Pháp Giới 7 tháng trước

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 11

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 11

♪ Quy mạng Diệu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Ái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thắng Danh Phật

♪ Quy mạng Giác Trí Phật

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Thật Trí Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Năng Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Long Bộ Phật

♪ Quy mạng Tín Trí Phật

♪ Quy mạng Thật Ái Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Hương Phật

♪ Quy mạng Thắng Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Quảng Địa Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Trí Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Tự Tại Tích Phật

♪ Quy mạng Hy Thắng Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Gian Thác Thanh Phật

♪ Quy mạng Tín Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Xả Ưu Não Phật

♪ Quy mạng Chư Thế Gian Trí Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Tín Thắng Phật

♪ Quy mạng Thế Lực Xưng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quá Chư Nghi Phật

♪ Quy mạng Tỳ-la-na Vương Phật

♪ Quy mạng Tân Hoa Phật

♪ Quy mạng Thắng Hoa Phật

♪ Quy mạng Xả Tranh Phật

♪ Quy mạng Đại Trưởng Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Ái Khứ Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Bộ Phật

♪ Quy mạng Nhật Tụ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiến Thiên Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Thu Nhật Phật

♪ Quy mạng Giải Hoa Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Vũ Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Thiện Thiên Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Ái Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Ái Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Trọng Phật

♪ Quy mạng Cao Ý Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Uy Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Giác Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tâm Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Nhân Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Độ Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Thánh Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Cao Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Phật

♪ Quy mạng Pháp Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Tùy Ý Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiến Ái Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Ái Phật

♪ Quy mạng Hy Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Đức Phật

♪ Quy mạng Cát Khứ Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Trí Phật

♪ Quy mạng Đắc Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tạng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Dị Ý Phật

♪ Quy mạng Quá Trí Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Ái Phật

♪ Quy mạng Đáo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Thân Phật

♪ Quy mạng Tri Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Nhạo Nhãn Phật

[▲ Trên đây là 9.000 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Chư Nhiệt Trí Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Trí Phật

♪ Quy mạng Phổ Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiên Thành Phật

♪ Quy mạng Vô Khiếp Thanh Phật

♪ Quy mạng Hoa Nhật Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tâm Phật

♪ Quy mạng Tràng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hy Phật

♪ Quy mạng Tịch Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bất Thác Hành Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhân Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Giác Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thiên Sắc Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tuệ Lực Phật

♪ Quy mạng Phổ Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Xá Thí Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thánh Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trí Phật

♪ Quy mạng Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tỉ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Quân-đà-la Phật

♪ Quy mạng Hàng A-lê Phật

♪ Quy mạng Ứng Ái Phật

♪ Quy mạng Giới Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Tâm Minh Phật

♪ Quy mạng Tâm Bất Khiếp Nhược Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Văn Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Danh Khứ Phật

♪ Quy mạng Xả Tranh Phật

♪ Quy mạng Hộ Căn Phật

♪ Quy mạng Thiền Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Đại Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Khả Quán Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Trí Phật

♪ Quy mạng Thiên Nhật Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Xả Trọng Đảm Phật

♪ Quy mạng Xưng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Đề-xa Văn Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Quảng Quang Phật

♪ Quy mạng Tín Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Diệu Kiến Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thật Tràng Phật

♪ Quy mạng Ứng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Tích Phật

♪ Quy mạng Tín Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Phật

♪ Quy mạng Ứng Tín Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Trí Tác Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Phật

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Thuyết Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Bà-tát-bà-câu-tha Phật

♪ Quy mạng Tâm Hà Thân Phật

♪ Quy mạng Thắng Thân Quang Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tùy Ý Bố Thí Phật

♪ Quy mạng Bảo Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Uy Đức Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Khả Kính Phật

♪ Quy mạng Hành Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Ứng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Sắc Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Diệu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Chúng Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Cao Tịnh Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Ái Phật

♪ Quy mạng Thiên Ma-hê-đa Phật

♪ Quy mạng Tỳ-xà-hà Phật

♪ Quy mạng Bảo Xà-hà Phật

♪ Quy mạng Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Hậu Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Từ Lực Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Phật

♪ Quy mạng Ái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiên Sắc Phật

♪ Quy mạng Nhạo Pháp Phật

[▲ Trên đây là 9.100 danh hiệu]

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhân Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Kiến Phật

♪ Quy mạng Đại Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Phất-sa-la-sa Phật

♪ Quy mạng Thập Quang Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Quang Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Phật

♪ Quy mạng Long Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bộ Phật

♪ Quy mạng Tâm Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Liễu Thanh Phật

♪ Quy mạng Đoạn Ác Đạo Phật

♪ Quy mạng Thiên Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Thủy Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đại Đăng Phật

♪ Quy mạng Ly Ám Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiền Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Ý Đức Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Ý Phật

♪ Quy mạng Hiền Quang Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Hoa Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thành Phật

♪ Quy mạng Ý Thành Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Thừa Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Quá Thiệt Phật

♪ Quy mạng Quá Chư Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tâm Phật

♪ Quy mạng Hòa Hợp Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Diệu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tập Công Đức Phật

♪ Quy mạng Khả Văn Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tín Thiên Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Liễu Ý Phật

♪ Quy mạng Thắng Đăng Phật

♪ Quy mạng Kiên Ý Phật

♪ Quy mạng Lực Thế Phật

♪ Quy mạng Hoa Nhãn Phật

♪ Quy mạng Giác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Lục Thông Thanh Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Nhân Xưng Phật

♪ Quy mạng Thắng Hoa Tập Phật

♪ Quy mạng Đại Kế Phật

♪ Quy mạng Bất Tùy Tha Phật

♪ Quy mạng Bất Úy Hành Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tâm Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Tuệ Phật

♪ Quy mạng Ly Ác Đạo Phật

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Đăng Phật

♪ Quy mạng Thắng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Sắc Phật

♪ Quy mạng Tín Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Khoái Cung Kính Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thắng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Nhân Hồng Liên Phật

♪ Quy mạng Thiện Hương Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hư Không Kiếp Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hiền Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Diệu Lực Phật

♪ Quy mạng Thắng Chủ Trí Phật

♪ Quy mạng Thắng Thân Phật

♪ Quy mạng Ái Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Thắng Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Tranh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Xá Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Thọ Thí Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Thâm Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Hương Hy Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Trí Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Diệu Trí Phật

♪ Quy mạng Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Hạnh Phật

♪ Quy mạng Trí Hạnh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

Xem Thêm:   Kinh Pháp Cú Thí Dụ ♦ Quyển 4

♪ Quy mạng Thanh Mãn Thập Phương Phật

[▲ Trên đây là 9.200 danh hiệu]

♪ Quy mạng Nhiếp Thọ Trạch Phật

♪ Quy mạng Tín Diệu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Kiến Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Pháp Lực Phật

♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Nghi Phật

♪ Quy mạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Hộ Chư Căn Phật

♪ Quy mạng Thắng Ý Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Quang Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Ái Kế Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật

♪ Quy mạng Phổ Tín Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Bộ Phật

♪ Quy mạng Hiền Tác Phật

♪ Quy mạng Công Đức Báo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Lực Khởi Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Hồng Liên Tạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Ngại Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Thanh Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Phá Nhất Thiết Ám Thú Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tích Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hạnh Công Đức Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Nhất Thiết Chúng Sanh Quang Minh Phá Ám Thắng Phật

♪ Quy mạng Khởi Phổ Quang Minh Tu Hành Vô Biên Nguyện Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Nguyện Mãn Túc Bất Khiếp Nhược Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Kiến Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Tạng Sơn Phá Kim Cang Phật

♪ Quy mạng Long Vương Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Bảo Trang Nghiêm Uy Đức Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Hống Thanh Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Trì Địa Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Dược Vương Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Cao Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Sơn Phật

♪ Quy mạng Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Trụ Phật

♪ Quy mạng Xưng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Vương Thanh Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhật Sanh Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chiếu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Xưng Phật

♪ Quy mạng Xưng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Pháp Phật

♪ Quy mạng Pháp Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Tích Phật

♪ Quy mạng Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Trí Đăng Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Chiếu Phật

♪ Quy mạng Nan Phục Phật

♪ Quy mạng Chiếu Phật

♪ Quy mạng Cần Tràng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Giác Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tạng Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Phật

♪ Quy mạng Thập Lực Tăng Thượng Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Duy Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Quá Cảnh Giới Bộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Tụ Phật

♪ Quy mạng Hư Không Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tịch Phật

♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Úy Kinh Bố Mao Thụ Phật

♪ Quy mạng Trí Tích Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

[▲ Trên đây là 9.300 danh hiệu]

♪ Quy mạng Phục Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bảo Lai Phật

♪ Quy mạng Hương Thủ Phật

♪ Quy mạng Thắng Chúng Phật

♪ Quy mạng Duy Cái Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Khứ Phật

♪ Quy mạng Trí Hoa Bảo Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Năng Nhất Thiết Úy Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Cao Tạng Phật

♪ Quy mạng Pháp Tác Phật

♪ Quy mạng Thập Thượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thiên Thượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Thanh Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Bảo Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Trụ Trí Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Năng Thánh Phật

♪ Quy mạng Trí Xưng Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Đại Tướng Phật

♪ Quy mạng Bảo Man Phật

♪ Quy mạng Bất Không Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Tựu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Không Bộ Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Thanh Phật

♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tăng Trưởng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Khởi Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Phát Khởi Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Tăng Thượng Vân Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Thành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Luân Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Chúng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Tượng Phật

♪ Quy mạng Bất Không Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Năng Thánh Phật

♪ Quy mạng Phát Khởi Vô Biên Tinh Tấn Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phát Tâm Trang Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Cái Hành Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Đáo Bỉ Ngạn Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Tác Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đắc Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Vương Trụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Phật

♪ Quy mạng Tu Hành Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Quán Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Diệu Khứ Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sanh Tín Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Khởi Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Cảnh Giới Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Luân Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Phật

♪ Quy mạng Trí Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Trụ Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Trí Tích Phật

♪ Quy mạng Phát Khởi Vô Thí Dụ Tướng Phật

♪ Quy mạng Tích Quang Minh Luân Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nhân Ý Phật

♪ Quy mạng Nhân Sanh Bổn Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tràng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tích Phật

[▲ Trên đây là 9.400 danh hiệu]

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Ý Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Phát Khởi Thiện Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Năng Phá Chư Oán Phật

♪ Quy mạng Thanh Liên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tích Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Vân Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Chuyển Năng Trụ Phật

♪ Quy mạng Thắng Hương Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Tín Nhất Thiết Chúng Sanh Tâm Trí Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Trí Công Đức Tích Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Nhất Cái Tạng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Thế Phật

♪ Quy mạng Ẩm Quang Phật

♪ Quy mạng Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thành Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Thành Thắng Phật

♪ Quy mạng Xưng Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Nghi Phật

♪ Quy mạng Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thừa Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Tràng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật

♪ Quy mạng Phát Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Tuyệt Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Trí Cao Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Thượng Phật

♪ Quy mạng Hoa Thành Công Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Trí Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Chúng Phật

♪ Quy mạng Ly Tạng Phật

♪ Quy mạng Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Phân Biệt Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Xưng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Ốc Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Trí Hoa Thành Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tụ Phật

♪ Quy mạng Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Quá Thập Phương Xưng Phật

♪ Quy mạng Xưng Danh Thân Phật

♪ Quy mạng Xưng Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Ly Ưu Não Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Vương Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Phóng Hương Quang Minh Phật

Xem Thêm:   Kinh Phật Danh ♦ Quyển 10

♪ Quy mạng Ba-na-đà Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Cao Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhiên Trì Kế Phật

♪ Quy mạng Tam Giới Cảnh Giới Thế Lực Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tịch Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Tận Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Diệu Bảo Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Trí Xưng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Phật Bảo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Khởi Trí Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Phật

♪ Quy mạng Phật Cảnh Giới Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Khởi Trí Quang Minh Uy Đức Tích Tụ Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Hồng Liên Vương Phật

♪ Quy mạng Đệ Nhất Cảnh Giới Pháp Phật

♪ Quy mạng Bán Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Hồng Liên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Phật

♪ Quy mạng Hiệt Tuệ Hành Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Tràng Phật

♪ Quy mạng Tác Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nhất Thiết Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Cự Phật

♪ Quy mạng Thắng Địch Đối Phật

♪ Quy mạng Thắng Vương Phật

[▲ Trên đây là 9.500 danh hiệu]

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Sơn Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Bảo Phật

♪ Quy mạng Hoa Ngao Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Ly Cấu Phát Tu Hành Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Quật Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Cái Phật

♪ Quy mạng Bất Không Phát Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Thắng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phá Chư Thú Phật

♪ Quy mạng Ly Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Thành Tựu Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Đắc Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Diệu Phật

♪ Quy mạng Tam Thế Vô Ngại Phát Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bảo Cao Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Cự Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Luận Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Đăng Phật

♪ Quy mạng Phật Hoa Thành Tựu Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Tu Phật

♪ Quy mạng Bảo Tích Phật

♪ Quy mạng Kiến Chủng Chủng Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Phật

♪ Quy mạng Hiền Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Diệu Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Ốc Phật

♪ Quy mạng Hương Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Quá Thập Quang Phật

♪ Quy mạng Phật Hồng Liên Diệu Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Hồng Liên Thành Tựu Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo La Võng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Nhất Thiết Lạc Phật

♪ Quy mạng Năng Hiện Nhất Thiết Niệm Phật

♪ Quy mạng Bất Không Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Dữ Nhất Thiết Chúng Sanh Lạc Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Hoa Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Khả Lạc Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Lai Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

♪ Quy mạng Khả Nghệ Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Vô Tế Chư Sơn Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Luân Trang Nghiêm Vương Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Cao Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thành Tựu Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Chư Cao Phật

♪ Quy mạng An Lạc Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tác Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Thành Tựu Chư Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Luân Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Cao Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Tiên Phật

♪ Quy mạng Trí Tích Phật

♪ Quy mạng Tác Phương Phật

♪ Quy mạng Năng Nhẫn Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Hữu Phật

♪ Quy mạng Trí Hộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tùy Chúng Sanh Tâm Hiện Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Kính Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bảo Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Thọ Cảnh Giới Vô Úy Phật

[▲ Trên đây là 9.600 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Ngại Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Chiếu Phật

♪ Quy mạng Niệm Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Năng Hiện Nhất Thiết Phật Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thể Phật

♪ Quy mạng Hóa Thanh Phật

♪ Quy mạng Hóa Thanh Thiện Thanh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Tựu Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hải Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Ý Phật

♪ Quy mạng Trí Hoa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Cao Uy Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Ly Hận Phật

♪ Quy mạng Đoạn Nhất Thiết Chư Đạo Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Bất Khả Lượng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thành Tựu Thắng Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Cầu Vô Úy Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vân Diệu Cổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thế Lực Bộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Kiên Phật

♪ Quy mạng Thắng Hương Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Đắc Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Đăng Phật

♪ Quy mạng Hỏa Đăng Phật

♪ Quy mạng Thế Đăng Phật

♪ Quy mạng Cao Tu Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Sanh Phật

♪ Quy mạng Trí Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Lực Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Thượng Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Ba-bà-sa Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Diệu Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Bất Không Xưng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Yếm Hương Phật

♪ Quy mạng Diệu Dược Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Cầu An Lạc Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Ý Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Mục Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Thanh Sắc Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Thượng Thắng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thắng Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hiện Chư Phương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Phật

♪ Quy mạng Hải Phật

♪ Quy mạng Đình Liệu Phật

♪ Quy mạng Nhiên Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nguyệt Uy Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Trí Sơn Phật

♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Trí Kiến Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thắng Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Nghi Phật

♪ Quy mạng Lãnh Thắng Chúng Phật

♪ Quy mạng Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Chiếu Hồng Liên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phương Vương Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bộ Phật

♪ Quy mạng Hải Sơn Phật

♪ Quy mạng A-mô-hà Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Xưng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tịch Diệt Vô Sai Biệt Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Chiếu Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nhất Cái Tạng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Phát Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tịnh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Chiếu Phật

♪ Quy mạng Diệu Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Bộ Phật

♪ Quy mạng Đẳng Cái Hành Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

[▲ Trên đây là 9.700 danh hiệu]

♪ Quy mạng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Cái Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Cảnh Giới Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Thanh Hống Phật

♪ Quy mạng Đại Vân Quang Phật

♪ Quy mạng Xà-lê-ni Sơn Phật

♪ Quy mạng Phật Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Hoa Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Tinh Tú Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tam-chu-đơn-na Kiên Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Đảnh Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Đảnh Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Si Phật

♪ Quy mạng Năng Độ Phật

♪ Quy mạng Vô Mê Bộ Phật

♪ Quy mạng Ly Ngu Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Ám Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Nhất Cái Phật

♪ Quy mạng Cái Trang Nghiêm Phật

Xem Thêm:   Kinh Thanh Tịnh Các Nghiệp Chướng

♪ Quy mạng Bảo Tụ Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Tụ Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Ốc Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Luân Phật

♪ Quy mạng Sơn Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Minh Phật

♪ Quy mạng Thiện Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Phật Hoa Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Phương Tiện Phật

♪ Quy mạng Bất Không Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Thế Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Úy Mao Thụ Phật

♪ Quy mạng Công Đức Vương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quán Trí Khởi Hoa Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tịch Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Đại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Phật

♪ Quy mạng Phật Hồng Liên Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Công Đức Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thắng Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hộ Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Sơn Phật

♪ Quy mạng Tịnh Mục Phật

♪ Quy mạng Bất Không Tích Bộ Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tài Ốc Phật

♪ Quy mạng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Cảnh Giới Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Tinh Tấn Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Nghi Phật

♪ Quy mạng Thiện Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Sơn Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Diệu Cái Phật

♪ Quy mạng Hương Cái Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Hương Vân Cái Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Tích Tụ Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Bảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bất Nhược Phật

♪ Quy mạng Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Thí Vương Phật

♪ Quy mạng Phát Tu Hành Chuyển Nữ Căn Phật

♪ Quy mạng Phát Vô Biên Tu Hành Phật

[▲ Trên đây là 9.800 danh hiệu]

♪ Quy mạng Tối Diệu Quang Phật

♪ Quy mạng Xà-lê-ni Quang Minh Sơn Phật

♪ Quy mạng Nhân Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Xưng Thân Phật

♪ Quy mạng Hoa Sơn Phật

♪ Quy mạng Chuyển Thai Phật

♪ Quy mạng Chuyển Nạn Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Niệm Phật

♪ Quy mạng Phát Khởi Chư Niệm Phật

♪ Quy mạng Thường Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Phật

♪ Quy mạng Nhất Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhất Sơn Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Luân Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Công Đức Vương Quang Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nhất Thiết Chư Oán Phật

♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Ma Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Hương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Đảnh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Bất Ly Nhị Phật

♪ Quy mạng Luân Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Phật Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thanh Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Sơn Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Diện Phật

♪ Quy mạng Thiện Mục Phật

♪ Quy mạng Hư Không Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Thành Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hoa Phật

♪ Quy mạng Phát Chư Hạnh Phật

♪ Quy mạng Đoạn Chư Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Ly Chư Cạnh Úy Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Nhất Thiết Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Phổ Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Hương Cao Phật

♪ Quy mạng Hương Thắng Phật

♪ Quy mạng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Hương Lâm Phật

♪ Quy mạng Hương Vương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Phật Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Tối Diệu Phật

♪ Quy mạng Diệu Thắng Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Phật

♪ Quy mạng Hoa Cái Man Phật

♪ Quy mạng Hoa Ốc Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Hương Hoa Phật

♪ Quy mạng Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Đạo Sư Phật

♪ Quy mạng Thắng Chư Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Đoạn A-xoa-na Phật

♪ Quy mạng Phát Thiện Hành Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Hương Phật

♪ Quy mạng Phổ Tán Hương Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Tán Hương Phật

♪ Quy mạng Phổ Tán Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Tán Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Xà-lê-ni Thủ Phật

♪ Quy mạng Khởi Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Phật Quốc Độ Nhất Cái Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Hương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Bất Không Phát Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Mục Phật

♪ Quy mạng Bất Động Phật

♪ Quy mạng Phát Sanh Giác Tâm Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hữu Đăng Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Phật Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Bất Đoạn Từ Nhất Thiết Chúng Sanh Nhạo Thuyết Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Bộ Phật

♪ Quy mạng Vô Tích Bộ Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Ưu Phật

♪ Quy mạng Năng Ly Nhất Thiết Chúng Sanh Hữu Phật

♪ Quy mạng Nhạo Tu Hành Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Vương Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Hương Diện Phật

♪ Quy mạng Bổn Tế Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Thắng Phật

♪ Quy mạng Bảo Thanh Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoàng Liên Thành Phật

♪ Quy mạng Cao Thanh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thượng Thủ Phật

[▲ Trên đây là 9.900 danh hiệu]

♪ Quy mạng Hoa Thành Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Xuất Quang Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Phật

♪ Quy mạng Đa-la-ca Vương Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tối Thắng Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Vô Úy Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Vô Biên Nguyện Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật

♪ Quy mạng Tăng Thượng Hộ Quang Phật

♪ Quy mạng Kinh Bố Hồng Liên Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Dị Tâm Thành Tựu Thắng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thượng Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Hống Phật

♪ Quy mạng Bảo Khởi Công Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Hương Thủ Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Xưng Thân Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng vô lượng vô biên chư Phật quá khứ như vậy

♪ Quy mạng Tích Tụ Vô Úy Phật ở hiện tại

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Quang Chiếu Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Trang Nghiêm Bảo Quang Minh Trí Uy Đức Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Chiếu Diệu Bất Mậu Vương Thông Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Nguyệt Luân Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Số Trụ Công Đức Tinh Tấn Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Danh Xưng Thắng Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Địch Đối Bộ Phật

♪ Quy mạng Phổ Công Đức Quang Minh Trang Nghiêm Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Dược Vương Thụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Bộ Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồng Liên Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Phật

♪ Quy mạng Bạch Quang Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Quang Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Vương Phật

♪ Quy mạng A-ngẫu-đa-la Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thắng Phật

♪ Quy mạng Thiện Hoa Phật

♪ Quy mạng Bảo Tâm Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Phật

♪ Quy mạng Sơn Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Diễm Phật

♪ Quy mạng Hoả Diễm Tụ Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Thiện Lợi Quang Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Phu Thân Phật

♪ Quy mạng Y Chỉ Vô Biên Công Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Thể Pháp Quyết Định Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Số Tinh Tấn Tụ Tập Thắng Phật

♪ Quy mạng Trí Thông Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Tích Phật

♪ Quy mạng Nhiên Đăng Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Kiếp Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Sắc Phật

♪ Quy mạng Bất Nhiễm Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Long Phật

♪ Quy mạng Long Thiên Phật

♪ Quy mạng Kim Sắc Kính Tượng Phật

♪ Quy mạng Sơn Thanh Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Sơn Tích Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tạng Phật

♪ Quy mạng Cúng Dường Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Giác Phật

♪ Quy mạng Địa Sơn Phật

♪ Quy mạng Lưu Ly Hoa Phật

♪ Quy mạng Diệu Lưu Ly Kim Hình Tượng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Nhật Thanh Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hải Sơn Trí Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Thủy Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Kính Tượng Phật

♪ Quy mạng Bất Động Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Tập Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Dũng Mãnh Sơn Phật

♪ Quy mạng Đa Công Đức Pháp Trụ Trì Đắc Thông Phật

♪ Quy mạng Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật

♪ Quy mạng Thắng Lưu Ly Quang Phật

♪ Quy mạng Tâm Gián Trí Đa Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Phật

[▲ Trên đây là 10.000 danh hiệu]

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

1 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog