Thần Chú Vãng Sanh Của Đức Phật A Di Đà
Pháp Giới 6 tháng trước

Thần Chú Vãng Sanh Của Đức Phật A Di Đà

Tại Tây Tạng, nơi Phật giáo Kim Cương thừa (một nhánh khác của Đại thừa) được thực hành thì A Di Đà là một trong năm vị Phật phi lịch sử, mang tính biểu tượng và ngự trị 5 phương khác nhau trong mạn-đà-la. Các vị Phật khác trong bộ này bao gồm:

Đại Nhật Như Lai ở vị trí trung tâm (Vairocana), A Súc Bệ Như Lai ở hướng Đông (Akshobhya), Bảo Sanh Như Lai ở hướng Nam (Ratnasambhava) và Bất Không Thành Tựu Như Lai ngự trị phương Bắc (Amoghasiddhi). Phật A Di Đà có tầm quan trọng rất lớn trong Phật giáo phương Đông, nơi Ngài được gọi là A Mi Đà (Amida).

Ngài cũng có một hình dạng Bồ tát tên là Amitayus, có nghĩa là “vô lượng thọ”. Trong một số truyền thống, Amitabha và Amitayus được mô tả giống nhau về bản chất, nhưng ở một số trường phái khác thì khác biệt.

Phật A Di Đà thường được miêu tả cùng với 2 vị trợ thủ: Bồ Tát Quán Thế Âm, người xuất hiện bên trái của Ngài và Bồ Tát Đại Thế Chí, người xuất hiện trên phải của Ngài. Bằng lòng từ bi vô lượng, Phật A Di Đà đã “tạo ra” cõi Tịnh độ ở phương Tây như một nơi “nương tựa” để Phật tử tu tập sau khi rời khỏi cõi trần.

Chú Vãng Sanh Tịnh Độ - Nhổ Tận Gốc Rễ Nghiệp Chướng 01

* Thần chú A DI ĐÀ phiên bản ngắn: Oṃ Amitābha Hrīḥ (Oṃ Amideva Hrīḥ)

* Thần chú A DI ĐÀ phiên bản dài:

Namo Ratna Tra Yaya Om Namo Bhagavate Aparimita Ayur Jñana Supinish Chitataye / Jora Jaya Tathagataya Arhate Samyaksam Buddhaya Tadyatha Om Punye Punye Maha Punye / Aparimita Punye Ayu Punye / Maha Punye / Ayur Jñana Sarva Rupa Siddhi Ayur Jñana Ke Che Bhrum / Om Bhrum / Ah Bhrum Sva Bhrum / Ha Bhrum / Che Bhrum Om Sarva Samskara Parishuddha Dharmate Gagana Samudgate Svabhava Vishuddhe Maha Naya Parivara Ye Svaha

Xem Thêm:   Om mani padme hum là gì? Nguồn gốc, ý nghĩa và lợi ích khi niệm thần chú

249 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog