hóa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Giả Quyết Liễu Như Lai

♪ Quy mạng Hống Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vân Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Oán Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Như Lai

♪ Quy mạng Tiên Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Nguyện Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Túc Diệu Như Lai

♪ Quy mạng Mãn Túc Nhất Thiết Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Hống Như Lai

♪ Quy mạng Tiễn Đạo Như Lai

♪ Quy mạng Tiễn Đạo Ma Như Lai

♪ Quy mạng Đẩu Tẩu Trần Như Lai

♪ Quy mạng Vô Trần Như Lai

♪ Quy mạng Phục Dục Trần Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Bằng Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Thế Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Khả Tín Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghị Như Lai

♪ Quy mạng Tạp Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Bất Tạng Lợi Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Phục Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Khiếu Thanh Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Thanh Âm Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Khiếu Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Thánh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Độc Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thắng Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Đoan Chánh Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Diện Khai Sắc Như Lai

♪ Quy mạng Kế Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Kế Như Lai

♪ Quy mạng Mộc Hương Kế Bình Đẳng Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tị Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng Cát Tường Như Lai

♪ Quy mạng Thường Cát Tường Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Phục Như Lai

♪ Quy mạng Tràng Bất Khả Hàng Như Lai

♪ Quy mạng Độ Thuyết Như Lai

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Thương Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Đại Thương Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Tác Lợi Ích Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thế Lợi Ích Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Chủ Pháp Hành Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Trừ Ưu Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Quang Minh Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Nan Phục Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Phác Như Lai

♪ Quy mạng Lực Sĩ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tướng Trí Tuệ Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Trí Như Lai

♪ Quy mạng Đoạn Ngữ Ngôn Như Lai

♪ Quy mạng Ngữ Hưởng Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Phước Đức Sở Xuất Như Lai

♪ Quy mạng Đại Tiên Như Lai

♪ Quy mạng Thượng Ý Như Lai

♪ Quy mạng Địa Chủ Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hương Âm Vương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Lượng Tiên Như Lai

♪ Quy mạng Thiên Quan Như Lai

♪ Quy mạng Minh Quan Như Lai

♪ Quy mạng Ý Cao Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Bất Đọa Như Lai

♪ Quy mạng Bất Đọa Trì Như Lai

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Như Lai

♪ Quy mạng Độ Bỉ Ngạn Như Lai

♪ Quy mạng Tầm Hương Thần Như Lai

♪ Quy mạng Bát-ra-tị-ca-da Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Túc Hạ Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Hạ Như Lai

♪ Quy mạng Hóa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Hóa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Tề Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Hương Thiện Tề Như Lai

♪ Quy mạng Tát-đa-già-bạt-đế Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Hiền Như Lai

♪ Quy mạng Tối Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Ý Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Tư Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Tư Như Lai

♪ Quy mạng Vi Diệu Ngữ Ngôn Như Lai

♪ Quy mạng Luân Ngữ Ngôn Như Lai

♪ Quy mạng Kính Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Phạm Thiên Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Dũng Quân Nhung Trượng Xả Như Lai

♪ Quy mạng Xả Ba Lãng Như Lai

♪ Quy mạng Như Giáo Như Lai

♪ Quy mạng Vi Diệu Như Lai

♪ Quy mạng Khả Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Bất Bị Hủy Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Hải Sở Sanh Ý Như Lai

♪ Quy mạng Ẩm Quang Như Lai

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Đại Như Lai

♪ Quy mạng Sơ Phát Tâm Đoạn Nghi Như Lai

♪ Quy mạng Bạt Phiền Não Như Lai

♪ Quy mạng Nhất Thiết Nguyện Độ Bỉ Ngạn Đoạn Nghi Như Lai

♪ Quy mạng Chí Vô Úy Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Cúng Dường Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng Nan Hàng Nhật Như Lai

♪ Quy mạng Hỏa Giả Như Lai

♪ Quy mạng Đa Văn Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Giả Như Lai

♪ Quy mạng Trần Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thường Tịch Diệt Giả Như Lai

♪ Quy mạng Vô Trần Cấu Như Lai

♪ Quy mạng Hiển Hách Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Bổn Tế Như Lai

♪ Quy mạng Bất Động Như Lai

♪ Quy mạng Động Lao Cố Như Lai

♪ Quy mạng Chiến Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Danh Vô Tỉ Như Lai

♪ Quy mạng Vô Ái Tánh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Bi Như Lai

♪ Quy mạng Thường Dũng Mãnh Như Lai

♪ Quy mạng Bi Giả Như Lai

♪ Quy mạng Ế Nguyệt Quang Như Lai

♪ Quy mạng Nhạo Vi Diệu Âm Hương Như Lai

♪ Quy mạng Thường Thủy Chấn Minh Thiện Âm Tú Vương Khai Phu Thần Thông Như Lai

♪ Quy mạng Linh Tán Nghi Ý Như Lai

♪ Quy mạng Vô Trước Xứ Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Kim Võng Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Khả Đắc Anh Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Sa-đa-da Như Lai

♪ Quy mạng Đăng Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai

♪ Quy mạng Phân Minh Như Lai

♪ Quy mạng Đại Khí Như Lai

♪ Quy mạng Tỳ-diếp-bà-tư-na Như Lai

♪ Quy mạng Thắng Quán Như Lai

♪ Quy mạng Bố Ma Như Lai

♪ Quy mạng Biến Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Sanh Hư Không Tâm Hình Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Điều Phục Tha Như Lai

♪ Quy mạng Thành Thục Như Lai

♪ Quy mạng Nan Điều Như Lai

♪ Quy mạng Âm Thanh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Tưởng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Trí Diễm Sí Thân Như Lai

♪ Quy mạng Thí Dụ Sư Tử Như Lai

♪ Quy mạng Sanh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Loại Ái Như Lai

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Như Lai

♪ Quy mạng Hỷ Tăng Trưởng Như Lai

♪ Quy mạng Minh Chiếu Như Lai

♪ Quy mạng Già-bà-na-bà Như Lai

♪ Quy mạng Thụ Giả Như Lai

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Uy Như Lai

♪ Quy mạng Chủng Chủng Tác Như Lai

♪ Quy mạng Tối Thượng Hành Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Giác Như Lai

♪ Quy mạng Điều Ngự Như Lai

♪ Quy mạng Trí Môn Âm Đa Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Trí Hành Vô Phàn Duyên Như Lai

♪ Quy mạng Diệu Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Diệt Hạ Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Viên Mãn Nguyệt Như Lai

♪ Quy mạng Nan Thắng Trí Chí Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Như Lai

♪ Quy mạng Kê-tát-la Như Lai

♪ Quy mạng Tần Thân Như Lai

♪ Quy mạng Trí Giả Như Lai

♪ Quy mạng Phổ Hành Tịnh Như Lai

♪ Quy mạng Tượng Nhĩ Như Lai

♪ Quy mạng Tượng Giả Như Lai

♪ Quy mạng Hư Không Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Nan Phá Hoại Như Lai

♪ Quy mạng Đàn Hương Tinh Như Lai

♪ Quy mạng Vô Cấu Như Lai

♪ Quy mạng Tư Pháp Giả Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giáo Tạng Như Lai

♪ Quy mạng Phát Hạnh Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Uy Trang Nghiêm Như Lai

♪ Quy mạng Bát-rị-thế-bà-dạ Như Lai

♪ Quy mạng Nhập Thiền Định Như Lai

♪ Quy mạng Thật Ngôn Như Lai

♪ Quy mạng Thiện Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Xúc Đạp Ma Chúng Như Lai

♪ Quy mạng Tán Vô Minh Như Lai

♪ Quy mạng Thịnh Uy Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Pháp Ấn Phật Thuyết cho Hải Long Vương

♪ Quy mạng Thập Phương Văn Âm Khải Như Lai

♪ Quy mạng Hoắc Diệp Hương Như Lai

♪ Quy mạng Vô Biên Du Hí Như Lai

♪ Quy mạng Vô Tướng Như Lai

♪ Quy mạng Dũng Hành Bộ Tượng Như Lai

♪ Quy mạng Tràng Âm Như Lai

♪ Quy mạng Thân Ý Như Lai

♪ Quy mạng Đại Chấn Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Thủy Thiên Như Lai

♪ Quy mạng Trì Quốc Như Lai

♪ Quy mạng Tăng Trưởng Như Lai

♪ Quy mạng A-lê-sát-tra Như Lai

♪ Quy mạng Xa-di-đa Như Lai

♪ Quy mạng Jambū Hà Như Lai

♪ Quy mạng Mâu-la-da Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Liên Như Lai

♪ Quy mạng A-sa-la Như Lai

♪ Quy mạng Kiên Cố Như Lai

♪ Quy mạng Trí Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Tỳ-đa Bảo Như Lai

♪ Quy mạng Tát-địa-lợi Xả Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Như Lai

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Như Lai

♪ Quy mạng Quảng Tín Như Lai

♪ Quy mạng Giáo Hóa Bồ-tát Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Như Lai

♪ Quy mạng Biện Tài Anh Lạc Tư Duy Như Lai

♪ Quy mạng Sư Tử Tần Thân Lực Như Lai

♪ Quy mạng Tạp Sở Hữu Như Lai

♪ Quy mạng Dữ Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Cam Lộ Giả Như Lai

♪ Quy mạng Phạm Thiên Giả Như Lai

♪ Quy mạng Thanh Chấn Hống Minh Như Lai

♪ Quy mạng Uy Quyết Liễu Như Lai

♪ Quy mạng Phá Tán Ma Lực Thanh Như Lai

♪ Quy mạng Định Trụ Như Lai

♪ Quy mạng Lạc Như Lai

♪ Quy mạng Sí Thịnh Giả Như Lai

♪ Quy mạng Công Đức Chúng Thắng Như Lai

♪ Quy mạng Chúng Thắng Giải Thoát Như Lai

♪ Quy mạng Nhật Sở Sanh Như Lai

♪ Quy mạng Chân Thể Pháp Thượng Như Lai

Nếu có ai đối với vô lượng vô biên danh hiệu của chư Phật Như Lai mà đích thân thọ trì đọc tụng, tư duy nhớ tưởng và phụng kính tu hành, họ sẽ không có bệnh của mắt, bệnh của tai, bệnh của mũi, bệnh của lưỡi, và bệnh của thân. Hết thảy chướng ngại thảy đều thanh tịnh. Tất cả mọi người đều không thể chế phục họ.

Còn đối với Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, họ sẽ được không thoái chuyển. Hết thảy mười phương chư Phật Thế Tôn sẽ luôn nhớ đến họ. Chư Phật kia sẽ vì các chúng sanh đó mà luôn thủ hộ. Thậm chí trong giấc mộng, chư Phật kia cũng sẽ vì họ mà thị hiện thiện xảo chẳng thể nghĩ bàn, trí tuệ, và phương tiện để họ mau đắc chánh định và các môn tổng trì.

Ở mọi nơi sanh ra, họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa chư Phật Thế Tôn, và hóa sanh từ hoa sen báu lớn ở trong Phật Pháp.

Ở mọi nơi sanh ra, họ chưa từng bao giờ lìa bỏ 32 tướng của bậc đại nhân, 80 vẻ đẹp, Sáu Thần Thông, và Năm Nhãn. Họ luôn giáo hóa chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, tu hành Sáu Độ và 37 Phẩm Trợ Đạo.

Họ sẽ không lìa xa thiền định, vô lượng chánh định, và các định ở cõi vô sắc. Họ sẽ không xả bỏ các Lực, Vô Úy, Biện Tài, 18 Pháp Bất Cộng, đại từ đại bi, và đại hỷ đại xả. Vô lượng vô số các Pháp của chư Phật, họ thảy đều không lìa xa.

Bao nhiêu công đức của chư Phật Thế Tôn kia, họ cũng sẽ đầy đủ công đức như thế và liền được an lạc. Cuối cùng họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Vô Cấu Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, họ liền được trí tuệ vô tận.

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ được không thoái chuyển. Giả sử có người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn thọ thân nữ.

♪ Quy mạng Cam Lộ Cao Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, giả sử có người lấy vàng lá và bảy báu đầy khắp thế giới để làm bố thí, thì phước đức có được của họ, cũng không bằng một phần trăm của một cọng lông từ công đức của người thọ trì danh hiệu.

♪ Quy mạng Phổ Hương Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, tất cả lỗ chân lông sẽ toát ra vô lượng hương thơm. Họ sẽ thọ tất cả hương thơm xông khắp Phật độ. Lại nữa, họ còn được vô lượng vô biên phước đức.

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, giả sử có người lấy bảy báu trong Hằng Hà sa số thế giới để làm bố thí, thì phước đức có được của họ, cũng không bằng một phần trăm của một cọng lông từ công đức của người xưng tụng danh hiệu của Đức Phật Như Lai kia.

♪ Quy mạng Pháp Thượng Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, họ đều sẽ thành tựu đầy đủ tất cả Phật Pháp.

♪ Quy mạng Đại Chúng Giả Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, họ đều sẽ thành tựu đầy đủ tất cả Phật Pháp.

♪ Quy mạng Vô Biên Hương Quang Minh Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ được không thoái chuyển.

♪ Quy mạng Hỏa Quang Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, suốt ngày lẫn đêm họ sẽ luôn tăng trưởng vô lượng phước tụ.

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Minh Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, họ sẽ xứng được làm phước điền trong thế gian.

♪ Quy mạng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai

Nếu ai xưng danh hiệu của Đức Phật này, tất cả tội chướng thảy đều diệt trừ.

♪ Quy mạng Phổ Quang Tối Thượng Công Đức Xưng Tụ Vương Như Lai

♪ Quy mạng Chánh Trụ Bảo Tích Tụ Vương Như Lai

Nếu có người nữ nào nghe được danh hiệu của hai Đức Phật Như Lai này, thì ở bất cứ nơi nào, họ sẽ được lìa bỏ thân nữ. Họ lại siêu việt 40.000 ức kiếp lưu chuyển sanh tử. Họ sẽ được không thoái chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, luôn được thấy Phật, nghe Pháp, và cúng dường chư Tăng. Vào đời sau, họ sẽ liền được xuất gia và dần dần sẽ thành tựu biện tài vô ngại.

♪ Quy mạng Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Thủ Uy Đức Minh Tự Tại Vương Như Lai

|| đa trí tha, hạt ra đát nê, hạt ra đát nê, hạt ra đát na, sí ra nê, hạt ra đát na, bát ra đê, mạn thất đế, hạt ra đát na, tam bà bệ, hạt ra đát na, yết bệ, hạt ra đát nộ, đạc yết đế, sa ha ||

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang tu hành Bồ-tát Thừa, mà xưng danh hiệu của Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Thủ Uy Đức Minh Tự Tại Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác kia, cùng với nghe được, và thọ trì chương cú của tổng trì này, thì sau khi xả báo thân ở nơi đó, họ sẽ sanh làm vua Chuyển Luân và gặp Phật xuất hiện ở thế gian. Khi đã thấy Như Lai rồi, họ sẽ làm muôn sự cúng dường chẳng thể nghĩ bàn, tu hành tịnh hạnh, và đạt đến tất cả thần thông của bờ kia.

Họ lại đắc tổng trì tên là Thập Chuyển. Họ sẽ thấy Hằng Hà sa chư Phật, siêu việt ức kiếp lưu chuyển sanh tử, và tâm không bao giờ quên mất Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ sẽ được thân kiên cố như Nhân Sanh Bổn Thiên, xương cốt cứng chắc và không thể bị bẻ gãy. Thân đó có màu vàng và trang nghiêm với 32 tướng của bậc đại trượng phu. Họ sẽ được tiếng Phạm âm. Họ lìa xa nơi huyên náo và được nơi thanh nhàn.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

“Trong bảy ngày đêm nếu có ai
Xưng tụng danh hiệu Đức Phật kia
Sẽ được thiên nhãn thanh tịnh diệu
Vô biên tịnh nhãn Phật xưng tán

Khi được thiên nhãn thanh tịnh rồi
Nhục nhãn của họ cũng thanh tịnh
Sẽ thấy vô lượng vô biên Phật
Số ấy nhiều như cát sông Hằng

Thảy đều cúng dường chư Phật kia
Mọi Pháp nghe qua đều thọ trì
Mắt họ nếu thấy những ai khác
Luôn dùng lời lành mà khuyên nhủ

Thuở xưa từng đã cúng dường Phật
Cùng với việc làm chẳng nghĩ bàn
Tất cả đều được tâm niệm trì
Đó là do nghe Phật hiệu kia

♪ Quy mạng Trí Cự Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Được Hết Thảy Chư Phật Hộ Niệm

♪ Quy mạng Kim Quang Tích Hình Như Lai

♪ Quy mạng Thật Ngôn Như Lai

♪ Quy mạng Thường Âm Chấn Vương Như Lai”

Lúc bấy giờ bốn vị Bồ-tát, gồm có: Phổ Hiền Bồ-tát, Diệu Cát Tường Bồ-tát, Tổng Trì Tự Tại Vương Bồ-tát, và Chấp Kim Cang Thủ Bồ-tát, cùng với bốn vị Như Lai, gồm có: Trí Cự Như Lai và chư Như Lai khác như thế, họ ở tại Cung điện Mặt Trời và Cung điện Mặt Trăng.

Khi ấy Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử đi đến chỗ của chư Như Lai và Bồ-tát. Họ thấy mỗi vị Như Lai đều ngồi trên tòa sư tử trang nghiêm báu.

Lúc đó, Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử đồng suy nghĩ rằng:

“Chúng ta làm sao lại được ở bên cạnh của chư Như Lai và Bồ-tát?”

Bấy giờ chư Như Lai và Bồ-tát đồng liền nói tổng trì, tên là Dữ Nhất Thiết Chúng Sanh Quang Minh – Tán Đại Hắc Ám – Tối Diệu Tối Thượng – Lưu Bố Thập Phương:

|| tăng da thế bà, chước sô đà đà, chước sô bát ra bà, đỗ la mê tha, ca la tha, nhất tu đam sa, tô ra tra, tô ra đà, tô thán sa, nhất đam sa, bệ la, bệ la bát nị, già lưu mô rị đa nị, a ra nị, ca la bát nị, ca la bát nị, đố rô, đồ tứ, đố rô, đố rô, đồ tứ, đà tố để, đà tố để, địa rị, địa rị, độ rô, độ rô, đậu la, đậu la, ca la, ca la, tát tha sa, tát tha sa, kỳ la, kỳ la, kỳ la bát dạ, kỳ la bát dạ, đà tố, đà tố, tôn độ tam bộ, tất thát tố, át thát tố, dã thát tố, dã thát sa, bát nê thụ rô rị, đề tát rị, ca la, ca la, sí rị, sí rị, quyết rô ma, quyết rô ma, ca ma bát nê, kê lỗ lậu, kê lỗ lậu, kê la bát nê, yết ca rị, yết ca rị, la rô phục đệ, đột lậu đệ, đột lậu đệ, mạc ha đột lậu đệ, ca la, ca la, sí lợi, sí lợi, bỉ bố lựu tứ, bỉ bố lựu tứ, đà thấu, đà thấu, hạ thấu, hạ thấu, hạ sa phả nị, sa ha ||

Lúc bấy giờ Phổ Hiền Bồ-tát bảo Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử rằng:

“Các thiện nam tử! Là vì thương xót chúng sanh, nên tổng trì này đã được tuyên thuyết ở nơi của 8 ức 80 triệu chư Phật.

Các thiện nam tử! Hoa linh thụy rất khó gặp, nhưng nghe được chương cú của tổng trì này còn khó hơn.

Các thiện nam tử! Chương cú của tổng trì này không dễ gì nghe được. Nếu có người thọ trì đọc tụng tổng trì này thì lại càng khó hơn.

Các thiện nam tử! Gặp Phật xuất hiện ở thế gian, việc đó còn không khó; nghe được tổng trì này thì mới thật là rất khó.

Các thiện nam tử! Nếu có người vì các chúng sanh ở Địa ngục Vô Gián, những kẻ tạo năm tội vô gián, hoặc những kẻ phỉ báng Chánh Pháp, người ấy trụ một kiếp ở thế gian để làm lợi ích cho các chúng sanh kia. Ngày đêm sáu thời, họ tụng chương cú của tổng trì này suốt 21 ngày và ngày ngày đều tu hành. Do sức uy thần của tổng trì nên ngay khi ấy, Đại địa ngục Vô Gián sẽ bị phá hủy và các chúng sanh kia liền được giải thoát. Hà huống là công đức của người ở châu Thắng Kim thọ trì đọc tụng.

Nếu những ai nghe qua tổng trì này thì họ phải nên biết như vầy:

‘Chúng ta đã được bốn vị Như Lai và bốn vị Bồ-tát nhiếp thọ, cũng được Nhật Thiên Tử và Nguyệt Thiên Tử nhiếp thọ.’

Hãy ở trong giáo Pháp này chớ sanh nghi ngờ.

|| đa trí tha, độ trí, ma ha độ na trí, tố rô tố rô, sa ha ||

|| thúc ca la, tỳ du đạt nị, đa la, đa la, sa ha ||

|| thù đế, bát ra địa bế, đố rô đố rô, sa ha ||

|| bát đầu ma, ma lợi nị, tát trước hà la đa phật đệ, hồ rô hồ rô, sa ha ||

|| tát trước phật đệ, tát trước lô ca nị, sí rị, sí rị, sa ha ||

|| đà la ni phật đệ, a ba ra để ha đa phật đệ, đố rô, đố rô, sa ha ||

|| ra lợi na chất để, đồ ma bát rị ha rị, khấu khố rô, khố rô, sa ha ||

|| đà la, đà la, ma ha đà la, đạt la, đạt la, xà diên để duệ, sa ha ||

|| tô bạt ra để, tô đa bế, a ba ra đế, ha đa phật đệ, đà ra, đà ra, đà ra, đà ra, diên đế duệ ||

♪ Quy mạng Trí Cự Như Lai

♪ Quy mạng Kim Cang Tích Hình Như Lai

♪ Quy mạng Thật Ngôn Như Lai

♪ Quy mạng Khả Úy Âm Chấn Vương Như Lai

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Đồng Tử

|| đa trí tha, bát ra bà ca rị, bát ra bà bạt đế, đạt ma tỳ du đệ, yết ma tỳ du đệ, bà bà đấu mê, sa ha ||

Nếu có ai thường tụng chú này mỗi ngày, tất cả nghiệp chướng đều sẽ được thanh tịnh.

♪ Quy mạng Tịch Quang Vương Như Lai

|| đa trí tha, thương đế, thương đế, a la già, xoa da dạ, thương để, thương để, điệt bệ sa, xoa da dạ, thương đế, thương mô ha, xoa da dạ ||

|| đa trí tha, mâu lộ lộ, mâu lộ lộ, a bà ha, mâu lộ lộ, tỳ xà, xoa da dạ, sa ha ||

Nếu có ai luôn tụng chú này sáu thời mỗi ngày, thì các nghiệp tội của họ sẽ mau diệt trừ sạch.

♪ Quy mạng Thắng Đàn Hương Thể Như Lai

|| đa trí dạ tha, chi ra đế, ma rị chí sí, đột rị đà mê, đồ ra nô, bát ra bệ sát tra, chiên đàn nang kỳ, chiên đàn na kiện đệ, chiên đàn na yết bệ, chiên đàn na phục thệ, tỳ du đạt ni, già rị đa ra bạt đế, tát bà đát tha già đa, đề sắt tu đế, sa ha ||

Chương cú của tổng trì này đã được hết thảy chư Phật tuyên thuyết. Hãy nên thọ trì và tùy hỷ.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào trì tụng tổng trì này, thì họ sẽ không còn sợ sệt đối với chúng quỷ thần. Họ sẽ được chuyển sanh, diện kiến Đức Phật Vô Lượng Thọ, thấy Quán Thế Âm Bồ-tát, và cũng như thấy Đồng tử Nguyệt Quang. Từ nơi thù thắng này đến nơi thù thắng khác, họ sẽ ở trong các Pháp lành và luôn gặp Thiện Tri Thức.

Nếu có người nữ nào được chuyển thân nữ, thì phải biết đó là uy lực của Thắng Đàn Hương Thể Như Lai. Họ cũng sẽ được vô lượng nơi thù thắng của Bồ-tát.

♪ Quy mạng Nguyệt Thượng Như Lai

♪ Quy mạng Tác Quang Minh Bồ-tát

|| đa trí tha, đạt rị, đạt rị, đà ra nị, ni đà nị, a bà dạ yết la bế, ca lạt ba bệ già đế, âm mễ lý đa, ca lạt ba, hồ đa thế nị, a nan đa, mục xí thập hãn, a nan đa, chước sô già đế, án, phụ, sa ha ||

Thiện nam tử! Chương cú của tổng trì này đã được chư Phật Thế Tôn nhiều như cát sông Hằng tuyên thuyết. Vì muốn khiến chúng sanh đang đọa trong các đường ác được sự lợi ích, hãy nên thọ trì và tùy hỷ.

Thiện nam tử! Nếu có Bồ-tát nào thọ trì tổng trì này, người ấy sẽ siêu việt tám loại kinh sợ.

Đó là:
[1] kinh sợ của địa ngục vô biên,
[2] kinh sợ của bàng sanh vô biên,
[3] kinh sợ của ngạ quỷ vô biên,
[4] kinh sợ của thọ bào thai vô biên,
[5] kinh sợ của sanh vô biên,
[6] kinh sợ của già vô biên,
[7] kinh sợ của bệnh vô biên,
[8] kinh sợ của chết vô biên.

Mười phương chư Phật đều sẽ hộ niệm người ấy. Lúc mạng chung, tâm của họ sẽ không rối loạn, mặt hướng về chư Phật mà vãng sanh. Họ sẽ có thân vô tận và còn được các căn điều phục.

♪ Quy mạng Thế Tôn Biện Tràng Như Lai

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Như Lai

♪ Quy mạng Đại Mục Như Lai

♪ Quy mạng Pháp Giới Hình Như Lai

|| đa trí tha, đạt rị, đạt rị, đạt ma đà đố, bát ra để sắt sỉ đế, sa ha ||

♪ Quy mạng Chư Phương Đăng Minh Vương Như Lai

|| đa trí tha, bát ra đệ bế, bát ra đệ bế, chiết nhã na, ca bát ra địa bế, sa ha ||

♪ Quy mạng Bi Uy Như Lai

|| đa trí tha, để thệ, để thệ, chiết nhã na, để thệ, phật đà để thệ, đạt ma để thệ, tăng già để thệ, sa ha ||

♪ Quy mạng Tịnh Hải Như Lai

Xem Thêm:   Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ♦ Quyển 40 [40 quyển]

|| đa trí tha, bà ra đế, bà ra đế, tát bà bạt ra đa, bát lợi bất rị nê, phật đà đạt rị xá nê, sa ha ||

♪ Quy mạng Nhẫn Viên Mãn Đăng Như Lai

|| đa trí tha, khí na, khí na, tát bà đạt ma, bà ra noa nị, phật đà tát chiên na, đạt ma tát chiên na, tăng già tát chiên na, sa ha ||

♪ Quy mạng Pháp Viên Quang Như Lai

|| đa trí tha, chiên đạt ra, bát ra bệ, tô lợi da, bát ra bệ, chiên đạt ra, tô lợi da, thiết đa sách ha, tát ra át đế, hề rị ca, bát ra bệ, tỳ du đà dạ, xà nhã, chước sô, sa ha ||

♪ Quy mạng Vô Úy Trang Nghiêm Như Lai

|| đa trí tha, đạt ma tỳ dụ hê, già già na, tỳ dụ hê, sa ha, xà nhã na, tỳ dụ hê, sa ha ||

♪ Quy mạng Tịch Quang Vương Như Lai

|| đa trí tha, đà ra, đà ra, xà nhã da, bát rị du đạt nê, xà nhã na, bát rị phú ra nê, đa tha đa, a bà bồ đạt nê, thi già lạm, sa ha ||

♪ Quy mạng Quảng Danh Xưng Như Lai

|| đa trí tha, tỳ bất la, cù chiết rị, già già na, cù chiết rị, bất ra da, bất ra da, tát bà xa, a đề sắt sỉ đế, phật đà, a đề sắt sỉ đế, tát bà, bồ đề tát đóa, đề sắt sỉ đế, sa ha ||

♪ Quy mạng Pháp Hải Ba Đào Công Đức Vương Như Lai

|| đa trí tha, bệ cát dị, đạt ma, tam mô đạt ra, bệ cát dị, già già na, tam mô đạt ra, bệ cát dị, phật đà, tam mô đạt ra, bệ cát dị, bồ đề tát đóa, đạt ma, tam mô đạt ra, bệ cát dị, ba la mật đa, bệ cát dị, tát bà xa bát rị, bộ ra noa, bệ cát dị, phật đà, đề sắt sỉ đế, sa ha ||

Lúc còn tu hành Đạo Bồ-tát vào thuở xưa, các Đức Phật này đã phát thệ nguyện như vầy:

‘Sau khi chúng con thành Phật, nếu có chúng sanh nào nghe được các danh hiệu của chúng con, rồi với tín tâm thanh tịnh mà thọ trì các danh hiệu của chư Phật, họ đều sẽ trụ không thoái chuyển và siêu việt tám nạn. Chư Phật Bồ-tát sẽ thảy đều hộ niệm và họ sẽ vãng sanh về cõi Phật thanh tịnh. Sau khi mạng chung, họ sẽ được tất cả chư thiên hộ vệ và lìa xa các điều kinh sợ.’

Nếu lại có người nhớ niệm chẳng quên và thọ trì các danh hiệu của chư Phật như thế, cùng với chương cú của tổng trì, và kệ tụng, như họ muốn thấy Từ Thị Bồ-tát, người đó nên tụng chú này 100.000 lần và làm cúng dường tùy theo khả năng của mình.

Như họ muốn thấy Phổ Hiền Bồ-tát, người đó nên tụng chú này 200.000 lần và làm cúng dường tùy theo khả năng của mình.

Như họ muốn thấy Đức Phật Quang Minh Biến Chiếu, người đó nên tụng chú này 300.000 lần và làm cúng dường tùy theo khả năng của mình.

Sau khi đã được tâm thanh tịnh, họ sẽ phát khởi tâm từ mẫn. Họ lìa bỏ các ngã mạn, sân hận, ganh ghét, phẫn nộ, hận thù, và những hoạn nạn của tâm như thế.

♪ Quy mạng Nhân Vô Biên Quang Minh Công Đức Uy Hình Như Lai

|| đa trí tha, tu lợi dị, tu lợi dị, nhã na tu lợi dị, sa ha ||

♪ Quy mạng Chủng Chủng Uy Lực Đa Vương Công Đức Hình Như Lai

|| đa trí tha, thi lợi, thi lợi, để xà, thi lợi, sa ha ||

♪ Quy mạng Vô Số Ức Kiếp Tu Tập Giác Như Lai

|| đa trí tha, tam mâu đà duệ, tam mâu đà duệ, nhã na, tam mâu đà duệ, sa ha ||

♪ Quy mạng Chư Pháp Du Hí Uy Hình Như Lai

|| đa trí tha, yết bệ, yết bệ, nhã na yết bệ, sa ha ||

♪ Quy mạng Diệu Kim Hư Không Hình Như Lai

|| đa trí tha, già già nê, già già nê, già già na, tỳ du, sa ha ||

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai

|| đa trí tha, di lưu, di lưu, a lạt na di lưu, sa ha ||

♪ Quy mạng Công Đức Hải Như Lai

|| đa trí tha, cù nê, cù nê, cù na, tam mục đề lê, sa ha ||

♪ Quy mạng Pháp Giới Âm Tràng Như Lai

|| đa trí tha, chi trú, chi trú, nhã na chi trú, sa ha ||

♪ Quy mạng Pháp Hải Năng Lôi Như Lai

|| đa trí tha, tam mục đề ly, tam mục đề ly, nhã na, tam mục đề ly, sa ha ||

♪ Quy mạng Pháp Tràng Như Lai

|| đa trí tha, đà bà đề, đà bà đề, đạt ma đà bà đề, sa ha ||

♪ Quy mạng Địa Uy Như Lai

|| đa trí tha, đà ly, đà ly, đà la ni, tam vật đề ly, sa ha ||

♪ Quy mạng Pháp Lực Quang Như Lai

|| đa trí tha, ba la tị, ba la tị, đạt ma ba la tị, sa ha ||

♪ Quy mạng Hư Không Giác Chánh Như Lai

|| đa trí tha, phật đề, phật đề, tô phật đề, sa ha ||

♪ Quy mạng Cao Phong Minh Như Lai

|| đa trí tha, át lợi chi, át lợi chi, nhã na át lợi chi, sa ha ||

♪ Quy mạng Vân Phong Như Lai

|| đa trí tha, mê kỳ, mê kỳ, ma ha mê kỳ, sa ha ||

♪ Quy mạng Nhật Đăng Tràng Phong Như Lai

|| đa trí tha, ba la địa tí, ba la địa tí, nhã na, ba la địa tí, sa ha ||

♪ Quy mạng Sát Chứng Giác Như Lai

|| đa trí tha, sa di, sa di, tam ma sa địa đế, sa ha ||

♪ Quy mạng Thụ Vương Như Lai

|| đa trí tha, độ lô mê, độ lô mê, nhã na độ lô mê, sa ha ||

♪ Quy mạng Công Đức Cao Như Lai

|| đa trí tha, cù nê, cù nê, cù na nê mê, di lưu thi khư ly, sa ha ||

♪ Quy mạng Tam Bảo Như Lai

|| đa trí tha, ni di, ni di, nhã na ni di, sa ha ||

♪ Quy mạng Quang Minh Biến Chiếu Như Lai

|| đa trí tha, tỳ lê, tỳ lê, tỳ lô già nê, sa ha ||

♪ Quy mạng Quang Trang Nghiêm Như Lai

|| đa trí tha, tỳ hữu hê, tỳ hữu hê, nhã na tỳ hữu hê, sa ha ||

♪ Quy mạng Pháp Hải Như Lai

|| đa trí tha, tam ma, tam ma, tam mâu đạt ra, tỳ ca ra mãn nê, sa ha ||

♪ Quy mạng Uy Đầu Như Lai

|| đa trí tha, đê xà, đê xà, nhã na đê xà, sa ha ||

♪ Quy mạng Thế Gian Chủ Như Lai

|| đa trí tha, nhân lợi, nhân để rị, nhân đạt la, tỳ ca ra di, sa ha ||

♪ Quy mạng Uy Hiền Công Đức Như Lai

|| đa trí tha, bạt địa lệ, bạt địa lệ, tu bạt địa lệ, sa ha ||

♪ Quy mạng Chư Pháp Quang Vương Như Lai

|| đa trí tha, ba ra tị, ba ra tị, nhã na ba ra tị, sa ha ||

♪ Quy mạng Kim Cang Bảo Tề Như Lai

|| đa trí tha, bà thị ly, bà thị ly, bà xà lô đát ly, sa ha ||

♪ Quy mạng Trì Vô Ngại Lực Như Lai

|| đa trí tha, a tăng kỳ, a tăng kỳ, a tăng già phật đề, sa ha ||

♪ Quy mạng Pháp Giới Hình Như Lai

|| đa trí tha, đạt rị mê, đạt rị mê, đạt ma đạt rị, sa ha ||

♪ Quy mạng Chư Phương Đăng Minh Vương Như Lai

|| đa trí tha, thôi nê, thôi nê, trì na ca rị, sa ha ||

♪ Quy mạng Bi Uy Đức Như Lai

|| đa trí tha, đê thị, đê thị, ma ha đê thị, sa ha ||

♪ Quy mạng Tịnh Hải Như Lai

|| đa trí tha, bà ra đế, bà ra đế, bà ra đa bát rị, bất ra nê, sa ha ||

♪ Quy mạng Nhẫn Viên Đăng Minh Như Lai

|| đa trí tha, sám mê, sám mê, nhã na sám mê, sa ha ||

♪ Quy mạng Pháp Viên Quang Như Lai

|| đa trí tha, tát ra, tát ra, tát bà phật đà, đề sắt thất đế, sa ha ||

♪ Quy mạng Tịch Quang Vương Như Lai

|| thiên đế, bát ra thiên đế, ưu ba thiên đế, sa ha ||

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

10 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog