Lục Thần Thông là gì
Pháp Giới 5 tháng trước

Lục Thần Thông là gì

Lục thần thông còn gọi là Lục thông, là sáu phép thần thông thâu nhiếp toàn bộ các loại phép thuật thế gian và xuất thế gian, bao gồm:

 1. Thiên Nhãn Thông.
 2. Thiên Nhĩ Thông.
 3. Tha Tâm Thông.
 4. Túc Mạng Thông.
 5. Thần Cảnh Thông.
 6. Lậu tận thông.

Năm món đầu gọi là Ngũ thông có nhiều người chứng đắc, riêng Lậu Tận Thông thì cực hiếm. Bởi đắc quả vị này là thành bậc A La Hán.

Người chân thực học Phật pháp, không luận là xuất gia hay tại gia, nếu giới hạnh tinh nghiêm thì Ngũ thông tự khai mở. Nếu tu hành tà vạy hoặc cầu thần thông tất như nấu cát mà muốn thành cơm, càng cầu càng xa!

Hòa thượng Tuyên Hóa bảo: “Lứa tuổi để đào tạo nhân tài trẻ em được ngũ nhãn lục thông dễ nhất là: Trai thì trước khi 16 tuổi, còn gái thì trước lúc 14 tuổi.” Lúc Hòa Thượng còn ở Trung Quốc, Ngài đã từng chỉ dạy cho khá nhiều đệ tử nhỏ đều đắc được Ngũ Thông. Tại sao lại chỉ đắc được ngũ thông? Vì nếu đắc được Lậu Tận Thông nghĩa là đã đắc quả vị A La Hán rồi.

Cư sĩ Quả Khanh có sức hóa độ cũng rất khủng khiếp. Theo lời Hòa Thượng Tuyên Hóa thì dưới sự hóa độ của Ngài Quả Khanh, có tới hơn 20 người tại gia chứng đắc được Ngũ thông.

 • Dấu hiệu người đắc quả Tu Đà Hoàn.
 • Phép thuật có thật hay không.
 • Thần Linh là ai.
 • Tam giới là gì.
 • Chuyện tâm linh có thật.
 • Cảnh giới trên bước đường học Phật.
 • Cuộc đời& đạo nghiệp của HT. Tuyên Hóa
Lục Thần Thông là gì
Lục Thần Thông là gì

Lục Thần thông là gì

Cổ kim đến nay Ngũ thông nhiều người chứng đắc, nhưng Lục thần thông thì ít người đắc được. Đắc được Lậu Tận Thông duy chỉ có bậc A La Hán và Bồ Tát trở lên. Bởi đắc quả vị này nghĩa là vĩnh viễn ra khỏi sanh tử sanh tử luân hồi. Vậy Lục Thần Thông là gì?

Thiên Nhãn Thông

Người chứng được Thiên Nhãn Thông có thể nhìn thấy khắp cả Tam thiên Đại thiên thế giới, không chướng ngại. Từ Địa ngục cho tới Cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ, tất cả rõ ràng như nhìn trong lòng bàn tay. Trong hàng đệ tử của Phật, Tôn giả A Na Luật là bậc đứng đầu về Thiên Nhãn Thông.

Thiên Nhĩ Thông

Người chứng được Thiên Nhĩ Thông có thể nghe hiểu được mọi âm thanh của mọi loài trong lục đạo luân hồi. Âm thanh dầu từ bất kỳ nơi đâu trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới cũng đều rõ biết.

Tha Tâm Thông

Người chứng được Tha Tâm Thông có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi loài. Tất cả những gì ta dự tính trong đầu, người đắc Tha Tâm Thông đều rõ biết hết.

Túc Mạng Thông

Người chứng đắc Túc Mạng Thông có khả năng nhìn thấu được các tiền kiếp của bất kỳ chúng sinh nào. Họ biết hết tất cả việc thiện ác ta đã làm trong rất nhiều kiếp trước.

Thần Cảnh Thông

Thần Cảnh Thông còn gọi là Thần Túc Thông. Đây là cảnh giới kỳ diệu không thể nghĩ bàn. Người chứng đắc cảnh giới này có thể tùy ý biến hóa không ngăn ngại.. Như bay lên trời, đi dưới nước. Thần thông biến hóa tuỳ theo ý muốn, không hề chướng ngại ( Như Ngài Chú Am trong bài viết này)

Lậu Tận Thông

Đây là quả vị chứng đắc, vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi. Người tu hành đắc được quả vị này trở thành bậc A La Hán.

Lục Thần Thông: Luận về Đạo Nhãn

Trong Niệm Phật Thập Yếu, Tổ Thiền Tâm có khảo cứu trong Kinh Phật về Lục Thần Thông: “Theo trong kinh, đạo nhãn và thần thông của bậc sơ quả Tu Đà Hoàn thuộc phạm vi một tiểu thế giới, gồm bốn cõi ác thú, bốn đại châu, một núi Tu Di, một nhật nguyệt, sáu cõi trời Dục, và một cõi Sơ Thiền.

Đạo nhãn và thần thông của bậc nhị quả Tư Đà Hàm ở trong chu vị một tiểu thiên thế giới. Bậc A Na Hàm, một trung thiên thế giới. Bậc A La Hán, một đại thiên thế giới.

Bậc Sơ Địa Bồ Tát, đạo nhãn thấy được một trăm cõi Phật cùng trăm đức Phật, chứng một trăm Tam Muội. Thần lực có thể phóng ánh sáng và làm rung động một trăm cõi Phật, đi sang khắp một trăm Phật độ.

Đạo nhãn và thần thông của bậc Nhị Địa Bồ Tát ở trong chu vi một ngàn cõi Phật. Bậc Tam Địa Bồ Tát, một trăm ngàn cõi Phật. Cứ như thế lần lượt tăng gấp bội lên mãi cho đến bậc đệ Thập Địa Bồ Tát thuộc ngôi Pháp Vân. Thần thông đạo lực, bao hàm vô biên quốc độ.

Khi xưa ngài Mục Kiền Liên tuy hiện thân ở ngôi A La Hán. Kỳ thật Ngài là bậc Bồ Tát thị hiện làm Thanh Văn để tu Bồ Tát hạnh. Khi nghe Phật nói Kinh A Di Đà, có lúc đã dùng sức thần thông của mình tìm sang Cực Lạc. Nhưng Ngài tìm mãi không thấy, sau cùng lạc đến thế giới của Phật Tu Di Tướng.

*

Núi Tu Di cao tám muôn bốn ngàn do tuần, mỗi do tuần trung bình là sáu mươi dặm. Phật Tu Di Tướng và dân chúng ở cõi ấy, thân hình đều to lớn như núi Tu Di. Khi ngài Mục Kiền Liên đến cõi này, thấy Phật đang thuyết pháp cho đại chúng nghe. Lúc đó Ngài liền đi vòng quanh trên miệng bát của một vị tăng. Vị tăng ấy bạch với Phật rằng: Có một con trùng nhỏ giống hình người bò trên miệng bát của mình. Phật Tu Di Tướng bảo:

“Không phải thế đâu. Đó chính là vị Thanh Văn đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà, tên gọi là Mục Kiền Liên.”

Ngài Mục Kiền Liên nghe nói thế, liền hiện thân lớn bằng núi Tu Di, đồng với thân lượng chúng sanh ở cõi ấy. Ngài liền bạch với Phật nguyên nhân mình đi lạc đến thế giới này. Sau đó liền xin Phật dùng thần lực đưa trở lại quốc độ Ta Bà.

Thời mạt pháp này, người tham thiền ngộ đạo còn khó có, nói chi chứng đến chứng quả! Khi chưa chứng quả tất phải bị luân hồi. Sự khỏi sa đọa còn không bảo đảm, bàn đến việc tiến tu trải qua vô lượng vô số kiếp…

*

Bởi thế, khi xưa ngài Duy Ma Cật dùng thần thông đem những tòa ngồi nghiêm đẹp cao bốn muôn hai ngàn do tuần ở cõi nước Phật Tu Di Đăng Vương về nơi tịnh thất. Chỉ riêng các bậc đại Bồ Tát đã từng cúng dường mười phương chư Phật mới lên ngồi được. Những vị tân phát ý Bồ Tát cho đến hàng Thanh Văn đại đệ tử không lên được. Họ tuy có lục thần thông song không thể lên ngồi.

Ngài Duy Ma Cật biết những tòa sư tử này do công đức phước báo của Tu Di Đăng Vương Như Lai. Ngài liền bảo với các vị ấy xưng danh hiệu quy kính đức Phật kia, sau đó mới lên ngồi được. Thế nên biết, muốn về cõi Cực Lạc phương Tây. Sự xưng niệm đức Phật A Di Đà là một điều tất yếu.

Lời Phật dạy về tu Lục Thần Thông

Như kinh Bồ-tát-xử-thai nói: “Bấy giờ, Bồ-tát Diệu Thiện  bạch đức Phật rằng: “Thưa đức Thế tôn, Bồ-tát có phép ngũ thông, nhờ tu tập cách nào đạt được như thế?”

Đức Phật bảo: “Đức Phật bảo: “Các thiện nam tử, thiện nữ nhân trong dục giới không cần đến phép nhãn thông sinh ra đã thấy rõ tất cả chúng sinh lớn nhỏ, tốt xấu, thành quách cây cối trong cõi Diêm-phù-đề. Hoặc có người mắt có thể nhìn thấy hai, ba, bốn cõi. Hoặc có người không cần đến phép nhĩ thông vẫn nghe thấu suốt tiếng các chúng sinh nam nữ trong một cõi.

Hoặc có người không cần học tập vẫn biết tiền kiếp từ đâu đến sinh ra ở đây cha mẹ, chủng tộc, tên tuổi đều biết rõ ràng. Hoặc có người không tu tập thần thông vẫn biết tâm của người khác tốt xấu sẽ sinh về đâu, chúng sinh có nhân duyên và không nhân duyên. Hoặc có người không cần tu phép thần thông vẫn có thể phi hành tự tại khắp đó đây, không bị cản ngăn đụng chạm. Đi trên không cũng như dưới đất, dưới đất cũng như trên không”.

*

Đức Phật bảo: “Thiện nam tử, thiện nữ nhân vào tu luyện phép nhãn thông đoạn trừ sắc cấu, tập định tam không, sẽ thấy được một đại thiên thế giới, hai đại thiên thế giới, ba đại thiên thế giới, hoặc nghe được mọi âm thanh trong một đại thiên thế giới, hai đại thiên thế giới ba đại thiên thế giới và khắp cả lục đạo tốt xấu đều thấu hiểu rõ ràng.

Hoặc có người trừ khử thức cấu, thân tâm thanh tịnh, có ý Thánh thông biết được tiền sinh một kiếp, hai kiếp, thậm chí vô lượng kiếp, từ đâu đến, cha mẹ thân thích, quốc độ thanh tịnh, tên họ, chủng tộc, tất cả đều biết. Hoặc có người tu mười thần thông, biết rõ pháp tính, nhớ mãi không quên.

Nhờ thế, biết được tâm niệm kẻ khác trong một kiếp, hai kiếp, thậm chí vô lượng kiếp, từ đâu đến, cha mẹ thân thích, quốc độ thanh tịnh, tên họ, chủng tộc, tất cả đều biết. Hoặc có người tư duy quán tưởng, lấy tâm giữ thân, lấy thân giữ tâm, ngủ nghỉ tỉnh thức, ý tưởng đều không. Nhờ thế, cất mình khỏi một đại thiên thế giới, hai đại thiên thế giới, thậm chí ba đại thiên thế giới, xuống đất như lên không núi sông vách đá đều không cản trở.

Hoặc có người sắp sửa giác ngộ, dùng sức trì tuệ trừ khử cấu uế của chúng sinh. Ngồi dưới gốc cây Bồ-đề chúa, quyết không đứng dậy, nên được thành Phật, có đủ lục thông”. Rồi đức Phật nói kệ rằng:

*

Thần thông của phàm phu

Giống hệt như chim bay,

Có giới hạn xa gần,

Không thoát vòng sinh tử.

Thần thông của chư Phật

Chân thật không cấu uế.

Vừa nghĩ đã đến nơi,

Đi về không mỏi mệt.

Vì thương xót chúng sinh,

Thần thông thật vô ngại.

Ngũ thông của ngoại đạo,

Thối thất chẳng thành tựu.

Thần thông của chư Phật

Thật vô cùng kiên cố,

Trực chỉ đến Niết-bàn.

( Lục Thần Thông là gì – Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa )

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông là ai? Vị sư tổ của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

10 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog