Thọ ấm và 10 cảnh giới Ma sinh ra từ Thọ ấm
Pháp Giới 4 tháng trước

Thọ ấm và 10 cảnh giới Ma sinh ra từ Thọ ấm

Thọ là cảm giác, do sự tiếp xúc giữa giác quan và đối tượng mà sinh ra, Ấm nghĩa là sự ngăn che. Thọ ấm nghĩa là sự ngăn che do những cảm giác của chúng sanh được tích lũy lại từ vô thỉ kiếp đến nay. Sự ngăn che, khiến chúng ta không nhận ra được trí tuệ và sự thanh tịnh chân chánh của tâm mình.

  • Lục thần thông là gì.
  • Lục căn, lục trần và lục thức là gì.
  • Thập thiện nghiệp là gì.
  • Thọ uẩn là gì.
  • Hội Long Hoa là gì.
  • 10 Chuyện tâm linh có thật.
  • 10 Điều quan trọng Phật tử tại gia cần biết.
Thọ ấm và 10 cảnh giới Ma sinh ra từ Thọ ấm
10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm

Thọ ấm có ba mức độ: Thô, tế và vi tế. Bài viết này nói về Thọ ấm dạng vi tế và 10 cảnh giới ma của Thọ ấm được đức Phật giảng trong kinh Lăng Nghiêm.

10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm

Đức Phật bảo: – A Nan! Người tu thiền định, khi dứt được Sắc ấm, tâm thấy chư Phật như bóng hiện trong gương. Dường như có sự chứng đắc, nhưng chưa được thọ dụng. Cũng như người bị bóng đè, tay chân vẫn còn, thấy nghe rõ ràng. Vì tâm bị tà bên ngoài xâm nhập, chẳng thể cử động được, ấy gọi là phạm vi của Thọ ấm. Nếu bóng đè hết tâm lìa sắc thân, được tự thấy mặt mình, ở đi tự do vô ngại, gọi là Thọ ấm hết; Thì lúc ấy được siêu việt Kiến Trược. Nhưng quán xét nguyên nhân là do Hư minh vọng tưởng làm gốc.

10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm: 1. Bi Ma

A Nan! Đang lúc thiền định, thấy ánh sáng chói rọi, trong tâm ức chế quá mức. Bỗng sanh lòng buồn bã, cho đến thấy các loài ruồi muỗi như con của mình, thương xót rơi lệ. Ấy gọi là dụng công đè nén quá mức. Ngộ biết đó là vọng tưởng chẳng phải chứng Thánh, chẳng mê chẳng chấp, lâu tự tiêu diệt.

Nếu cho là Thánh, thì bị Ma Bi xâm nhập, hễ gặp người thì than khóc không xiết, lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm: 2. Cuồng Ma

Trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, thắng cảnh hiện tiền, kích động quá phần. Bỗng trong đó sanh lòng dũng mãnh, phấn chí sánh bằng chư Phật, cho là một niệm có thể siêu việt ba A Tăng Kỳ kiếp. Ấy gọi là dụng công lấn tiến quá mức.

Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng Thánh, chẳng mê chẳng chấp lâu tự tiêu diệt. Nếu cho là Thánh thì bị Ma Cuồng xâm nhập, hễ gặp người thì khoe khoang kiêu căng, ngã mạn tăng trưởng; Cho đến trên chẳng thấy có chư Phật, dưới chẳng thấy có người. Lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm: 3. Ma nhớ

Trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng. Tiến đến trước chẳng có chứng đắc mới, lui về sau lại mất chỗ cũ. Sức trí kém mòn, giữa chừng bị lạc, chẳng có sở thấy. Trong tâm bỗng sanh khô khan, luôn luôn nhớ mãi không tan, lại cho là tinh tấn. Ấy gọi là tu tâm mà chẳng huệ. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng Thánh.

Nếu cho là Thánh, thì bị Ma Nhớ xâm nhập, ngày đêm trói tâm vào một chỗ. Lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm: 4. Ma hèn hạ dễ biết đủ

Trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, sức huệ mạnh hơn sức định; Tâm chấp các việc thù thắng, tự tưởng là Phật Lô Xá Na, được ít cho là đủ. Ấy gọi là dụng tâm quên mất quán chiếu, đọa vào tri kiến. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng Thánh.

Nếu cho là Thánh, thì bị “Ma Hèn Hạ Dễ Biết Đủ” xâm nhập. Hễ gặp người thì tự xưng ta được Vô Thượng Đệ Nhất Nghĩa Đế. Lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm: 5. Ma hay lo rầu

Trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, chưa được chứng mới, lại mất chỗ cũ; Tiến lui đều chẳng được, cảm thấy khó khăn. Bỗng sanh lòng lo âu, tâm chẳng muốn sống, mong cầu người khác sát hại thân này để mau được giải thoát. Ấy gọi là tu hành lạc mất phương tiện. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng Thánh.

Nếu cho là Thánh, thì bị “Ma Hay Lo Rầu” xâm nhập. Tự cầm dao kiếm chém cắt thịt mình, thích bỏ thọ mạng; Hoặc thường lo rầu, trốn vào rừng núi, sợ bị người thấy. Lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm: 6. Ma hoan hỉ

Trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, ở nơi thanh tịnh, tâm được an nhàn. Bỗng trong lòng vui mừng vô cùng, chẳng thể kềm chế được. Ấy gọi là khinh an mà chẳng có trí huệ tự ngăn. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng Thánh.

Nếu cho là Thánh, thì bị “Ma Ham Vui” xâm nhập. Hễ gặp người thì cười, múa hát ngoài đường, tự cho mình đã được giải thoát vô ngại. Lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm: 7. Ma Ngã mạn

Trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, tự cho sự tu của mình đã đầy đủ. Bỗng tâm sanh đại ngã mạn, hoặc khinh mạn người, hoặc ngạo mạn mình hơn người; Hoặc tăng thượng mạn, hoặc ty liệt mạn (khinh người hơn mình), đồng thời phát ra. Đã dám khinh chê mười phương chư Phật, huống là các bậc Thanh Văn, Duyên Giác! Ấy gọi là kiến chấp quá cao, không có trí huệ tự cứu. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng Thánh

ếu cho là Thánh, thì bị “Ma Đại Ngã Mạn” xâm nhập. Không lễ chùa tháp, phá hủy kinh tượng, nói với Phật tử rằng:

“Tượng Phật là loại vàng đồng, đồ gỗ, kinh sách là lá cây, giấy lụa. Cái thân này đã là chơn thường. Sao chẳng cung kính cúng dường mà đi sùng bái loại cây loại gỗ, thật là điên đảo”. Khiến những người tin theo lời họ, hủy hoại tượng Phật, kinh sách, làm lầm chúng sanh đọa ngục A Tỳ, Lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm: 8. Ma Khinh an

Trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng. Ở nơi sáng tỏ tự ngộ chơn lý, được sự thuận lợi, trong lòng bỗng sanh khinh an vô cùng. Tự nói chứng Thánh, được đại tự tại. Ấy gọi là do huệ mà được khinh an. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng Thánh.

Nếu cho là Thánh, thì bị “Ma Khinh An” xâm nhập, tự cho là đủ, chẳng cầu tiến thêm. Cũng như Tỳ Kheo Vô Văn, làm lầm chúng sanh đọa ngục A Tỳ. Lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm: 9. Ma Rỗng không

Trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, trong chỗ tỏ ngộ, được tánh hư minh. Bỗng trong đó sanh lòng đoạn diệt, bác bỏ nhân quả, luôn luôn chấp không. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng Thánh.

Nếu cho là Thánh, thì bị “Ma Rỗng Không” xâm nhập, chê báng người trì giới là Tiểu Thừa; Cho bậc Bồ Tát hễ ngộ được Tánh Không thì chẳng có trì phạm. Thường ở nơi đàn việt tín tâm, rượu thịt, dâm uế.

Vì được sức ma nhiếp trì, nên chẳng sanh nghi ngờ. Tâm ma xâm nhập lâu ngày, hoặc ăn những đồ nhơ nhớp, đại tiểu tiện, cho là chẳng khác rượu thịt; Phá hoại giới luật, khiến người tạo tội. Lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

10 Cảnh giới Ma sanh ra từ Thọ ấm: 10. Ma dục

Trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, ham đắm sự hư minh. Bỗng sanh lòng yêu vô hạn, yêu quá phát điên, liền thành tham dục. Ấy gọi là trong định ham chấp sự an ổn, không có trí huệ tự chế, lầm vào ái dục. Ngộ biết đó là vọng tưởng, chẳng phải chứng Thánh.

Nếu cho là Thánh thì bị “Ma Dục” xâm nhập. Vọng nói dâm dục là đạo Bồ Đề, người hành dâm gọi là Trì Pháp Tử. Dạy người thế gian làm việc dâm dục. Nhờ sức ma nhiếp trì, những kẻ ngu mê tin theo trong thời mạt pháp chẳng phải ít. Đến lúc ma sanh lòng chán rời khỏi thân thể, người ấy mất hết uy đức, bị sa vào lưới pháp luật. Khiến chúng sanh bị lầm lạc, đọa địa ngục A Tỳ, lạc mất chánh định, sẽ bị chìm đắm.

*

– Mười thứ cảnh giới thiền định trên, đều do thọ ấm và dụng tâm giao tranh lẫn nhau mà hiện ra. Chúng sanh ngu mê chẳng tự xét kỹ, gặp nhân duyên này mà chẳng tự biết; Nói là chứng Thánh, thành đại vọng ngữ, đọa ngục A Tỳ.

– Sau khi Như Lai nhập diệt, trong thời mạt pháp, các ngươi phải theo lời dạy bảo như trên khai thị cho người tu. Hộ trì cho họ thành Vô Thượng Đạo, chớ để cho thiên ma được dịp quấy phá.

(10 Cảnh giới ma sanh ra bởi thọ ấm – Kinh Lăng Nghiêm)

Tuệ Tâm 2021.

Sưu Tầm Bởi Tuệ Tâm Admin ( https://kinhnghiemhocphat.com/ )

Xem Thêm:   Truyền Thuyết về Áo Cà Sa của Đức Phật

4 lượt xem | 0 Bình luận
Nam Mô A Di Đà Phật - Pháp Giới là trang chia sẻ phật pháp, kinh phật, pháp âm, câu chuyện phật giáo. Mong góp chút sức lực bé nhỏ để giúp các bạn tiếp cận được đại trí thức của đức Phật. Đừng hỏi tôi là ai. Hãy chấp trì danh hiệu Phật, gieo duyên với Phật Pháp để giúp bạn an lạc.
Pháp Âm Thần Chú Tu Học Blog