Pháp Giới 6 tháng trước

Kinh 12 Danh Hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường

Kinh 12 Danh Hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại Thế giới Cực Lạc, cùng với vô lượng chư đại Bồ-tát vây quanh ở trước sau, và Ngài thuyết Pháp cho họ.

Lúc bấy giờ Quán Tự Tại Đại Bồ-tát, Thiên nữ Đại Cát Tường, và chư đại Bồ-tát đều từ chỗ ngồi đứng dậy và đến chỗ của Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Ngài, rồi mỗi vị ngồi qua một bên.

Lúc bấy giờ Thế Tôn vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình phước bạc nghèo túng, nên Ngài bảo Quán Tự Tại Bồ-tát rằng:

“Thiện nam tử! Nếu có những vị Bhikṣu [bíc su], Bhikṣuṇī [bíc su ni], Thanh Tín Nam, Thanh Tín Nữ, hay các hữu tình nào biết được 12 danh hiệu của Thiên nữ Đại Cát Tường này, rồi có thể thọ trì đọc tụng, tu tập cúng dường, và thuyết giảng cho người khác, họ sẽ có thể diệt trừ hết thảy nghiệp chướng bần cùng, được phú quý giàu sang, và tài bảo phong phú.”

Lúc bấy giờ hàng thiên long bát bộ ở trong Pháp hội với dị khẩu đồng âm và đồng thưa rằng:

“Đúng như lời của Thế Tôn đã nói, chân thật bất hư. Chúng con rất muốn nghe 12 danh hiệu đó. Kính mong Thế Tôn hãy từ bi diễn nói.”

Đức Phật bảo:

“Các ông hãy lắng nghe! Ta nay sẽ thuyết giảng cho các ông.

Xem Thêm:   Kinh Đại Thừa về 12 Tương Khế với 108 Danh Hiệu Vô Cấu của Thiên nữ Đại Cát Tường

Các danh danh hiệu đó là:

[1] Cát Khánh
[2] Cát Tường Liên Hoa
[3] Nghiêm Sức
[4] Cụ Tài
[5] Bạch Sắc
[6] Đại Danh Xưng
[7] Liên Hoa Nhãn
[8] Đại Quang Diệu
[9] Thí Thực Giả
[10] Thí Ẩm Giả
[11] Bảo Quang
[12] Đại Cát Tường

Đó là 12 danh hiệu. Các ông hãy thọ trì. Ta nay cũng sẽ tuyên thuyết Đại Cát Tường Tổng Trì.”

|| tadyathā śrīṇi śrīṇi sarva-kārya sādhani sini sini ni ni ni ni alakṣme nāśaya svāhā ||

|| ta đi a tha, sờ ri ni, sờ ri ni, sa qua – ca ri a, sa đa ni, si ni, si ni, ni, ni, ni, ni, a lát sơ me, na sa da, sờ qua ha ||

Khi Thế Tôn đã tuyên thuyết tổng trì này xong, Ngài bảo Quán Tự Tại Bồ-tát rằng:

“Đại Cát Tường Tổng Trì này và 12 danh hiệu đó có thể tiêu trừ bần cùng và hết thảy những việc không may; tất cả sở nguyện đều được viên mãn.

Nếu ai có thể đọc tụng Kinh này ở ba thời ban ngày và ba thời ban đêm–mỗi thời ba lần–hoặc luôn thọ trì không gián đoạn, khởi tâm lợi ích, và tùy theo khả năng mà kiền thành cúng dường Thiên nữ Đại Cát Tường Bồ-tát, họ sẽ mau được tài bảo phong phú và vạn sự cát tường an lạc.”

Bấy giờ Quán Tự Tại Đại Bồ-tát cùng các đại chúng và thiên long bát bộ, khi nghe Đức Phật nói về 12 danh hiệu và tổng trì đó, họ tán thán là việc chưa từng có. Tất cả đều sanh tâm đại hoan hỷ và tín thọ phụng hành.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

Xem Thêm:   Kinh Tâm Yếu của Phổ Biến Trí Tạng Trí Độ

4 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog