Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ♦ Quyển thượng
Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ♦ Quyển thượng

Kinh Công Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Chư Phật Hộ Niệm ♦ Quyển thượng

♪ Quy mạng Bảo Quang Nguyệt Điện Diệu Tôn Âm Vương Như Lai tại Thế giới Giải Quân ở phương đông–cách đây một tỷ ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai tại Thế giới Tịnh Quang Trang Nghiêm ở phương đông–cách đây 1.080.000 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Thường Minh Đức Hải Vương Như Lai tại Thế giới Siêu Lập Nguyện ở phương đông–cách đây 100 ức Hằng Hà sa chư Phật quốc độ

♪ Quy mạng Quang Anh Như Lai tại Thế giới Hỷ Tín Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Sư Tử Hưởng Tác Như Lai tại Thế giới Giải Thoát Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Thiên Vương Như Lai tại Thế giới Phổ Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Hư Không Đẳng Như Lai tại Thế giới Đa Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Dương Uy Thần Siêu Vương Như Lai tại Thế giới Bảo Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Văn Thủ Như Lai tại Thế giới Thường Danh Văn ở phương đông

♪ Quy mạng Dụ Nhật Quang Vương Như Lai tại Thế giới Bảo Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Giáo Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Phù ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Ức Chư Phật Phổ Tập Như Lai tại Thế giới Tịch Mịch ở phương đông

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Quang Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Đẳng Hành Như Lai tại Thế giới Bạt Chúng Trần Lao ở phương đông

♪ Quy mạng Đại Mục Như Lai tại Thế giới A-tỳ-la-đề ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Đăng Vương Như Lai tại Thế giới Diệu Cao Phan ở phương đông

♪ Quy mạng Phổ Hiền Như Lai tại Thế giới Bất Thuấn ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Niệm Như Lai tại Thế giới Tư Duy ở phương đông

♪ Quy mạng Quá Bảo Liên Hoa Khoái Trụ Thụ Vương Như Lai tại Thế giới Cam Âm Thanh Xưng Thuyết ở phương đông

♪ Quy mạng Quá Bảo Liên Hoa Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bổn Thảo Thụ Thủ Như Lai tại Thế giới Vô Chư Độc Thích ở phương đông

♪ Quy mạng Đẳng Công Đức Minh Thủ Như Lai tại Thế giới Trừ Hồ Nghi ở phương đông

♪ Quy mạng Phân Biệt Quá Xuất Tịnh Như Lai tại Thế giới Nội Khoái ở phương đông

♪ Quy mạng Đẳng Biến Minh Như Lai tại Thế giới Ái Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Anh Tràng Vương Như Lai tại Thế giới Ái Nhạo ở phương đông

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Như Lai tại Thế giới Bất Khả Thắng Thuyết ở phương đông

♪ Quy mạng Giải Tán Nhất Thiết Phược Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Giải Thoát ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Mãn Hương Danh Văn ở phương đông

♪ Quy mạng Dược Sư Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Mãn Nhất Thiết Trân Bảo ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ưu Đức Thủ Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Nhạo Nhập ở phương đông

♪ Quy mạng Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Cám Lưu Ly Phát Dũng Mãnh Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Từ Ai Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng An Ẩn Chúc Lụy Mãn Cụ Túc Vương Như Lai tại Thế giới Mãn Sở Nguyện Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Tối Tuyển Quang Minh Liên Hoa Khai Phu Như Lai tại Thế giới Bất Thoái Âm ở phương đông

♪ Quy mạng Tinh Minh Đường Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Vương Như Lai tại Thế giới Vô Lượng Đức Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tích Như Lai tại Thế giới Đa Bảo ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Cấu Ý Như Lai tại Thế giới Vô Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Nhập Tinh Tấn Như Lai tại Thế giới Hương Lâm ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai tại Thế giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Động Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Tiên Cang Như Lai tại Thế giới Thậm Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Tư Di Hoa Như Lai tại Thế giới Hoại Điều ở phương đông

♪ Quy mạng Cố Tiến Độ Tư Cát Nghĩa Như Lai tại Thế giới Mạc Năng Thắng ở phương đông

♪ Quy mạng Phụng Chí Thành Như Lai tại Thế giới Văn Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Quán Minh Công Huân Như Lai tại Thế giới Cát An ở phương đông

♪ Quy mạng Từ Anh Tịch Thủ Như Lai tại Thế giới Vô Khuể Hận ở phương đông

♪ Quy mạng Chân Tánh Thượng Thủ Như Lai tại Thế giới Ngũ Trượng ở phương đông

♪ Quy mạng Niệm Chúng Sanh Xưng Thượng Thủ Như Lai tại Thế giới Sí Thượng Thủ ở phương đông

♪ Quy mạng Dũng Thủ Siêu Cao Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Diệu Hách Nhiệt Thủ ở phương đông

♪ Quy mạng Xưng Sỉ Thắng Thượng Thủ Như Lai tại Thế giới Ái Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hải Như Lai tại Thế giới Thiên Thần ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Anh Như Lai tại Thế giới Bảo Tập ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Thành Như Lai tại Thế giới Bảo Tối ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phan Như Lai tại Thế giới Tràng Phan ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai tại Thế giới Chúng Đức Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Như Lai tại Thế giới Vô Lượng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Như Lai tại Thế giới Vô Trần Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Đại Danh Xưng Như Lai tại Thế giới Mạc Năng Thắng ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Đức Đại Quang Ẩn Như Lai tại Thế giới Danh Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Như Lai tại Thế giới Hoa Ni Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Chánh Âm Thanh Như Lai tại Thế giới Chánh Trực ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Hạn Tịnh Như Lai tại Thế giới Quang Minh Tôn ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Âm Vương Như Lai tại Thế giới Âm Hưởng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Hạn Danh Xưng Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Như Lai tại Thế giới Nhật ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Quang Như Lai tại Thế giới Lưu Ly Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Nhật Quang Như Lai tại Thế giới Đại Phong ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Như Lai tại Thế giới Chánh Giác ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Tối Tôn Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Thân Tôn Như Lai tại Thế giới Phổ Độ Chúng Nạn ở phương đông

♪ Quy mạng Kim Quang Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Tự Tại Như Lai tại Thế giới Vô Tế ở phương đông

♪ Quy mạng Tử Kim Hương Như Lai tại Thế giới Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Kim Hải Như Lai tại Thế giới Hỏa Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Long Tự Tại Vương Như Lai tại Thế giới Chánh Giác ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai tại Thế giới Dụ Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Thụ Vương Như Lai tại Thế giới Tinh Vương ở phương đông

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Chấp Trì Khí Trượng Khí Xả Chiến Đấu Như Lai ở phương đông

♪ Quy mạng Nội Phong Châu Quang Như Lai tại Thế giới Phong Nhiêu ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai tại Thế giới Hương Huân ở phương đông

♪ Quy mạng Sư Tử Hưởng Như Lai tại Thế giới Long Châu Quán ở phương đông

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Dũng Lực Như Lai tại Thế giới Tu Hành ở phương đông

♪ Quy mạng Quá Xuất Kiên Trụ Như Lai tại Thế giới Kiên Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Cổ Âm Vương Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Anh Như Lai tại Thế giới Chúng Đức Cát ở phương đông

♪ Quy mạng Siêu Xuất Chúng Hoa Như Lai tại Thế giới Đàn Hương Địa ở phương đông

♪ Quy mạng Thế Đăng Minh Như Lai tại Thế giới Thiện Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Hưu Đa Dị Ninh Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Luân Như Lai tại Thế giới Vi Nhiễu ở phương đông

♪ Quy mạng Thường Diệt Độ Như Lai tại Thế giới Thiện Giác ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Giác Như Lai tại Thế giới Diệu Cao Hiếp ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Như Lai tại Thế giới Danh Xưng ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Bộ Như Lai tại Thế giới Diệu Nhu ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Như Lai tại Thế giới Phong Dưỡng ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Dũng Xuất ở phương đông

♪ Quy mạng Thụ Vương Phong Trưởng Như Lai tại Thế giới Kim Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Chuyển Bất Thoái Chuyển Pháp Luân Chúng Bảo Phổ Tập Phong Doanh Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Vi Nhiễu Đặc Tôn Đức Tịnh Như Lai tại Thế giới Tịnh Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Chúng Như Lai tại Thế giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Phật Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Phật Hoa Xuất Vương Như Lai tại Thế giới Kim Cang Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tượng Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

Xem Thêm:   Kinh Phật Danh ♦ Quyển 1

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Như Lai tại Thế giới Dược ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Tinh Tấn Nghiêm Như Lai tại Thế giới Dược Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Minh Đức Vương Như Lai tại Thế giới Thượng Hoa Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Đức Vương Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Trang Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Độ Công Đức Biên Như Lai tại Thế giới Vô Biên Đức Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Như Lai tại Thế giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Úy Như Lai tại Thế giới Thượng Thiện ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Thanh Liên ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tích Như Lai tại Thế giới Bảo Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Như Lai tại Thế giới Diệu Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Kiên Như Lai tại Thế giới Trú Lâm ở phương đông

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Minh Như Lai tại Thế giới Hoa Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai tại Thế giới Nhất Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Nghiêm Như Lai tại Thế giới Ly Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Quán Thế Âm Như Lai tại Thế giới Chư Công Đức Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Minh Như Lai tại Thế giới Bảo Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới Trang Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Vô Trần Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Thần Thông Tự Tại Như Lai tại Thế giới Vân Âm ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Như Lai tại Thế giới Phổ Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tự Tại Như Lai tại Thế giới Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Đức Như Lai tại Thế giới Tạp Bảo Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Bổn Tế Vương Như Lai tại Thế giới Kim Cang ở phương đông

♪ Quy mạng Nhật Đăng Như Lai tại Thế giới Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Bảo Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Kham Nhẫn ở phương đông

♪ Quy mạng An Lập Công Đức Vương Như Lai tại Thế giới Thuần Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Minh Như Lai tại Thế giới Tú Khai ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Tụ Như Lai tại Thế giới Nguyệt Xuất ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Tướng Nghiêm Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Minh Đức Tụ Như Lai tại Thế giới Phổ Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Cấu Tướng Như Lai tại Thế giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Tư Nghiêm Như Lai tại Thế giới Vô Biên Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Thanh Liên Đức Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai tại Thế giới Thường Chiếu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Tạp Hoa Như Lai tại Thế giới Thường Trang Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Hương Đức Như Lai tại Thế giới Trầm Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Cao Như Lai tại Thế giới Phổ Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Như Lai tại Thế giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Âm Thanh Như Lai tại Thế giới Danh Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Thuần Bảo Tạng Như Lai tại Thế giới Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Động Lực Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Ẩm Quang Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Chúng Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Danh Xưng Như Lai tại Thế giới Ly Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Đức Như Lai tại Thế giới Ly Trần Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai tại Thế giới Tạp Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Tướng Như Lai tại Thế giới Cực Quảng ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai tại Thế giới Khủng Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Võng Minh Như Lai tại Thế giới Chúng Võng ở phương đông

♪ Quy mạng Phạm Âm Như Lai tại Thế giới Vô Úy ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Tánh Đức Như Lai tại Thế giới Khả Quy ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Xuất Quang Như Lai tại Thế giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Thượng Như Lai tại Thế giới Thanh Liên Hoa Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Đức Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Đức Thắng Như Lai tại Thế giới Vô Thắng ở phương đông

♪ Quy mạng Phổ Minh Như Lai tại Thế giới Tùy Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Thắng Địch Như Lai tại Thế giới Phổ Hiền ở phương đông

♪ Quy mạng Vương Tràng Tướng Như Lai tại Thế giới Thiện Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Công Đức Minh Như Lai tại Thế giới Ly Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Dược Vương Vô Ngại Như Lai tại Thế giới Bất Cuống ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Du Hành Như Lai tại Thế giới Kim Tập ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hoa Như Lai tại Thế giới Mỹ Âm ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Bảo Nghiêm Như Lai tại Thế giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Lực Như Lai tại Thế giới Bảo Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Như Lai tại Thế giới Tướng Đức Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiên Như Lai tại Thế giới Đại Danh Văn ở phương đông

♪ Quy mạng Không Tánh Như Lai tại Thế giới Thượng Ý ở phương đông

♪ Quy mạng Danh Văn Lực Vương Như Lai tại Thế giới Sa-đà-la-ni ở phương đông

♪ Quy mạng Phóng Quang Như Lai tại Thế giới Nguyệt Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Cấu Như Lai tại Thế giới Pháp Y Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Tạp Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Bố Úy Như Lai tại Thế giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Tụ Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai tại Thế giới Hương Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Đại Thanh Nhãn Như Lai tại Thế giới Trầm Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tích Như Lai tại Thế giới Vô Biên Tụ ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Cao Kiên Như Lai tại Thế giới Ly Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Bảo Cái Như Lai tại Thế giới Hoa Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai tại Thế giới Phổ Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Như Lai tại Thế giới Danh Thiện ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Kiên Như Lai tại Thế giới Thiện Ý ở phương đông

♪ Quy mạng Võng Minh Như Lai tại Thế giới Bảo Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Đức Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Hoa Bảo Minh Đức Như Lai tại Thế giới Tán Thán ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Xuất Quang Như Lai tại Thế giới Chúng Thiện ở phương đông

♪ Quy mạng Diệt Chư Bố Úy Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Cao Kiên Như Lai tại Thế giới Cao Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng An Vương Như Lai tại Thế giới Độ Ưu Não ở phương đông

♪ Quy mạng Pháp Tích Như Lai tại Thế giới Thiện Pháp ở phương đông

♪ Quy mạng Tăng Thập Quang Như Lai tại Thế giới An Lập ở phương đông

♪ Quy mạng Tăng Thiên Quang Như Lai tại Thế giới Thiên Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Quang Như Lai tại Thế giới Mộc Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Xuất Quang Như Lai tại Thế giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai tại Thế giới Minh Nghiêm Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Như Lai tại Thế giới Thiện Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Võng Quang Như Lai tại Thế giới Pháp ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Ý Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tế Như Lai tại Thế giới Thượng Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Như Lai tại Thế giới Thanh Liên ở phương đông

♪ Quy mạng Thanh Liên Đức Như Lai tại Thế giới Giác Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Trụ Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai tại Thế giới Trí Lực ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Lưu Bố Như Lai tại Thế giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Vô Biên ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Đức Vương Như Lai tại Thế giới Ly Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Lưu Bố Vương Như Lai tại Thế giới Tịch Diệt ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Hư Lực Như Lai tại Thế giới Bất Hư Kiến ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Âm Như Lai tại Thế giới Phạm Âm Thanh ở phương đông

♪ Quy mạng Danh Văn Lực Như Lai tại Thế giới Nguyệt Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Đảnh Vương Như Lai tại Thế giới Phổ Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Bảo Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Thượng Như Lai tại Thế giới Pháp ở phương đông

Xem Thêm:   Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ♦ Quyển 40 [40 quyển]

♪ Quy mạng Bảo Cao Vương Như Lai tại Thế giới Hoa Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Tổng Trì ở phương đông

♪ Quy mạng Phương Lưu Bố Nghiêm Như Lai tại Thế giới Kim Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Phổ Thủ Tăng Thượng Vân Âm Vương Như Lai tại Thế giới Cao Trí ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai tại Thế giới Thường Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tuệ Thành Như Lai tại Thế giới Đĩnh Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Trí Minh Như Lai tại Thế giới Nhiên Đăng ở phương đông

♪ Quy mạng Phương Sanh Như Lai tại Thế giới Xích Liên Hoa Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Hoa Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Chúng Kiên Cố Như Lai tại Thế giới Thiên ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Chúng Như Lai tại Thế giới Nhạo Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Cấu Như Lai tại Thế giới Chúng Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Y Vương Như Lai tại Thế giới Vô Lậu ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Tán Như Lai tại Thế giới Phổ Tán ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Như Lai tại Thế giới Chúng Kiên ở phương đông

♪ Quy mạng Cụ Phật Hoa Sanh Như Lai tại Thế giới Cụ Uy Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Lực Vương An Lập Như Lai tại Thế giới Chúng Bảo ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Quang Như Lai tại Thế giới Phương Chủ ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiên Như Lai tại Thế giới An Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Thí Danh Văn Như Lai tại Thế giới Vô Bố Úy ở phương đông

♪ Quy mạng Danh Thân Như Lai tại Thế giới Chư Công Đức Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Kiên Cố Như Lai tại Thế giới Phước Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Ưu Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Sanh Đức Vương Như Lai tại Thế giới Danh Văn ở phương đông

♪ Quy mạng Diễn Hoa Tướng Như Lai tại Thế giới Hoa Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Chiếu Như Lai tại Thế giới Bảo Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Hỏa Nhiên Như Lai tại Thế giới Thường Huân Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Tam Giới Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới Thiện Cát ở phương đông

♪ Quy mạng Minh Luân Như Lai tại Thế giới Vô Úy ở phương đông

♪ Quy mạng Không Tánh Tự Tại Như Lai tại Thế giới Thường Huyền ở phương đông

♪ Quy mạng Tận Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới An Vương ở phương đông

♪ Quy mạng Cổ Âm Vương Như Lai tại Thế giới Phổ Ly ở phương đông

♪ Quy mạng Phổ Tự Tại Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Sơn Vương Như Lai tại Thế giới Tổng Trì ở phương đông

♪ Quy mạng An Lập Vương Như Lai tại Thế giới Diệu Đẳng ở phương đông

♪ Quy mạng Phật Tự Tại Nghiêm Như Lai tại Thế giới Diệu Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Tích Chư Công Đức Như Lai tại Thế giới Ỷ Tức ở phương đông

♪ Quy mạng Phật Bảo Đức Thành Tựu Như Lai tại Thế giới Ái ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Liệt Tú ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Tụ Như Lai tại Thế giới Liệt Tú Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Sanh Vương Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Pháp Tự Tại Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Như Lai tại Thế giới Bạch Liên Hoa Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai tại Thế giới Quảng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Như Lai tại Thế giới Thượng Diệu ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Tụ Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Như Lai tại Thế giới Ngọc Lan Chúng ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Tụ Như Lai tại Thế giới Bảo Tạng ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Minh Tuệ Như Lai tại Thế giới Minh Tuệ ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Sanh Như Lai tại Thế giới Thiện Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Minh Tướng Như Lai tại Thế giới Chúng Đa ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Tích Như Lai tại Thế giới Ái Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Chúng Đức Sanh Như Lai tại Thế giới Ái Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Sanh Như Lai tại Thế giới Khả Ái ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Chúng Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Trì Cự Như Lai tại Thế giới Kim Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Sanh Như Lai tại Thế giới Bảo Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Cực Cao Vương Như Lai tại Thế giới Ly Úy ở phương đông

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai tại Thế giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Cao Như Lai tại Thế giới Chúng Tạp ở phương đông

♪ Quy mạng Hư Tịnh Vương Như Lai tại Thế giới Diệu Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Như Lai tại Thế giới Khả Nghênh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Âm Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai tại Thế giới Thượng Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Tạp Bảo Hoa Nghiêm Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Cấu Nghiêm Như Lai tại Thế giới Bảo Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Kim Hoa Như Lai tại Thế giới Kim Cang ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Quật Như Lai tại Thế giới Kim Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Tạp Hoa Sanh Như Lai tại Thế giới Chúng Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Cái Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Hư Nghiêm Như Lai tại Thế giới Chúng Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Phạm Âm Như Lai tại Thế giới Tịnh Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai tại Thế giới Trú Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Tướng Âm Như Lai tại Thế giới Diệu Thiền ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Thành Tựu Như Lai tại Thế giới Đức Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Bảo Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Thượng Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai tại Thế giới Diệu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai tại Thế giới Giác ở phương đông

♪ Quy mạng Đăng Cao Đức Như Lai tại Thế giới Nguyệt Đăng ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Tinh Tú Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Cự Đăng Như Lai tại Thế giới Cự ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Như Lai tại Thế giới Trí Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Đức Vương Minh Như Lai tại Thế giới Xuất Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Như Lai tại Thế giới Nhất Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Phật Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Tích Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Sư Tử Như Lai tại Thế giới Thiện Trụ ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Cao Như Lai tại Thế giới Khuyến Trợ ở phương đông

♪ Quy mạng Thắng Quán Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Y Vương Như Lai tại Thế giới Nhiếp Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Thiện Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Hương Đức Như Lai tại Thế giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Tướng Như Lai tại Thế giới Hương Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Quật Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai tại Thế giới Bảo Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Tăng Thập Quang Phật Hoa Xuất Như Lai tại Thế giới Kim Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Uy Hoa Sanh Cao Vương Như Lai tại Thế giới Chúng Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Võng Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng An Lập Vương Như Lai tại Thế giới Nguyệt Đăng ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Hương Vương Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Thí Nhất Thiết Lạc Như Lai tại Thế giới Lâu Các ở phương đông

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Duyên Như Lai tại Thế giới Ly Quật ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Như Lai tại Thế giới Ly Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Hoại Chư Kinh Úy Như Lai tại Thế giới Khả Kính ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Minh Như Lai tại Thế giới Kim Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Không Nghiêm Đức Như Lai tại Thế giới Chúng Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Cái Nghiêm Như Lai tại Thế giới Nhất Hoa Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Không Tướng Như Lai tại Thế giới Vô Cấu ở phương đông

♪ Quy mạng Uy Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Quảng Đại ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Như Lai tại Thế giới Diệu Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Tối Cao Đức Như Lai tại Thế giới Vô Biên ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Thắng Tướng Như Lai tại Thế giới Thiện Sanh ở phương đông

Xem Thêm:   Kinh Vô Thường

♪ Quy mạng Vô Biên Hương Cao Như Lai tại Thế giới Trầm Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Nguyệt Văn Vương Như Lai tại Thế giới Linh Lăng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Cao Như Lai tại Thế giới Thượng Diệu ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Danh Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Danh Văn Cao Như Lai tại Thế giới Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Mỹ Đức Như Lai tại Thế giới Nhuyễn Mỹ ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai tại Thế giới Đế Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Tích Như Lai tại Thế giới Thiện Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Như Lai tại Thế giới Bất Tư Nghị Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Tư Nguyện Uy Như Lai tại Thế giới Tập Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Tịnh Vương Như Lai tại Thế giới Tinh Tú Vương ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Tụ Như Lai tại Thế giới Trí Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Kham Nhẫn Vương Như Lai tại Thế giới Đức Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Điều Ngự Như Lai tại Thế giới Thiện Ái ở phương đông

♪ Quy mạng Tối Cao Đức Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Xuất ở phương đông

♪ Quy mạng Thị Chúng Sanh Thâm Tâm Như Lai tại Thế giới Vô Biên Đức Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Đức Bảo Như Lai tại Thế giới Hoan Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Diệt Chư Thọ Tự Tại Như Lai tại Thế giới Ỷ Tức ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Như Lai tại Thế giới Danh Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Phật Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Thành ở phương đông

♪ Quy mạng Nhất Thiết Duyên Trung Tự Tại Hiện Phật Tướng Như Lai tại Thế giới Phổ Đức Thành Tựu ở phương đông

♪ Quy mạng Nhạo Vô Tướng Như Lai tại Thế giới Chúng Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Hóa Âm Như Lai tại Thế giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Thượng Như Lai tại Thế giới Vô Tướng Hải ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Đức Như Lai tại Thế giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Hải Cao Như Lai tại Thế giới Bảo Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Cấu Ý Như Lai tại Thế giới Quảng Đại ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Hoa Sanh Như Lai tại Thế giới Danh Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Cực Cao Đức Tụ Như Lai tại Thế giới Hư Không Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Tịch Diệt Như Lai tại Thế giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Ly Dục Tự Tại Như Lai tại Thế giới Diệu Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Đức Sanh Như Lai tại Thế giới Đức Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Hỷ Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Đại An ở phương đông

♪ Quy mạng Lưu Hương Như Lai tại Thế giới Tán Xích Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Hương Quang Như Lai tại Thế giới Trầm Hương Quang ở phương đông

♪ Quy mạng Vân Cổ Vương Như Lai tại Thế giới Chúng Quy ở phương đông

♪ Quy mạng Công Đức Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Công Đức Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Hạnh Tự Tại Như Lai tại Thế giới Thuần Lạc ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiên Như Lai tại Thế giới Diệu Âm ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Hương Cao Như Lai tại Thế giới Hương Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai tại Thế giới Trợ Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Phổ Quán Như Lai tại Thế giới Điều Ngự ở phương đông

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Đăng Như Lai tại Thế giới Nguyệt ở phương đông

♪ Quy mạng Minh Đăng Như Lai tại Thế giới Chiếu Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Chấn Uy Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Chúng Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Kim Cang Sanh Như Lai tại Thế giới Kim Cang ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Vương Như Lai tại Thế giới Âm Thanh ở phương đông

♪ Quy mạng Đức Minh Vương Như Lai tại Thế giới Minh Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Minh Như Lai tại Thế giới Minh Tướng Tích ở phương đông

♪ Quy mạng Kiên Cố Vương Như Lai tại Thế giới Nhu Nhuyễn ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Cao Vương Như Lai tại Thế giới Thiện Lập ở phương đông

♪ Quy mạng Hư Cao Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Như Lai tại Thế giới Uy Đức Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Thiện Đức Như Lai tại Thế giới Thiện Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Phạm Âm Thanh Như Lai tại Thế giới Tịnh Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hoa Như Lai tại Thế giới Hoa Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Đàn Hương Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Như Diệu Cao Như Lai tại Thế giới Danh Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Nghiêm Như Lai tại Thế giới Kim Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Cái Như Lai tại Thế giới Bảo Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Hương Tượng Như Lai tại Thế giới Hương Cao ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Hư Xưng Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Tư Nghị Công Đức Vương Như Lai tại Thế giới Công Đức Xứ ở phương đông

♪ Quy mạng Tạp Hoa Như Lai tại Thế giới Hữu Đức ở phương đông

♪ Quy mạng An Vương Như Lai tại Thế giới An Ẩn ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Tối Cao Đức Như Lai tại Thế giới Tối Cao ở phương đông

♪ Quy mạng Thường Bi Như Lai tại Thế giới Động ở phương đông

♪ Quy mạng Dược Vương Như Lai tại Thế giới Thường Động ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Tự Tại Lực Như Lai tại Thế giới Phổ Hư Không ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai tại Thế giới Lưu Ly Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Như Lai tại Thế giới Kim Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Ngôn Âm Tự Tại Như Lai tại Thế giới Vô Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Hư Không Tự Tại Như Lai tại Thế giới Liên Hoa Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Tú Vương Như Lai tại Thế giới Cái Hàng Liệt ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Hương Như Lai tại Thế giới Bảo Võng Phú ở phương đông

♪ Quy mạng Hư Không Đức Như Lai tại Thế giới Chân Kim ở phương đông

♪ Quy mạng Cực Cao Đức Như Lai tại Thế giới Thanh Tịnh ở phương đông

♪ Quy mạng Tác Phương Như Lai tại Thế giới Vô Ưu ở phương đông

♪ Quy mạng Cực Cao Cao Như Lai tại Thế giới Tinh Tú ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Nhãn Như Lai tại Thế giới Tạp Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Hải Như Lai tại Thế giới Hương Lưu ở phương đông

♪ Quy mạng Trì Cự Như Lai tại Thế giới Chúng Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Hỏa Tướng Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Tịnh Đức Quang Như Lai tại Thế giới Thiện Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Trí Tụ Như Lai tại Thế giới Hỷ Sanh ở phương đông

♪ Quy mạng Lưu Bố Lực Vương Như Lai tại Thế giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Công Đức Vương Minh Như Lai tại Thế giới Đại Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Hiện Trí Như Lai tại Thế giới Kiên Cố ở phương đông

♪ Quy mạng Hoa Cao Sanh Đức Như Lai tại Thế giới Bất Thoái ở phương đông

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Như Lai tại Thế giới Thiện Phân Biệt ở phương đông

♪ Quy mạng Xích Liên Hoa Đức Như Lai tại Thế giới Thanh Liên ở phương đông

♪ Quy mạng Hoại Nhất Thiết Nghi Như Lai tại Thế giới Nghi Cái ở phương đông

♪ Quy mạng Thiện Chúng Như Lai tại Thế giới Diệu ở phương đông

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Như Lai tại Thế giới Chúng Đức ở phương đông

♪ Quy mạng Tướng Vương Như Lai tại Thế giới Diệu Thiện ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Đức Sanh Như Lai tại Thế giới Diệu Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Phóng Quang Như Lai tại Thế giới Thiện Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Từ Thị Như Lai tại Thế giới Vân Âm ở phương đông

♪ Quy mạng Liên Hoa Quang Minh Như Lai tại Thế giới Quang Minh ở phương đông

♪ Quy mạng Thượng Pháp Vương Tướng Như Lai tại Thế giới Danh Xưng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Lực Như Lai tại Thế giới Đế Chủ ở phương đông

♪ Quy mạng Xưng Sơn Hải Như Lai tại Thế giới Liên Hoa ở phương đông

♪ Quy mạng Năng Tịch Như Lai tại Thế giới Hỷ ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Hư Kiến Như Lai tại Thế giới Thường Nghiêm ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Ngại Âm Thanh Như Lai tại Thế giới Lưu Bố ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Lượng Danh Minh Đức Như Lai tại Thế giới Thường Ngôn ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Phân Biệt Nghiêm Như Lai tại Thế giới Bạch Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Như Lai tại Thế giới Đàn Hương ở phương đông

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Như Lai tại Thế giới Pháp Y Tướng ở phương đông

♪ Quy mạng Thọ Vô Tận Tràng Như Lai tại Thế giới Kiên Cố Bảo ở phương đông

♪ Quy mạng Bất Biến Động Nguyệt Như Lai tại Thế giới Chủ ở phương đông

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

0 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog