Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật
Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật

Kinh Tám Danh Hiệu Cát Tường của Chư Phật

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong Rừng cây Chiến Thắng gần thành Phong Đức, cùng với 1.250 vị đại Bhikṣu [bíc su], 80.000 vị đại Bồ-tát, và chư thiên long quỷ thần.

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Thu Lộ Tử:

“Từ Phật độ này về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Thiên Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Thuyết Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ Phật độ kia về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Niệm Ý. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ Phật độ kia về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Khả Ái Du Hí. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Chiến Đấu Thắng Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ Phật độ kia về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Thiện Thanh Tịnh Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tự Tại Tràng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Xem Thêm:   Kinh Quán Tưởng Thanh Tịnh Sắc Thân của Dược Vương Bồ-tát và Dược Thượng Bồ-tát

Này Thu Lộ Tử! Từ Phật độ kia về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Trần Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Biên Công Đức Quang Minh Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ Phật độ kia về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Phương Ngại Du Hí. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Chướng Ngại Nghiệp Trụ Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ Phật độ kia về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Kim Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Diệu Hoa Dũng Mãnh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Từ Phật độ kia về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mỹ Thanh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Liên Hoa An Trụ Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Thu Lộ Tử! Tám cõi Phật này thảy đều thanh tịnh, không có người nữ, và cũng không có năm trược.

Xem Thêm:   Kinh Công Đức Tắm Phật

Này Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang trụ ở Đại Thừa mà nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, thọ trì chẳng quên, và thuyết giảng cho người khác. Giả sử họ còn đọa ba đường ác hoặc rơi vào tám nạn, thì quyết không thể có việc ấy.

Nếu có người nữ nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, rồi tự mình có thể thọ trì và thuyết giảng cho người khác. Giả sử họ còn thọ thân nữ thì quyết không thể có việc ấy.

Này Thu Lộ Tử! Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đang trụ ở Đại Thừa mà nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì và thuyết giảng cho người khác, thì ở đời này và đời sau, họ sẽ thường có thần thông, đắc nhạo thuyết biện tài, tu hành thiền định thâm sâu, đầy đủ tổng trì, và luôn gặp thánh nhân. Họ sẽ không bị trời, rồng, quỷ tiệp tật, người và phi nhân, trộm cướp, nạn nước lửa, hoặc thuốc độc gây hại. Tất cả mọi sợ hãi thảy đều diệt trừ, giấc ngủ bình an, không gặp ác mộng, và luôn được chư thiên bảo hộ.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

“Nếu có thiện nam tử
Cùng với thiện nữ nhân
Nghe qua tám Phật hiệu
Thọ trì giảng cho người

Thân tâm luôn bình an
Không có mọi sợ hãi
Chuyên niệm chớ lãng quên
Kiếp tội diệt vô lượng

Sau sanh trong trời người
Lìa xa các đường ác
Sáu căn thường thanh tịnh
Đoan chánh có uy đức

Tám bộ chư thiện thần
Ngày đêm theo bảo hộ
Trời người luôn cung kính
Cúng dường sanh hoan hỷ

Phi nhân quỷ tiệp tật
Giặc cướp với dao gậy
Nước lửa hay thuốc độc
Kinh hãi, thảy đều không

Giấc ngủ luôn bình an
Không gặp những ác mộng
Lợi căn có trí tuệ
Thường thích nghe Chánh Pháp
Nghe rồi sanh tín tâm

Ai đắc Pháp vi diệu
Hơi thở không hôi thối
Tinh tấn giảng cho người
Chúng ma và ngoại đạo
Chẳng ai dám nhiễu loạn

Người nữ nghe Phật danh
Thọ trì giảng cho người
Khi hết báo thân đó
Đời sau chẳng còn thọ

Tụng trì giảng cho người
Danh hiệu tám Đức Phật
Đắc Quả và công đức
Như đã nói ở trên

Cho nên ai có trí
Thọ trì luôn nhớ niệm
Nhất tâm lòng hoan hỷ
Đừng nên khởi buông lung”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Trưởng lão Thu Lộ Tử, các vị đại Bhikṣu, cùng với chư đại Bồ-tát, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tầm hương thần, phi thiên, kim sí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

Xem Thêm:   Kinh Bách Dụ ♦ Quyển 1

6 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog