Uế Tích Kim Cang Kinh
Pháp Giới 4 tháng trước

Uế Tích Kim Cang Kinh

Uế Tích Kim Cang là Hóa thân Phật chớ không phải là Uế Tích Kim Cang Bồ Tát như nhiều người lầm tưởng. Pháp “Uế Tích Kim Cang” thuộc Mật tông, thuộc dạng giáo ngoại biệt truyền như Thiền tông. Đây là pháp môn phương tiện Phật Thích Ca đặc biệt khai mở, thuộc về biệt mật. “Uế Tích Kim Cang” được hóa thân Phật Thích Ca tuyên thuyết, lúc Ngài thị hiện nhập niết bàn.

  • Kinh Pháp Diệt Tận.
  • Kinh Lăng Nghiêm.
  • Kinh Vô Lượng Thọ.
  • Kinh Niệm Phật Ba La Mật.
  • Kinh Quán Vô Lượng Thọ
  • Cách tụng kinh tại nhà.
  • Cách niệm Phật tại nhà.
Uế Tích Kim Cang Kinh
Uế Tích Kim Cang Kinh

Pháp này không sợ ô uế, cho nên gọi “Uế Tích Kim Cang”: Dùng đại thần lực hàng phục quỷ đạo, hộ trì người tu hành đời sau, nên còn có tên là “Đại Quyền Thần Vương Phật”. Xin giới thiệu cùng độc giả bản kinh đặc biệt này:

Uế Tích Kim Cang Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà Ra Ni Pháp Thuật Linh Yếu Môn

Bắc Thiên Trúc, Sa Môn Tam Tạng A Chất Đạt Tần truyền sang từ đời Đường.

Ngài Vô Năng Thắng Tướng dịch Phạn ra Hán.

Sa Môn Thích Viên Đức dịch thành Việt văn.

*

Tôi nghe như thế này, một thời Đức Phật ở tại Câu Thi Na, xứ Lực Sĩ Xanh, gần bên sông Bạc Đề trong rừng Sa La Song Thọ.

Lúc bấy giờ đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Khi đó có vô lượng trăm ngàn vạn chúng, hết thảy trời, rồng, tám bộ người và phi nhơn … Đứng chung quanh bốn phía Đức Phật than khóc buồn rầu khổ não.

Bấy giờ lại có chư Thiên, đại chúng, như ông Thích Đề Hoàn Nhơn v.v… đều đến cúng dường. Chỉ có ông Lễ Kế Phạm Vương, đem chư Thiên nữ, nương ở bốn phía vây chung quanh ông mà ngồi. Thiên nữ trước sau, cả thảy ngàn vạn ức chúng cùng chung vui chơi. Nghe đức Như Lai vào cõi Niết Bàn mà không đến thăm hỏi.

Bấy giờ chư đại chúng liền nói: Ngày nay đức Như Lai vào Niết Bàn, vậy sao Phạm Vương kia không đến ư?! Vương kia chắc có tâm ngã mạn mới không đến đây. Hết thảy đồ chúng chúng ta nên sai khiến tiểu Chủ Tiên, đến nơi kia khiến họ về. Nói lời ấy rồi liền vội thúc trăm ngàn chúng Chú Tiên đến chỗ nơi ấy, mới thấy các thứ bất tịnh làm thành vác. Tiên kia thấy rồi thảy đều phạm chú mà chết.

Bấy giờ đại chúng ngạc nhiên chưa từng có, lại thúc vô lượng Kim Cang cũng khiến trì chú mà đi, mãi đến bảy ngày không người tới được. Đại chúng thấy việc đó rồi, thêm phần buồn rầu.

Bấy giờ đại chúng đồng thinh mà nói kệ rằng:

*

Khổ thay Đại Thánh Tôn,

Niết Bàn sao mau quá?

Các trời còn quyết định,

Không người được tìm kêu,

Đau xót thầy cõi trời.

Niết Bàn như lửa tắt.”

Bấy giờ, chư đại chúng nói kệ này rồi lại bội phần gào khóc buồn khổ thảm thiết. Lúc ấy đức Như Lai thương xót chư đại chúng liền dùng Đại biến Tri Thần Lực nơi bên trái của quả tim mà hóa ra Kim Cang bất hoại. Liền từ chỗ ngồi ở trong đại chúng mà đứng dậy bạch đại chúng rằng: Tôi có đại Thần chú, hãy thu lấy Phạm Vương kia. Nói lời ấy rồi liền ở trong đại chúng hiển bày thần thông làm cho Tam thiên đại thiên thế giới chấn động; Cung trời, cung rồng cùng các cung điện quỷ thần thảy đều sụp đổ; Liền tự thân bay đến chỗ Phạm Vương kia lấy tay chỉ đó, các thứ vật xú uế kia biến làm Đại địa.

Bấy giờ Ngài Kim Cang bảo với người kia rằng: Ngươi thật là đại ngu si, đức Như Lai ta muốn vào cõi Niết Bàn, sao ngươi không đến? Liền lấy sức bất hoại Kim Cang mà chỉ đó, Phạm Vương liền phát tâm đến chỗ đức Như Lai.

*

Bấy giờ đại chúng khen ngợi rằng: Đại Lực Sĩ, người thật là đại thần lực mới đem Phạm Vương về đến nơi đây. Lúc đó Ngài Kim Cang liền nói rằng: Nếu có chúng sanh nào trong thế gian bị chư Thiên ác ma hung mãnh và các ác quỷ, hết thảy các ngoại đạo làm não loạn. Người ấy chỉ tụng Thần chú của ta mười vạn biến, ta tự hiện thân mà hộ hết thảy các hữu tình, tùy ý mà được viên mãn; Vĩnh viễn xa lìa nghèo cùng khốn khổ, thường được an vui. Thần chú này có công năng như thế. Trước phát lời đại nguyện, niệm đức Bổn Tôn của ta: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sau khi đức Như Lai diệt độ, nếu ai thọ trì Thần chú này thệ độ quần sanh, khiến cho Phật Pháp bất diệt, cửu trụ ở đời. Phát lời nguyện ấy rồi liền thuyết Thần chú Uế tích Chơn ngôn Đại Viên Mãn Đà Ra Ni rằng:

“Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra, ngân na ngái, vẫn trắp vẫn, vĩ hiệt vĩ, ma na thê, ô thâm mộ hốt lốt, hùm hùm phấn phấn phấn tóa ha.”.

*

Bấy giờ Ngài Kim Cang thuyết Thần chú này rồi lại nói rằng: Sau khi đức Như Lai diệt độ, nếu ai thường tụng Thần chú này, nếu có chúng sanh thỉnh nguyện thọ trì Thần chú đây; Tôi thường vì sự sai khiến của người ấy mà làm cho họ sở cầu như nguyện. Tôi nay trước đức Như Lai mà nói Thần chú này, cúi xin đức Như Lai trong cõi Niết Bàn thấu rõ cho chúng con. Bạch Thế Tôn! Nếu có chúng sanh bị nhiều thứ quỷ, ác thần làm não loạn; Trì Thần chú này đều không thể làm hại, vĩnh viễn xa lìa các khổ nạn.

Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ trai lành và người gái tín nào muốn cứu trị lành vạn bịnh. Tụng Thần chú của con trên bốn mươi vạn biến, trị bệnh đều hiệu nghiệm. Không luận sạch hay dơ, tùy ý sai khiến, con thường theo gia hộ. Hết thảy các sở nguyện đều được viên mãn.

Nếu muốn cây khô sanh cành lá: Lấy một lượng Bạch giao hương để thoa trong tim cây; Lấy cành dương chi chú trong cây một trăm biến, ngày ba thời cho mãn ba ngày, cây liền sanh hoa trái.

Nếu muốn suối khô có nước: Lấy vôi sạch mà rải khắp chung quanh ấy. Lấy hoa tốt bỏ vào trong ba mươi lít nước sạch ở giếng, đem để ở trong giữa lòng suối; Giờ Dần buổi sáng chú 108 biến, nước liền phun ra như bánh xe quay.

*

Nếu muốn núi khô sanh cây cỏ: Lấy dao thép bén búa bốn hướng của núi ấy, chú ba ngàn biến. Mãn bảy ngày liền sanh cây cỏ.

Nếu muốn khiến loại dã thú hung mãnh đến hàng phục: Lấy An tức hương, nhìn về hướng có dã thú ấy mà đốt, chú một ngàn biến. Đêm lại, các dã thú kia kéo nhau tụ tập trước cửa nhà của người trì chú, quy hàng hiền hậu, giống như gia súc mình nuôi vậy, tùy ý sai bảo, đời đời không xa lìa.

Nếu muốn qủy dạ xoa tự đến hàng phục: Lấy mười nhánh đào tề cho bằng gốc; Lấy năm mươi lít nước đổ vào bình sành (cái thạp) đem nấu, bỏ đào liễu ấy vào ngâm, xong lấy ra; Lấy ba lượng đinh hương, ba lượng lớn nhủ đầu hương, ba lượng lớn bạch giao hương; Sau cùng hòa trong năm mươi lít nước nấu đào liễu ấy liền đem đổ trong một cái chậu bể. Lấy nhánh đào dài ba thước mà khuấy nước đó. Tụng chú một trăm biến, hết thảy quỷ dạ xoa, la sát đều đến hiện hình; Cùng người làm pháp này mà hầu chuyện, cầu xin theo làm thị giả.

Nếu muốn diệt ác tâm của các quỷ thần, độc xà, rắn rết, những mãnh thú hung dữ v.v… Lấy vôi sạch rải khắp cửa hang của chúng, tự nhiên chúng chui ra. Tụng chú nho nhỏ một trăm biến thì các rắn độc trùng thú kia liền diệt hết tâm độc, không dám làm tổn thương người khiến mau được giải thoát.

*

Nếu muốn chó dữ không cắn người: Lấy một nắm cơm chú bảy biến vào cho nó ăn. Nó sẽ vĩnh viễn không cắn người mà cũng không còn gầm sủa hung hăng.

Nếu muốn người ác đến hàng phục mình: Viết tên họ người ấy để dưới bàn chân, chú một trăm biến, tâm mình nghĩ đến người kia. Người kia liền đến hàng phục, bỏ hết tâm oán ghét.

Nếu muốn hàng phục người nhau: Viết tên họ của hai người đó, để dưới bàn chân tụng chú hai trăm mười tám biến thì hai người ấy đời đời xa lìa, không còn thương mến.

Nếu có người ghét nhau, muốn khiến họ thương kính mến nhau: Viết tên họ của các người ấy để dưới bàn chân. Tụng chú 100 lẻ tám biến thì các người ấy thương kính mến nhau, đời đời không xa lìa.

Nếu có người chưa an lạc, muốn khiến họ được an lạc cũng làm như trước: Viết tên họ của người ấy dưới bàn chân, chú ba trăm biến thì người kia được an vui. Nên vì người kia phát lời đại nguyện, ta đối với người ấy, khi bấy giờ liền tự đem vô lượng trân bảo ban cho người nghèo cùng, thảy được đầy đủ. Lại phép nữa: Nếu người trì chú cầu các món trí, cầu các món huệ. Tụng chú mười vạn biến tự được các món đại trí huệ và các thứ thiện mỹ; Biện tài trôi chảy, tùy ý mà được, chỗ cần dùng ấy thảy đều ban cho.

*

Nếu người trì chú cầu các thứ trân bảo, ma ni như ý châu v.v… Chỉ chí tâm tụng này, tùy theo nhiều ít, ta liền ban cho họ, được mãn sở nguyện.

Nếu muốn trị lành người bịnh thì nên kiết ấn Đốn bịnh (Trước lấy tay trái, ngón trỏ, ngón giữa quấn lại với nhau) kiết ấn như vậy, chú 108 biến; Lấy ấn Đốn bịnh này quơ quơ bảy lần dưới người bịnh, người ấy liền mạnh.

Nếu trị bịnh người sắp chết: Trước kiết ấn Cấm ngũ lộ, sau mới trị tức bịnh liền dứt. Ấn này cũng giống như trước, chỉ khác là ngón vô danh co vào trong lòng bàn tay, ngón út thẳng ra. Chú một trăm biến bịnh liền lành.

Nếu trị bịnh tà: Chỉ ở bên đầu người bịnh, xông An tức hương, tụng chú thì bịnh liền lành.

Nếu trị bịnh trùng độc: Viết tên họ của người ấy trên giấy, tụng chú thì bịnh liền lành.

Trị bịnh tinh mị cũng như pháp trước mà trừ.

Nếu trị bịnh nằm liên miên: Viết tên họ người bịnh cùng tên họ của con quỷ làm bịnh, vùi dưới giường tụng chú. Con quỷ theo tên họ mà hiện hình, khiến con quỷ ấy nói việc ba đời; Mỗi mỗi hướng về người bịnh mà nói thì bịnh liền lành.

Nếu có bịnh thời khí, thấy vị Sư trì chú này thì bịnh liền lành.

Nếu muốn khiến Hành bịnh Quỷ vương không vào địa giới của mình thì vào mười ngày trai (thập trai), tụng chú của tôi 1008 biến, năng trừ vạn dặm bịnh hoạn.

*

Bấy giờ Ngài Kim Cang lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn! Nếu có kẻ trai lành người gái tín nào trì chú của con mà vô hiệu nghiệm thì không có lẽ đó.

Muốn khiến núi sập: Lấy ba mươi lít hột cải trắng, lấy An tất hương loại tốt; Vì nghi trong núi ấy có vật báu, lấy một dao thép bén, búa bốn hướng của núi ấy; Làm giới hạnh lấy một cái khăn sạch, một cái lư hương xông An tất hương. Trước tụng 1008 biến, lấy hột cải trắng rải khắp bốn phía cho đến bảy lần, làm phép ấy thì núi liền sập. Nếu có của báu trong đó thì vị thần giữ kho liền bỏ kho báu mà đi, tha hồ lượm lấy.

Nếu muốn biển khô nước: Trước tiên chú 1008 biến, lấy vàng hoặc đồng làm thành hình con rồng; Quăng xuống biển, nước biển liền khô cạn.

Nếu muốn khiến nước sông, suối chảy ngược: Lấy An tức hương nắn thành hình con voi, không luận lớn nhỏ, ném xuống nước chú 108 biến, tức nước liền chảy ngược. Muốn khiến chảy lại như cũ, tụng chú trong hòn đá sạch; Quăng xuống nước thì nước chảy như xưa.

Nếu có chớp nháy, sấm sét, rồng độc làm bão lụt mưa gió liền kết ấn Chỉ Lôi Điện. (Lấy tay trái, ngón giữa, ngón vô danh, ngón út, co vào trong lòng bàn tay; Thẳng ngón cái ra, nắm trên tiết thứ nhất của ngón trỏ) Tụng chú rồi quơ quơ về hướng ấy, sấm sét liền hết.

*

Nếu muốn khiến hết thảy quỷ thần đến hàng phục để sai sử. Lấy ba mươi lít nước đổ vào cái bát bằng đồng. Lấy vôi sạch rải chung quanh rồi kiết ấn Giáo Nhiếp Lục.( Lấy hai ngón vô danh trong lòng bàn tay, dựa lưng của hai ngón tay ấy vào nhau, hai ngón tay giữa chạm đầu lại. Hai ngón trỏ và hai ngón út xòe ra như hoa nở. Hai ngón tay cái vịn tiết giữa của hai ngón trỏ). Kiết ấn như vậy niệm Thần chú 108 biến thì các loại ác quỷ trong thế giới đều vân tập, tự hiện thân hình; Bỏ tâm ác độc, làm theo người sai khiến.

Nếu cấm núi không cho các loại đến: Tụng chú 100 biến, kêu lớn ba tiếng, liền kiết ấn Nghiệp Sơn.( Lấy tay phải, ngón vô danh co trong lòng bàn tay. Ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái, tất cả các ngón đều thẳng ra); Hướng lên trên tụng chú bảy biến, liền lui ra sau bảy bước rồi mới ấn lên núi ấy; Thì ở trong núi, tất cả chim thú .v.v… liền rời khỏi núi. Nếu kiết ấn này, chú bảy biến hướng lên hư không, ấn 21 lượt thì trên hư không mảy trần không qua lọt.

Nếu muốn khiến người không nói được: Trước viết tên họ của người ấy bỏ vào trong miệng mình rồi ngậm lại, thì người ấy miệng không nói được, nhả ra liền nói được.

*

Nếu tụng tất cả chú khác, trước phải làm đàn, còn tụng chú này của tôi (Kim Cang) thì khỏi làm đàn. Chỉ lấy gỗ đẽo một cái chày Kim Cang đem để nơi trong tháp Phật; Hoặc trong tịnh thất, dùng các hương thơm cúng dường thoa đất; Tùy theo chày lớn nhỏ, nên cần các thứ hương hoa cúng dường. Để chày trong đàn, tụng chú 108 biến thì cái chày ấy liền tự động hoặc biến hiện các vật lạ, không lấy gì làm ngạc nhiên, sợ hãi. Lại nữa! Tụng chú 108 biến thì cái chày ấy tự nhích lên ba thước rồi lại năm, sáu, bảy thước cho đến một trượng trở lại.

Người trì pháp này liền quỳ xuống quy y sám hối, phát lời nguyện; Tôi ở trong ấy liền hiện chơn hình, tùy theo ý của người đó làm theo khiến cho họ các sở nguyện mau được như ý. Tôi liền thọ ký cho họ được đắc quả Bồ đề, liền được thân tâm giải thoát. Trước trì tụng mười vạn biến cho đầy đủ vậy, sau mới làm các phép tắc; Nếu chưa đủ túc số như vậy thì không được hiệu nghiệm.

Bấy giờ, Ngài Uế Tích Kim Cang nói Thần chú này rồi, đại chúng đồng khen rằng: Hay thay đại lực sĩ, Ngài hay nói pháp đại nhiệm mầu này. Thật là tối thượng, khiến cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát.

Bấy giờ, Ngài Uế Tích Kim Cang liền bạch đại chúng rằng: Các vị phải biết, đối với pháp của tôi mà lưu hành đến chỗ nào, tôi và tất cả đại thần Kim Cang thường theo gia hộ cho người trì pháp này, trợ giúp cho họ mau được thành tựu.

*

Bấy giờ, Ngài Uế Tích Kim Cang lại nói nữa rằng: Nếu có chúng sanh nào thọ trì pháp này, tôi liền hiện thân trước người ấy làm cho họ sở cầu được như nguyện. Tôi cũng ban cho họ được các phép hóa hiện, các thứ thần thông, không bị chướng ngại. Nhưng phải thường niệm danh hiệu đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta; Tôi thường theo đến đó, khiến cho tất cả các pháp đều được thành tựu.

Bấy giờ Ngài Kim Cang tiếp nói các phù ấn sau đây:

ẤN PHÁ ĐỆ NHỊ:

Ấn này khắc vuông một tấc tám phân, chú một ngàn biến, dùng Bạch giao hương thoa. Ngày khắc ấn này không được cho người thấy. Dùng ấn in nơi tâm (ngực) thì được Tâm trí, Tự nhiên trí, Túc mạng trí. Trì ấn này một trăm ngày liền được các Đại pháp môn.

Ấn này khắc vuông một tấc hai phân, chú 600 biến. Lấy An tức hương thoa, đeo nơi thân; Khiến tất cả mọi người thấy mình đều vui mừng, được Đại tự tại. Xa lìa vĩnh viễn ác khổ.

Ấn này khắc vuông một tấc năm phân, chú 600 biến. Lấy Bạch giao hương thoa. Dùng ấn in dưới lòng bàn chân liền bay được trên hư không, tùy ý mà bay đến các hướng.

Ấn này khắc vuông một tấc tám phân, dùng Bạch giao hương thoa, chú 7000 biến. Dùng ấn in nơi chân, có thể ngày đi 300 vạn dặm người không thấy được.

(Cước chú: Bốn ấn vuông trên đã đo đúng thước tấc của Tàu. Quý vị tu trì cứ nương đây làm khuôn mẫu.)

*

THẦN BIẾN DIÊN MẠNG PHÁP

Người bịnh liên miên, viết bùa này nơi tim (ngực) họ, thì bịnh liền lành.

“Đại kiết cấp cấp như luật lịnh.”

Đau tim, viết bùa này lập tức liền trừ lành. “Đại kiết lợi cấp cấp như luật lịnh.”

Trước tụng chú bảy biến.

Bịnh quỷ, lấy màu đỏ viết cho uống đó.

Người bị bịnh Tinh mị quỷ, lấy màu đỏ, viết bảy lá lớn cho uống liền lành, rất thần nghiệm.

Nếu người làm pháp này, lấy vải sa tanh trắng (một trượng bảy) 1m7 tấc. Đem giặt cho thật trắng, để trong Đại luân thế giới (quả địa cầu), khiến người sống lâu 70 tuổi. Nếu không có người làm được vậy, thì ở trong chính giữa sân nhà, đào đất 7 thước; Chôn vải ấy thì được thông minh, tăng trưởng trí huệ, biện tài vô ngại.

*

Bảy chữ bùa này có công năng trị vạn bịnh. Viết mà uống đó, khiến cho người sống lâu, tăng trưởng trí huệ, được đại thần nghiệm.

Bảy chữ bùa này, dùng màu đỏ viết trên giấy. Uống 1000 cái (vò viên bằng múi cam) khiến người sống lâu ngang bằng trời đất. Khi làm pháp này không được cho người thấy.

Bảy chữ bùa trên, nếu có người bị các thứ bịnh, viết bùa này uống đều được trị lành. Nếu người viết bùa này uống đó thì được sống lâu, tăng trưởng trí huệ, rất đại thần nghiệm vậy.

Bảy chữ bùa trên, nếu có cầu các thứ trân bảo; Dùng màu đỏ viết bùa này uống, cho mãn bảy ngày thì có các thứ trân bảo tự nhiên đem đến. Nếu cầu tài vật của người, viết tên họ người ấy để dưới bùa này thì người kia liền đem tài vật dâng đến.

Ba chữ bùa trên, dùng màu đỏ viết, dán trên bốn chân giường; Thì thường có tám vị đại Kim Cang theo gia hộ, không tạm bỏ rời. Nhưng phải uy nghiêm, thanh tịnh; Không được cho các vật ô uế vào phòng, phải cẩn thận dè dặt đó.

*

Khi có nạn lửa lớn bốc cháy: Viết chữ bùa này ném vào đó. Tụng chú 108 biến, hướng có nạn lửa ấy tự nhiên tắt.

Khi có gió lửa ác nổi lên (bão lửa): Viết bùa này, chú 108 biến, ném vào hướng gió đó, thì ác kia liền diệt.

Khi có nước lớn nổi lên: Viết bùa này ném vào trong nước lớn đó, lập tức dứt nước chảy, không làm chìm người được.

Khi có mưa lụt lớn: Viết bùa này, chú 108 biến ném vào hướng có mưa đó, lập tức đình lại.

Dùng màu đỏ viết bùa này, uống ba lá thì mới có thể viết bùa cho người khác, tức có linh nghiệm.

Nếu không làm như vậy, dùng các bùa đều vô nghiệm.

Đây là chày Kim Cang! Các vị tu về pháp Kim Cang, lấy gỗ thơm, y đây mà đẽo chày.

Bấy giờ Ngài Uế Tích Kim Cang nói pháp này rồi đại chúng thêm phần vui mừng, cùng chư Thiên Long, đại quỷ thần v.v… vâng lời dạy mà làm lễ lui về.

*

Lời Phụ: Bổn kinh cũ, Thần chú có bốn mươi ba chữ. Đời Đường vua Thái Tôn, nhiều người trì quá linh nghiệm, cho nên bỏ bớt mười chữ. Nay lục trong bổn cũ ra, khiến mau được linh nghiệm, không chú nào qua Thần chú này:

“Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra ngân na, ngái vẫn trấp vẫn, hê ma ni, vĩ hiệt vĩ ma na thê. Úm, chước cấp na, ô thâm một hốt lốt, hùm hùm hùm, phấn phấn phấn phấn phấn, tóa ha.”

Ngài Chơn Giác đàn sư, truyền Thần chú này, cũng đồng với Thần chú trong kinh, nhưng về âm Phạn cũng có vài chữ khác biệt chút ít.

“Úm, phù hấu khốt lốt, ma ha bát na, ngân na hủ, vẫn phấn vẫn, vĩ hiệt vĩ, ma na thê, ô thô mồ khốt lốt, hồng hồng hồng, fát fát fát tóa ha.”

( Uế Tích Kim Cang Thuyết Thần Thông Đại Mãn Đà Ra Ni Pháp Thuật Linh Yếu Môn )

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Tam Tạng Kinh Điển và 12 Bộ Kinh Đại Thừa là những gì

7 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog