Luân hồi là vô tận, 1 kiếp người cũng chỉ như một giấc mộng ngắn ngủi từ vô tận tái sinh. Vậy thì trong cái luân hồi của vô tận đó có cách nào để mình dừng lại không? Có cách nào để mình làm chủ sinh tử của cuộc đời mình không? Thì một trong những cái thềm thang đầu tiên đó chính là: Quy Y Tam Bảo.

Quy y tam bảo là gì?

Quy y tam bảo có nghĩa là trở về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng.

Quy-y là gì?

Quy là trở về.

Y là nương tựa.

Quy y có nghĩa là trở về nương tựa. Mình trở về nương tựa, hướng về một nơi để giúp cho cuộc sống của mình có thể hạnh phúc, an lành, tươi sáng hơn.

Tam bảo là gì?

Tam bảo có nghĩa là 3 ngôi báu:

 • Phật: tiếng Phạn là Buddha, Trung Hoa dịch là Giác giả. Chúng ta có thể nói về Phật đó là “Giác nhi bất mê” có nghĩa là cái người mà không mê thì gọi là người giác ngộ. Người giác ngộ chính là Phật, tức là mai đây mình có giác ngộ thì mình cũng sẽ là Phật.
 • Pháp: tiếng Phạn là Dharma, là những nơi kinh, những lời dạy của Đức Phật gọi là Tam Tạng Kinh Điển (Kinh-Luật-Luận). Chữ Pháp ở trong bối cảnh này nó rất là nhỏ so với chữ Pháp ở trong Phật giáo có ít nhất hơn 50 cái định nghĩa. Mọi thứ cỏ cây vô tình, hữu tình trên đời này mình đều gọi là một Pháp, kể cả chúng sinh, mưa, nắng, gió, lửa đều là một Pháp cả. Nhưng chữ Pháp ở trong cái nơi mà mình gọi là 3 ngôi tam bảo này thì giới hạn trong những lời dạy của Đức Phật.
 • Tăng: tiếng Phạn gọi là Sangha, Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng, có nghĩa là một đoàn thể tu hành từ 4 người trở lên.
Xem Thêm:   Tinh tấn là gì

Ba bậc tam bảo là gì?

Hòa thượng định nghĩa ba bậc tam bảo gồm có: Đồng thể tam bảo, Xuất thế gian tam bảo, Thế gian trụ trì tam bảo.

Đồng thể tam bảo

 • Đồng thể Phật bảo có nghĩa nói chúng sinh cùng Chư Phật đồng một thể tính không khác, tức là mình cũng có nhân duyên để thành Phật. Đồng một pháp tánh sáng suốt.
 • Đồng thể Pháp bảo có nghĩa là chúng sinh cùng Chư Phật đồng một pháp tánh từ bi bình đẳng.
 • Đồng thể Tăng bảo có nghĩa là chúng sinh cùng Chư Phật đồng một thể pháp tánh thanh tịnh hòa hợp.

Xuất thế gian tam bảo

 • Xuất thế gian Phật bảo: Ví dụ chỉ cho Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, chư Phật trong 10 phương 3 đời hiện tại là không có mặt trên thế gian.
 • Xuất thế gian Pháp bảo: Là những chánh pháp của Đức Phật dạy để chúng ta từ chúng sinh thành bậc thánh, thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian bao gồm tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên, lục độ…
 • Xuất thế gian Tăng bảo: Chỉ các vị thánh tăng như đức quán thế âm bồ tát, Đức Đại Thế Chí, Đức Văn Thù, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan,…

Thế gian trụ trì tam bảo

 • Thế gian trụ trì Phật bảo: Là Xá lợi của Đức Phật, tượng Phật, tranh Phật, hình Phật,…
 • Thế gian trụ trì Pháp bảo: Là các hình thức lưu trữ tam tạng kinh điển, 3 tạng giáo điển Kinh – Luật – Luận.
 • Thế gian trụ trì Tăng bảo: Là các vị Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni tu hành chân chính, giới luật trang nghiệm, đạo đức trong sạch.
Xem Thêm:   Tham, sân, si, mạn, nghi là gì? Cách giảm như thế nào?

Quy y tam bảo là làm gì?

Trong nhà Phật thì luôn có “Sự” và “Lý”, mình có thể hiểu đơn giản “Sự” là các yếu tố bên ngoài tức là cái hình ảnh, kiểu dáng, mẫu mã và “Lý” là cái bên trong, cái nội dung, tâm của ta. Mà nhà Phật mình luôn Lý Sự viên dung, nghĩa là không có một bên ngoài hay bên trong mà được.

Rất nhiều người có quan điểm rằng chỉ cần tu tâm là được. Tiện đây cũng xin phản biện lại quan điểm này như sau: Nếu như Đức Phật chỉ quy y tâm thôi thì Phật chứng quả xong rồi Phật nhập niết bàn luôn chứ không đi thuyết pháp, sẽ không có 45 năm thuyết pháp của Đức Phật. Tiếp theo đến quý thầy, nếu các quý thầy thân cận Đức Phật hồi đó nghe hiểu chứng a la hán xong rồi nhập niết bàn luôn thì sẽ không có các bộ kinh ngày hôm nay. Rồi tới thời hiện đại nếu như các sư thầy, sư cô không chia sẻ, lan truyền những giáo lý vi diệu, nhiệm màu cho các phật tử, nếu như các phật tử cũng chỉ tu tâm không đến chùa, không thân cận gần gũi nghe pháp, không tạo công đức lành thì thật sự đó là một cuộc sống rất là ích kỷ. Suốt cuộc đời này mình sẽ không mang lại giá trị, hạnh phúc, an lạc cho bất kì ai hết. Tu là mình phải nghĩ tới người khác nữa, chứ mình chỉ tu tâm mình thôi thì chưa thể nào mà viên hành đạo nghiệp.

Xem Thêm:   Tùy hỉ là gì

Sự quy y tam bảo

Sự quy y tam bảo cụ thể thể hiện bằng các hành động bên ngoài là:

Sự quy y tam bảo là gì?
Sự quy y tam bảo thể hiện bằng hành động

Lý Quy y tam bảo

Gồm có tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng.

Lý quy y tam bảo là gì?

Lợi ích của quy y tam bảo

Kết luận

Theo sư cô Giác Lệ Hiếu