Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 11

Kinh Phật Danh ♦ Quyển 11

♪ Quy mạng Diệu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Công Đức Sơn Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Ái Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thắng Danh Phật

♪ Quy mạng Giác Trí Phật

♪ Quy mạng Bảo Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Sơn Phật

♪ Quy mạng Thật Trí Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Năng Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Long Bộ Phật

♪ Quy mạng Tín Trí Phật

♪ Quy mạng Thật Ái Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Hương Phật

♪ Quy mạng Thắng Tướng Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Nhật Phật

♪ Quy mạng Quảng Địa Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tàm Quý Trí Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Tự Tại Tích Phật

♪ Quy mạng Hy Thắng Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Gian Thác Thanh Phật

♪ Quy mạng Tín Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Xả Ưu Não Phật

♪ Quy mạng Chư Thế Gian Trí Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Lực Phật

♪ Quy mạng Tín Thắng Phật

♪ Quy mạng Thế Lực Xưng Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quá Chư Nghi Phật

♪ Quy mạng Tỳ-la-na Vương Phật

♪ Quy mạng Tân Hoa Phật

♪ Quy mạng Thắng Hoa Phật

♪ Quy mạng Xả Tranh Phật

♪ Quy mạng Đại Trưởng Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng Ái Khứ Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Bộ Phật

♪ Quy mạng Nhật Tụ Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Thanh Phật

♪ Quy mạng Kiến Thiên Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Thu Nhật Phật

♪ Quy mạng Giải Hoa Phật

♪ Quy mạng Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Vũ Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Thiện Thiên Phật

♪ Quy mạng Thắng Thanh Phật

♪ Quy mạng Ái Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Ái Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Xưng Phật

♪ Quy mạng Pháp Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Trọng Phật

♪ Quy mạng Cao Ý Phật

♪ Quy mạng Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Uy Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Giác Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tâm Phật

♪ Quy mạng Năng Tác Nhân Hàng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Độ Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Thánh Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Cao Phật

♪ Quy mạng Đại Xưng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thắng Thành Phật

♪ Quy mạng Pháp Tinh Tú Phật

♪ Quy mạng Đại Thắng Phật

♪ Quy mạng Tùy Ý Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hỏa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kiến Ái Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Ái Phật

♪ Quy mạng Hy Thanh Phật

♪ Quy mạng Công Đức Đức Phật

♪ Quy mạng Cát Khứ Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Trí Phật

♪ Quy mạng Đắc Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tạng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nhạo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tịch Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ly Dị Ý Phật

♪ Quy mạng Quá Trí Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Công Đức Phật

♪ Quy mạng Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Ái Phật

♪ Quy mạng Đáo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Thân Phật

♪ Quy mạng Tri Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Nhạo Nhãn Phật

[▲ Trên đây là 9.000 danh hiệu]

♪ Quy mạng Vô Chư Nhiệt Trí Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Trí Phật

♪ Quy mạng Phổ Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiên Thành Phật

♪ Quy mạng Vô Khiếp Thanh Phật

♪ Quy mạng Hoa Nhật Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Tâm Phật

♪ Quy mạng Tràng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Hoa Quang Phật

♪ Quy mạng Pháp Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hy Phật

♪ Quy mạng Tịch Chiếu Phật

♪ Quy mạng Bất Thác Hành Phật

♪ Quy mạng Đại Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhân Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Thanh Phật

♪ Quy mạng Giác Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thiên Sắc Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Tuệ Lực Phật

♪ Quy mạng Phổ Biến Chiếu Phật

♪ Quy mạng Tịnh Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Xá Thí Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thánh Tăng Thịnh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trí Phật

♪ Quy mạng Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tỉ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Quân-đà-la Phật

♪ Quy mạng Hàng A-lê Phật

♪ Quy mạng Ứng Ái Phật

♪ Quy mạng Giới Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Tâm Minh Phật

♪ Quy mạng Tâm Bất Khiếp Nhược Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Văn Trí Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Ngại Tư Duy Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Cam Lộ Thanh Phật

♪ Quy mạng Danh Khứ Phật

♪ Quy mạng Xả Tranh Phật

♪ Quy mạng Hộ Căn Phật

♪ Quy mạng Thiền Giải Thoát Phật

♪ Quy mạng Đại Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Phật

♪ Quy mạng Khả Quán Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Trí Phật

♪ Quy mạng Thiên Nhật Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Xả Trọng Đảm Phật

♪ Quy mạng Xưng Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Đề-xa Văn Phật

♪ Quy mạng Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Trí Phật

♪ Quy mạng Quảng Quang Phật

♪ Quy mạng Tín Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Diệu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Diệu Kiến Phật

♪ Quy mạng Thắng Quang Phật

♪ Quy mạng Đại Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Uy Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Thật Tràng Phật

♪ Quy mạng Ứng Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Công Đức Quang Tích Phật

♪ Quy mạng Tín Tướng Phậ