Giảng giải chú đại bi
Pháp Giới 7 tháng trước

Giảng giải chú đại bi

Hòa thượng Tuyên giảng giải Chú Đại Bi có lẽ vì nhân gian đã ở sâu vào thời Mạt pháp: Khi pháp nhược ma cường, tà ma ác quỷ lộng hành khắp chốn. Trước Ngài chưa có ai từng giảng về Chú Đại Bi và cũng bởi vì một điều vô cùng đơn giản: Ngài chính là hóa thân của đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

  • Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.
  • Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni.
  • Cảnh tỉnh về tu tập 42 Ấn thủ nhãn Ấn pháp.
  • Chú Đại Bi nhiệm mầu.
  • Linh ứng chú Đại Bi
Giảng giải chú đại bi
Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải chú Đại Bi

Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da/ 2. Nam mô a rị da/ 3. Bà lô yết đế thước bát ra da/ 4. Bồ đề tát đỏa bà da/ 5. Ma ha tát đỏa bà da/ 6. Ma ha ca lô ni ca da/ 7. Án/ 8. Tát bàn ra phạt duệ/ 9. Số đát na đát tỏa/ 10. Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a lị da/ 11. Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà/

12. Nam mô na ra cẩn trì/ 13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế/ 14. Tát bà a tha đậu du bằng/ 15. A thệ dựng/ 16. Tát bà tát đá, na ma bà tát đa, na ma bà già/ 17. Ma phạt đạt đậu/ 18. Đát điệt tha. 19/ Án, A bà lô hê/ 20. Lô ca đế/ 21. Ca ra đế/ 22.

Di hê rị/ 23. Ma ha bồ đế tát đỏa/ 24. Tát bà tát bà/ 25. Ma ra ma ra/ 26. Ha hê ma hê, rị đà dựng/ 27. Cu lô cu lô yết mông/ 28. Độ lô độ lô phạt già ra đế/ 29. Ma ha phạt già ra đế/

30. Đà la đà la/ 31. Địa rị ni/ 32. Thất phật ra da/ 33. Giá ra giá ra/ 34. Ma ma phạt ma ma/ 35. Mục đế lệ/ 36. Y hê di hê/ 37. Thất na thất na
38. A ra sam phật ra xá lợi/ 39. Phạt sa phạt sam/ 40. Phật ra xá da/

*

41. Hô lô hô lô ma ra/ 42. Hô lô hô lô hê rị/ 43. Ta ra ta ra/ 44. Tất lỵ tất lỵ/ 45. Tô rô tô rô/ 46. Bồ đề dạ – bồ đề dạ/ 47. Bồ đà dạ – bồ đà dạ/ 48. Di đế rị dạ/ 49. Na ra cẩn trì/ 50. Địa lỵ sắt ni na/

51. Ba dạ ma na/ 52. Ta bà ha/ 53. Tất đà da/ 54. Ta bà ha/ 55. Ma ha tất đà dạ/ 56. Ta bà ha/ 57. Tất đà du nghệ/ 58. Thất bàn ra dạ/ 59. Ta bà ha/  60.Na ra cẩn trì/ 61. Ta bà ha/ 62. Ma ra na ra/ 63. Ta bà ha/

64. Tất ra tăng a mục khư da/ 65. Ta bà ha/ 66. Ta bà ma ha a tất đà dạ/ 67. Ta bà ha/ 68. Giả cát ra a tất đà dạ/ 69. Ta bà ha/ 70. Ba đà ma yết tất đà dạ/ 71. Ta bà ha/ 72. Na ra cẩn trì bàn đà ra da/ 73. Ta bà ha/ 74. Ma bà lợi thắng yết ra dạ/ 75. Ta bà ha/ 76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da/ 77. Nam mô a lị da/ 78. Bà lô kiết đế/ 79. Thước bàn ra dạ/ 80. Ta bà ha/ 81. Án tất điện đô/ 82. Mạn đà ra/ 83. Bạt đà dạ/ 84. Ta bà ha

Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải Chú Đại Bi

Kệ tụng

Thủ nhãn thông thiên đại tổng trì.

Chấn động tam thiên thế giới thì.

Hữu duyên vô duyên hàm nhiếp hóa.

Từ bi phổ độ Diêm phù đề

Từ trước đến nay, nhiều người đã giảng rộng về Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, nhưng chưa có vị nào giảng giải chú Đại Bi. Thực vậy, rất khó giảng giải về chú Đại Bi. Vì kinh văn thần chú này thuộc vào hệ mật ngôn chân ngữ. Nay để giảng giải về thần chú này, trước tiên tôi xin đưa ra một bài kệ để thuyết minh cho ý
nghĩa của thần chú:

Đại bi đại chú thông thiên địa

Nhất bách nhất thiên thập vương hoan

Đại từ đại bi năng khử bệnh

Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền.

Nghĩa là:

Thần chú Đại bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. Người nào thường trì niệm chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như thế thì có thể khiến Thập điện Minh vương hoan hỷ. Năng lực Từ và Bi của thần chú có thể chữa lành tất cả mọi tật bệnh và làm cho đài gương chiếu tội sáng ngời ngời.

Đại bi đại chú thông thiên địa

Khi quý vị niệm thần chú này thì trời đất đều chấn động, cả pháp giới chuyển rung. Trên thông cả cõi trời, dưới thấu khắp cả các cõi giới địa ngục. Khắp cả mọi pháp giới trời người đều cảm thông và tán dương công đức.

Nhất bách nhất thiên thập vương hoan

Nếu quý vị niệm thần chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như vậy, tức là vào khoảng 3 năm. Niệm thần chú này liên tục trong 3 năm không gián đoạn, không bỏ sót một ngày, bất luận quý vị có bận rộn như thế nào cũng không quên niệm, thì có thể khiến cho mười vị vua điều hành công việc ở chốn địa phủ cũng phải hoan hỷ. Có nghĩa là từ vua Diêm La cai quản điện thứ 10, cùng tất cả các chung sinh đang bị tội báo ở trong 10 địa ngục ấy đều được vui mừng.

Đại từ đại bi năng khử bệnh

Năng lực Từ và Bi của thần chú này có thể chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Vì sao gọi là chú Đại Bi? Là vì: “Bi năng bạt khổ”. Nghĩa là Bi có công năng làm cho mọi khổ nạn của chúng sinh được tiêu trừ. Còn “Từ năng dữ lạc”. Lòng Từ thường đem lại niềm vui cho chúng sinh. Vì thần chú này khả năng bớt khổ ban vui cho mọi chúng sinh nên gọi là Chú Đại Bi. Chủ yếu nhất là công năng chữa lành mọi bệnh tật. Bất luận quý vị bị bệnh gì, nếu quý vị trì niệm Chú Đại Bi, thì mọi bệnh khổ đều được tiêu trừ.

Có người sẽ thắc mắc: “Tôi đã niệm Chú Đại Bi rồi, tại sao không lành bệnh?” Quý vị chưa lành bệnh là vì quý vị chưa vận hết lòng thành trong lúc trì niệm. Với lòng chí thành, chắc chắn quý vị sẽ có được sự cảm ứng khi niệm chú.

Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền

Khi quý vị trì niệm mỗi ngày 108 biến chú Đại Bi, niệm trong 1000 ngày như thế thì Thập điện Minh Vương vui mừng và tất cả mọi bệnh tật đều được tiêu trừ. Trong suốt 1000 ngày, tức 3 năm này, quý vị đã thành tựu được khá nhiều công đức rồi. Bởi vì trong 3 năm này, mỗi ngày quý vị đều gia tâm trì tụng thần chú nên
không có điều kiện để tạo tác nghiệp nhân. Quý vị không uống rượu, không ăn thịt, không ăn ngũ vị tân.

Trong địa ngục có một đài gương báo tội gọi là “nghiệt kính đài”, nếu quý vị gây một nghiệp ác nào thì nghiệp ấy sẽ hiện rõ trong đài gương kia. Cũng giống như hình ảnh đang hiện ra trên màn ảnh xi nê vậy. Ví như một người, đời này gây tội sát nhân, thì trong gương báo tội sẽ hiện ra cảnh người ấy đang giết người.

Nếu người ấy gây nghiệp trộm cắp thì trong gương sẽ hiện hình người ấy đang đi ăn trộm. Nếu người ấy gây nghiệp đốt phá nhà cửa người khác thì trong gương sẽ hiện ra rõ ràng hành động đốt nhà ấy. Còn nếu quý vị không gây tạo ác nghiệp gì cả thì sao? Thì chẳng có gì hiện ra trong kính đó cả.

*

Vậy nên, nếu quý vị trì tụng thần Chú Đại Bi trong 3 năm thì khi gương nghiệp soi chiếu đến, tội báo của quý vị sẽ được tẩy sạch. Nơi địa ngục ấy sẽ treo lên một tấm bảng ghi rằng: “Người này đã từng trì tụng Chú Đại Bi, tội báo của người này đều đã được hóa giải toàn bộ.”

Tất cả các vị quỷ thần trong địa ngục đều cúi đầu lễ bái sùng kính người trì chú này như lễ bái cung kính chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai vậy. Đồng thời các vị quỷ thần ấy sẽ hộ trì người trì chú cũng như họ thường hầu cận chư Phật vậy, và các vị quỷ thần đều thông báo cho nhau biết là không nên quấy nhiễu người trì chú này. Thần lực của chú Đại Bi thật là không thể nghĩ bàn.

Hòa thượng Tuyên giảng giải Chú Đại Bi: 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da

Hàng ngày chúng ta vẫn thường tụng Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Nhưng quý vị có biết Nam mô có nghĩa là gì không? Chắc là rất ít người biết được. Cách đây vài năm, có lần tôi đã đặt vấn đề này trong một pháp hội nhưng chưa một người nào có được câu trả lời hoàn chỉnh cả.
Nam mô, phiên âm chữ Na ma từ tiếng Phạn. Trung Hoa dịch là “Quy y”; Cũng dịch là “Quy mạng kính đầu”. Có nghĩa là:

“Con xin đem toàn thể sinh mạng của con về nương tựa vào chư Phật”. Cái bản ngã của chính mình không còn nữa. Mà con xin dâng trọn vẹn thân mạng mình lên chư Phật. Nếu chư Phật cho con sống thì con sống; Bảo con chết thì con chết. Con hoàn toàn tin vào chư Phật. Đó gọi là “Quy mạng”. Còn “Kính đầu” có nghĩa là hết sức cung kính và nương tựa vào đức Phật. Đó là ý nghĩa của Nam mô. Còn “Quy y” có nghĩa là đem hết thân và tâm của mình, đem hết cả mạng sống của mình trở về nương tựa vào đức Phật.

Nói tổng quát. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da có nghĩa là “Xin quy y Tam Bảo vô biên vô tận trong khắp mười phương”. Đó chính là bản thể của Bồ tát Quán Thế Âm. Quí vị nên khởi tâm Từ Bi mà trì niệm.

Giảng giải chú Đại Bi: Tam Bảo

Mặc dù đó là bản thể của Bồ – tát Quán Thế Âm, nhưng cũng có nghĩa là quy y với toàn thể chư Phật trong mười phương, suốt cả ba đời: Quá khứ, hiện tại,vị lai. Khi quí vị trì niệm thần chú này. Không những chỉ nhắc nhở mình quy y với Tam Bảo thường trụ trong khắp mười phương vô biên vô tận mà còn khiến cho tất cả mọi loài hữu tình khi nghe được thần chú này cũng đều quay về quy y, kính lễ mười phương ba đời thường trụ Tam Bảo.

Quý vị có biết Tam bảo là gì không? Đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Quý vị nên biết rằng, trên thế gian này Phật bảo là cao quý nhất. Cũng thế, Pháp bảo và Tăng bảo là điều cao thượng và quý báu nhất. Không những cao quý ở thế gian mà còn cao quý đối với những cảnh giới xuất thế gian, cho đến đối với cõi trời phi tưởng phi phi tưởng nữa. Không còn có gì cao quý hơn Tam bảo trong Phật pháp nữa.

Trong mười pháp giới thì cảnh giới Phật là cao nhất. Thế nên chúng ta cần phải cung kính quy ngưỡng và tín thọ nơi Tam bảo cao quý, phát khởi tín tâm kiên cố và thâm sâu, không một mảy may nghi ngờ. Có người sẽ hỏi: Quy y Tam bảo sẽ có lợi ích gì?

Giảng giải chú Đại Bi: Lợi ích Quy y

Tối thiểu nhất là khi quý vị quy y Phật rồi thì đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào địa ngục nữa; Khi quý vị quy y Pháp rồi thì đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào hàng ngạ quỷ (quỷ đói) nữa; Khi quý vị quy y Tăng rồi thì quývị không còn bị đọa làm loài súc sinh nữa. Đây là những đạo lý căn bản của việc quy y Tam bảo.

Nhưng khi đã quy y rồi, quý vị phải tự nguyện và tinh tấn thực hành các việc lành, tương ứng với lời dạy của đức Phật thì mới xứng đáng gọi là quy y. Nếu quý vị vẫn còn giữ nguyên các tập khí ngày trước như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh dâm dục, nói dối, nghiện ngập và làm mọi điều mình thích để thỏa mãn ngũ dục thì quý vị không thể nào tránh khỏi đọa vào 3 đường ác (ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh). Bở vì trong Phật pháp không có sự nhân nhượng.

Quý vị không thể nói: “Tôi đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, nên tôi sẽ không bao giờ bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nữa. Vậy nên tôi có quyền làm điều gì tôi muốn…” Quý vị phải thay đổi, chuyển hóa mọi tập khí xấu của mình và tích cực thực hành những việc thiện, dứt khoát không bao giờ làm những việc ác nữa. Nếu quý vị còn tiếp tục làm những việc xấu ác, thì quý vị sẽ bị đọa ngay vào địa ngục. Đạo Phật không giống như ngoại đạo. Họ tuyên bố rằng:

*

“Quan trọng nhất là niềm tin. Nếu có niềm tin thì dù có làm việc ác, cũng có thể vào được thiên đường. Còn ngược lại, nếu ai thiếu lòng tin, dù có gắng sức làm việc phúc đức, thì cũng sẽ rơi vào hỏa ngục”. Nếu quý vị tin vào đức Phật mà vẫn tạo các nghiệp ác thì nhất định quý vị sẽ bị đọa vào địa ngục. Dù quý vị không tin vào đức Phật, mà vẫn gắng sức làm việc phước thiện thì quý vị vẫn được lên thiên đàng. Phật pháp không bao giờ mê hoặc con người bằng cách nói:

“Nếu quý vị tin vào đức Phật, thì mọi điều sẽ được như ý.” Ngược lại, nếu quý vị tin vào đức Phật mà vẫn không chịu từ bỏ các việc ác thì quý vị vẫn phải bị đọa vào địa ngục. “Được rồi”. Quý vị lại thắc mắc: “Nếu đã tin Phật rồi mà cũng đọa vào địa ngục như không tin, thì tại sao phải quy y Tam bảo?” Chân chính quy y Tam bảo có nghĩa là phải từ bỏ việc ác, quay về đường thiện, sửa đổi mọi lỗi lầm.

Như một người được khai sinh lại với tên mới, từ đây chỉ làm thuần túy những việc lành. Không làm những việc xấu ác nữa. Như thế mới đạt được lợi ích thiết thực. Chính vì vậy mà câu chú: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da có nghĩa là: “Quy y Tam bảo vô cùng vô tận trong khắp mười phương”. Khi quý vị trì niệm chú này, cũng có thể giúp tiêu trừ được những ách nạn cho quývị.

Giảng giải chú Đại Bi: Niệm chú phải bền lâu

Lúc gặp tai chướng, quý vị hay thường trì niệm: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da thì tai chướng ấy liền được tiêu trừ. Tai nạn lớn sẽ biến thành tai nạn nhỏ, và nếu gặp tai nạn nhỏ thì cũng sẽ được tiêu sạch. Chú này được gọi là “Tiêu tai pháp”, là một trong năm bộ chú hộ ma. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da cũng còn được gọi là “Tăng ích pháp”.

Nghĩa là từ trước đến nay quý vị đã từng gieo trồng nhiều thiện căn, và vẫn thường trì tụng chú này, thì thiện căn của quý vị sẽ tăng trưởng thêm gấp nhiều lần, lợi lạc không kể xiết. Nên chú này được gọi là “Tăng ích pháp”. Quývị có thể niệm toàn bộ chú Đại Bi, hoặc chỉ cần niệm câu chú đầu tiên này thôi: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da là “Thành tựu pháp”, bất luận quý vị muốn điều gì, thì sở nguyện sở cầu của quý vị đều được thành tựu như ý muốn.

Nếu quý vị không có con trai mà muốn cầu sinh con trai, hay niệm Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da sẽ sinh được con trai. Nhưng quý vị phải trì niệm với tâm trí thành, không phải chỉ niệm một hai ngày rồi thôI, mà phải niệm liên tục ít nhất là trong ba năm. Nếu quý vị không có được bạn tốt, mà muốn gặp được một người, hay niệm Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da thì liền gặp được ngay bạn lành.

Xem Thêm:   Vọng tưởng là gì?

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

9 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog