Pháp Giới 5 tháng trước

Kinh Đại Hắc Long Chiến Thắng Ngoại Đạo Hàng Phục Tổng Trì

Kinh Đại Hắc Long Chiến Thắng Ngoại Đạo Hàng Phục Tổng Trì

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trong Đại thành Vương Xá.

Bấy giờ Bảo Tràng Tổng Trì Bồ-tát bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Do bởi nhân duyên gì mà Đại Hắc Long nuốt thanh kiếm bén và quấn bốn chân vào thanh kiếm?”

Phật bảo Bảo Tràng Tổng Trì Bồ-tát:

“Thuở xưa tại thành Tri Thắng của Đại Tự Tại Thiên ở trời Sắc Cứu Cánh, khi Vô Động Minh Vương và các ngoại đạo tranh luận với nhau, họ biến hóa muôn loại thần thông để thi triển tài trí của mình. Lúc ấy Vô Động Minh Vương biến thành một thanh kiếm trí hỏa.

Bấy giờ có 95 nhóm ngoại đạo đang hiện diện. Thủ lãnh của họ tên là Trí Đạt, cũng biến thành một thanh kiếm trí hỏa. Khi đó, thanh kiếm trí hỏa do Vô Động Minh Vương biến hóa lại biến thành Đại Hắc Long và có bốn vị đại minh vương hỗ trợ, gồm có: Hàng Tam Thế, Giải Oán Kết, Diêm-ma-đô-già, và Kim Cang Tiệp Tật.

Ở trên cổ của vua rồng có một hoa sen tên là Trí Hỏa và trên đó có chữ Kṛkāla [cờ ri ca la], chiều cao 100.000 yojana [dô cha na]. Hơi thở thổi ra từ miệng giống như 20.000 ức tiếng sấm sét đồng thời nổ vang. Khi nghe âm thanh đó, chúng ngoại đạo và ma vương đều từ bỏ tâm nghi ngờ xấu ác và tà chấp.”

Xem Thêm:   Kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân

Đức Phật nói tổng trì rằng:

|| nam mô tất để, tất để, tô tất để, tất để, già la la da, câu diêm, tham ma, ma tất lợi, a xà ma, tất để, sa bà ha ||

“Uy lực của chú này có thể diệt trừ tất cả việc không cát tường và hàng phục chúng ma vương.

Nếu linh khí của ai đó bị não loạn, hãy viết tên họ xuống và tụng chú này 21 lần, linh quỷ sẽ hốt nhiên bị thiêu đốt.

Nếu ai nhất tâm tụng chú này, kiêng cữ ăn năm loại thực vật hôi nồng cùng rượu thịt, và không nhiễm ô uế với phụ nữ, tất cả mọi ước mong của họ nhất định sẽ được viên mãn.

Uy lực và công đức của chú này, dù tuy chưa đến mùa nhưng có thể khiến cho cây cối nở hoa, bốn biển trở thành núi, Vua núi Diệu Cao trở thành biển, băng đá cháy như dầu, và chỗ lòi lõm rắn chắc của khúc gỗ mềm như nước. Tất cả đều sẽ tùy theo tâm ý giống như Thế Tôn.”

Đức Phật tuyên lại nghĩa lý ở trên với bài kệ rằng:

“Hành giả nào tu trì
Sẽ giống như Thế Tôn
Đắc chánh định tối thượng
Đồng vị với Bồ-tát

Đại long Kṛkāla
Xưng niệm danh hiệu đó
Hiện đời trừ ma chướng
Sau sanh cõi Cực Lạc”

Khi Phật thuyết Kinh này xong, tất cả ác ma vương cùng 95 loại đại long vương đều rất vui mừng và tín thọ phụng hành.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

Xem Thêm:   Kinh Danh Hiệu và Thần Chú của 5.500 Vị Phật để Diệt Trừ Tội Chướng ♦ Quyển 5

4 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog