Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Tinh Tú ở Vị Lai
Pháp Giới 7 tháng trước

Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Tinh Tú ở Vị Lai

Kinh 1.000 Danh Hiệu của Chư Phật Trong Kiếp Tinh Tú ở Vị Lai

Phàm phu chưa kịp tu phước làm lành thì đã bị tai bay họa gửi. Chân lý rành rành nhưng mấy ai tín ngộ. Chúng sanh cùng nhau sanh ra ở đời ác năm trược, họ bị năm uẩn làm phiền não và ba độc bốc cháy phừng phừng. Cho nên khiến họ luân chuyển trong sanh tử mà chẳng khi nào ngừng nghỉ.

Thuở xưa khi Phật còn tại thế, dân chúng làm thiện nhiều như số cát sông Hằng. Ngày nay dần dần càng điêu linh, cả vạn người chẳng còn sót một.

Vì sao thế? Bởi người thiện thì ít mà kẻ ác thì nhiều. Kẻ ác khi chết phải đọa ba đường ác để làm cá, trùng, động vật, và chẳng được thân người trở lại.

Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói rằng:

“Ba đường ác đầy rẫy
Hàng thiên chúng giảm bớt
Kiếp tận chẳng còn lâu
Bi ai thật đáng thương”

Bởi vậy Như Lai mới tùy phương tiện giáo hóa, từ bi hành thiện, và chẳng tiếc thân mạng. Những ai tinh tấn tu hành thì mới có thể được độ thoát. Sự mệt nhọc của một chút lễ bái có thể diệt trừ nghiệp tội trong vô lượng kiếp. Khi tội diệt, phước liền sanh và an trụ nơi vô vi.

Trong kiếp Tinh Tú ở vào đời vị lai sẽ có 1.000 vị Phật xuất hiện ở thế gian, danh hiệu là như vậy.

Nếu ai nghe được các danh hiệu này, rồi nhất tâm đảnh lễ và chẳng nhớ nhầm lẫn, họ sẽ đắc tịch diệt, vĩnh viễn rời xa hoạn nạn của sanh tử trong ba đường ác, an trụ nơi từ nhẫn, và đầy đủ đa văn.

Nếu ai thọ trì đọc tụng các danh hiệu của chư Phật này, người đó chắc chắn sẽ gặp 1.000 Đức Phật ở đời vị lai và sẽ diệt vô lượng vô số kiếp sanh tử trọng tội. Họ sẽ đắc thần thông và chánh định của chư Phật, biện tài vô ngại, các đại Pháp môn, các môn tổng trì, hết thảy kinh thư, đủ mọi trí tuệ, và sự tùy nghi thuyết Pháp. Người thọ trì như vậy chớ sanh tâm dối gạt, đừng ôm lòng đố kỵ, hãy rời xa danh lợi, và thực hành Sáu Pháp Hòa Kính. Họ nên nhất tâm phụng trì và chớ để mất nhân duyên này. Hành giả như thế sẽ mau đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

♪ Quy mạng Nhật Quang Phật

♪ Quy mạng Long Uy Phật

♪ Quy mạng Hoa Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Vương Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Phi Thiên Vương Hộ Phật

♪ Quy mạng Tác Cát Tường Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tuệ Phật

♪ Quy mạng Bảo Ý Phật

♪ Quy mạng Thành Biện Sự Phật

♪ Quy mạng Thành Biện Sự Kiến Căn Nguyên Phật

♪ Quy mạng Chủng Tánh Hoa Phật

♪ Quy mạng Cao Lôi Âm Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Biện Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Xưng Thành Phật

♪ Quy mạng Uy Hoài Bộ Phật

♪ Quy mạng Phước Đức Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Bảo Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Thải Thục Thị Tánh Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Thốn Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Trí Tuệ Phật

♪ Quy mạng Ý Trí Phật

♪ Quy mạng Chư Thiên Cúng Dường Pháp Phật

♪ Quy mạng Dũng Hãn Phật

♪ Quy mạng Vô Hạn Lực Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Hoa Phật

♪ Quy mạng Cương Âm Phật

♪ Quy mạng Hỷ Lạc Phật

♪ Quy mạng Thuyết Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hoài Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Khẩu Phật

♪ Quy mạng Hảo Kết Phật

♪ Quy mạng Bất Thủ Chư Pháp Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Thượng Tinh Tú Vương Phật

♪ Quy mạng Thượng Cao Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Chủ Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Âm Phật

♪ Quy mạng Thường Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Tướng Hảo Phật

♪ Quy mạng Vô Hạn Cao Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Hóa Sanh Phật

♪ Quy mạng Vi Tế Hoa Phật

♪ Quy mạng Trầm Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Dũng Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Tướng Hảo Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Ngân Tràng Cái Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Ý Phật

♪ Quy mạng Phan Tràng Hảo Phật

♪ Quy mạng Phạm Vương Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Huân Phật

♪ Quy mạng Đại Dũng Hiện Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Phật

♪ Quy mạng Phát Hạnh Nan Phật

♪ Quy mạng Vô Sở Phát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Kim Bảo Úng Phật

♪ Quy mạng Thiên Võng Phật

♪ Quy mạng Ngôn Tùng Phật

♪ Quy mạng Thường Lưỡng Hoa Phật

♪ Quy mạng Đại Hiếu Nhạo Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Thượng Hương Phật

♪ Quy mạng Ma Thiên Tướng Hảo Phật

♪ Quy mạng Đế Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đại Tướng Hảo Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hoa Hảo Phật

♪ Quy mạng Tịch Diệt Tràng Phan Phật

♪ Quy mạng Trì Giới Vương Phật

♪ Quy mạng Tướng Hảo Dực Tùng Phật

♪ Quy mạng Dực Tùng Diện Thủ Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Tướng Hảo Phật

♪ Quy mạng Phổ Khai Liên Hoa Thân Phật

♪ Quy mạng Đại Địa Phật

♪ Quy mạng Đại Lực Long Dực Tùng Hảo Phật

♪ Quy mạng Tịnh Hạnh Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Du Hí Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Uy Phật

♪ Quy mạng Phóng Xả Hoa Phật

♪ Quy mạng Thường Quán Phật

♪ Quy mạng Pháp Thể Quyết Định Phật

♪ Quy mạng Tác Trực Hành Phật

♪ Quy mạng Bất Định Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Chư Nguyện Phật

♪ Quy mạng Thường Trung Thượng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Uy Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Sắc Phật

♪ Quy mạng Nhật Không Phật

♪ Quy mạng Uy Tướng Phúc Phật

♪ Quy mạng Phá Phiền Não Phật

♪ Quy mạng Thật Pháp Quảng Xưng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Hỷ Phật

♪ Quy mạng Bảo Xưng Phật

♪ Quy mạng Nan Thắng Phục Phật

♪ Quy mạng Hảo Quán Phật

♪ Quy mạng Dũng Hưng Phật

♪ Quy mạng Dực Tùng Thụ Phật

♪ Quy mạng Li Ngưu Uy Phật

♪ Quy mạng Thiên Trung Thiên Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Tràng Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Uy Phật

♪ Quy mạng Vô Để Uy Phật

[▲ Trên đây là 100 vị Phật]

♪ Quy mạng Đức Phong Phật

♪ Quy mạng Hậu Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Niệm Thị Hiện Chư Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Sanh Phật

♪ Quy mạng Vô Thượng Quang Phật

♪ Quy mạng Sơn Đức Phật

♪ Quy mạng Xuất Hiện Phật

♪ Quy mạng Phục Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thiện Căn Thành Tựu Chư Hành Phật

♪ Quy mạng Đại Giảng Phật

♪ Quy mạng Bất Trụ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Bảo Thụ Phật

♪ Quy mạng Phổ Bi Phật

♪ Quy mạng Đức Dưỡng Phật

♪ Quy mạng Đại Chuyển Phật

♪ Quy mạng Tuyệt Chúng Sanh Nghi Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Đạo Phật

♪ Quy mạng Phổ Cái Phật

♪ Quy mạng Đại Cái Phật

♪ Quy mạng Tối Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Cận Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Dũng Phật

♪ Quy mạng Ly Thế Gian Phật

♪ Quy mạng Phan Tràng Phật

♪ Quy mạng Bảo Nguyệt Đức Phật

♪ Quy mạng Phục Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Tôn Đức Phật

♪ Quy mạng Phổ Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Đẳng Đức Phật

♪ Quy mạng Long Trung Mật Phật

♪ Quy mạng Đại Hải Thâm Thắng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Vô Biểu Thức Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Thân Phật

♪ Quy mạng Hư Không Nham Phật

♪ Quy mạng Cương Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Phóng Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Nhiễm Trược Phật

♪ Quy mạng Tại Hoa Tụ Đức Phật

♪ Quy mạng Ly Khủng Y Mao Bất Thụ Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Thanh Phật

♪ Quy mạng Điện Mục Nhãn Phật

♪ Quy mạng Bảo Thất Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tinh Tú Tăng Thượng Phật

♪ Quy mạng Chúng Tôn Tụ Phật

♪ Quy mạng Sơn Vương Thân Phật

♪ Quy mạng Nhất Cái Phật

♪ Quy mạng Năng Khuất Phục Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Cung Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Chiếu Diệu Phấn Tấn Thông Phật

♪ Quy mạng Quang Võng Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Thiện Hiện Quang Phật

♪ Quy mạng Tuệ Hoa Bảo Quang Diệt Phật

♪ Quy mạng Tán Chúng Úy Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng An Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Không Phật

♪ Quy mạng Xuất Thiên Quang Phật

♪ Quy mạng Quá Thiên Quang Phật

♪ Quy mạng Cảnh Giới Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Xuất Hiển Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Năng Khuất Thanh Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Bố Úy Mao Thụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Trí Phật

♪ Quy mạng Tiến Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Dực Tùng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Khả Lạc Phật

♪ Quy mạng Trụ Tuệ Phật

♪ Quy mạng Năng Nhân Tiên Phật

♪ Quy mạng Tuệ Xưng Phật

♪ Quy mạng Chư Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Vân Vương Phật

♪ Quy mạng Tùy Thế Gian Ý Phật

♪ Quy mạng Bảo Thật Phật

♪ Quy mạng Ly Ngu Xưng Phật

♪ Quy mạng Đức Hiện Phật

♪ Quy mạng Bảo Ái Phật

♪ Quy mạng Bất Đường Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Hương Huân Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Năng Khuất Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Chúng Cương Vương Phật

♪ Quy mạng Xuất Diệu Cao Sơn Đảnh Phật

♪ Quy mạng Tùng Bảo Xuất Đức Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Phật

♪ Quy mạng Tùng Bảo Xuất Phật

♪ Quy mạng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Xưng Viễn Phương Phật

♪ Quy mạng Tạng Hương Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Vân Lôi Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Tế Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tuệ Thành Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Vô Lượng Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Tôn Tụ Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Phẫu Đức Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Phẫu Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Thể Phật

♪ Quy mạng Vô Đường Xưng Phật

[▲ Trên đây là 200 vị Phật]

♪ Quy mạng Cộng Phát Ý Phật

♪ Quy mạng Trang Nghiêm Nhất Thiết Ý Phật

♪ Quy mạng Cái Liên Hoa Bảo Phật

♪ Quy mạng Quang Luân Thành Vương Phật

♪ Quy mạng Đức Vương Quang Phật

♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Đức Phật

♪ Quy mạng Đăng Quang Hành Phật

♪ Quy mạng Thành Tác Quang Phật

♪ Quy mạng Giang Tiên Phật

♪ Quy mạng Bảo Hình Phật

♪ Quy mạng Thắng Hộ Phật

♪ Quy mạng Tuệ Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Công Đức Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhan Phật

♪ Quy mạng Vô Tụ Hội Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Thân Phật

♪ Quy mạng Thụ Vương Trung Vương Phật

♪ Quy mạng La Võng Thủ Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Khải Phật

♪ Quy mạng Thế Âm Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Quang Phật

♪ Quy mạng Quá Thượng Bộ Phật

♪ Quy mạng Do Bảo Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Tác Tế Phật

♪ Quy mạng Chúng Sanh Sở Hỷ Khải Phật

♪ Quy mạng Thượng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Cái Phật

♪ Quy mạng Dực Tùng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hiện Đức Phật

♪ Quy mạng Dĩ Phát Ý Năng Chuyển Luân Phật

♪ Quy mạng Thông Đạt Nghĩa Phật

Xem Thêm:   Kinh Diệt Trừ Tối Tăm Khắp Mười Phương

♪ Quy mạng Ly Khoáng Dã Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Luân Quang Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Tuệ Công Đức Phật

♪ Quy mạng Chúng Sanh Vương Trung Lập Phật

♪ Quy mạng Vô Năng Khuất Phục Phật

♪ Quy mạng Hư Không Bộ Phật

♪ Quy mạng Hoa Thông Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Khải Phật

♪ Quy mạng Quang Luân Tràng Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Nhân Duyên Trợ Phật

♪ Quy mạng Vi Diệu Âm Hoa Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Sở Tu Dụng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Cầu Phật

♪ Quy mạng Thiện Thảo Khải Phật

♪ Quy mạng Thắng Phục Oán Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thánh Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Hương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Chủng Chủng Hoa Phật

♪ Quy mạng Pháp Bảo Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Hóa Độ Nam Nữ Phật

♪ Quy mạng Tối Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Khả Hỷ Chúng Sanh Giác Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Tưởng Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Nhân Phật

♪ Quy mạng Âm Thanh Vô Khuất Ngại Phật

♪ Quy mạng Nhất Bảo Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Vô Động Dũng Phật

♪ Quy mạng Chủng Tánh Phật

♪ Quy mạng Quán Chư Dục Khởi Phật

♪ Quy mạng Tịnh Tú Phật

♪ Quy mạng Hiện Đắc Phật

♪ Quy mạng Hư Không Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hoại Chúng Nghi Phật

♪ Quy mạng Bất Không Kiến Phật

♪ Quy mạng Thiện Kiều Lương Phật

♪ Quy mạng Quảng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tràng Phật

♪ Quy mạng Thanh Lương Phật

♪ Quy mạng Quang La Võng Phật

♪ Quy mạng Biến Tri Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Tánh Phật

♪ Quy mạng Ư Chư Pháp Vô Sở Trước Phật

♪ Quy mạng Phổ Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Ư Nhất Thiết Chúng Sanh Thệ Khải Vô Thoát Phật

♪ Quy mạng Hữu Vô Lượng Đức Phật

♪ Quy mạng Tuệ Thượng Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Sổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Phương Thượng Phật

♪ Quy mạng Hữu Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Pháp Quang Từ Bi Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Hải Trụ Trì Thắng Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật

♪ Quy mạng Ly Phục Nội Giải Tuệ Vương Phật

♪ Quy mạng Hoại Chư Dục Phật

♪ Quy mạng Hành Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Thường Diệt Độ Phật

♪ Quy mạng Kiến Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Bất Đọa Lạc Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thanh Lương Thất Phật

♪ Quy mạng Pháp Dụng Phật

[▲ Trên đây là 300 vị Phật]

♪ Quy mạng Vô Lượng Tuệ Xưng Phật

♪ Quy mạng Thanh Lương Thất Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Giác Hoa Phẫu Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Quang Trung Thượng Phật

♪ Quy mạng Jambū [cham bu] Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Sơn Thân Phật

♪ Quy mạng Thiên Hương Phật

♪ Quy mạng Danh Hiệu Hưng Hiển Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Hữu Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Tối Tôn Phật

♪ Quy mạng Trừ Ưu Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Xiển Hoa Tràng Phật

♪ Quy mạng Phổ Phóng Hương Hóa Phật

♪ Quy mạng Tối Nhãn Phật

♪ Quy mạng Phóng Diễm Phật

♪ Quy mạng Viễn Phương Xưng Phật

♪ Quy mạng Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán Phật

♪ Quy mạng Pháp Hư Không Thắng Vương Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Phật

♪ Quy mạng Tam Giới Hùng Dũng Phật

♪ Quy mạng Quang Luân Phật

♪ Quy mạng Hư Không Hùng Xảo Phật

♪ Quy mạng Cùng Tận Hùng Phật

♪ Quy mạng Thiên Cổ Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Phổ Hùng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Chúng Sanh Ái Kiến Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Luân Cương Giới Thượng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Vương Phật

♪ Quy mạng Chúng Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Chư Giác Cương Giới Ứng Sức Phật

♪ Quy mạng Giác Bảo Đức Xưng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Tuệ Quang Vương Trung Thượng Minh Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Trung Xuất Hiện Phật

♪ Quy mạng Phổ Pháp Hùng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Bán Quang Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Bách Thiên Đức Quang Tràng Phật

♪ Quy mạng Đại Như Ý Luân Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Trung Hiện Đức Phật

♪ Quy mạng Chấp Cự Phật

♪ Quy mạng Bảo Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thanh Lương Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Nghiêm Tuệ Trung Thượng Phật

♪ Quy mạng Đức Tôn Phật

♪ Quy mạng Bất Nhị Luân Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Hải Phật

♪ Quy mạng Chúng Tụ Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Tụ Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Ứng Đức Phật

♪ Quy mạng Cực Thượng Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Pháp Chiếu Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Thượng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Thanh Tịnh Công Đức Bảo Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Thanh Tịnh Giới Phật

♪ Quy mạng Tạp Bảo Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Tối Tụ Phật

♪ Quy mạng Bất Xả Hoằng Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Kim Hoa Phật

♪ Quy mạng Tạp Sắc Hoa Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tùng Liên Hoa Xuất Hiện Phật

♪ Quy mạng Hoa Cái Phật

♪ Quy mạng Bị Tuệ Khải Phật

♪ Quy mạng Xưng Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Tịnh Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Hoa Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tụ Hội Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Thắng Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Tiên Phật

♪ Quy mạng Tán Chúng Bộ Phật

♪ Quy mạng Hoại Nghi Phật

♪ Quy mạng Vô Tưởng Thanh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Đức Cụ Túc Phật

♪ Quy mạng Hữu Chúng Đức Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Tôn Phật

♪ Quy mạng Ư Khứ Lai Kim Vô Ngại Khải Phật

♪ Quy mạng Hỷ Thân Phật

♪ Quy mạng Bảo Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Nhật Khải Trung Thượng Phật

♪ Quy mạng Cự Đăng Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Quang Phật

♪ Quy mạng Thiện Sanh Phật

♪ Quy mạng Trưởng Dưỡng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Nhãn Phật

♪ Quy mạng Chỉ Giang Phật

♪ Quy mạng Chư Viễn Phương Khải Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Hữu Đức Phẫu Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Vi Nhiễu Phật

♪ Quy mạng Tuệ Quốc Độ Phật

♪ Quy mạng Tịch Tĩnh Phật

♪ Quy mạng Dị Quán Phật

♪ Quy mạng Hiền Dược Vương Phật

♪ Quy mạng Khai Ngộ Giác Trí Quang Phật

♪ Quy mạng Hỷ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ba-đầu-đà Trí Tuệ Phấn Tấn Phật

[▲ Trên đây là 400 vị Phật]

♪ Quy mạng Thiện Trung Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Hùng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Hương Tôn Tràng Phật

♪ Quy mạng Hương Tối Đức Phật

♪ Quy mạng Hương Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Sắc Tạng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Quá Thập Phương Quang Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Phẫu Thượng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hùng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Khủng Úy Quá Thượng Phật

♪ Quy mạng Bảo La Võng Phật

♪ Quy mạng Thiện Trụ Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Hương Trung Tôn Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Chư An Lạc Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Tụ Quán Phật

♪ Quy mạng Bất Đường Khí Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Hoại Tán Chư Khủng Úy Phật

♪ Quy mạng Năng Giải Phược Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Chủ Phật

♪ Quy mạng Vì Chư Chúng Sanh Trí Phật

♪ Quy mạng Hư Không Vô Tế Phật

♪ Quy mạng Trụ Thanh Tịnh Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tràng Phật

♪ Quy mạng Tôn Thiện Trung Đức Phật

♪ Quy mạng Tại Vô Khủng Úy Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hùng Mãnh Hình Pháp Phật

♪ Quy mạng Đắc Thế Gian Công Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Xa Thừa Phật

♪ Quy mạng Cực Tối Đức Thượng Phật

♪ Quy mạng Mạc Năng Thắng Tràng Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật

♪ Quy mạng Thú Hướng Đương Trụ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tối Hương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Luân Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Tôn Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Đa Công Đức Thông Pháp Phật

♪ Quy mạng Thắng Tích Phật

♪ Quy mạng Tâm Giác Hoa Thắng Phật

♪ Quy mạng Trụ Vô Lượng Tập Đức Phật

♪ Quy mạng Uy Thần Vương Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Nguyện Tự Điều Phật

♪ Quy mạng Tịnh Luân Vương Phật

♪ Quy mạng Tuệ Thượng Phật

♪ Quy mạng Tuệ Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tạo Thành Viễn Phương Phật

♪ Quy mạng Hội Trung Tôn Phật

♪ Quy mạng Quyết Đoạn Phật

♪ Quy mạng Hoa Man Sắc Vương Phật

♪ Quy mạng Tuệ Ẩn Phật

♪ Quy mạng Cực Thú Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Phật

♪ Quy mạng Chúng Sanh Ý Dục Sở Thú Dũng Ý Thị Chi Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Bảo Vương Phật

♪ Quy mạng Ư Nhất Thiết Chư Ái Trung Hùng Phật

♪ Quy mạng Quang Vô Ngại Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Phẫu Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Hảo Kiên Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Sở Thú Trung Giác Ly Kiến Chư Giác Thân Phật

♪ Quy mạng Quá Hóa Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Tôn Tại Chư Bảo Đức Phật

♪ Quy mạng Hải Diệu Cao Vương Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Thô Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tại Tuệ Hoa Phật

♪ Quy mạng Cực Thú Thượng Uy Thần Tụ Phật

♪ Quy mạng Tịch Định Phật

♪ Quy mạng Ly Hùng Phật

♪ Quy mạng Xả Nhất Thiết Bộ Phật

♪ Quy mạng Đức Bất Khả Tư Nghị Phật

♪ Quy mạng Tại Ư Du Hí Đức Phật

♪ Quy mạng Thú Vô Úy Đức Phật

♪ Quy mạng Hương Thú Vô Lượng Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Vân Cổ Âm Phật

♪ Quy mạng Tại Phước Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Dũng Hùng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Thủy Nguyệt Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tối Hương Diệu Cao Thân Phật

♪ Quy mạng Phá Vô Minh Ám Phật

♪ Quy mạng Quang Phổ Kiến Phật

♪ Quy mạng Khủng Úy Phật

♪ Quy mạng Tự Chí Đáo Phật

♪ Quy mạng Thật Đế Xưng Phật

♪ Quy mạng Tinh Đăng Phật

♪ Quy mạng Thành Thục Phật

♪ Quy mạng Cực Thú Thượng Phật

♪ Quy mạng Tôn Hội Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Kiên Phật

♪ Quy mạng Tuệ Trung Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Tuệ Lực Xưng Phật

♪ Quy mạng Tối An Phật

♪ Quy mạng Đức Thân Vương Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Phát Hạnh Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Quang Minh Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Hư Không Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Thập Lực Vương Phật

♪ Quy mạng Hư Không Bình Đẳng Tâm Phật

♪ Quy mạng Thí Phong Đức Phật

♪ Quy mạng Hỏa Diễm Tích Phật

[▲ Trên đây là 500 vị Phật]

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật

Xem Thêm:   Kinh Bảy Ức Phật Mẫu Tâm Đại Cundī Tổng Trì

♪ Quy mạng Hiền Tối Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Quang Minh Thắng Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phật

♪ Quy mạng Tùng Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng Phổ Minh Quán Xưng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Ý Phật

♪ Quy mạng Tôn Tư Phật

♪ Quy mạng Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Thiện Thanh Tịnh Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hùng Phật

♪ Quy mạng Danh Xưng Bất Đường Phật

♪ Quy mạng Đắc Bất Khả Tư Nghị Vương Quang Phật

♪ Quy mạng Nhạn Vương Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Vương Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Trung Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Thường Tự Khởi Giác Ngộ Phật

♪ Quy mạng Bất Ly Nhất Thiết Chúng Môn Phật

♪ Quy mạng Vô Tướng Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Cầu Thiện Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Lực Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Công Đức Đa Bảo Hải Vương Phật

♪ Quy mạng Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật

♪ Quy mạng Sắc Thanh Hùng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hư Không Hùng Phật

♪ Quy mạng Kiến Thật Phật

♪ Quy mạng Siêu Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Hư Không Tôn Cực Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Thành Phương Độ Phật

♪ Quy mạng Cực Thú Thượng Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Ẩm Cam Lộ Phật

♪ Quy mạng Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật

♪ Quy mạng Thiện Hộ Chư Môn Phật

♪ Quy mạng Hỏa Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Vô Cấu Uy Quang Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Động Phật

♪ Quy mạng Lực Xưng Vương Phật

♪ Quy mạng Đức Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Tuệ Quang Vương Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Hữu Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Hỏa Phật

♪ Quy mạng Duy Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Hoại Tán Chúng Nghi Phật

♪ Quy mạng Sở Ưng Đoạn Dĩ Đoạn Phật

♪ Quy mạng Cụ Túc Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Tràng Vương Phật

♪ Quy mạng Tùng Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh An Ẩn Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Từ Thị Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tôn Vương Pháp Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Dũng Phật

♪ Quy mạng Hải Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Cực Chí Thượng Phật

♪ Quy mạng Kim Chi Hoa Phật

♪ Quy mạng Bất Đường Quán Phật

♪ Quy mạng Ngôn Biện Âm Thanh Vô Ngại Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Đức Xưng Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Xưng Bất Tán Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Diệu Đảnh Phật

♪ Quy mạng Bất Tán Tâm Phật

♪ Quy mạng Thường Lai Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Ly Độ Phật

♪ Quy mạng Ư Tam Thế Vô Ngại Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hoa Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Quán Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Diệu Cao Diện Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Công Đức Tướng Phật

♪ Quy mạng Tất Cánh Thành Tựu Đại Bi Phật

♪ Quy mạng Diệu Tuệ Tề Phật

♪ Quy mạng Cái Bảo Phật

♪ Quy mạng Mãn Túc Ý Phật

♪ Quy mạng Nội Ngoại Tịnh Phật

♪ Quy mạng Thiện Tinh Phật

♪ Quy mạng Quang Luân Tràng Phật

♪ Quy mạng Vô Ưu Phật

♪ Quy mạng Cực Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Hùng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hùng Dũng Phật

♪ Quy mạng Ngôn Âm Vô Ngại Phật

♪ Quy mạng Đại Vân Quang Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Tụ Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Phẫu Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Hùng Phật

♪ Quy mạng Hoa Sơn Vương Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tụ Tự Tại Phật

♪ Quy mạng Tịch Chư Căn Phật

♪ Quy mạng Vô Chướng Vô Ngại Tinh Tấn Kiên Phật

♪ Quy mạng Ly Vô Ngu Quán Phật

♪ Quy mạng Đảnh Thượng Cực Xuất Vương Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Đảnh Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Ngu Xưng Phật

♪ Quy mạng Bất Đường Dũng Phật

♪ Quy mạng Vô Đường Hùng Phật

♪ Quy mạng Vô Ngu Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật

♪ Quy mạng Kham Nhẫn Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Niệm Giác Pháp Vương Phật

♪ Quy mạng Chánh Giác Liên Hoa Bộ Phật

♪ Quy mạng Cao Đăng Vương Phật

[▲ Trên đây là 600 vị Phật]

♪ Quy mạng Thiền Tư Cái Phật

♪ Quy mạng Trí Căn Bổn Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Thất Phật

♪ Quy mạng Hóa Xưng Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật

♪ Quy mạng Thiền Tư Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Giác Hải Tạng Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tế Phật

♪ Quy mạng Hữu Chúng Bảo Phật

♪ Quy mạng Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật

♪ Quy mạng Dược Vương Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Đức Phật

♪ Quy mạng Giác Phẫu Hoa Trung Đức Phật

♪ Quy mạng Diệu Cổ Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Luật Tạng Xưng Phật

♪ Quy mạng Vô Quá Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Thông Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thiền Đức Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Tràng Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Biểu Thức Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Giác Vương Phật

♪ Quy mạng Nhiên Pháp Đình Liệu Phật

♪ Quy mạng Quán Ý Hoa Xuất Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thất Phật

♪ Quy mạng Hư Không Thanh Phật

♪ Quy mạng Tại Hư Không Thiền Sư Phật

♪ Quy mạng Đại Nhãn Phật

♪ Quy mạng Tại Tôn Đức Phật

♪ Quy mạng Giác Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Tịnh Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Hộ Phật

♪ Quy mạng Sư Tử Giáp Di Phật

♪ Quy mạng Thiện Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Tĩnh Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Tĩnh Nhãn Phật

♪ Quy mạng Vô Quá Dũng Bộ Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Tư Nghị Pháp Thân Phật

♪ Quy mạng Bất Tán Phật

♪ Quy mạng Hương Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Đại Trí Chân Thanh Phật

♪ Quy mạng Hương Nham Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Pháp Phật

♪ Quy mạng Bảo Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Đại Hương Hành Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Dược Thụ Thắng Phật

♪ Quy mạng Tịnh Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Đắc Độ Phật

♪ Quy mạng Vân Thanh Vương Phật

♪ Quy mạng Quá Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Bất Động Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Ư Chư Chúng Trung Tôn Phật

♪ Quy mạng Chư Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quốc Độ Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Thượng Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Xả Ly Nghi Phật

♪ Quy mạng Thiện Tinh Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Bảo Thắng Phật

♪ Quy mạng Tạo Hóa Phật

♪ Quy mạng Phổ Hiện Tiền Phật

♪ Quy mạng Nhạo Thuyết Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Danh Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Bạch Cái Phật

♪ Quy mạng Hương Cái Phật

♪ Quy mạng Tánh Nhật Phật

♪ Quy mạng Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Đức Phật

♪ Quy mạng Nghĩa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Hỷ Phật

♪ Quy mạng Hậu Kiên Cố Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Cầu Phật

♪ Quy mạng Thắng Bộ Hành Phật

♪ Quy mạng Vô Úy Ly Y Mao Thụ Phật

♪ Quy mạng Mạng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Trụ Trí Đức Phật

♪ Quy mạng Đại Quang Minh Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Chuyển Hóa Nữ Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Chân Kim Sơn Phật

♪ Quy mạng Thâm Trí Phật

♪ Quy mạng Thú Hướng Chư Giác Thân Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Trung Duyên Khởi Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thú Quán Chư Giác Thân Phật

♪ Quy mạng Thành Giác Phẫu Liên Hoa Phật

♪ Quy mạng La Võng Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Giác Hoa Khai Phẫu Phật

♪ Quy mạng Bảo Tát-lê Thụ Phật

♪ Quy mạng Bảo Châu Phật

♪ Quy mạng Tức Phát Ý Chuyển Pháp Luân Phật

♪ Quy mạng Thiên Quang Phật

♪ Quy mạng Tối Hậu Kiến Phật

♪ Quy mạng Thắng Độ Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quang Dũng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Biện Phật

♪ Quy mạng Thánh Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Hải Phật

♪ Quy mạng Ái Hiệt Tuệ Phật

♪ Quy mạng Thắng Tu Phật

[▲ Trên đây là 700 vị Phật]

♪ Quy mạng Tín Như Ý Phật

♪ Quy mạng Kim Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Kim Hải Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Quân Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Vô Quyết Đoạn Nguyện Phật

♪ Quy mạng Nội Điều Phật

♪ Quy mạng Điều Hóa Vô Hưu Tức Phật

♪ Quy mạng Hương Phong Phật

♪ Quy mạng Vô Thú Hướng Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Giác Hư Không Đức Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Thủ Chúng Sanh Ý Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Thường Tinh Tấn Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Thủ Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Tất Cảnh Trí Phật

♪ Quy mạng Thiện Tướng Thiện Khải Phật

♪ Quy mạng Thiện Ngôn Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Năng Tư Duy Nhẫn Phật

♪ Quy mạng Quang Tạo Phật

♪ Quy mạng Nhất Tạng Phật

♪ Quy mạng Nhất Chủng Tánh Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Thân Phật

♪ Quy mạng Đại Chúng Thượng Thủ Phật

♪ Quy mạng Thâm Vương Phật

♪ Quy mạng Trí Tuệ Tán Thán Phật

♪ Quy mạng Công Đức Lương Phật

♪ Quy mạng Vô Danh Xưng Phật

♪ Quy mạng Tán Chư Khủng Bố Phật

♪ Quy mạng Viễn Ly Chư Nghi Phật

♪ Quy mạng Trừ Khủng Y Mao Thụ Phật

♪ Quy mạng Phục Nhất Thiết Oán Phật

♪ Quy mạng Thành Tựu Thắng Vô Úy Phật

♪ Quy mạng Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Chấp Trì Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Quang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Quang Đức Phật

♪ Quy mạng Ly Luân Tràng Hậu Phật

♪ Quy mạng Thú Giác Phật

♪ Quy mạng Giác Hoa Khai Phẫu Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Bảo Mãn Túc Phật

♪ Quy mạng Nhiếp Thọ Xưng Phật

♪ Quy mạng Quyết Định Sắc Phật

♪ Quy mạng Phổ Chiếu Thập Phương Thế Giới Phật

♪ Quy mạng Phương Tiện Tu Phật

♪ Quy mạng Thắng Báo Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Tại Chư Bảo Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Hoa Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Quần Manh Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Chuyển Hóa Nhất Thiết Khiên Liên Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Biện Tài Phật

♪ Quy mạng Vô Tranh Vô Khủng Phật

♪ Quy mạng Đô Thú Chúng Biện Phật

♪ Quy mạng Phổ Hương Quang Phật

♪ Quy mạng Kham Thọ Khí Thanh Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Hương Phật

♪ Quy mạng Đại Quý Phật

♪ Quy mạng Hương Hùng Phật

♪ Quy mạng Đại Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Hương Thất Phật

♪ Quy mạng Xả Tranh Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Vương Phật

♪ Quy mạng Giác Hùng Phật

♪ Quy mạng Thế Gian Tôn Trọng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Hùng Phật

♪ Quy mạng Cực Tôn Phật

♪ Quy mạng Văn Đức Phật

♪ Quy mạng Hoa Cái Bảo Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Thanh Tịnh Tâm Phật

♪ Quy mạng Hương Hoa Phật

Xem Thêm:   Kinh Phước Báo của Tạo Lập Hình Tượng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Vương Phật

♪ Quy mạng Chiếu Diệu Phật

♪ Quy mạng Chuyển Hóa Chúng Tướng Phật

♪ Quy mạng Quá Nhất Thiết Chúng Sanh Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Cực Trì Thệ Khải Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Sắc Trụ Trì Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Phật

♪ Quy mạng Phổ Khai Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Phóng Hương Huân Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Vô Chướng Lực Phật

♪ Quy mạng Tại Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Tối Thượng Thiên Vương Phật

♪ Quy mạng Nhất Giới Trì Giác Sát Phật

♪ Quy mạng Thiện Nhiếp Thân Phật

♪ Quy mạng Hương Huân Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tuệ Hùng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Quán Phật

♪ Quy mạng Vô Ngã Nhãn Phật

♪ Quy mạng Nan Động Phật

♪ Quy mạng Sơ Phát Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Dũng Vương Phật

♪ Quy mạng Vô Tích Bộ Phật

♪ Quy mạng Trừ Nhất Thiết Ưu Phật

♪ Quy mạng Ly Ưu Phật

[▲ Trên đây là 800 vị Phật]

♪ Quy mạng Như Ngu Lạc Tại Đức Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Vương Đức Phật

♪ Quy mạng Tôn Diệu Cao Uy Hương Sơn Phật

♪ Quy mạng Đại Chủng Tánh Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Diện Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Hoa Đức Phật

♪ Quy mạng Bạch Liên Hoa Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Hống Nhãn Phật

♪ Quy mạng Thiện An Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Tế Quang Phật

♪ Quy mạng Hiện Nguyệt Quang Phật

♪ Quy mạng Viễn Phương Thanh Xưng Phật

♪ Quy mạng Nguyệt Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Tùy Ý Quang Minh Phật

♪ Quy mạng Hương Tôn Diệu Cao Phật

♪ Quy mạng Cát Tường Hữu Đức Phật

♪ Quy mạng Tại Nguyệt Quang Hữu Đức Phật

♪ Quy mạng Tại Vô Lượng An Ẩn Đức Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Dĩ Đức Tự Tại Trang Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Bảo Trụ Trì Đình Liệu Phật

♪ Quy mạng Mạc Năng Thắng Tràng Phan Phật

♪ Quy mạng Tôn Ẩn Tạng Quang Phật

♪ Quy mạng Tùng Uy Hoa Vương Phật

♪ Quy mạng Nhập Tại Vô Biên Tế Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Tôn Phật

♪ Quy mạng Phổ Cực Thượng Phật

♪ Quy mạng Hải Uy Phật

♪ Quy mạng Chư Bảo Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Tĩnh Thiên Đức Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Hương Tượng Phật

♪ Quy mạng Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật

♪ Quy mạng Tạo Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Tôn Quang Phật

♪ Quy mạng Thí An Ẩn Phật

♪ Quy mạng Tín Tâm Bất Khiếp Nhược Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Tâm Minh Phật

♪ Quy mạng Văn Trí Phật

♪ Quy mạng Đại Bộ Phần Phật

♪ Quy mạng Kim Diện Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Quang Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thiện Xưng Đức Uy Đế Uy Tràng Quang Phật

♪ Quy mạng Phổ Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Tinh Tấn Phục Oán Dũng Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Địa Lực Tiến Pháp Phật

♪ Quy mạng Vô Ngại Dược Thụ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Hoa Trụ Tát-lê Thụ Vương Phật

♪ Quy mạng Cầu Đức Phật

♪ Quy mạng Nhật Luân Tràng Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Bảo Liên Dũng Phật

♪ Quy mạng Nhất Bảo Cái Phật

♪ Quy mạng Trụ Trì Diệu Vô Cấu Vị Phật

♪ Quy mạng Hộ Căn Phật

♪ Quy mạng Trụ Thiền Tư Dũng Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Trụ Vô Lượng Dũng Phật

♪ Quy mạng Hảo Hương Tôn Hương Huân Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Tôn Tượng Đức Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Tôn Đức Phật

♪ Quy mạng Nhật Luân Tràng Tôn Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Hưng Thành Phật

♪ Quy mạng Giải Thoát Thừa Phật

♪ Quy mạng Tư Duy Tối Dũng Phật

♪ Quy mạng Bảo Hoa Phổ Quang Uy Phật

♪ Quy mạng Trụ Vô Tỉ Dũng Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tối Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Hoa Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Tự Chuyển Nhất Thiết Pháp Phật

♪ Quy mạng Bảo Nội Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Uy Cực Thượng Đức Phật

♪ Quy mạng Liễu Ý Phật

♪ Quy mạng Thắng Hoa Tập Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật

♪ Quy mạng Tâm Dũng Mãnh Phật

♪ Quy mạng Địa Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Thanh Triệt Quang Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Ly Ác Đạo Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Thượng Tôn Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Lưu Ly Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tý Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đại Diễm Thân Phật

♪ Quy mạng Hư Không Luân Tĩnh Vương Phật

♪ Quy mạng Thanh Âm Vô Biểu Thức Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Xử Thế Phật

♪ Quy mạng Hồng Liên Diện Phật

♪ Quy mạng Tổng Trì Phật

♪ Quy mạng Bảo Luân Võng Phật

♪ Quy mạng Thiên Đế Tràng Phật

♪ Quy mạng Thiện Tụ Quang Liên Hoa Phẫu Thể Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Danh Xưng Đức Quang Phật

♪ Quy mạng Jambū Đăng Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Nham Phật

♪ Quy mạng Tuệ Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Quang Cực Minh Phật

♪ Quy mạng Nhật Uy Đức Trang Nghiêm Tạng Phật

♪ Quy mạng Sắc Tràng Phan Tinh Vương Phật

♪ Quy mạng Bất Động Quang Quán Tự Tại Vô Lượng Mạng Phật

♪ Quy mạng Uy Đức Tự Tại Vương Phật

[▲ Trên đây là 900 vị Phật]

♪ Quy mạng Chánh Giác Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Tôn Bảo Phật

♪ Quy mạng Vô Biên Nguyện Phật

♪ Quy mạng Diệu Pháp Phật

♪ Quy mạng Bảo Tràng Luân Thượng Tôn Vương Phật

♪ Quy mạng Ngọc Lan Sắc Phật

♪ Quy mạng Vô Cấu Tuệ Phật

♪ Quy mạng Tín Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Tại Bảo Phật

♪ Quy mạng Phóng Thiên Uy Phật

♪ Quy mạng Thắng Uy Đức Sắc Phật

♪ Quy mạng Thí Bảo Quang Phật

♪ Quy mạng Bi Từ Ý Phật

♪ Quy mạng Vô Tranh Hạnh Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Diệp Nhãn Phật

♪ Quy mạng Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật

♪ Quy mạng Hoài Nhãn Phật

♪ Quy mạng Chấp Phu Sức Phật

♪ Quy mạng Hư Không Ý Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Lạc Phật

♪ Quy mạng Hoan Hỷ Vương Phật

♪ Quy mạng Đại Tích Phật

♪ Quy mạng Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sanh Tín Phật

♪ Quy mạng Chí Đại Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Xưng Danh Phật

♪ Quy mạng Vô Đối Quang Phật

♪ Quy mạng Long Tôn Phật

♪ Quy mạng Khoái Kiến Phật

♪ Quy mạng Hương Thượng Phật

♪ Quy mạng Đại Hoài Phật

♪ Quy mạng Bất Tùy Tha Phật

♪ Quy mạng Đại Hóa Phật

♪ Quy mạng Bảo Hồi Phật

♪ Quy mạng Đại Xa Hoa Phật

♪ Quy mạng Mỹ Khoái Đức Phật

♪ Quy mạng Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật

♪ Quy mạng Chư Đế Trung Vương Phật

♪ Quy mạng Giới Vị Phật

♪ Quy mạng Hoa Uy Phật

♪ Quy mạng Phổ Uy Phật

♪ Quy mạng Vô Lượng Tế Uy Phật

♪ Quy mạng Năng Dữ Nhãn Phật

♪ Quy mạng Hương Uy Phật

♪ Quy mạng Thượng Tràng Phật

♪ Quy mạng An Ẩn Đức Phật

♪ Quy mạng Kim Cang Biến Chiếu Thập Phương Phật

♪ Quy mạng Phát Nhất Thiết Chúng Sanh Bất Đoạn Tu Hành Phật

♪ Quy mạng Hiển Hiện Phật

♪ Quy mạng Bảo Uy Phật

♪ Quy mạng Tại Đức Phật

♪ Quy mạng Bình Đẳng Tác Phật

♪ Quy mạng Vô Tỉ Phật

♪ Quy mạng Phổ Uy Đức Phật

♪ Quy mạng Bất Khả Lượng Thật Thể Thắng Phật

♪ Quy mạng Hoa Thành Công Đức Phật

♪ Quy mạng Kiên Cố Chúng Sanh Phật

♪ Quy mạng Duyệt Âm Thanh Phật

♪ Quy mạng Thí Uy Phật

♪ Quy mạng Phổ Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Tý Nguyệt Phật

♪ Quy mạng Tôn Uy Phật

♪ Quy mạng Bất Động Tâm Phật

♪ Quy mạng Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật

♪ Quy mạng Tràng Phan Phật

♪ Quy mạng Hoa Thành Phật

♪ Quy mạng Phổ Phong Âm Phật

♪ Quy mạng Hương Tôn Phật

♪ Quy mạng Thắng Mạng Phật

♪ Quy mạng Năng Vi Chủ Phật

♪ Quy mạng Tràng Uy Phật

♪ Quy mạng Tụ Uy Phật

♪ Quy mạng Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật

♪ Quy mạng Dụ Bảo Phật

♪ Quy mạng Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật

♪ Quy mạng Mỹ Diệu Thanh Phật

♪ Quy mạng Đại Long Uy Phật

♪ Quy mạng Thập Lực Ngu Lạc Phật

♪ Quy mạng Thiện Tịch Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Xưng Nhất Thiết Chúng Sanh Niệm Thắng Công Đức Phật

♪ Quy mạng Thiên Chủ Tịnh Tràng Phật

♪ Quy mạng Thường Tương Ứng Ngữ Phật

♪ Quy mạng Đàn Hương Tạp Hương Thụ Phật

♪ Quy mạng Dụ Như Diệu Cao Sơn Phật

♪ Quy mạng Vân Trung Tự Tại Đăng Minh Phật

♪ Quy mạng Vân Trung Tự Tại Vương Phật

♪ Quy mạng Trừ Thế Úy Giác Ngộ Phật

♪ Quy mạng Liên Hoa Diệp Tịnh Phật

♪ Quy mạng Tinh Vương Hoa Phật

♪ Quy mạng Hiền Trí Bất Động Phật

♪ Quy mạng Lực Sĩ Vương Phật

♪ Quy mạng Bảo Đài Phật

♪ Quy mạng Tượng Thứu Sư Tử Nham Lôi Nan Quá Thượng Phật

♪ Quy mạng Phổ Thiền Phật

♪ Quy mạng Thanh Mãn Thập Phương Phật

♪ Quy mạng Công Đức Thành Tựu Phật

♪ Quy mạng Tấn Mãnh Thiên Phật

♪ Quy mạng Thập Phương Thượng Phật

♪ Quy mạng Ly Cấu Quang Phật

♪ Quy mạng Uy Nghiêm Phật

♪ Quy mạng Diệu Cao Tướng Phật

[▲ Trên đây là 1.000 vị Phật]

Nếu có thiện nam tín nữ nào nghe được các danh hiệu của chư Phật Thế Tôn này, rồi hoan hỷ tin mến, thọ trì đọc tụng, và không sanh lòng phỉ báng, hoặc có thể biên chép hay diễn nói cho người khác, hoặc có thể tạo lập hình tượng Phật, hoặc có thể cúng dường hương hoa âm nhạc, tán thán công đức của Phật, và chí tâm đảnh lễ, thì công đức của họ sẽ vượt hơn người suốt trăm ngàn kiếp lấy toàn trân bảo và như ý châu chất cao đến cõi Phạm Thiên ở chư Phật quốc độ khắp mười phương để làm bố thí.

Khi các thiện nam tín nữ ấy đã làm những sự cúng dường cho chư Như Lai này rồi, họ sẽ được công đức đó ở đời sau và cho đến sẽ thành Phật. Công đức ấy thật là vô cùng vô tận. Ở trong kiếp Hiền, họ đều sẽ được chư Phật thọ ký. Ở mọi nơi sanh ra, người ấy sẽ luôn gặp Tam Bảo. Họ sẽ được sanh ở cõi nước của chư Phật, sáu căn hoàn chỉnh, không rơi vào tám nạn, và sẽ sớm đầy đủ 32 tướng hảo với 80 vẻ đẹp.

Nếu họ có thể một lần đảnh lễ sát đất và miệng tự xướng lên lời như vầy:

“Con nay lễ khắp hết thảy chư Phật trong ba đời mười phương và 1.000 vị Phật trong kiếp Tinh Tú ở vào đời vị lai. Nếu có được bao nhiêu công đức từ việc lễ kính như đã nói ở trên, con nguyện dùng công đức này cùng hết thảy chúng sanh ở trong năm đường, đều sẽ vãng sanh đến cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ.”

Khi đã lập đại thệ nguyện, tất sẽ khiến các chúng sanh vãng sanh ở cõi nước kia. Khi đã sanh về cõi nước kia, thân hình với các tướng hảo và trí tuệ biện tài sẽ đồng như Đức Phật Vô Lượng Thọ; quả báo có được cũng đồng như Thế Tôn.

Nguồn Bài Viết : https://daitangkinh.net/ ( Đại Tạng Kinh )

3 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog