ĐẠI BI – THẬP CHÚ – Hữu cầu tất ứng | Chú Đại Bi và 10 câu chú cho cuộc sống tốt đẹp hơn
Pháp Giới 5 tháng trước

ĐẠI BI – THẬP CHÚ – Hữu cầu tất ứng | Chú Đại Bi và 10 câu chú cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Thần chú Phật giáo là lời nói bí mật của chư Phật (Mật ngôn hay Phật ngôn), những lời nói đặc biệt này chỉ có các đức Phật trong mười phương mới có thể nghe và hiểu được, đó không phải là thứ ngôn ngữ bình thường của chúng sanh trong ba cõi sử dụng, cho nên những ngôn ngữ này người phàm không thể nào hiểu rõ. Những ai muốn chư Phật, Bồ Tát trong mười phương gia hộ những khổ đau của cuộc đời chỉ cần hành trì thần chú được chỉ dẫn sẽ được linh ứng theo sở cầu.

ĐẠI BI - THẬP CHÚ - Hữu cầu tất ứng | Chú Đại Bi và 10 câu chú cho cuộc sống tốt đẹp hơn - YouTube

Thập chú:

Như Ý Bửu Luân Đà La Ni

Nam mô Phật đà da, nam mô Ðạt ma da, nam mô Tăng dà da. Nam mô quán tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát, cụ đại bi tâm giả. Ðát điệt tha. Án, chước yết ra phạt để, Chấn đa mạc ni, Ma ha bát đắng mế. Rô rô rô rô, Để sắc tra thước ra a yết lỵ, sa dạ hồng, phấn tóa ha. Án, bát đạt ma, Chấn đa mạc ni, Thước ra hồng. Án, bát lật đà. Bát đẳng mê hồng.

Xem Thêm:   Nam mô A Di Đà Phật, Nhất tâm cùng niệm, Thoát phiền não - Sanh về Tịnh Độ

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

Nẵng mồ tam mãn đa, Mẫu đà nẫm, A bát ra để, Hạ đa xá ta nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, Bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, Để sắc sá, để sắc sá, Sắc trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, Phiến để ca, Thất rị duệ, Ta phạ hạ.

Công Đức Bửu Sơn Thần Chú

Nam mô Phật đà da, Nam mô Đạt ma da, Nam mô Tăng già da. Án, Tất đế hộ đô rô, Tất đô rô chỉ lỵ ba, Kiết lỵ bà, Tất đạt rị, Bố rô rị ta phạ ha.

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú

Khể thủ quy y Tô tất đế. Đầu diện đảnh lễ thất Câu chi. Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn Ðề. Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam mô tát đa nẫm, Tam miệu tam bồ đà, Cu chi nẫm đát điệt tha. Án, Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha.

Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni

Án, Nại mo bo cót ngỏa đế, a ba na mật đạp, A ưu rị a nạp, Tô tất nễ, Thiệt chấp đạp, Điệp tả ra tể giả, Đát tháp cả đạt giả, A ra ha đế, Tam dược tam bất đạt giả, Đát nễ giả tháp. Án, Tát rị ba, Tang tư cót rị, bát rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, Ta ba ngỏa tỳ thuật đế, Mã hắt nại giả, Bát rị ngỏa rị tóa hắt.

Xem Thêm:   Giảng Giải Chú Đại Bi Phần 4 (Câu 28 - 37) | HT Tuyên Hoá

Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn

Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xã, Lũ rô thích lưu ly, Bát lật bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa da, A ra hát đế, Tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ. Bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.

Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn

Án, Ma ni bát di hồng. Ma hạc nghê nha Nạp, tích đô đặc ba dạt, tích đặc ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cán nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp bổ ra nạp, náp bốc rị, thưu chắt ban nạp nại ma lô kiết. Thuyết ra da tóa ha.

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn

Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà la ni đế. Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha già đế, Chân lăn càn đế, Ta bà ha.

Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú

Nam mô a di đa bà dạ, Đa tha già đa dạ, Đa địa dạ tha, A di rị đô bà tỳ, A di rị đa, tất đam bà tỳ, A di rị đa, tỳ ca lan đế, A di rị đa, tỳ ca lan đa, Già di nị, già già na, Chỉ đa ca lệ, Ta bà ha.

Thiện Thiên Nữ Chú

Nam mô Phật đà, Nam mô đạt ma, Nam mô tăng già. Nam mô thất rị, Ma ha đế tỷ da, Đát nễ dã tha, Ba rị phú lầu na, Giá rị tam mạn đà, Đạt xá ni, Ma ha tỳ ha ra già đế, Tam mạn đà, Tỳ ni già đế, Ma ha ca rị giả, Ba nễ, Ba ra, Ba nễ, Tát rị phạ lật tha, Tam mạn đà, Tu bát lê đế, Phú lệ na, A rị na, Đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ tất đế, Ma ha Di Lặc đế, Lâu phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế, Tam mạn đà, A tha, A nậu Đà La Ni.

Xem Thêm:   84 Câu Chú Đại Bi là gì? Đọc trước khi ngủ có tốt không? Nội dung, Ý nghĩa

191 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog